Ajax-loader

Szilágyi János György könyvei a rukkolán


Szilágyi János György - Etruszko-korinthosi ​vázafestészet
Az ​i. e. 7-6. század etruszk művészetében egy évszázadon át a kornthosi görög vázafestészet hatása uralkodott. A könyv ennek a korinthizáló etruszk művészetnek a legjlellegzetesebb műfajáról, az etruszko-korinthosi figurális díszítésű vázákról ad - a nemzetközi szakirodalomban elsőként - teljes történeti képet. A fennmaradt mintegy kétezer váza nagy részét a szerző eredetiben tanulmányozta, és vizsgálatai alapján felvázolja az etruszk-korinthosi vázafestészet történetének korszakait, jellemzi a kiválóbb mestereket, rekonstruálja a nagy etruszk kulturális központok, elsősorban Caere, Vulci és Tarquinia iskoláinak jellegzetességeit. Részletesen leírja az ókori keramika-műhelyek munkaviszonyait, a kereskedelem szervezetét, az etruszk archaikus kor történetének fontos kérdéseit, a vázafestők munkáinak elemzése során pedig alkalma nyílik az etruszk művészet néhány olyan alapvető sajátosságának megvilágítására, amely ezt a művészetet számunkra is elvenné, izgalmassá teszi.

Szilágyi János György - Corpus ​Vasorum Antiquorum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János György - Az ​etruszkok világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János György - A ​hellenisztikus görög művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János György - Pelasg ​ősök nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János György - Etruszk ​művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Szilvia - Ember Mária - Szilágyi János György - Tátrai Vilmos - A ​budapesti Szépművészeti Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János György - Antik ​művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György - A ​görög kultúra aranykora
A ​kötet tárgya az i. e. V. század görög műveltsége, úgy, amint az a görög társadalom életéből kisarjadt. A munka jellegét egyfelől ez határozza meg, másfelől természetesen a sorozat jellege, amelynek keretében kiadásra kerül. Nem a szó régebbi értelmében vett művelődéstörténet, mert a művelődés jelenségei mint meghatározott történelmi és társadalmi körülmények tükrözői kerülnek benne bemutatásra, s ezért a görög politikai történet, a társadalom- és gazdaságtörténet tényei és jelenségei sokkal terjedelmesebb formában kerülnek tárgyalásra, mint ahogy a hasonló jellegű művekben korábban szokásos volt. Arra is gondosan ügyelni kellett azonban, hogy ezeknek ismertetése ne menjen a művelődés jelenségeinek rovására, tehát a munka művelődéstörténet jellege ne homályosodják el azért, mert a tárgyalás során a fogalom második összetevője, a történet is megkapja az őt megillető, az elsőnél nem kisebb és nem nagyobb rangját. A görög művelődéstörténet anyaga a szerzők szándéka szerint nem pusztán tudomásulvételt igénylő ismeretanyagként kerül a munkában bemutatásra, hanem mint európai kultúránk elevenen ható hagyománya. Ez a szempont határozta meg az egyes jelenségek tárgyalásának arányait is. Ezért kapott a képzőművészet itt nagyobb terjedelmet, mint a sorozat többi köteteiben, ezért került a középpontba a görög irodalom fennmaradt klasszikus alkotásainak elemzése, s ezért jutott a hasonló jellegű munkáknál szokatlanul nagy hely a görög természettudomány, elsősorban a görög matematika legfontosabb eredményeinek bemutatására. A kötet képanyaga szervesen kapcsolódik a szöveghez: nem csupán általánosságban illusztrálja az ókori görögség életét és művészetét, hanem az anyagi kultúrát és képzőművészetet tárgyaló részek szerves kiegészítője kíván lenni.

Szilágyi János György - Castiglione László - Görög-Római ​kiállítás vezető
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János György - Antik ​gyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János György - Szirénzene
A ​kötet Szilágyi János György fél évszázad során készült mintegy negyven tanulmányát tartalmazza. Valamennyi tanulmány az ókori Görögország és Itália kultúráival kapcsolatos. A válogatás fő szempontja az volt, hogy az írások sorozata egészében adjon minél teljesebb képet arról, amit e két - európai műveltségünk alapjának számító - kultúráról tudni érdemes. A kötet gerincét a "talált tárgyak" sorozat darabjai alkotják: egy-egy antik műtárgy /bronzedény, vázafestmény, márványszobor, üvegkancsó/ meghatározásából kiinduló elemzések például az antik kereskedelem szervezetéről, az írás jelentőségéről, a kultúrák egymásra hatásának kérdéseiről. Ezenkívül olvashatnak az ókortudomány elvi, módszertani kérdéseiről, az antik tárgyak mai életéről /hamisítás, kiállítás/, valamint a tudományszak hazai hagyományának kiemelkedő képviselőiről és jövőjének problémájáról.

Szilágyi János György - Legbölcsebb ​az idő
Szilágyi ​János György, az antik művészet nagy tekintélyű tudósa, izgalmas és egyben különös szellemi élvezetet kínáló olvasmánnyal lepi meg az olvasót. Azt vizsgálja: mit árul el a hamisítvány a hamisítás korának ízléseszményéről, s a készítőről, aki hamisítvánként esetleg remekművet, a maga nemében eredeti művet hozott létre.

Szilágyi János György - Paradigmák
Szilágyi ​János György ugyanazt az alapelvet érvényesíti tanulmányaiban, amit egykori mestere, Kerényi Károly. Az ókorkutatás célját és értelmét ő is mindenekelőtt abban látja, hogy az antik világ olyan értékeit tárja fel, amelyeknek a mai kor embere számára lényeges mondanivalójuk van. Ezek a művek ezért paradigmák: nemcsak egy letűnt kor lassan elhalványuló világát hozzák közelebb az olvasóhoz, hanem hozzájárulnak mai emberi alaphelyzeteink tisztázásához is.

Szilágyi János György - A ​tenger fölött
A ​gazdagon illusztrált kötet Szilágyi János György ókorkutató (1918) ismeretterjesztő írásait gyűjti egybe, melyek egy része itt olvasható először magyar nyelven. A szövegek olyan témák köré rendeződnek, amelyek végigkísérik Szilágyi egész életművét. A szerző saját szavaival: „A kötetben közölt negyvenhét írás ötven év során készült. Szerzőjük szándéka szerint a válogatás fő szempontja az volt, hogy egyfelől képet adjon arról, az ókorkutatás melyik területeire tudott munkássága során betekinteni, szemben állva a mind jobban elterjedő specializálódással, másfelől a szinte csak szakkutatókat érdeklő szövegeket mellőzve olyan témákat tárgyaljon, amelyek az ókor kultúrái iránt érdeklődők szélesebb körében is figyelmet kelthetnek. A fejezetek, amelyekbe az írások csoportosítva vannak, írójuk érdeklődésének fő területeit jelzik, utalva ezzel arra, hogy az ókoron belül egész munkássága során különleges vonzalom fűzte az etruszk kultúrához, és kiemelve, hogy a pályáját meghatározó kutatók portréjának megrajzolását az antik kultúrák írott és tárgyi emlékeinek kutatásával azonos jelentőségű feladatnak tekinti. Tanulmányainak korábbi gyűjteményeiben közölt írások nem szerepelnek a kötetben, az egyetlen befejezetlen, csak vázlatként közölt szöveg témája viszont pályája legelejétől végigkísérte.” Az írások szólnak az etruszk kultúráról és művészetről, a kulturális kölcsönhatásokról az ókori mediterráneumban, arról, hogy miként jelennek meg az ókori irodalom alkotásai magyar fordításban; olvashatunk a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének tárgyairól (a szerző szemléletének megfelelően az adott tárgy mindenkor a kulturális, vallási és művészettörténeti kontextusával együtt jelenik meg); végül pedig magyar ókortudósok és irodalmárok (Pulszky Ferenc, Kerényi Károly, Brelich Angelo, Szabó Árpád, Trencsényi-Waldapfel Imre, Devecseri Gábor, Genthon István, Meller Péter) életművéről. A szövegeket mindennél inkább összefűzi a szerző sajátos látásmódja, nyitottsága és az ókori kultúrák sokszínűsége iránti szeretete. Ehhez járul a szövegek irodalmi igényű megformálása – mindez együtt teszi nemcsak e szövegeket, de a belőlük kibontakozó ókorképet is elevenné, s az olvasó számára élményszerűvé.

Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György - Görög ​művelődéstörténet
A ​először 1967-ben, majd átdolgozott formában 1981-ben megjelent A görög kultúra aranykora című kötet szerzői, Ritoók Zsigmond, Sarkady János és Szilágyi János György - szakterületük nemzetközileg is elismert kutatói - azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a mai olvasókkal megismertessék az ókori görögség művelődéstörténetét. A Görög művelődéstörténet Németh Györggyel kiegészült szerzőgárdája ugyanezt teszi, de jóval nagyobb terjedelemben és kitágítva az időhatárokat a bronzkortól a Kr. e. 4. századig tartó ezer évre. A szerzők a legújabb kutatások eredményeit is felhasználják, hírt adnak például a 2005-ben megtalált Sapphó- és Archilochos-papiruszokról is. A történelmi, művészet- és irodalomtörténeti fejezeteken kívül a könyv beható filozófia- és gazdaságtörténetet is ad, és megismertet a hétköznapi élet világával, a nők, a gyerekek és a polgárjoggal nem rendelkező rétegek életével is. A képekkel gazdagon illusztrált kötetet részletes kronológia és névmutató teszi könnyen használhatóvá.

Kollekciók