Ajax-loader

Bárczi Géza könyvei a rukkolán


Bárczi Géza - Magyar ​hangtörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárczi Géza - Magyar ​szófejtő szótár
A ​huszadik század egyik legnagyobb magyar nyelvtudósának ez a munkája anyanyelvünk múltjába kalauzolja el az érdeklődő olvasót: közel 4000 magyar szó eredetét kutatja fel és mutatja be szakszerűen, ugyanakkor az átlagos műveltségű, nem szakember használó számára is érthetően, követhetően. Anyanyelvünket - miként embertársainkat is - csak a múltjukkal együtt ismerhetjük meg igazán. Bárczi Géza tömör, adatgazdag szócikkekben világít rá szavaink eredetére, jelezve, hogy az illető szó finnugor eredetű, belső (magyar) keletkezésű vagy más nyelvből kölcsönzött jövevényszó. Hivatkozások sorával illusztrálja egy-egy szó fejlődéstörténetét, utal esetleges jelentésváltozásaira is. A rövidítések első látásra nehéznek tűnő feloldását segíti elő a szerző feleségének . munkájában hűséges segítőtársának - az az ötlete, hogy a rövidítések jegyzéke a kötet végén egy kihajtható lapra kerüljön. A Magyar Szófejtő Szótár első kiadása 1941-ben jelent meg, s a magyar nyelvtörténeti szakirodalom csúcsteljesítményének számított. Ezen a tényen az eltelt fél évszázad sem változtatott. Bárczi Géza kiváló munkája ma is joggal számít nemcsak a szakemberek, hanem az anyanyelvünk múltja iránt érdeklődő művelt nagyközönség figyelmére is.

Bárczi Géza - A ​magyar szókincs eredete
Bárczi ​Géza (1894–1975) nemzedékek tudós tanítómestere, vérbeli tanár és nevelő évtizedeken keresztül a tudomány átörökítésének vágyával és gyönyörűségével avatta be anyanyelvünk történetének titkaiba tanítványait. A nagy tanáregyéniség ma már csak műveivel hat. Legfontosabb magyar nyelvtörténeti, és ezen belül a történeti hang- és alaktanra vonatkozó munkássága. A tudományos és a népszerűsítő igényeket egyformán kielégítő alkotásai a Magyar szófejtő szótár (1941), A magyar nyelv életrajza (1963, 1966, 1975) és A magyar nyelv értelmező szótára, melyet Országh Lászlóval közösen szerkesztett. Egyetemi tankönyvei: Magyar hangtörténet (1954), A magyar történeti szóalaktan – A szótövek (1958) és A magyar nyelv története (1967) alapvető kézikönyvek a tudományos kutatás számára ma is. Bárczi Géza A magyar szókincs eredete című munkája először 1954-ben, majd másodszor bővítve 1958-ban jelent meg. Újra kiadásával a TINTA Könyvkiadó azt kívánja elérni, hogy anyanyelvünk szavainak eredetével és a szófejtés, az etimológia elméleti alapjaival napjainkban is megismerkedhessenek az érdeklődők.

Bárczi Géza - A ​nemzetközi nyelvről
"A ​világon több ezer nyelv van, s a kivételes adottságú ember is ezeknek csak elenyésző töredékét képes megismerni. Micsoda áldás volna, ha a legnagyobb kincs, az anyanyelv mellett ki-ki egy, minden ember számára azonos és könnyen elsajátítható idegen nyelvet ismerne, és általa közvetlenül érintkezhetnék bármely embertársával! S e célnak megfelelő nyelv van: az eszperantó, az emberi szellemnek egyik legjelentősebb alkotása."

Bárczi Géza - Benkő Loránd - Berrár Jolán - A ​magyar nyelv története
A ​mű nyelvünk történetét tekinti át a nyelvészeti eszközökkel kitapintható legrégibb időktől napjainkig. Bár érinti a magyar nyelv előtörténetét, a rokon nyelvi együttélés idejét, a fő súlyt nyelvünk önálló történetének megrajzolására fekteti. A magyar nyelvtörténet forrásainak bemutatása és felhasználásuk módszerbeli kérdéseinek tárgyalása után sorra veszi a nyelvrendszer különféle részlegeinek történetét: nyelvünk hangfejlődését szókincsbeli és szerkezeti változásait. Mindezen részlegek összefoglalásaként általános áttekintést is ad a magyar nyelv életének egészéről, népünk történetéhez, a gazdasági, társadalmi, művelődési változásokhoz fűződő viszonyáról. A mű végén a magyar nyelvtörténetírás rövid áttekintése található. - A munka elsősorban egyetemi tankönyvnek készült, de haszonnal forgathatja a nyelv kérdése iránt érdeklődő művelt olvasó és különösen a magyar szakos pedagógus.

Bárczi Géza - A ​magyar nyelv életrajza
Az ​emberi elme nagyszerű alkotásai között aligha van még egy, mely alapvető fontosságban vetekedhetnék a nyelvvel. A nyelv, gondolataink, érzelmeink kicserélésének ez a mindennapi használatú eszköze mindennemű emberi fejlődésnek egyik legfőbb tényezője, sőt föltétele. Kétségtelen, hogy a tagolt, hajlékony emberi nyelv az emberiség legnagyszerűbb vívmánya, melyet a mai változataiban a nemzetékek végeláthatatlan sorainak állandó erőfeszítése teremtett meg. Ez a könyv a magyar nyelv több ezer éves életfolyamának legfontosabb történésein kívánja végigkalauzolni az olvasót. Igyekszik tehát rámutatni azokra a legfontosabb szálakra is, melyek a nyelv történetét a nép sorsával összefűzik. A maga nemében e munka az első kísérlet az egész magyar nyelvtörténetnek ilyen a fő vonásokra szorítkozó, nem szakembereknek szóló, de teljes tudományos felelősséggel előadott összefoglalására.

Bárczi Géza - A ​magyar nyelv múltja és jelene
"A ​nyelvi jelenségekből... következtetni lehet a beszélő közösség gondolkodásmódjának bizonyos általános és különleges vonásaira, természetesen figyelembe véve azt, hogy a nyelv a maga rugalmas konzervativizmusával sokszor igen régi gondolkodási klisék nyomait őrzi." "Senki se hivatkozzék arra, hogy ha a nyelvet szabadon engedjük módosulni, a megváltozott szokás éppúgy megtermi a kifejezésmódok, szerkezeti lehetőségek, az új fordulatok között a szépet, a hatásosat, a nyelvileg ízlésest, mint a régi."

Bárczi Géza - Bevezetés ​a nyelvtudományba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárczi Géza - Nyelvművelésünk
E ​könyvben röviden, vázlatosan mondom el a nyelvműveléssel kapcsolatos nézeteimet. Nem mint szakember, nem mint nyelvművelő, aki nem vagyok, hanem mint az anyanyelvét szerető, anyanyelvéért olykor kissé aggódó magyar ember, egy a sok közül. Lehet, hogy ezek az igénytelen megjegyzések észrevétlenül fognak elsuhanni, s az is lehet, hogy vihart vernek föl. Habent sua fata libelli... Úgy éreztem, egyszer - vagy mégegyszer? - el kellett őket mondanom.

Bárczi Géza - A ​Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése
Bárczi ​Géza e posztumusz kötete a legkorábbi összefüggő magyar nyelvű szöveg, a Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzését tartalmazza: nyelvtudományunk 1975-ben elhunyt kiemelkedő művelőjének egyetemi előadásait, melyeknek eddig még részletei sem jelentek meg nyomtatásban. Elemzése a nyelvemlék minden egyes mondatát sorra veszi: először a mondat értelmezését és szerkezetét írja le, majd szintagmáról szintagmára haladva, az egyes szavak olvasatától, helyesírási és hangtörténeti problémáitól kezdve egészen a szótő etimológiájáig jut el. E részletek elemzésén keresztül az egykorú nyelvi rendszer egészét, az ős- és ómagyar kor hang- és grammatikatörténetét is megismerteti. A kötetet a nyelvész szakemberek és egyetemi hallgatók mellett haszonnal forgathatják mindazok, akik többet akarnak tudni nyelvünk eredetéről, történetéről, és szívesen indulnak a megismerés ez útján, ha kalauzul Bárczi Gézát választhatják.

Kollekciók