Ajax-loader

Takács Péter könyvei a rukkolán


Jámbor Mariann - Takács Péter - Magyaros ​ételek
A ​magyar ételkülönlegességeket szinte az egész világon ismerik, sőt ha minket, magyarokat kell bemutatni, nemegyszer az ízletes ételeinket veszik előre a jellemzésben. A magyar gasztronómia valóban kulturális örökségünk része, melynek ízharmóniáit újra és újra fel kell fedeznünk, hisz oly gazdag és változatos, és kiállják az idők próbáját is. Így hát felejtsük el a klisét, hogy minden, ami magyaros, az zsíros és egészségtelen. Okosan főzve a magyaros ételek finomak, az evésen túl az egész családnak közös élménye lehet, amire a gyorséttermek világában egyre nagyobb szükségünk van. A színes fotókkal teletűzdelt könyvünkben a fejezetek segítenek eligazodni a rengeteg recept között, melyek biztosan felébresztik bennünk és asztalvendégeinkben a pompás lakomák utáni vágyat. Kívánunk mindenkinek kellemes válogatást, jó étvágyat, és hogy az étkezés a hétköznapokban is újra eseménnyé váljon a családban!

Takács Péter - Vakoda
A ​kollégium, a katonaiskola, gyermekotthon sok méltán híressé lett regény témája. A kiszolgáltatottsággal, a farkastörvényű minitársadalommal, amit a gyerekek ösztöne épít fel a felnőttek közösségének karikatúrájaként, mindig megrázó és tanulságos olvasmány. A könyv szerzője is egy ilyen bezárt, elkülönített világban szocializálódott. Nem családban, ahol sokadik gyerekként is valaki lehet az, akit szerető anya és apa nevel. Otthonától elszakítva, a vakok általános iskolájában és kollégiumában nőtt fel, ott tanulta meg kezelni az emberi viszonyokat. S azért írta a könyvet, hogy megszabaduljon a piti zsarnokok, a kiszolgáltatottság, az embertelen közöny és hányatottság emlékétől. Meg még azért, hogy a reflexión keresztül megmutassa: ő, aki megfigyelt, akinek véleménye volt, akit félig-meddig vaksi állatkaként terelgettek azok, akiknek a hivatása lett volna, hogy a látás gyönyörűségét valamivel pótolják, ő is ember volt, már akkor is. A szerző kalandjai, csetlése-botlása egy új, majd egy idő elteltével biztonságos mozgása egy megszokásra, egyszerű szabályokra, a gyermek és a vak másodosztályú lényként kezelésére épülő szervezetben olyan dolgokra ébreszthet rá, amiket látóként észre sem veszünk, amikre mi vagyunk vakok. Ez a kötet megismertet valamivel, amiről nagyon keveset tudunk. Látunk vakokat az utcán, kutyával, fehér bottal, magabiztosan vagy kicsit szeppenten, nem tudjuk, hova mennek, miért kell kimozdulniuk az ismerős négy fal adta biztonságból. Látjuk őket, talán átkísérjük a túloldalra, és meg se fordul a fejünkben, hogy mennyit kellett néha igen keserves körülmények között tanulniuk, dolgozniuk azért, hogy minél teljesebb, hasznosabb életet élhessenek. Erről is szól, ha mellékesen is a Vakoda, olyan hitelesen, ahogy csak az számolhat be valamiről, aki tanúja, átélője volt. Résztvevő, áldozat, tárgy, aki már a csipetnyi humor és a teljes megbocsátás távolságából osztja meg velünk a tapasztalatait.

Takács Péter - Nehéz ​jogi esetek
E ​könyv konkrét példákon világítja meg a jogelméleti tételek gyakorlati következményeit és a joggyakorlatban felvetődő kérdések bölcseleti összefüggéseit. Az elméleti problémákat úgy mutatja be, ahogyan a gyakorlatban felvetődnek, s olyan gyakorlati nehézségekre irányítja a figyelmet, amelyek megoldásához elméleti ismeretek szükségesek. A szerző azokat az eseteket tekinti ?nehéz jogi eseteknek", amelyek megítélésekor a jogban járatos, tájékozott szakemberek véleménye jó okok alapján különbözik, s e véleménykülönbség a döntésre is kihat. Néhány híres történeti per és a jogfejlődés során felvetődő különleges esetek ismertetése mellett a magyar Alkotmánybíróság határozatai, a Legfelsőbb Bíróság ítéletei és az állampolgári jogok országgyűlési biztosainak ajánlásai köréből olyan ügyek szerepelnek a válogatásban, amelyek példáin bemutathatók jogrendszerünk alkotmányosságának problémái, a jogalkalmazás nehézségei és a jogvédelem sajátos lehetőségei. A kötetből az olvasó képet kap más országok felsőbb bíróságainak és két nemzetközi bíróság újabb gyakorlatáról is.

Takács Péter - Bánffy ​Miklós világa
"Divat ​volt 1945 után Magyarországon is, és a Romániánál maradt Erdélyben is, Dózsa Györgynél is, Saint-Just-nél is jobban gyűlölni az arisztokratákat. A grófi rang hallatára előkotortatták jöttment felelőtlenekkel a történelem lomtárából az alantas indulatokat, s lenyesték a magyar kultúra egyik legszebb ágát. Ennek a tudatos gyűlölettel táplált elmebeli elszegényítésnek az oka, hogy 1946 óta - az egy Megszámláltattál című trilógia kivételével - 1990-ig minden legális lehetőséget elzárt a magyar és román kultúrpolitika gróf Bánffy műveinek az olvasókhoz vezető útja elől. Pedig ha mérlegre tesszük a Bánffy-életművet, s az 1946-tól Magyarországon és Romániában regnáló politikusokat, és az esztétikai kánonokat diktáló művészek teljesítményeit, nem biztos, hogy a Bánffyét tartalmazó serpenyő billen majd a könnyűségtől és értéktelenségtől felfelé." (Takács Péter)

Takács Péter - Államtan ​II.
E ​kötet szerzője az állam általános sajátosságait és lényegi jellemzőit, vagyis annak a fogalmát elemzi. Az állam - olvasható a könyvben - unitas multiplex [a sokféleség egysége]: számos egymástól eltérő jellegű és különböző természetű jelenség összekapcsolódása. Az állam egyszerre társadalmi tény és norma, valóság és eszme, hatalmi viszony és jogviszony, tevékenység és jogintézmény, rend és funkció, állapot és folyamat, gyakorlat és gondolat. Fogalma e bonyolult és összetett jelenség belső viszonyai között teremt egyfajta rendet. E könyvből az ismerhető meg, hogy e különnemű jelenségek miként kapcsolódnak össze egy fogalomban. A szerző szerint úgy, hogy az összekapcsolódás révén új minőséget kapnak ugyan, de eredeti jellegük nem szűnik meg, és nem lesznek egy valóságos új egész elválaszthatatlan részei. Ezen általános tétel kifejtése során az Olvasó bepillanthat az államtan számos más elméletébe és megismerkedhet jellegzetes problémával is. A XX. század "nagy elméletei" közül szembesülhet például Hans Kelsen, Max Weber és Carl Schmitt teóriájával, áttekintheti az állam területének, népességének és szervezetének kérdéseit, s elkerülhetetlenül állást kell foglalnia abban is, hogy a közhatalom kapcsán az autoritás, a szuverenitás és az államhatalom fogalmi rendszerét részesíti-e előnyben. E kötet egy nagyobb vállalkozás része: a szerző terjedelmesebb, részben már befejezett, részben most készülő, 17 fontos témát tárgyaló államelméletéből itt 4 témakör feldolgozása olvasható.

Takács Péter - Tállya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Péter - Államtan ​I.
Az ​államtan a modern állam elmélete. Nem véletlen, hogy akkor, ott és úgy alakult ki, amikor, ahol és ahogyan. Az "akkor" a történelem újkori időszakának formálódása, az "ott" egy Európa nevű kontinens, a "hogyanra" adható válasz pedig olyan bonyolult, hogy csak az ismerheti meg, aki felült e kötet lapjait. E lapokon az Olvasó miután röviden áttekintette az államtudományok rendszerét, módszerét és főbb sajátosságait, arról tájékozódhat, hogy miként alakult ki és hogyan fejlődött a legutóbbi időkig az állam általános elmélete. A szerző egy államtörténeti vázlattal azt is megindokolja, hogy "az állam tudományai" miért az újkorban alakultak ki. E kötet a XVI-XVII. századi "ősforrások" korától a XX. század végéig terjedő történtei ívben tárgyalja az államtan történetét. Az eredeti értékeléseket és egyéni hangvételű megállapításokat is tartalmazó szöveg könnyen áttekinthető szerkezetben és fegyelmezetten, a tudomány-rendszertani szempontokat is szem előtt tartva dolgozza fel azt a meglehetősen kiterjedt ismeretanyagot, amit az általános államtudományok művelői az elmúlt négy-öt évszázadban felhalmoztak. E kiadvány egy nagyobb vállalkozás része: a szerző terjedelmesebb, részben már befejezett, részben most készülő, 17 fontosabb témát tárgyaló általános államelméletéből itt 2 témakör feldolgozása olvasható.

Takács Péter - H. Szilágyi István - Fekete Balázs - Államelmélet
Az ​Államelmélet tárgy célja, hogy átfogó képet nyújtson a modern állam fogalmára és különböző aspektusaira vonatkozó elméleti koncepciókról. Ily módon áttekintést ad nemcsak az általános államtan, hanem a kortárs politikai filozófia és politikatudomány eredményeiről is. Emellett a tanegység hozzájárul a hallgatók jogi kultúrájának fejlesztéséhez. A tárgy tartalma: A társadalomtudományi megismerés kérdései. Az általános államtan kialakulása és fejlődése. Az önálló magyar államtudomány kialakulása és fejlődése Magyarországon (1843-1947). Az államfogalom és összetevői. Állam és társadalom. Az állam mint szervezet. Államforma és politikai rendszer. Az államhatalom korlátai. Az államhatalom erkölcsi igazolásának kérdései.

Szigeti Péter - Takács Péter - A ​jogállamiság jogelmélete
A ​monográfia szellemileg és szaktudományosán egyaránt vonzó jogelméleti és jogfilozófiai problémákhoz és megoldásaikhoz vezeti el olvasóit. A szerzők saját jogfelfogásuk bemutatása mellett széles körű áttekintést adnak a múlt és a jelenkor irányzatairól. A 20. század legnagyobb gondolkodóiról rajzolt önálló szellemi portrék teszik terjessé a szisztematikus kérdéseket megelőzően tárgyalt elmélettörténeti anyagot. Az angolszász joguralom, a francia konstitucionalizmus, a német Rechtsstaat és a magyar átmenet jogállamiságának a nemzeti jogfejlődésbe ágyazott leírása és értékelése alapozza meg a jogállami minőségű jog mai kritériumrendszerének tárgyalását. A legalitás talaján végbemenő magyarországi békés átmenet jogi reformok felhalmozódása útján vezetett a régi jogtípus áttöréséhez, ami nemcsak a forradalmi jogkeletkezést zárta ki - amennyiben a jogállamiság és a politikai forradalom szükségképpen antinomikus viszonyban állnak -, hanem annak a konzervatív álláspontnak az érvényesülését is, amely a jogállam konstrukciójával egy adott állapot megörökítésének, a változatlanságnak az őre kívánna maradni. A legalitás és a legitimitás megváltozott újkori viszonya befolyásolja a jog felépítését és működését. A jog fejlődését aktív adaptációnak bemutató álláspont ezt a felépítettséget a jogfilozófia lételméleti, kategóriaelemző módszerével mutatja be. A kötet tematikai horizontja a jogok természetének, így a szerzett jogok, a természetes jogok és az emberi jogok jellemzésének, továbbá az igazságosság jogelméleti kérdéseinek a bemutatásával válik teljessé. A széles áttekintést nyújtó feldolgozás jól használható az egyetemi oktatásban, de igényt formálhat a jogi-filozófiai kérdések iránt érdeklődök szélesebb táborának figyelmére is.

Hörcher Ferenc - Péteri Zoltán - Takács Péter - Állam- ​és jogbölcselet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók