Ajax-loader

Kardos László könyvei a rukkolán


Kardos László - Barlangkutatás
Magyarország ​barlangos nagyhatalom! A fővárosunk nevének a Pest szava barlangot jelent, a középkorban a Gellért-hegyet „Mons Pestiensisnek”, azaz barlangos hegynek nevezték. És ténylegesen is nagyon sok barlang található ott, tízen ötévi kutatómunkánk után „A rejtélyes Gellért-hegy barlangjai” c. könyvünkben számolunk be eme tényről.A fővárosban és a környező hegyeinkben is egyre több barlangot tárnak fel a kutatóink, sőt most már összekapcsolódnak a barlangok egyre nagyobb barlangrendszerekké. Így lett a főváros alatt az ország leghosszabb barlangja is. Ezen szép barlangokról egyre több míves könyvkiadvány számol be, de az őket feltáró tudományunkról még nem, pedig biztos kíváncsi lenne a kedves olvasó azokra is. Íme a könyv!

Kardos László - Ezer ​álarc mögül
Kardos ​László, a Kossuth-díjas kiváló fordító, közvetlenül a "Nyugat" nyomában kezdte el fordítói működését, s már ifjúkori darabjaiban is kivált a verselés virtuozitásával s az átélés teljes őszinteségével. Pályája igazi fellendülését azonban a felszabadulás utáni évek nagy kultúrforradalma tette lehetővé, amikor Kardos László kedves klasszikusai után ugyanolyan költői tudással és szenvedéllyel fordult a szovjet és népidemokratikus költészet felé. Új gyűjteménye a világköltészet óriási változatát kínálja az olvasónak a nagy görögöktől s a tudós odaadással és modern átéléssel fordított latinoktól kezdve Goethén, Puskinon, Heinén, E.B. Browningon és Rimbaud-n át a mai legkiválóbb szovjet költőkig. Kardos fordításaiban valóban "ezer álarc mögül", ahogy címe ígéri egy rejtőzködő, bölcsen és fölényesen szerény költő néz velünk szembe.

Kardos László - Közel ​és távol
Kardos ​László újabb tanulmányai tartalomban, gondolatokban mélyenjáró és gazdag, stílusban míves-gondos, szép alkotások. Elemzéseinek árnyalatos pontossága, észrevételeinek finomsága irodalmi közéletünkben kivételes helyet biztosít számára. Különlegesen értékesek a verstan, a műfordítás-elmélet terén elért eredményei. Kardos László a legfrissebb problémákat boncolja biztos kézzel. A kötet időben és térben közeli és időben és térben távoli témákat fog egybe: tartalmazza többek közt Shelley-ről, Rimbaud-ról, Karinthyről rajzolt portréit s áttekintését a szovjet és népi demokratikus irodalmakról.

Kardos László - Hármaskönyv
A _Hármaskönyv_ ​költő, műfordító, kritikus és irodalomtörténész szerzője a felszabadulás évében került Budapestre; az újjászülető, demokratikus Magyarország kultuszminisztériumának művészeti osztályán dolgozott éveken át, majd az ELTE világirodalmi tanszékét és a _Nagyvilág_ című folyóirat szerkesztőségét vezette, írói munkásságáért 1950-ben József Attila-díjjal, 1953-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, tudományos tevékenységéért az MTA levelező tagjává választották -- szülővárosa azonban Debrecen, ott végezte iskoláit, ott élt s tanított egészen 1945-ig, s ami ennél lényegesebb, s aminek a _Hármaskönyv_ kísérletei, vitái és vallomásai a dokumentumai, ennek a városnak a kulturális keretei között indult el, s alapozódott meg írói, kritikusi, irodalomtörténészi pályafutása. "Új könyvem első szakaszában debreceni életem utolsó negyedszázadának azokat az emlékeit gyűjtöttem egybe -- írja előszavában könyve szerkezetéről Kardos László --, amelyeket jellemzőnek tartok azokra az esztendőkre, szülővárosom akkori légkörére, elsőrendben az irodalom és Debrecen viszonyára. Semmiképpen sem akartam önéletrajzfélét írni, de elkerülhetetlen volt, hogy a cikkekben helyet ne kérjenek autobiogrrafikus mozzanatok is. Ezek nélkül, úgy éreztem, nem tudnám igazán híven éreztetni a kor és a város hajdani atmoszféráját."

Kardos László - Szigeti Jenő - Boldog ​emberek közössége
Tartalom: ​ - A nazarénusok tegnap - A vallásalapító: S. H. Fröhlich - Mesterlegény apostolok - Hencsei Lajos - Bizonyságtétel a megpróbáltatások között: Bella József - A nazarénusok gyökeret vernek az országban: Kalmár István - A vásárhelyi hívő gyülekezet - A nazarénusok ügye a "T. Ház" előtt - A nazarénus gyülekezetek mai arculatának kialakulása a történelmi próbatételek között - A nazarénusok ma - Negyedszázados út a szocialista társadalomban (1944-1968) - Az első szabad lélegzetvétel (1944-1949) - A társadalmi beilleszkedés nehézségei és erőfeszítések az akadályok elhárítására (1949-1968) - A ma élő nazarénus nemzedékek világa (1969-1979) - Változások a nazarénusok életkörülményeiben - Nazarénusok a statisztikai és szociográfiai vizsgálódás mérlegén (1969-1979) - A nazarénus tanítások - Nazarénus hitélet - Nazarénus életforma: Gondolkodás és erkölcs - Az egyenjogúságért folyó harc sikere; a hazai nazarénizmus belső válsága és megoldása - Epilógus - Jegyzetek - Irodalom - Rövidítések

Kardos László - Tóth ​Árpád
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos László - Az ​Őrség népi táplálkozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók