Ajax-loader

Steiger Kornél könyvei a rukkolán


Steiger Kornél - Tanulmányok ​az antik görög filozófiáról
A ​kötet Steiger Kornél filozófiatörténész legjelentősebb tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része korábban megjelent folyóiratcikk vagy könyvfejezet, más része itt olvasható első ízben magyar nyelven. A tanulmányok legfőbb vonulatát az antik görög filozófia kezdeteire, a preszókratikusok gondolkodásmódjának tisztázására irányuló vizsgálódások jelentik, valamint az a mód, ahogy e korai hagyományt a későbbi filozófiai diszkurzus (különösen Arisztotelész) átformálta. Az írások másik súlypontja Platón, Arisztotelész és a hellénisztikus korszak, ezen belül is a sztoikusok filozófiája. Az itt olvasható szövegek átfogó képet nyújtanak az antik görög filozófiát foglalkoztató legfontosabb kérdésekről, valamint a görög filozófia hagyományozódásának alapvető problémáiról. Nagy erényük a szerző írásaira jellemző problémaérzékenység, a kérlelhetetlen logikával végigvitt érvelés, a mellébeszélés teljes hiánya és a világos kifejtésmódra való törekvés. A könyvet a görög filozófia iránt érdeklődőknek, a filozófia és a görög-latin nyelv oktatóinak és hallgatóinak ajánljuk.

Steiger Kornél - Parmenidész ​és Empedoklész kozmológiája
Steiger ​Kornél Parmenidész és Empedoklész kozmológiája Könyvében Steiger Kornél azt a filozófiatörténeti folyamatot mutatja be, melynek eredményeként kialakult a parmenidészi és empedoklészi tanításra vonatkozó jelenkori közmegegyezés. A szerző amellett érvel, hogy ez a közmegegyezés, amely Parmenidészt ontológiai monistának, Empedoklészt pedig pluralista természetfilozófusnak tekinti, nem a két gondolkodó tanításán, hanem Arisztotelésznek a róluk alkotott értelmezésén alapul. A parmenidészi és empedoklészi filozófia valójában azonos képet rajzolt a világról. Mindketten két különböző aspektusból ugyan, de úgy mutatták be a valóságot, mint egyetlen homogén létezőt és mint sok összetevő keverékeként létrejött és örökké átalakulásban levő természeti világot.

Steiger Kornél - Filozófiai ​kislexikon
A ​filozófiának görög kezdeteitől fogva sajátossága olyan kifejezések használata, amelyeknek filozófiai jelentése alaposan eltér az adott kifejezés mindennapi alkalmazásától. Ilyen pl. a görög uszia szó, amelynek köznyelvi jelentése "vagyon", Arisztotelésznél ellenben a szubsztanciát jelenti. (...) Az érdeklődő olvasó számára a filozófiai szövegek megértése szempontjából kezdetben igen komoly nehézséget okoz ez a körülmény. Mintegy 650 szócikket tartalmazó lexikonunk ebben kíván segítségére lenni mindazoknak, akik az európai kultúra alaptudományával ismerkednek éppen.

Steiger Kornél - Filozófia ​tankönyv a középiskolák számára
Könyvünk ​középiskolai tankönyvnek készült, amely válogatott filozófiai tételek és problémák bemutatása révén vezeti be olvasóját a filozófiai gondolkodásba. A tárgyalt tételek és problémák elemi jellegűek a szónak abban az értelmében, hogy megértésükhöz nincs szükség előzetes filozófiai ismeretekre. Az olvasó megismerkedhet a metafizika, az ismeretelmélet, az etika, valamint két, a huszadik században kialakult filozófiai irányzat, az analitikus filozófia és a fenomenológia alapfogalmaival. A tankönyv nagyrészt a Holnap Kiadónál már korábban megjelent, Bevezetés a filozófiába című szöveggyűjteményre épül, s a legeredményesebben ezzel a kiadvánnyal együtt használható. A függelékben közölt és az egész anyagot átfogó 192 ellenőrző kérdés mellett zárójelben föltüntettük, hogy az adott kérdésre a tankönyvben és a szöveggyűjteményben hol található meg a válasz. Így az olvasó maga ellenőrizheti és könnyen kiegészítheti tudását.

Steiger Kornél - A ​lappangó örökség
A ​preszókratikusokra vonatkozó ismereteinkben jelenlévő másodlagos toposzok kialakulásának oka, módja és katalógusa áll annak a vizsgálatnak középpontjában, amellyel ez a könyv foglalkozik.

Kollekciók