Ajax-loader

Molnár József könyvei a rukkolán


Molnár József - Égi orgona virágok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Németh Miklós - Hoós János - Bodnár Lajosné - Horváth László - Molnár József - A ​szocializmus politikai gazdaságtana 1984/1985
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár József - A ​Jakováli Hasszán dzsámi
A ​török világ változatos rendeltetésű építészeti emlékei zömmel Dunántúl kőben gazdag területére korlátozódnak, ahol több városunk és községünk számottevő műemléki ritkasággal büszkélkedhet. Ilyen szempontból a leggazdagabb városaink egyike - mindig is a nagy múltú Pécs volt, nemcsak a középkorban, hanem a török világban is. A végvári harcoktól távol eső város mediterrán éghajlata, termékeny földje, fejlett kézműipara és nem utolsó sorban virágzó kereskedelme mind hozzájárult ahhoz, hogy Pécs már a XVI. század közepét követően a magyarországi török hódoltsági terület egyik jelentős kulturális központja legyen. Közel egy évszázad leforgása alatt a törökség beépítette Pécset, középületeket, a köztereken díszes csorgókat és kutakat emelt. Megváltozott Pécs középkori arculata, ami a korabeli krónikások feljegyzéseiben is kifejezésre jut. A XVII. század közepe után, pontosabban 1663-1664 közötti esztendőben magyar és török krónikások járnak Pécsett s mentik át az utókor számára a török Pécs képét, hangulatát.

Molnár József - A ​magyar beszédhangok atlasza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár József - Az ​algebra és az elemi függvények tanítása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár József - Misztótfalusi ​Kis Miklós
Ez ​a könyv elsősorban a magyar kultúrhagyományok és kultúrtörténet iránt érdeklődő olvasóközönségnek készült; nem kifejezetten szakkönyv, de megkísérli meghatározni Misztótfalusi helyét az európai művelődés történetében. A kutatási területnek erre a fehér foltjára Kodály Zoltán már egy fél évszázaddal ezelőtt - amikor még semmit sem tudhattunk amszterdami betűinek világraszóló sikeréről - felhívta a leendő kutatók figyelmét: „Külföldi működésének a helyszínen utánajárni; ha még lehet, betűit összegyűjteni: még le nem rótt tartozása a magyar tudománynak." Ezért a könyv, Misztótfalusi nyomait kutatva részletesen tárgyalja az európai nyomdászat, és főként a betűmetszés történetét, benne elsősorban példaképei, a holland könyvnyomtatók és betűmetszők munkásságát végül Amszterdamban metszett betűinek fogadtatását és későbbi hatását az európai betűművészetre. Mivel Misztótfalusi betűmetsző munkássága túlterjedt a latin betűk világán, beszámolok az örmény, és főként a korunkig alig ismert vagy félreismert - rejtélyes georgiai betűi készítésének körülményeiről és e két ázsiai nép kultúrájának történetéről is. Nem elhanyagolható része a könyvnek Misztótfalusi életének históriája, ifjúsága, amszterdami évei, az Aranyas Biblia nyomtatásának története, hazatérése, fogadtatása, majd véget nem érő küzdelmei ellenségeivel, a magyar nyomdászatban betöltött kimagasló szerepe, könyvkiadói működése; nem feledkezve meg az útmutató ortográfusról, a kultúrpolitikusról, a jelentős íróról és a költőről sem. A könyv több fejezete, Misztótfalusi felújított betűivel nyomtatva, az elmúlt harminc évben már megjelent a müncheni Új Látóhatárban, majd az erdélyi Helikonban, a Korunkban és a Theologiai Szemlében. A korai írásoknak egy része még - mint Cs. Szabó László írta - a Misztótfalusiról szóló akkori „vérforralóan vonalas marxista fiókák bőszítő, dialektikus szövegeivel" perlekedve született meg és látott nyomdafestéket az emigráns folyóiratban; minden fölösleges vita elejét véve, bőven ellátva lábjegyzetekkel. Most, a könyv megjelenésekor ezeket részben elhagytam, részben beledolgoztam a főszövegbe, mivel a megváltozott körülmények között a tudományosság látszatát keltő, harci eszközként használt, az olvasást csak gátló, zavaró lábjegyzetekre már nincsen szükség. Századunkban a selejt mellett sok értékes írás is napvilágot látott Misztótfalusi munkásságának részleteiről, alapvető életrajz azonban csak kettő. De Dézsi Lajos munkája a millennium évei szemléletében, rég elavult - amint Kodály Zoltán megállapította róla, a Mentség majdnem teljes szövege benne van elszórt idézetek formájában, mégsem hat, mert a felaprózás elvette az eredeti szöveg lendületét; Szíj Rezsőnek a második világháború alatt írott biográfiája - Misztótfalusi betűinek nyugaton történt felismerését és az ennek következtében keletkezett gazdag irodalmat figyelembe véve - alapos kiegészítésre és Misztótfalusi munkásságának új értékelésére szorult.

Molnár József - Szigetvár ​török műemlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tuza Sándor - Molnár József - Új, ​bőtermő zöldségfajtákat a házikertbe!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodrogi Péter - Zeidler Sándor - Molnár József - Nagy ​magyar kitüntetéskönyv
A ​színes fotókkal teli kötet a magyar állam rendjeleiről, kitüntetéseiről, díszjeleiről, emlékérmeiről, emlékkeresztjeiről, szolgálati jeleiről, kitüntető jelvényeiről, (viselhető) díjairól ad áttekintést. Olyan elismerésekről, amelyeket uralkodók, államfők államhatalmi, népképviseleti szervek alapítottak, hoztak létre.

Molnár József - Nagyréde ​története 1850-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkasné Fekete Mária - Molnár József - Mikroökonómia
A ​közgazdaságtan - melynek része a mikroökonómia is - az erőforrások legjobb hasznosításának "tudománya". A közgazdasági ismeretek egyre több területen dolgozó szakember számára nélkülözhetetlenek, de számukra gyakran nehézséget okoz az új ismeretek elsajátítása a hagyományos szakkönyvekből. A szak- és tankönyvek általában keveset foglalkoznak a természeti erőforrások felhasználásával, a járadékelmélettel és az extemáliák kérdésével, amelyek az agrár- és vidékfejlesztés területén dolgozóknak rendkívül fontosak. A tervezett szakkönyv elsősorban a gazdasági agrármérnököknek, agrár- és környezetgazdasági kérdésekkel foglalkozóknak, műszaki menedzsereknek és a közgazdász BSC-képzés hallgatóinak szól, különös tekintettel a távoktatásos levelező oktátás formájában tanulókra. Haszonnal forgathatják azonban középiskolai tanárok és a más közgazdasági jellegű felnőttképzésben résztvevők és oktatók is. A gyakorlati szakembereknek ugyancsak mindig szüksége van egy olvasóbarát kézikönyvre, amelyből megismerhetik a legfrissebb információkat.

Molnár József - A ​török világ emlékei Magyarországon
A ​török hódítás 150 éve kitörölhetetlen nyomokat hagyott a magyar történelemben és a köztudatban. Egy-egy épületen - az egri minarén vagy a Pécs főterén álló hajdani dzsámin - kívül a török emlékek zöme szinte ismeretlen a nagyközönség előtt. Pedig az egykorú források és ma is álló épületek egész sora tanúskodik arról, hogy törökök saját szokásainak és céljaiknak megfelelően tovább alakították, építettek a magyar városokat és falvakat. Molnár József könyve vázolja azokat a történelmi, politikai, vallási és kulturális feltételeket, amelyek hozzájárultak a török birodalom kialakulásához, és meghatározták művészetének fejlődését. Korabeli dokumentumok segítségével felvillantja a XVI-XVII. századi Buda keleties hangulatát, a fürdőkben folyó életet vagy azt a csodálatot, amelyet egy-egy pompás hadiépítmény váltott ki a nyugati utazókból és a magyar katonákból. Nemcsak a még álló épületeket elemzi beható részletességgel, hanem állításainak alátámasztására leírások, régi rajzok, metszetek alapján az elpusztult emlékekkel is megismerteti olvasóját. Az írás fotókkal és rajzokkal kiegészítve érzékletes képet ad a török világról és kevéssé ismert emlékeiről.

Molnár József - Szilas Péter - Esti ​fények
"Egy ​jól világított város megnyugtató, magába fogadó, ahol kellemes élni. Vonzza és visszavonzza a turistákat, lakói életminőségét javítva, elősegítve és meghosszabbítve érintkezéseik lehetséges időtartamát" - olvasható a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság díszvilágítási ajánlásában. S valóban, amikor kigyúlnak a fények, a város átalakul, megszépül. Sajátos varázsa van egy megvilágított hídnak, épületnek, szobornak. A fényben úszó Lánchíd, az Országház, a Halászbástya, a Mátyás-templom és a Gellért-szobor hozzátartozik Budapest megszokott-megunhatatlan éjszakai panorámájához. De érdemes felfedeznünk más fényeket is! Kötetünk a közvilágítás rövid történetét foglalja össze, Korniss Péter képei viszont a mai város fényeiről beszélnek.

Molnár József - Simon Györgyi - Magyar ​nyelvemlékek
Az ​egyetemi magyar nyelvészeti oktatás régóta igényli a régi magyar nyelvemlékek korszerű, komplex feldogozását. Vállalván a feladatot úgy szeretnők legfontosabb emlékeinket bemutatni, hogy abból olvasó megismerkedhessék nyelvünk régi állapotával: miként beszéltek, hogyan írtak és milyen szavakat használtak eleink. E cél érdekében a kiválasztott nyelvemlékeket több szempontból is megvizsgáltuk, összegyűjtöttük a róluk szóló irodalmat, és röviden összefoglaltuk történetüket. A magyar nyelvvel foglalkozók számára fontos feladat a nyelv történetének ismerete és felderítése. Bárczi Géza már régebben és többször is rámutatott, mennyire szükséges a magyar nyelvtörténeti ismeretek bővítése, és ennek érdekében szorgalmazza nyelvemlékeink monografikus feldogozását (MNy. XL, 313; TihAl. 5.) Jelen segédkönyv nem léphet fel ilyen nagy igényekkel, a nyelvemlékeket azonban igyekszik, ha szűkszavúan, vázlatosan is, de monografikusan feldolgozni.

Molnár Andrea - Molnár József - Kecsketenyésztés
A ​Kecsketenyésztés első kiadása óta, számos kérdés és probléma vetődött fel. Az ezekre adott válaszok, a sikeres kecske tartás alapjához tartoznak. Reméljük, a könyv bővített második kiadása teljesebbé teszi a kecsketenyésztők ismeretét és ezzel hozzájárulunk a sikeres kecsketenyésztéshez, - tartáshoz.

Kollekciók