Ajax-loader

Hauser Arnold könyvei a rukkolán


Hauser Arnold - Találkozásaim ​Lukács Györggyel
Hauser ​Arnold - a nagy művészetszociológus - több mint fél évszázados távollét után 1977-ben tért vissza Magyarországra. Ekkor állította össze ezt a gyűjteményt, utolsó munkáját. a kiadást már nem érhette meg, 86 éves korában, 1978 januárjában meghalt. Hetvenöt éves elmúlt, amikor ennek a gyűjteménynek első darabja keletkezett a Magyar Rádió kezdeményezésére. Ettől kezdve született a többi interjú, nyilatkozat, vallomás pályájáról, ifjúságáról és alapvető szellemi élményét jelentő találkozásairól Lukács Györggyel.

Hauser Arnold - A ​művészettörténet filozófiája
A ​magyar származású nemzetközi hírű tudós már nem ismeretlen a magyar olvasók körében. _A művészet ér irodalom társadalomtörténete_ című alapvető kézikönyv nagy sikert aratott; most készül második kiadása. A hazatelepedése után nemrég elhunyt neves művészetszociológusnak valamennyi művét közreadjuk egy életműsorozat keretében. _A művészettörténet filozófiája_ című kötetben Hauser Arnold a művészettörténet-írás elméleti és módszertani problémáit vizsgálja. Fontos és nagyhatású polgári, idealista és szellemtörténész művészetteoretikusok nézeteit teszi kritikai vizsgálat tárgyává. A kötet bevezető tanulmányában tömören és frappánsan összefoglalja a művészetszociológia céljait és határait. Nagy fejezet foglalkozik a művészet pszichoanalitikus szemléletének bírálatával. Igen érdekes a könyvnek a népművészet és a népszerű művészet problémáival foglalkozó része. Hauser Arnold műve minden bizonnyal az elméleti könyvkiadás jelentős eseménye lesz.

Hauser Arnold - A ​modern művészet és irodalom eredete
Hauser ​Arnold életművének kiadása keretében A művészettörténet filozófiája című kötet után a magyar olvasóközönség most a szerző nagyszabású monográfiáját kapja kézbe a manierizmus átfogó történetérő. A művészet és irodalom társadalomtörténetén kívül talán ez a világhírű magyar származású művészetszociológus legnagyobb visszhangot kiváltó műve,mely első, 1964-es német nyelvű kiadása óta szinte valamennyi európai nyelven több kiadásban is megjelent, s a témának mindmáig elismerten legteljesebb feldolgozása. A mű első részében a szerző a manierizmus fogalmának körülhatárolására tesz kísérletet, a manierizmust egy meghatározott történelmi kor termékének tartja. A reneszánsz és a barokk határán álló, alapvetően antiklasszikus művészeti irányzatként jellemzi, amelyben kiteljesedik a harmonikusnak tartott reneszánszban már benne rejlő válság. A mű második része a manierizmus irodalmának és képzőművészetének részletes és virtuóz leírását tartalmazza, rendkívül árnyalt és találó jellemzésekkel és elemzésekkel. A kötetet egyedülálló és igen gazdag képanyag teszi teljessé. Tartalom: I. A manierizmus elmélete -A manierizmus fogalma -A reneszánsz felbomlása -A természettudományos világnézet létrejötte -A gazdaság és a társadalom átalakulása -A vallási mozgalmak -A politika autonómiája -Az elidegenedés mint a manierizmus kulcsa -A narcizmus mint az elidegenedés pszichológiája -Tragédia és humor II. A manierizmus története -Az itáliai manierizmus vázlatos története -Jegyzetek a manierizmus Itálián kívüli történetéhez -Manierista stíluselvek a képzőművészetben -A manierizmus fő képviselői Nyugat-Európa irodalmában III. Manierizmus és a modern művészet -Bevezetés -Baudelaire és az esztéticizmus -Mallarmé és a szimbolizmus -A szürrealizmus -Proust és Kafka Jegyzet Névmutató

Arnold Hauser - Hauser Arnold - A ​művészet és irodalom társadalomtörténete I-II.
A ​kiváló magyar származású művészetszociológus legelső, összefoglaló művét: a Művészet és irodalom társadalomtörténetét kiadónk 1969-ben egyszer már közreadta. A könyv méltán aratott nagy sikert, a művészet iránt érdeklődők körében nélkülözhetetlen kézikönyvvé vált. Most, amikor a Gondolat Kiadó arra vállalkozott, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választott, nemrég elhunyt, világhírű tudós valamennyi alkotását életmű-sorozat keretében megjelentessük, A műveszettörténet filozófiáját követően ezt a nagyfontosságú, kétkötetes munkát adjuk át a magyar olvasóknak új, átdolgozott fordításban. Hausernek ez a munkája már sok nyelven sok kiadást megért; a legutóbbi években Amerikában, Japánba és Indiában is megjelent nagy példányszámokban. Hauser azt tanítja, hogy az irodalom és a művészettörténet stílusváltozásait nem lehet pusztán a stílustörténet szemszögéből megérteni, az okokat a társadalomban bekövetkezett változásokba kell keresni. Hauser ebben a művében monumentális tablóban rajzolta fel az irodalom és a művészet társadalmi genezisét, a szellemi megnyilvánulások társadalmi gyökereit az ősi társadalmaktól kezdődően egészen a XX. századig.

Hauser Arnold - A ​művészet szociológiája
A ​művészet szociológiája Hauser 1974-ben, németül megjelent utolsó munkája, melyet joggal tekinthetünk munkássága betetőzésének, nagyjelentőségű szintézisnek. A több mint hatvan íves kötet nagy mennyiségű kritikai és bizonyító érvet felsorolva tárgyalja a művészet és művész társadalmi szerepét, feladatát, a művészet ideologikus voltát, jelen helyzetét és perspektíváit. Miközben következetesen az elvi összefüggések kidomborítására törekszik, mindig konkrét történeti tényanyagra támaszkodik. Hauser alapvető hitvallása, hogy a művészetet, mint minden ideológiát és ideológiailag meghatározott szellemi magatartást végső soron a gazdasági és társadalmi viszonyok határoznak meg, hogy a szellemi formációk létrejöttére és megváltozására soha nincs elégséges magyarázat azok önfejlődéséből. Ugyanakkor nagyon fontos feladatának tartja, hogy mindenfajta leegyszerűsítés llen hadakozva, részletesen foglalkozzék a művészet visszahatásával az alapra, a bonyolult kölcsönhatások szövevényes rendszerével. Új és igen jelentős része a kötetnek a művészet művelődési rétegek szerinti történeti, illetve szociológiai vizsgálata. Részletesen tárgyalja a tömegművészet és a tömegkultúra jelenségeit, népművészet és népszerű művészet viszonyát a tömegkommunikációs eszközök szerepét és a művészet válságának problémáit is.

Kollekciók