Ajax-loader

Molnár Antal könyvei a rukkolán


Molnár Antal - A bátai apátság és népei a török korban
Jelen kötet a hódolt Magyarország katolikus egyházi intézményeit és azok működését bemutató sorozat ötödik darabja. A szerző ezúttal egy területileg és tematikailag is újszerű kérdést vizsgál: egy Tolna megyei apátság, pontosabban az apáti cím birtokosai és alattvalóik történetét a 17. században. A török uralom alatti Tolna megye forrásanyaga országos viszonylatban is igen szegényesnek mondható, így az itt tárgyalt kisrégió (jelesül a Sárköz) hódoltság kori múltjának kutatása történetírásunk fontos feladata. Másrészt a megszűnt monasztikus szerzetesi intézmények címeinek és birtokainak 16-17. századi története csak a helytörténeti és rendtörténeti monográfiákban kapott helyet, az apáti és préposti címeket elnyerő egyházi középréteg összefoglaló vizsgálatára eddig még nem történt kísérlet. Pedig a kisebb egyházi címek birtokosai - a főpapokhoz hasonlóan, az ő példájukat követve - szintén részt vettek a hódoltsági magyar intézményrendszer működtetésében. A szerző a kanonoki réteg cím- és birtokszerző törekvéseinek kereteiben helyezi el a bátai apátság történetét; a pozsonyi káptalan levéltárában és más forrásőrző intézményekben feltárt dokumentumokra építve mutatja be a bátai apátok birtokmegőrző törekvéseit, a jobbágyaikkal való kapcsolattartás technikáit, az adóztatás eredményeit és nehézségeit. Az apátság szerencsésen fennmaradt gazdag levéltára nemcsak a török kori Tolna, hanem általában a magyar egyházi intézményrendszer hódoltsági jelenlétének is fontos dokumentuma, így a forrásokat a szerző az okmánytárban teszi közzé.

Molnár Antal - Bartók ​művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Antal - A ​halállátó
Boëthius ​- Molnár Antal fiktív önéletrajzi regényének hőse - a VI. században élt. A korai középkor egyik nagy gondolkodója; filizófus, aki - miként a régi bölcselők - valamennyi tudományban járatos volt. Boëthius átmeneti korszak szülötte. Róma felett már a gót nagy Theodorik uralkodik, Szeretné a régi Róma hagyományát feltámasztani. Boëthius - mint Theodorik kancellárja - tudja, hogy az uralkodó jószándékú törekvése hiábavaló: Róma nagysága már a múlté. Tudja azonban azt is, hogy a gót király elképzelése, politikai gyakorlata a lehető legjobb megoldás. Tudomásul veszi az új kor realitásait, ugyanakkor azonban tele van nosztalgiával a múlt, a római hagyományok iránt. A könyv Boëthius érdekes, változatos életútját követi végig: gyermek- és ifjúkorát, tanulóéveit, hosszú utazásait, élményeit, tapasztalatait s kancellári tevékenységét, mely végül vesztét okozta. Az "utolsó római férfi" önéletrajza széles művelődéstörténeti körkép, hiteles és élményszerű beszámoló a hanyatló antikvitásról, Nagy Theodorik koráról, Boëthius filozófiájáról.

Molnár Antal - Magamról, ​másokról
Molnár ​Antal (szül. 1890) Kossuth-díjas professzora magyar zenetudomány kiemelkedő egyénisége. Egyike azoknak. akik ezt a tudományágat nálunk európai rangra emelték, s korának haladó. baloldali társadalomtudományi eredményeit a zenetörténet. Zeneesztétika, a zeneszociológia és zenepszichológia területén alkalmazták, Rendkívül széles műveltségű tudós és muzsikust Elévülhetetlen érdemei vannak a magyar zene történetében: az elsők között ismerte fel nála valamivel idősebb, zseniális kortársai, Bartók Béla és Kodály Zoitán jelentőségét, s mint aktív előadóművész,. mint ötven éven át tanító pedagógus és kitűnő tollú. elmés író egyaránt küzdött elismertetésükért. A máig töretlen frissességű és energiájú professzor nyugdíjba vonulás után sem hagyott fel a tanítással: írásaiból, könyveiből, rádióelőadásaiból a főiskolai hallgatókénál jóval szélesebb közönségréteg bővítheti ismereteit. E kötet első részeként, az 1930-as években írott, s főként a század első évtizedeire visszatekintő Emlékezéseit közöljük A Monarchia. az első világháború. a Tanácsköztársaság s a Horthy-diktatúra éveit idézi fel Molnár Antal. Felvonulnak ifjúságának pályatársai, mesterei. gazdag mecénásai - a magyar zene talán legizgalmasabb korszaka elevenedik meg, s benne ö maga. kudarcaival. megalkuvásaival. sérelmeivel és sikereivel, Szellemes, csipkelődő ábrázolásmódjától legkevésbé önmagát kíméli meg. A könyv második részeként jóval későbbi, a legutóbbi években készült. nem szigorúan zenei természetű. bölcselkedő-élcelődő karcolataiból közlünk egy csokorra valót.

Molnár Antal - A ​zeneszerző világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Antal - Tóth Tamás - A ​Falconieri-palota Róma
A ​Falconieri-palota, az európai barokk egyik legnagyobb mesterének, Francesco Borromininek az alkotása Róma patinás utcája, a via Giulia elején áll. Az épület 1927 óta a magyar állam tulajdona, a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet székhelye, a magyar kultúra és katolicizmus szimbolikus jelentőségű bástyája az Örök Városban. A Falconieri-palota az egyik legjelentősebb magyar tulajdonú művészeti emlék, ugyanakkor mindmáig nem jelent meg róla az érdeklődő közönségnek szóló önálló kötet. Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatója és Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora a korábbi kutatások összefoglalásával, levéltári források alapján és gazdag képanyag segítségével mutatják be a palotának és egykori lakóinak izgalmas történetét, értékes művészeti emlékeit, illetve az Akadémia és az Intézet fordulatokban gazdag múltját.

Molnár Antal - Eretnek ​gondolatok a muzsikáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Antal - A ​zene birodalmából
Köztiszteletben ​álló, népszerű zenetudósunkat, Molnár Antal Kossuth-díjas professzort köszönti kiadónk 90. születésnapján ezzel a kötettel, amely a szerző vallomása szerint műhelyének legkedvesebb darabjait gyűjti egybe. A hosszú élet folyamán összesűrűsödött rendkívüli tudást, bölcsességet tükröző írások tárgya rendkívül változatot: Bachról és Vivaldiról, Beethovenről, Lisztről éppúgy egyéni ízű miniatűr esszét találhat benne az olvasó, mint Bizet-ről, Wagnerről, Richard Straussról, Weinerről, Debussyről, Kodályról és Bartókról.

Molnár Antal - Zenéről ​mindenkinek
Sok ​ember szereti a zenét, élvezi a hangok áradását és szeretné tudni, hogy mi teszi széppé, vonzóvá a zene sokféle műfaját. Molnár Antal zenetudós nagy ismeretterjesztő gyakorlatával siet az érdeklődők segítségére. Könyvében végigvezet a zenei művek keletkezésének mozzanatain, bepillantást nyújt a nagy zeneköltők alkotóműhelyeibe. Fokról fokra megismertet a zenei műfajokkal. Rendszerezi az alapvető zenei ismereteket, és felkelti az érdeklődést a zenei élmények iránt. Mindent együttvéve hasznos és egyben szórakoztató olvasmány.

Molnár Antal - Basilides ​Mária
"Az ​előadóművész életsora, pályája ritkán olyan színes, változatos, érdekes, mint az alkotóé, akinek műveit bemutatja. Ezért is jóval kevésbé keresett témája az életrajzíróknak. Már a fölkészülése is kevésbé érdekes. Míg a nagy alkotó minden korai megnyilatkozása, gyermekkori, ifjúkori szerzeménye figyelemre méltó érdekesség, az összkép, az alkotói egyéniség kialakulása szempontjából fontos dokumentum, a nagy előadóművész hasonló teljesítményei, általában elvesznek, elsüllyednek, megsemmisülnek térben és időben. Kit érdekelnek az előadóművészet csúcsaira vezető hosszadalmas utak fordulói, nehézségei, buktatói? Holott a nagy alkotóművészet minden műhelytitka vonzó és kíváncsiság-ébresztő."

Molnár Antal - Zenekultúra
Korunk ​tudományos életének egyik fő jellemzője a specializálódás. Mind ritkább az olyan szakember, aki egy-egy tudományág minden problémáját ismeri, hozzá tud szólni szakterülete minden kérdéséhez. Egyre kevesebb azoknak a tudósoknak száma is, akik nemcsak a tisztán tudományos kérdések búvárai, hanem kötelességüknek érzik e kérdések népszerű hangon megfogalmazott ismertetését, egyszóval : a népművelést. A nyolcvanadik évén túllépett Molnár Antal nemcsak a "nagy nemzedék" tagja, Bartók, Kodály, Dohányi, Weiner, Szabolcsi Bence és Tóth Aladár kortársa, hanem az említett univerzális tudóstipus egyik ritka képviselője is. Tudományos - főleg esztétikai és zeneszociológiai - eredményei évtizedek óta közismertek, de ugyanígy közismertek rádióbeli ismeretterjesztő előadásai is. Új tanulmánykötete sokrétű érdeklődésének, nem fáradó munkásságának újabb bizonyítéka. Az egymás után sorakozó esszék hol esztétikaiak, hol pedig a zene és a társadalom kölcsönhatásait vizsgálják, tehát a szociológia eredményeit gazdagítják. Van a "nagy öregeknek" még egy jellemző tulajdonsága, s ezzel Molnár Antal is rendelkezik : lépést tudnak tartani korunk újdonságaival. Ebben a kötetben a mai technika és a zene, valamint a sport és a zene kapcsolatának vizsgálata jelzi a szerző "örökifjúságát". ZENEMŰKIADÓ BUDAPEST 1975

Molnár Antal - Az ​új zene
E ​munka kiadása azért vált szükségessé, mert közönségünk tájékozatlan a zeneművészet legújabb fejlődése tekintetében. Már a zeneirodalmat összefoglalóan ismertető legelső magyar enciklopédia, „A zeneművészet könyve" is igyekezett hozzájárulni, hogy megszűnjön e hiányosság, de tervénél fogva csak szűkebb keretekben tárgyalhatott a mai muzsikáról. Jelen munkának vált föladatává, hogy kellő részletességgel foglalkozzon az új zenével, hogy kibővítse azt, amit az említett mű rövidre fogva közölt. Ahhoz, hogy a muzsika újabb fejlődését világosan megérthessük, tisztába kell jönnünk a mai kor problematikájával is. Törekedtünk tehát mindazon újabb korproblémák megvilágítására, melyeknek bármiféle fontos összefüggése mutatkozik a zene fejlődésével.

Molnár Antal - Az ​új muzsika szelleme
A ​Baumgarten-díjas zenetörténész és zeneesztétikus műve világviszonylatban is egyedülálló körkép az új zenéről, mert az első összefoglaló ismertetés az utóbbi negyven év döntő zenei változásairól. Az új zene megértésének nehézségeiből indul ki, megállapítja az új munka zenetörténeti összefüggését, magyarázza technikáját, keresi nemzeti és világnézeti kapcsolatait. Az új zene esztétikájáról és szociológiájáról szóló fejezetek külön érdekessége a könyvnek, mely utolsó fejezetében az új zene hivatásáról és jövőjéről tartalmaz mélyen járó megállapításokat. Molnár művében a laikus, a műkedvelő és a szakember is megtalálja az irányvonalat, melyen eljuthat a mai muzsika megértéséhez, a gyökerektől a kivirágzásig. A kiváló szerző nemcsak arra mutat rá, ami kimagasló és vonzó az új zenében, hanem leplezetlenül feltárja a hibákat, a kóros és kóros jelenségeket is. Vonzó előadásmódjánál fogva nemcsak tartalmas, hanem lebilincselő, érdekes olvasmány.

Molnár Antal - Eszmények ​- Értékek - Emlékek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Antal - Szabó Ferenc - Bangha ​Béla SJ emlékezete
Ez ​a kötet a százesztendős magyar jezsuita rendtartomány egyik kiemelkedő apostola, Bangha Béla (1880-1940) jezsuita egyéniségét mutatja be. A szerzők, Szabó Ferenc (1931) jezsuita teológus, író és Molnár Antal (1969) történész, rendi levéltáros tanulmányai a régi Bangha-kép megújítását tűzik ki célul. A "világhódító" stratéga, a briliáns szónok, a sajtószervező és a harcos hitvédő alakját eddig alig ismert vonásokkal kívánják kiegészíteni, árnyalni: a jezsuita szerzetes lelkiségét és az "engedelmes lázadó" elöljáróival való bonyolult kapcsolatát mutatják be. Az írások elsődleges forrásait a római elöljárókkal való levelezés és a nemrégiben felfedezett naplójegyzetek jelentik, amelyek a kötetben teljes terjedelmükkel napvilágot látnak.

Molnár Antal - Mi ​a zene?
Különnyomat ​a Mitrovics Gyula tudományos működésének 50. évfordulója alkalmából kiadott emlékkönyvből.

Molnár Antal - Rövid, ​népszerű zeneesztétika a nagyközönség számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Antal - Az ​új magyar zene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Antal - Romantikus ​zeneszerzők
A ​kötetben összegyűjtött művészportrék csaknem egy évszázad zenetörténetét mutatják be az olvasónak. Az írások Lisztről és kortársairól szólnak, a műalkotások keletkezésének műhelytitkaira, az egyes zeneszerzők élete és művészete közötti kapcsolatra világítanak rá.

Molnár Antal - Gyakorlati ​zeneesztétika
A ​kötet " [...] lenyűgöző általános műveltségű, de ízig-vérig a zene hangzó világába, gyakorlatában élő muzsikus gondolatmenetét foglalja össze. Óriási példatára, szellemesebbnél szellemesebb műelemzések foglalata, irodalmi utasításai a század első felének zene- és tudományos irodalmában sokoldalúan tájékozott esztéta gazdag ismeretvilágáról tanúskodik. A kötet egyben azt is tanúsítja, hogy a magyar zeneesztétikai gondolkodás folyamatosságában a látszat ellenére sincs hézag... Nem mondott le egy pillanatra sem arról az igényről, hogy nagyszabású áttekintésben foglalja össze a zene lényegét, jelentését széleskörű európai tájékozódás alapján a magyar közönség számára."

Molnár Antal - Lehetetlen ​küldetés?
Lehetetlen ​küldetés? Vajon van esélye a jezsuita rendnek a 16. század végi és a 17. századi Erdélyben, Európa felekezetileg legtarkább országában a szilárd megtelepedésre? Az erdélyi hatalom ugyanis nem egyformán mért a sokféle vallás között, a katolikusok a Báthori-fejedelmek időszakát leszámítva mindig hátrányos megkülönböztetésben részesültek. Az ellenszenv leginkább a jezsuita rendet sújtotta, akik a leghatékonyabban képviselték a megújuló katolicizmus eszméit Európában és a tengeren túl. A rend a 16. század végén túlságosan nagy lendülettel, a helyi viszonyokkal nem sokat törődve próbálta a lábát megvetni Erdély földjén, majd a kudarcból okulva a következő században csendesebben és bölcsebben kezdték újra a munkát. A kötet tizenkét tanulmánya ezeket a folyamatokat vizsgálja. A szerző legújabb könyvében sokéves forrásfeltáró munka eredményeképp számos kérdésben pontosítja és árnyalja a jezsuiták erdélyi és tágabban magyarországi működésével kapcsolatos ismereteinket.

Molnár Antal - Repertórium ​a barokk zene történetéhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Antal - Brahms
Míg ​a hasonló muzsikus-monográfiák általában az életrajz és a mű kronologikus egységének kényelmes szálára fűzik fel mondanivalójukat, ez a könyv sziporkázó esszék sorozata, melyek mindig új meg új aspektusból közelítik meg a mester életét, művészetfelfogását, alapvető művészi hozzáállását és alkotásainak egymással folytonosan összehasonlított, egész művészetét jellemző tükrében, műveit; s még azt is megengedi magának, hogy egy Brahms-műnek egy egyszerű, nem zeneértő hallgatóra tett hatását regényrészlet felidézésével érzékeltesse (Priestley: Angyalok utcája). ; A kötetnek szűkebb témáján túlmutató alapgondolata a romantikus művészetnek a klasszikussal való tüzetes szembeállítása, persze elsősorban a zene területén: annak kimutatása, hogy a szerves, apró részleteikben is megváltoztathatatlan nagy formák a romantikus művészet számára miért nem valósíthatók meg igazán. Plasztikus képet ad Brahms egyéniségéről, nem hallgatva el az ún. "forradalmi" romantika mesterei (Wagner, Liszt) iránti ellenszenvét; finoman jellemzi sajátos művészetét (melynek eredetét a dalszerűségben keresi); foglalkozik eredetiségével (illetve az általa feldolgozott hatásokkal), hangszerkezelésével és hangszerelésével, műfaji csoportonként méltatja fő műveit; elhelyezi őt kortársai közt, s kitér magyarországi kapcsolataira is. A kötetet rövid kronológia, műjegyzék és részletes mutató kerekíti ki - minden zeneszerető olvasónak ajánlható.

Kollekciók