Ajax-loader

Szabó Mária könyvei a rukkolán


Szabó Mária - Bevezetés a bibliai héber nyelvbe
E kötet nélkülözhetetlen mindazoknak, akik mélyebben meg akarják ismerni a Bibliát. Segítség a bibliai héber nyelv elsajátításához, a nyelvtan és az alapszókincs elsajátításához. Lehetőséget adva, az érdeklődőknek, hogy héberül olvassák, fordítsák az Ószövetséget, ami által eljutnak a héber nyelven való exegézisre.

Szabó Mária - Csillagjegyek ​és gyógyításuk
Az ​ősi kultúrákban szorosan összefonódott a vallás, a csillagfejtés és a gyógyítás tudománya. Mára ez a hármas együttműködés feledésbe merült, ám a természet és a természetes életmód segítségével visszanyerhetjük az égi szférákkal való kapcsolatunkat. Szabó Mária legújabb könyve a csillagjegyek és a gyógyítás összefüggéseit tárja fel, megismertetve bennünket a régi tudomány, az asztromedicina fontos téziseivel. A csillagokba tekintéssel saját magunkat, betegségeink okait és gyógyulásunk módjait is jobban megismerhetjük.

Szabó Mária - A ​tarot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Mária - A ​csillagok gyermekei
Ez ​a könyv gyermekalakokat mutat be, szülő-gyermek kapcsolatokat ír le, amelyekben a sorsszerűséget és a fejlődési lehetőséget is nyomon követi. Elemzéseiben a négy ősi energia: a Tűz, a Föld, a Levegő és a Víz megnyilvánulásai ötvöződnek az asztrológia csillagjegyeinek sajátosságával és a szerző pszichológiai, pedagógiai ismereteivel, személyes tapasztalataival.Az összes asztrológiailag lehetséges szülő-gyermek kapcsolatot bemutatja a Kostól a Halakig: minden szülőt és minden gyermektípust összehasonlít egymással. Mindenki kikerseheti saját csillagjegyének kapcsolatmintáját gyermekével, amelyben legfontosabb személyiségjegyeiket és azok egymáshoz való viszonyát ismerheti meg.Ez a könyv azok számára íródott, akik minél többet szeretnének megtudni gyermekükről, így ajándékképpen sokat megtudhatnak önmagukról is. Szemléletmódja azt közvetíti, hogy minden gyermekhez a maga lelki sajátosságai szerint kell viszonyulnunk.Szabó Mária 1959. március 25-én született Tabon és Törökkoppányban nőtt fel. Pécsett magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett, a müncheni egyetemen történelmet, pszichológiát hallgatott, majd természetgyógyászatot és asztrológiát tanult. Eddig Németországban három könyve jelent meg, magyar nyelven is ez a harmadik munkája.

Szabó Mária - Bevezetés ​a bibliai héber nyelvbe
Ez ​a tankönyv (az először 1994-ben, a Szegedi Hittudományi Főiskolán kiadott jegyzet teljesen átdolgozott, újabb változata) elsősorban teológiai hallgatók számára készült, de hasznos lehet mindazoknak, akik szeretnének betekintést nyerni a bibliai héber nyelvbe. Felépítését és módszeriét tekintve nyelvtan és nyelvkönyv is egyszerre, amelynek célja, hogy összhangba hozza a nyelvtanulást és a szövegfordítást. Két fő részből áll: a nyelvtanból (írás, olvasás, hangtan; alaktan, igeragozás táblázatokkal; mondattan) és a leckékből (válogatott mondatok az Ószövetségből, szószedettel). Ennek a felépítésnek előnye, hogy a nyelvtant nem szétaprózva találjuk a leckénél, hanem rendszerezve, áttekinthető formában, a lényegre koncentrálva. A leckék mondatai nem alkotnak összefüggő szöveget, hanem a nyelvtanban való fokozatos előrehaladáshoz igazodnak. A szószedet mindig megjelöli az adott leckéhez tartozó nyelvtani anyagot is, amely azzal párhuzamosan elsajátítható és mondatokon begyakorolható. A könyvben való eligazodást segíti még a végén található tárgymutató és héber-magyar szótár. (A szerző a Szociális Testvérek Társaságának tagja. 20 éven át tanította a bibliai héber és görög nyelvet a Szegedi Hittudományi Főiskolán. Jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára.)

Szabó Mária - Csomakőrös ​monográfia
Kőrösi ​Csoma Sándor szülőfalujának monográfiáját tarthatja kezében az olvasó. Csomakőrös földrajzi leírása, történelme, kulturális, egyházi élete, gazdálkodása, szokásai mind megtalálhatóak a monográfiában, majd a falu híres szülötteiről is olvashatunk. A kötetben számos színes és fekete-fehér illusztráció mutatja be a kis székely falut.

Szabó Mária - Életállomásaink ​a Tarot-ban
A ​Nagy Arkánum különleges, mindenkit megszólító képi világa a megvilágosodás és a lélekgyógyítás eszköze lehet, ahogyan ezt számos jungiánus pszichológus, művészetterapeuta és pedagógus munkája bizonyítja. Ebben a drámaian festői képsorozatban különösen érdekes, hogy képei, amelyek a kollektív ősi tudást és a mindenkori emberi tapasztalatokat jelenítik meg, nem igényelnek semmiféle előismeretet ahhoz, hogy olvashatók és érthetők legyenek.

Szabó Mária - A ​Romanelli-misszió / La missione di Romanelli
E ​kötetben – amely nagy részben a római külügyi és katonai levéltárban végzett kutatás eredménye –, a szerző Romanelli magyarországi tevékenységének részletes ismertetésén túl bemutatja az első világháború után Bécsben és Budapesten kialakult óriási zűrzavart, a győztes antant-hatalmak (elsősorban az olaszok és franciák) Duna-medencei rivalizálását, a Magyarországgal kapcsolatos olasz politikai törekvések ellentmondásait, a régióban szolgálatot teljesítő olasz katonák háború utáni kivételes diplomáciai „funkcióit”, illetve fontos új adalékokkal szolgál a Kárpát-medence teljes átrendeződéséhez vezető bonyolult átmenet megértése, a magyar tanácsköztársaság és a román megszállás időszakának megítélése tekintetében.

Szabó Mária - Pálinkó Éva - Vállalati ​pénzügyek - Példatár és esettanulmányok
A ​piacgazdaság működésének mindennapos kísérőjelensége a vállalatok-vállalkozások állandó változása, új cégek alapítása, a meglevők működésének átalakítása, vállalatok szétválása, egyesülése. Bármilyen motivációja is van a vállalatok átalakulásának, az bizonyos, hogy sikerre törekszenek. Mi a vállalat sikerének titka? Erre nincs általános recept. Az bizonyos, hogy a megszerzett tudás és a gyakorlati tapasztalatok jó kiindulópontjai lehetnek a sikerességnek. A vállalati pénzügyek a gazdasági folyamatok kézben tartásának, a vezetői döntéseknek igen fontos területe. Célunk, hogy betekintést adjunk a vállalati pénzügyi döntések összetett folyamataiba, a vállalati működés, fejlődés és átalakulás pénzügyi kérdéseibe. Könyvünk gazdasági-pénzügyi folyamatok esettanulmány jellegű bemutatásával, az elemzési technikák és módszerek levezetésével a gyakorlatban használható tudásanyag megszerzését szolgálja.

Szabó Mária - A ​magyarok csillagai
A ​magyar nemzetségek címereiben a sas (sólyom) után az Oroszlán ábrázolása a leggyakoribb. Ez az állat jelenik meg Árpád-házi királyaink jelvényei között, annak ellenére, hogy állítólag nem létezett Oroszlán soha azon a területen, ahol a magyarok éltek. A magyar koronázási ékszerek jogarjának – ami a koronánál, a palástnál és az országalmánál is régebbi – kristálygömbjén oroszlán található. Ezt a kristálygömböt, ami a X. századból származik, hegyi kristályból faragták Egyiptom földjén, ahol gyakoriak az Oroszlánok. A pálosok egyik jelképe is az Oroszlán. Ez az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend az Árpád házi királyok idejében vált ismertté. Névadó szentje Remete Szent Pál az egyiptomi Théba városában született, és a Vörös-tenger közeli sivatagban élt remete életet a keresztényüldözés időszakában. Pált egy holló táplálta, aki naponta vitt neki egy falat kenyeret a csőrében. Amikor meghalt, egy Oroszlán temette el a sivatagban. A pálosok névadóját ezért ábrázolják Oroszlánnal és hollóval, aki a csőrében egy darab kenyeret tart. Ez a két szimbólum –az Oroszlán és a holló- látható a magyar pálosok címerében is. A magyar pálosok tehát az egyiptomi kopt keresztény egyház legjelentősebb szentjét, Remete Szent Pált választották névadójuknak, nyilván nem véletlenül. Legjelentősebb magyar szimbólumaink közül az Oroszlán mellett a széttárt szárnyú sas madár a kopt keresztény szimbolikában is központi jelentőségű. A koronázási jelvények hegyikristályból készült jogarán tehát az Oroszlán nyilvánvalóan nem a X. századi arab egyiptomi uralkodóházra, hanem az egyiptomi kopt keresztényekre hívja fel a figyelmet. Echnaton Nap-imádó fáraó kései utódaira, akikhez Remete Szent Pál is tartozott. A holló – a kenyér helyett gyűrűvel a szájában – Hunyadi Mátyás címerében jelenik meg újra, szintén nem véletlenül, hiszen Mátyás királynak szoros kapcsolódása, komoly szellemi kapcsolata volt a pálosokkal. A gyorsröptű holló a perzsa Verethraghna istenség egyik megtestesülése. A régi perzsáknál a hollótollat babonás tisztelet övezte, azt tartották, hogy bőséget és dicsőséget hoz, és sebezhetetlenné teszi viselőjét. Ahura Mazda perzsa istenség jelvényében a két madárszárny között szintén gyűrű látható. Az oroszlán, a gyűrű és a holló tehát, amelyek egyrészt egyetemes szimbólumuk, másrészt pedig hangsúlyozottan perzsa eredetűek, a magyar történelem első 500 évében egymással összekapcsolódva jelentek meg. … A magyar nép vallástörténete, mitológiája a mai napig földolgozatlan, a régi nagy mesterek munkái pedig számos fontos kérdésben ellentmondanak egymásnak. Ipolyi, Kállay vagy Cornides mitológiája más és más kultúrkörre, nyelvre és vallásgyakorlatra teszi a hangsúlyt. Az elmúlt évtizedek és a jelenkor régészeti feltárásai azonban fontos új támpontokat nyújtanának magyar mitológiánk feldolgozásához. Amennyiben vallási és kulturális gyökereinket kutatjuk, akkor nemcsak az államalapító Árpádok magukkal hozott ősi kultúrájából kell kiindulnunk, hanem a már részben évezredek óta itt a Kárpát-medencében élő elsősorban földműves, istenanya-tisztelő lakosságból, akihez az avar korban az onogur magyarok, majd az Árpádok alatt a részben onogur (vagyis szabír-hun) és részben török fajú és kultúrájú magyarok csatlakoztak. Európában összekovácsolódott magyar népünk története szorosan összekapcsolódik a kereszténység születésével, ősvallásunk pedig a kereszténység előtti ősiráni vallásokkal, elsősorban a zoroasztrizmussal, később pedig a Mithras-kultusszal.

Szűcs Imre - Szabó Mária - Szöllősi ​krónika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Mária - Bevezetés ​az Újszövetség görög nyelvébe
Ez ​a tankönyv (az először 1997-ben, az Agapé Kiadónál megjelent könyv néhány kisebb változtatást, kiegészítést tartalmazó újabb kiadása) elsősorban teológiai hallgatók számára készült, de hasznos lehet mindazoknak, akik szeretnének betekintést nyerni az Újszövetség görög nyelvébe. Felépítését és módszerét tekintve nyelvtan és nyelvkönyv is egyszerre, amelynek célja, hogy összhangba hozza a nyelvtanulást és a szövegfordítást. Két fő részből áll: a nyelvtanból (amely az alaktan mellett a mondattant is áttekinti) és a leckékből, amelyek az Újszövetségből válogatott mondatokat tartalmaznak, szószedettel kiegészítve. Ennek a felépítésnek előnye, hogy a nyelvtant nem szétaprózva találjuk a leckéknél, hanem rendszerezve, áttekinthető formában, tömören összefoglalva. A leckék mondatai nem alkotnak összefüggő szöveget, hanem a nyelvtanban való előrehaladáshoz igazodnak. A szószedet mindig utal az adott leckéhez tartozó nyelvtani anyag megfelelő pontjaira is. Így a leckékkel párhuzamosan – az ott megadott sorrendben – a nyelvtan is fokozatosan elsajátítható. A könnyebb eligazodást segíti a kötet végén található tárgymutató és görög-magyar szótár.

Farkas Zoltán - Kieferné Pulai Veronika - Sós Judit - Szabó Mária - Budapest-Balaton ​gyerekekkel
A ​nagysikerű Budapest gyerekekkel című könyv után megújult külsővel és frissített tartalommal új gyerek útikönyvet jelentetett meg a JEL-KÉP Kiadó. A kiadvány - Budapest mellett - az utóbbi években számos gyerekprogrammal gazdagodó Balaton bemutatására is vállalkozik, a gyermekbarát strandoktól az erdei bátorságpályákon keresztül a legszebb balatoni panorámát nyújtó kilátótornyokig. A Budapestet ismertető fejezetekbe szintén számos új látnivaló került bele, a Csokoládé Múzeumtól a Kopaszi-gátig, a Mini Citytől a Sziklakórházig. Az útikönyv kifejezetten a gyerekek szemszögéből mutatja be a látnivalókat, ugyanakkor a felnőttek is sok érdekességet találnak benne, hiszen a gyerekek számára izgalmas programok általában felnőtt időtöltésnek is kiválóak. A kiadványt Bátki László színpompás térképei és illusztrációi gazdagítják.

Szabó Mária - Előző ​életeink - mai sorsunk
Előző ​életeink meghatározzák jelenlegi sorsunkat. A hagyományos asztrológia a jövő eseményeit kutatja - a karma-asztrológia előző életeinkből következtet mai problémáinkra. A könyvben található táblázat és elemzés segítségével megismerheti elmúlt életeit, és megtudhatja jelenlegi életfeladatát. A mqvet 24 híres személyiség horoszkópja és előző életének rövid elemzése egészíti ki.

Kollekciók