Ajax-loader

Mészáros András könyvei a rukkolán


Mikes György - Mészáros András - Szép ​lehetsz...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros András - A ​farkas álma
Átruházható-e ​a bűn, megvásárolható-e az élet? Tönkretehet-e valakit a dicsőség, mit érez egy művész, ha megpillant egy angyalt? Ellopható-e a szerelem, a sors vagy éppen Michael arkangyal kardja? Be lehet-e csapni a Kaszást? Megakadályozhat egy gitárost a saját halála abban, hogy eljusson a próbára? A kötetbe gyűjtött misztikus, tudományos-fantasztikus és horror novellák olykor sokkolóak, néha meglepőek vagy éppen humorosak. Mégis minden történetben akad egy közös pont: olyan kérdéseket feszeget, amelyek eddig nem jutottak eszünkbe… vagy féltünk azokat megkérdezni.

Mikes György - Mészáros András - Hogy ​mik vannak!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros András - Kételkedők ​breviáriuma II.
A ​kötet a filozófiatörténész 2013-ban megjelent _Kételkedők breváriuma_ c. művének szabad folytatása. "A kazuisták többsége legszívesebben a középkorban élne, és exemplumokat gyártana. Mivel ennek manapság nincs piaca, vagy saját használatra találnak ki ilyeneket, vagy pedig az irodalomhoz fordulnak, és a benne bőségesen előforduló történeteket nevezik ki kázusoknak, és értelmezgetik azokat. [...] ...az olvasás révén mindannyian kazuistákká is válunk. Ne rettentsen el bennünket az a tény, hogy az olvasás és a kazuisztika manapság hiánycikk! Gondoljunk inkább arra, hogy ezt a két cselekvést felvállalva exkluzívvá tehetjük életünket. Máris megérte a többletmunkát" - írja bevezetőként Mészáros András, mielőtt még belefognánk esettanulmányainak, miniesszéinek olvasásába, melyek számos régi és modern klasszikus, többek között Shakespeare, Fielding, Anatole France, Musil, Hašek, Čapek, Kundera, Márai, Szerb Antal, Philip Roth, Umberto Eco és mások műveinek elemzése kapcsán születtek.

Mészáros András - A ​filozófia Magyarországon
A ​magyar művelődéstörténetből mind ez idáig hiányzott a magyar(országi) filozófiai kultúra történetének feldolgozása. A filozófia Magyarországon ilyen szempontból is hézagpótló mű lehet. Mészáros András könyve első ízben próbálja meg felvázolni a magyar filozófia történetének a kezdetektől a 19. század végéig tartó szakaszát — nem csupán a szakmabeliek számára érthető nyelven. A kötetet mind terjedelme, mind stílusa igen alkalmassá teszi arra, hogy a magyar filozófia történetének oktatásához tankönyvként szolgáljon: szerkezetileg jól áttekinthető, terjedelmileg könnyen kezelhető, stílusában pedig különösebb szakfilozófiai előképzettség nélkül is élvezhető.

Mészáros András - Mozgó ​halhatatlanság
Az ​alább következő írások először kerülnek egymás mellé, kötetbe rendezve. Eredetileg egyedi megfontolásból, konferenciákon tartott előadásokként vagy bizonyos kutatási programok részeként keletkeztek, tematikájukat tekintve pedig az irodalom-, eszme- és filozófiatörténettől az irodalmi esszéig terjednek. A könyv címe Anatole France egy gondolatára utal, amely az irodalom történetének sajátosságát próbálja megragadni. Hogyan szemlélhető és szemléltethető az irodalom történetisége? Az irodalomtudomány e gyakori kérdése alapvetően egy metafizikai problémát, mégpedig a kontinuitás problémáját érint. A másik téma, amely e kötetben megfogalmazódik: az emberi egzisztenciálék, a lételméleti kérdések irodalom általi megjelenítése. A könyv két része az irodalom történetéhez való kettős viszonyulást próbálja kifejezni, az első rész tanulmányai a hagyományosnak tekinthető pozitivisztikus szemléletet tükrözik. Ez abból adódik, hogy az írások java része a magyarországi filozófia – részleteiben még mindig megíratlan történetének – valamely mozzanatát, egy esetben ennek a filozófiatörténet-írásnak a metodológiáját tematizálja. A második rész esszéi a felvezető írás alapeszméjének valamiféle „illusztrációját” vagy alkalmazási módjait nyújtják, olyan alkotók művein keresztül, melyek a szépség révén sejtetik meg a racionálisan hozzáférhetetlen eszméket.

Mészáros András - Kételkedők ​breviáriuma
Egy ​filozófus egyedi olvasónaplója: Az irodalmi-filozófiai lexikont idéző kötet huszonkilenc, kazuistának nevezett címszava a jezsuita morálfilozófiai tanulmányok hagyományát megújítva, széles irodalmi és filozófiai műveltséganyag bevonásával, ugyanakkor könnyed stílusban elemzi a szépirodalmi művekből származó, kázusoknak kinevezett eseteket.

Mészáros András - Tolvaj ​Jamie
A ​22. század végén egy fiatal tolvaj meggondolatlanul belekeveredik a világot irányító hatalmak játszmájába. Rádöbben, hogy mekkora ára van a Gépi Intelligenciák, a poszthumánok és a társadalom vezetői között fennálló törékeny békének. Kénytelen szembesülni vele, hogy ezt az árat az emberiség évtizedek óta nyögi – és most rajta a sor. Útja során nem csupán a Dzsinnek és az ifritek figyelik árgus szemekkel minden lépését, de meg kell küzdenie Missouri farkasaival és a saját lelkiismeretével is. elérkezik arra pontra, amikor el kell döntenie, mekkora áldozatot hajlandó meghozni az emberiségért és azokért, akiket mindennél jobban szeret. Vajon képes egy tolvaj a mérleg nyelvét a megfelelő irányba billenteni, és lerántani a leplet a háttérben húzódó, sötét rejtélyekről? Meddig megy el egy férfi, hogy megmentse azt, akit a legjobban szeret?

Mészáros András - A ​transzcendencia lehelete
A ​transzcendencia lehelete filozófia- és irodalomtörténetre alapozott esszémű, amelyben az elemzések egyetlen kiemelt problémára irányulnak, ez pedig a szerelem időisége. A műben egymás mellé kerül az irodalom két alapvető témája: a szerelem és az idő.A kötet végigvezet bennünket az európai gondolkodáson, bemutatva azt, hogyan jelenik meg a szerelem témája az egyes filozófusoknál és irodalmároknál. Ugyanekkor a testiség és az elszellemiesített kapcsolat pólusai köré rendezve csoportosítja a kultúrtörténet nagy szerelmi történeteit, közben pedig szociológiai leírását adja mindannak, amit szerelmi eseménynek nevezünk. Amit ezúton kapunk, az nem a szerelem enciklopédiája, hanem olvasmányosan megírt, filozófiatörténetileg megalapozott elmélkedés a szerelem paradoxonairól.

Máté György - Mészáros András - Ki ​lehet bírni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros András - Idő ​által homályosan
Mészáros ​András tanulmánykötete annak a gondolatnak a kifejtése, mely szerint a hagyományos ontológiák a létfogalomra alapozódnak, a modernitás azonban (mind egzisztenciájában, mind szemléletében) feloldódott az időben. Azaz ontológiai szempontból megszűnt az eredeti szubsztanciális egység, s a lét struktúráját az idő jeleníti meg, szemléleti szempontból pedig az eredeti probléma hermeneutikává vált. A filozófiai ontológia kérdései mellett természetesen a művészet ontológiai kérdései is helyet kapnak a könyvben.

Mészáros András - A ​felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona
E ​hiánypótló filozófiatörténeti munka kettős célnak próbál megfelelni. Az egyik: meghatározni az iskolai filozófia jellegét, mibenlétét, funkcióit és művelődéstörténeti szerepét. A másik: feltérképezni és bemutatni azokat az felső-magyarországi intézményeket és filozófiatanárokat, amelyek és akik négy évszázadon keresztül biztosították az európai gondolkodás jelenlétét Magyarországon. A szlovákiai és egyetemes magyar művelődéstörténet szemszögéből egy nagyon fontos és feldolgozatlan terület került így reflektorfénybe.

Kollekciók