Ajax-loader

Szigeti Jenő könyvei a rukkolán


Szigeti Jenő - Pánik ​a próféciák körül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Jenő - "És ​emlékezzél meg az útról..."
Első ​alkalommal bocsátunk útjára olyan könyvet a Szabadegyházak Tanácsa kiadásában, amely a tagegyházak életének, múltjának elfelejtett epizódjait tárja fel. Dr. Szigeti Jenő testvérünk 25 esztendeje már, hogy kutatja a szabadegyházi közösségek múltját. Tudományos célkitűzéseiről egyik nyilatkozatában így vallott: „Választott tudományom, amivel remélhetően egy életre eljegyeztem magam, az egyháztörténelem. Ezen belül is az utolsó száz esztendő magyar egyháztörténete és a magyarországi szabadegyházi közösségek története a kutatási területem. (...) Az egyháztörténelem a szolgáló egyház önértelmezésének egyik módja. Ha az egyház követője kíván lenni az emberért szolgáló Jézus Krisztusnak, egészséges és kritikai önértelmezésre kell törekednie. Ezeknek a szempontoknak a jegyében szeretném végezni szolgálatomat. A szabadegyházi közösségeket sokáig egyháztörténelmen kívüli jelenségekként kezelték. Meggyőződésem, hogy ezeknek a közösségeknek része, küldetése, történelmi szerepe van a magyar protestantizmusban. Ennek tudatosítása az alapja az elveit, a felekezeti identitást tisztelő egészséges jó kapcsolatoknak. (...) Ha valaki úgy próbál egy másik emberrel jó kapcsolatot építeni, hogy elveit feladja, eltitkolja vagy nem meri vállalni, homokra épít. (...) Egymás megbecsülésének legjobb útja az őszinteség a történelmet irányító Jézus Krisztus színe előtt." (Evangélikus Élet 1979. febr. 18. Bp.) Szigeti Jenőnek az itt közzétett tanulmányai a fenti elvek alapján születtek. A kötetben jó néhány elvi jelentőségű kérdést tárgyaló tanulmány található, melyek gondos és szorgos levéltári kutatásra épültek.

Szigeti Jenő - Aki ​nem hiszi, járjon utána!
Tudod, ​hogy mit jelent az a kifejezés, hogy lakat a szájon? Vajon kiről festette Rafaello a budapesti férfiképmást? Ismered a legendás étel-osztogató, Róbert bácsi igazi arcát? Kíváncsi vagy a soha fel nem épült balatoni híd kalandos történetére? Vagy éppen a mulandóság és a pipafüst összefüggéseire? Érdekel Arany János életének kevéssé ismert epizódjai és szereplői? És még jókedvvel, bőséggel folyathatnánk a sort… Minden napra egy mese is lehet ez a szórakoztató és érdekességekben gazdag könyv, szerzője örök derűjénél, nyugalmánál fogva – akár felnőtteknek szóló esti mese is!

Szigeti Jenő - A ​Jelenések Könyve
A ​Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem ahogyan a könyv görög neve - Apokalipszis - is mutatja, Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sorskérdése, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel.

Szigeti Jenő - Kik ​a boldogok?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Jenő - Letűnt ​korok, régi titkok
A ​szerző a szavak mögött meghúzódó rejtélyeket, s azoknak a kéziratoknak a titkát kutatja, amely feljegyzésekben ránk maradt Isten szava.

Szigeti Jenő - Jézus ​megy velünk az úton 2.
A ​szerző nagysikerű könyvének folytatásában százegyszer vall ismét a szeretet titkáról. A könyvben az olvasó a köznapi kereszténységről, bibliai igékhez kötődő rövid írásokat talál lelki útravalónak. Keresztény életút; melynek titka abban van, hogy nem járunk ezen az úton egyedül, mert Jézus megígérte, hogy velünk jön, ha mi is vele tartunk. Ő azért láthatatlan, mert mindenütt jelenvaló, és azt akarja, hogy dolgainkban, útjainkon újra és újra észrevegyük őt. Csak így lehetünk keresztények, mert ha nincs kit követni, akkor életünk dzsungelében elfogy talpunk alól az út. A könyv, alkalmazkodik rohanó életünkhöz. Ezért az író néhány mondatban, egy-egy történetben próbálja összesűríteni a legfontosabbat, az egymást szolgáló mindennapi szeretet titkát.

Szigeti Jenő - A ​Tízparancsolat
Miért ​kell a törvény? Erre a kérdésre sokan így válaszolnak: azért, mert visszatart a bűn elkövetésétől. Ám tapasztalataink szerint a legjobb törvény is tehetetlen a gonoszság áradatával szemben. A Tízparancsolat – minden emberi törvény alapja – nem paragrafusokba rendezhető tilalmak sorozata. A Tízparancsolat lehetőség, kerítés, ami véd és felszabadít a jóra. Ezért kell meg­keresni e parancsolatok biztosan célba vezető ösvényét. Ez a néhány mondat Istennel és felebarátainkkal való kap­cso­latunknak az alapja. Ezért sorskérdés, hogy megválaszoljuk: mit jelent számunkra ez a tíz ige. A 21. századra elhomályosodott igazi emberiesség sokszor elfelejtett titkát őrzik ezek az ősi kőtáblák. Isten Tízparancsolata szárny, és nem teher, de csak akkor, ha Jézus példaadása nyo­mán a lényegét, a szeretetet fedezzük fel benne. Bod Péter 18. századi református lelkipásztor írta, hogy a törvény: „Erős sövény, amely kirekeszti a gonoszokat, város kőfala, amely őrzi a jókat.” Segítségével odatalálhatunk Hozzá, aki nemcsak a példát adja, hanem győzelmes életének erejét is. Szeretné, ha rátalálnánk a bűntől felszabaduló élet titkára, emberségünk igazi céljára.

Szigeti Jenő - Két ​próféta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Jenő - Életsorsok
Ezek ​az ősi sorsok az évezredek távolából is arra tanítanak bennünket, hogy mit jelent ma emberségesen élni a mindennapokban. A Biblia a világirodalom egyik első realista irodalmi alkotása. A benne ábrázolt emberi sorsok, felvillanó, alig pár szóval leírt jellemképek teszik azzá. Lapjairól mindig két lényeges kérdésünkre kapunk választ: milyenek vagyunk mi és milyen a mi Istenünk?

Szigeti Jenő - Tihamér, ​a kiskamasz hangya bemutatkozik
Tihamér ​történeteiben a kamasz srácok és lányok mindennapjai elevenednek meg. Éppúgy félnek és bátorodnak, lusták és szorgalmasak, mint ők. És mert épp olyan intenzitással és tanulságokon keresztül élik át mindezt, mint az emberek, lesznek naggyá történeteikkel együtt.

Szigeti Jenő - Mit ​mondanak a jelek a Bibliában?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Jenő - Életigenek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos László - Szigeti Jenő - Boldog ​emberek közössége
Tartalom: ​ - A nazarénusok tegnap - A vallásalapító: S. H. Fröhlich - Mesterlegény apostolok - Hencsei Lajos - Bizonyságtétel a megpróbáltatások között: Bella József - A nazarénusok gyökeret vernek az országban: Kalmár István - A vásárhelyi hívő gyülekezet - A nazarénusok ügye a "T. Ház" előtt - A nazarénus gyülekezetek mai arculatának kialakulása a történelmi próbatételek között - A nazarénusok ma - Negyedszázados út a szocialista társadalomban (1944-1968) - Az első szabad lélegzetvétel (1944-1949) - A társadalmi beilleszkedés nehézségei és erőfeszítések az akadályok elhárítására (1949-1968) - A ma élő nazarénus nemzedékek világa (1969-1979) - Változások a nazarénusok életkörülményeiben - Nazarénusok a statisztikai és szociográfiai vizsgálódás mérlegén (1969-1979) - A nazarénus tanítások - Nazarénus hitélet - Nazarénus életforma: Gondolkodás és erkölcs - Az egyenjogúságért folyó harc sikere; a hazai nazarénizmus belső válsága és megoldása - Epilógus - Jegyzetek - Irodalom - Rövidítések

Szigeti Jenő - A ​Biblia
Az ​európai kultúra alapja A legemlegetettebb könyv A Biblia a zsidóság és a kereszténység hitének alapja, de megismerése nemcsak a hívő ember feladata. Nélküle nem értjük meg az európai kultúrát, nem ismerjük meg önmagunkat és a világot, amelyben élünk. Hogyan és mire írtak a régi emberek, milyen betűket használtak? Milyen volt a másolás technikája, és hogyan ellenőrizték azok pontosságát? Hitelesek-e a megtalált kézirat-leletek. A szerző tudományos becsületességgel, az igazság iránti elkötelezettséggel ezekre a kérdésekre kutatja a választ. Eközben megismerhetjük, hogyan született ez a csodálatos könyv, a Biblia, és választ kapunk arra is, hogy megbízhatunk-e az ősi Írásban?

Rajki Zoltán - Szigeti Jenő - Szabadegyházak ​története Magyarországon 1989-ig
Bár ​a szerzők nem tekintik e művet a hazai szabadegyházak teljes történetének, rendkívül értékes, hiánypótló munkájukból érdekes történet, izgalmas olvasmány kerekedett. Tudatosan olyan történetet rekonstruáltak, melynek 19. századi felében erőteljesebbek a kultúrtörténeti és mentalitástörténeti, a 20. századi felében pedig a társadalom- és politikatörténeti hangsúlyok. Tele van a könyv igazi drámai fordulatokkal. Példamutató, ahogyan ezek a közösségek a retorziók ellenére is megtalálták azokat a vallási és szociális területeket, ahol hatékonyan tudták megélni hitüket a közösség és a társadalom javára. Ugyanakkor - és ettől válik e munka még inkább hitelessé, árnyalttá és drámaivá - a hősök mellett megjeleníti a megalkuvókat és a besúgókat is, az ítélkezést, de sokkal inkább a mérlegelést és a tanulságok levonását az olvasóra bízva. Bár a szabadegyházi közösségek hívei még mindig csak töredékét képezik a lakosságnak, történetüket a szerzők úgy tematizálták, hogy az egy cseppet sem maradt periférikusan, történelem alulnézetbenként, hanem rálátást nyit a fősodorra, vagyis magára a történelemre. És ami még ennél fontosabb: segíti a vallási különbözőségek megismerését, megértését, értékként elfogadását, valamint a velük való párbeszédet és együttműködést. - (Kamarás István)

Szigeti Jenő - Mit ​jelent ma kereszténynek lenni?
A ​mai emberek mai nyelvén szólaltatja meg mindazt, ami értékes, ami jó, ami használható, és amennyit ebben a könyvben el lehet mondani. A Biblia tanítása nem változott az évszázadok alatt, és minden kor újra és újra felfedezte benne a neki szóló üzenetet, amit a saját nyelvén hirdetett. Megoldásokat keresünk napi gondjainkra, és ez a kiadvány megoldást kínál. Nem is akármilyet. Lebilincselő stílusban vezet be bennünket az Isten által kínált megoldások egyszerű tételeibe.

Szigeti Jenő - Jézus ​megy velünk az úton 3.
Hetvenhét ​rövid elmélkedést tart kezében az olvasó, Szigeti Jenő népszerű, rövid írásainak újabb gyűjteményét, amiben a hétköznapi kereszténység titkáról olvashatunk. A szerző a harmadik kötetben is hitéről vall. Írásain keresztül a mindennapi tapasztalatainak egyszerűsége, közvetlensége érződik, és arra tanít, hogy a kereszténység nem tan, nem teológia, hanem gyakorlat és út, ahol Jézus jár velünk, ha mi is készek vagyunk vele együtt járni. A sorok között Isten Igéjének ezerarcú mondanivalója bontakozik ki és lesz mindennapi lelki kenyérré. Soha ne feledjük: nem vagyunk egyedül, mert Jézus az, aki megy velünk az úton.

Szigeti Jenő - A ​biblia születése a kánontörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Jenő - Szigeti ​Jenő versei I-II.
A ​vers, kötött beszéd. Nem a csengő-bongó rímek vagy a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása köti benne össze a szavakat. Az igazi ritmust a felelősséggel kimondott szavak adják. Szigeti Jenő, egyetemi professzor, kortárs lelkipásztor, közismert egyháztörténész, aki tudósként tucatnyi könyvet írt, tanulmányokat a múltról, szigorú tudományos elemzéseket a jelenrõl. Íróként kész volt a nehezen érthető teológiai kérdéseket is maian, igényesen és mégis közérthetően megfogalmazni. Ez a kötet új arcát mutatja meg, benne – mai prédikátorként – verses vallomásait tárja az olvasó elé. A prédikáció mára lejáratott szó lett a templomban és a templomon kívül egyaránt. A 21. századi ember nem is igen tudja már igazi értelmét. Valami fennkölt stílusban elzengett papi dikciót értenek rajta, ami messze visz napi gondjaiktól, természetes életüktõl. Sokan úgy gondolják, hogy valami evangéliumi díszletekből összetákolt senki-szigetén beszélik már ezt a nyelvet. Pedig a régi prédikátorok olyan keresztények voltak, akik a szószéken túl is küzdő, elbukó, felálló, de mindig a cél felé haladó emberek tudtak maradni. Megértették Isten ítélő és mégis kegyelmesen hívó szavát. Ez a verses kötet egy ilyen, mai prédikátor vallomásai.

Szigeti Jenő - Gátol ​vagy véd a Tízparancsolat?
A ​kötet arra vállalkozik, hogy a Tízparancsolat kőtáblájáról letisztítsa az idők folyamán rárakódott emberi okoskodás, félreértés, félremagyarázás szándékos vagy akaratlan torzításait.

Szigeti Jenő - A ​Szentírás megismerése és megértése
Hogyan ​kell olvasni a Bibliát, hogy számomra ma is élő könyv maradjon? Már Cato Censorius (Kr. e. 234–149) a nagy római politikus-író is úgy tartotta, hogy „olvasni és nem érteni, csak hiábavaló mulatás”. Dr. Szigeti Jenő könyve a mai kereső embert értelmes olvasásra tanítja. Amolyan útikalauz a Biblia vilá­gának felfedezéséhez. Vannak felszínesen olvasók, akiket csak a történetek kötnek le, mások saját gondolataik megerősítését várják a Könyvek Könyvétől. Egyre kevesebben vannak, akik értik is, amit olvasnak, pedig a Biblia ismerete nemcsak a hívő emberek kiváltsága. A Szentírás az európai kultúra alapja. Ez a könyv azért született, hogy több legyen azoknak az embereknek a száma, akik értő, gondolkodó olvasói a Bibliának, akik nem érthetetlen, mágikus könyvként gondolnak rá, hanem napi gondjaik és örömeik között ezt a könyvet tartják útmutatójuknak. Ahhoz, hogy keresztények, vagyis Krisztus követői legyünk, meg kell ismerni és érteni a Szent­írást, ami Krisztus gyakorlati követésének útikalauza.

Kollekciók