Ajax-loader

Vékony Gábor könyvei a rukkolán


Vékony Gábor - Magyar ​őstörténet - Magyar honfoglalás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vékony Gábor - Dákok, ​rómaiak, románok
A ​"dák-római-román" kontinuitás kérdése sohasem volt pusztán tudományos kérdés, e történeti hipotézis kutatását mindig befolyásolták tudománytól idegen szempontok is. A szerző itt mégis tudományosan, régészeti és nyelvészeti források felhasználásával kísérlí meg egy terület történetét bemutatni, majd a románok korai történetét kívánja vázlatosan ugyan, de a szélesebb olvasóközönség ismereteire is tekintettel ismertetni. E munkában sok újjal találkozhat a szakmabéli és a laikus olvasó egyaránt. Ennek egyszerú oka van: a kérdéses témával összefoglalóan mintegy ötven éve nem foglalkozott a magyar kutatás.

Vékony Gábor - Kákosy László - Az ​emberiség őstörténete / Az ókori Egyiptom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gaál Ernő - Kákosy László - Kertész István - Vékony Gábor - Ős- ​és ókortörténet
TARTALOM Bevezetés 15 Az ​őskor története 17 Alapismeretek 17 Az őstörténet fogalma 17 Az államszervezetek kialakulását követő korok őstörténete 18 Az őstörténet forrásai 18 A régészeti források 19 A régészeti kultúra fogalma 19 A régészeti korszakbeosztás 20 Kormeghatározás 20 Hogyan használható a forrásanyag a történeti rekonstrukcióhoz? 23 Történeti embertan 23 Néprajz 24 Történeti nyelvészet 24 Az emberi faj biológiai előtörténete 25 Az ember rendszertani helye 25 Az ember kialakulásának időrendi keretei 25 Az emberszabásúak fejlődéstörténete 27 A két lábon való járás jelentősége 28 A beszéd megjelenése 28 Az Australopithecusok 29 A Homo habilis 29 Az ember fejlődése 30 Az előemberek megjelenése 30 Az előemberek szétágazása 31 Az ember elterjedése 32 Életmód és társadalom az őskőkorban 33 Zsákmányolás és együttélési formák az Australopithecus és a Homo habilis korában 33 A kannibalizmus kérdése 34 Az Australophitecus és a Homo habilis együttélési formái 34 Az előember életmódja és társadalma 35 A vadászat módszereinek bővülése 36 A növényi élelem 36 Együttélési formák az előember korában 37 Hitvilág és szellemi kultúra az előember korában 38 A neandervölgyi ősember külön története 38 Életmód 39 Társadalom 39 Szellemi kultúra 0 Az őskőkor végi vadászok 40 A jégkorvégi ember életmódja 41 Az őskőkor végi társadalom 42 A jégkorvégi szellemi kultúra 43 Az őskőkori fejlődés összegzése 44 A jégkorszak vége és az élelemtermelés kialakulása 45 A "létfenntartási válság" 45 Az állatok és növények háziasításának korai központjai 46 A Közel-Kelet természeti viszonyai 47 A háziasított növények és állatok vad elődeinek elterjedése 47 A növénytermesztés és az állattartás kezdetei 48 A falvak megjelenése 49 Az új életmód megszilárdulása 49 A közel-keleti élelemtermelés sikerének összetevői 50 Az újraelosztó gazdaság kialakulása 51 Az öntözéses gazdálkodás megjelenése 52 Kereskedelem és fémművesség 52 A szellemi kultúra átalakulása 52 A dél-mezopotámiai civilizáció kialakulása és fejlődése 53 Elterjedése 53 A települési szerkezet alakulása 54 Gazdasági és technikai fejlődés 54 A társadalom változásai 54 Az állami szervezet terjedése és az őstársadalom bomlási folyamata 55 A közel-keleti fejlődés jelentősége 57 Az ókori Közel- és Közép-Kelet története 59 Bevezetés helyett 59 Nyelvek és népek 59 A sumer városállamok kora 65 Kik voltak a sumerek? 66 Az írás "feltalálása" 66 Az archaikus uruki táblák 67 A korai sumer központok 70 Kis és Uruk első királyai 71 Ur az ún. I. dinasztia korában 73 Lagas a Kr. e. 26-24. században 74 Lugal-zaggi-szi, a hódító 76 Az ókori Kelet birodalmai 78 Az első sémi "világbirodalom": az agadei I. Sarru-kínu birodalma 78 Mezopotámia a Kr. e. 22-24. században 81 A qutú megszállás 81 A sumer "reneszánsz" kora 83 I. Samsi-Adad asszír és Hammurápi babilóniai birodalma 85 Birodalmi törekvések a Kr. e. 16-11. században 87 A Hettita Birodalom 89 Városállamok a Földközi-tenger keleti medencéjének partvidékén 90 A szíriai territorális államok 93 Az Újasszír Birodalom (Kr. e. 934-609) 95 Az asszírok felébrednek "Csipkerózsika álmukból" 96 Az első sikerek és a zsákmányszerző gazdaság 97 Az "alávetés" fokozatai 100 Kijutás a Földközi-tengerre: III. Sulmánu-asarídu 102 Az átmeneti "gyengélkedés" évtizedei 103 A nagy reformer: III. Tukulti-apal-Esarra 104 A Szargonidák kora: az asszír birodalom tündöklése és bukása 107 Az Újbabilóni Birodalom (Kr. e. 626-539) 113 Izráel és Júda: a zsidók története 117 Babilón bukása 121 Az Óperzsa Birodalom (Kr. e. 539-330) 123 A perzsák 124 II. (Nagy) Kürosz 125 Lüdia 126 Babilón eleste 127 A Perzsa Birodalom megszilárdulása 128 A Perzsa Birodalom hanyatlása 132 Az ókori Egyiptom története 135 A kezdetek 135 Létrejön az egységes állam 137 A természeti viszonyok 139 A piramisépítők kora 141 Királyok és piramisok 141 Államszervezet és társadalom 145 Az Óbirodalom korának második szakasza 149 Felbomlás és újraegyesítés 151 Az Első Átmeneti kor (VII-X. dinasztia) 151 A Középbirodalom (XI-XII. dinasztia) 153 A második válság (XIII-XVII. dinasztia) 156 Az egyiptomi nagyhatalom 158 Az Újbirodalom kezdete (XVIII. dinasztia) 158 Reform a Nap nevében 163 Az Újbirodalom második szakasza (XIX-XX. dinasztia) 169 A bomlás és az idegen uralmak kora 176 A Későkor (XXI-XXV. dinasztia) 176 A szaiszi dinasztia 180 A perzsák Egyiptomban 183 Kultúra 185 Az egyiptomi írások 185 Az egyiptomi vallás 187 A túlvilág 187 Az istenek 188 A tudomány 190 Európa és az egyiptomi vallás az ókorban 192 Az ókori Görögország története 195 Kréta, Mükéné, átmeneti kor 195 Kréta 195 A mükénéi civilizáció kora 198 Átmeneti kor 200 Társadalom és gazdaság 202 Politikai élet 206 Az ógörög vallás 207 A poliszok kialakulása 211 Politikai élet 211 Delphoi 213 Olümpiai játékok 213 A spártai állam 216 A "hasonlóak" szokásai 216 A spártai társadalom 219 Gazdasági élet 220 Politikai élet 221 Athén története a görög-perzsa háborúk kezdetéig 224 Attika korai története 224 Az athéni állam kialakulása 226 Athén és a görög gyarmatosítás 227 A démosz és az arisztokrácia harcának kezdetei 228 Drakón és Szolón 228 A türannisz Athénban és a demokrácia hatalomra jutása 232 A görög-perzsa háborúk 235 Az ión felkelés 235 A görög-perzsa háborúk első szakasza 236 Két támadás között 241 A görög-perzsa háborúk másodi szakasza 243 A háború utolsó évtizedei 246 Athén virágkora 247 Periklész működése 247 Az athéni államszervezet 250 A peloponnészoszi háború 252 A görög polisztársadalom válsága a Kr. e. 4. század első felében 256 Harc a hatalomért 256 A válság jelenségei 258 A hellénizmus kora 261 Makedónia felemelkedése és Nagy Sándor uralma 261 Makedónia korai története 261 II. Philipposz uralkodása 263 Nagy Sándor uralma (Kr. e. 336-323) 267 A hellénisztikus világ 272 Nagy Sándor birodalmának felbomlása 272 Hellénisztikus gazdaság és társadalom 273 Hellénisztikus kultúra 276 Az ókori Róma története 281 A római királyok kora 281 Itália benépesülése 281 Róma kialakulása 282 A korai római társadalom 284 A római vallás 287 A plebejusok polgárjogi harcának kora 291 Róma Itália élén 297 A szövetségi rendszer kialakítása 297 Róma alkotmánya 298 A római hadsereg 301 A nagy hódítások kora 303 Dél-Itália meghódítása a Pürrhosz elleni háborúban 303 Róma és Karthágó 306 A karthágói állam 306 Az első pun háború 307 Két háború között 309 A második pun háború 310 Róma a második pun háború után 318 A római polgárháborúk kora 319 A hódítások hatása a római társadalomra 319 A Gracchusok mozgalma 322 Marius és Sulla. Caesar fellépése 323 A triumviratustól a diktatúráig 326 Octavianus hatalomra jutása 328 A császárság kora 329 A principatus kora 329 A Julius-Claudius dinasztia uralma (Kr. e. 27. - Kr. u. 68.) 329 A Flavius dinasztia uralma (Kr. u. 69-96) 338 Az Antoninusok uralma (Kr. u. 96-192) 341 A Severus dinasztia uralma (Kr. u. 193-235) 346 A katonacsászárok kora (Kr. u. 235-284) 348 A dominatus kora 348 Diocletianus és a tetrarchia (Kr. u. 284-305) 348 Nagy Constantinus uralma (Kr. u. 306-337) 351 A hanyatlástól a bukásig (Kr. u. 337-476) 353 Kitekintés 358 Kronológia 363 Irodalmi tájékoztató

Vékony Gábor - A ​székely írás
Bár ​számtalan könyvecske jelenik meg a rovásírásról, e „divatos” témáról napjainkban, a közelmúltban elhunyt régész-nyelvész egyetemi oktató szerző, Vékony Gábor könyve a tudományosan megközelített, „hiteles”, a leg-újabb kutatásokat is figyelembe vevő mű. Kötetbe gyűjtötte az elmúlt évtizedekben e témában publikált írásait, számba veszi a teljes eddig ismertté vált feliratos anyagot, legyenek azok a Kárpát-medencében vagy másutt (pl. a hajdani Kazáriában). A munka a hazai és a nemzetközi szakirodalom gazdag, széles körű, interdiszciplináris feldolgozásán alapszik. Alapos elemzés olvasható benne a nagyszentmiklósi kincsről, a Telegdi János-féle rovás-írás-emlékről (1598), Bélay Barnabás szövegéről. Világos elemzés található benne az újabban előkerült leletek-ről. Óhatatlan, hogy a szerző ne szóljon hozzá olyan fontos problémák megoldásához, mint a székely kérdés. A munka értékét növeli az alapos tudománytörténeti áttekintés

Vékony Gábor - A ​rézkortól a hunokig
A ​közelmúltban elhunyt régész, egyetemi tanár hagyatékában talált kéziratokat dr. Erdélyi István rendezte sajtó alá. A rézkor társadalmi problémái. Rézkori aranyak. A hun emlékanyag meghatározásának története. Kutrigurok. A könyv kritikát és újabb jegyzeteket nem tartalmaz, de mellékeltünk egy bibliográfiát. A bibliográfia azokat a tudományos dolgozatokat sorolja föl, melyek a tanulmányok megírása után keletkeztek ezekről a témákról. Az Olvasó maga választhat a tudományos megközelítésekből.

Kollekciók