Ajax-loader

Kovács Tibor könyvei a rukkolán


Kovács Tibor - L'age ​du bronze en Hongrie
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csóka György - Kovács Tibor - Xilofág ​rovarok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Farkas Emil - Kovács Tibor - Köves István - Szabados Márta - Tamás Zsuzsa - Hétköznapi ​ismeretek az emlőről és betegségeiről
E ​könyv az orvostudományban, egészségügyben nem járatos, laikus olvasók számára készült. Elkészítése azért látszott szükségesnek, mert Magyarországon a nők jó- és rosszindulatú emlőbetegségei igen gyakoriak. Törekedtünk arra, hogy teljes szakmai pontossággal bemutassuk a minden életkornak megfelelő elváltozásokat, kóros folyamatokat, olyan módon ismertetve azokat, hogy mindenki számára megérthető legyen. A cél az eddigiekhez képest jobb, pontossabb tájékoztatás volt, amivel az ismeretlentől való félelmet, tévhiteket kívántuk eloszlatni, a kóros folyamatok mielőbbi felismerését és a betegségből való minél nagyobb arányú gyógyulást szándékoztunk szolgálni. Az emlőbetegség a férfiakat is érintheti, ezért nem csak a nők, hanem a férfi olvasók számára is nyújtunk hasznos ismereteket.

Ambrus András - Danyik Tibor - Kovács Tibor - Olajos Péter - Magyarország ​szitakötőinek kézikönyve
A ​kiadványban megtalálható az összes hazai faj minden igényt kielégítő bemutatása, amely teljes körű tájékoztatást nyújt a szakembereknek és a lelkes természetbúvárok számára is. A több mint háromszázötven részletes illusztrációt tartalmazó kötet értékét tovább növeli a képanyaga, amely kétszáz művészi igényű színes fotót tartalmaz, ezzel felveszi a versenyt a hasonló tárgyú angol, német és francia nyelvű európai munkákkal. Hiánypótló a kétszázkilencven oldalas kötet abból a szempontból is, hogy részletesen tárgyalja a kifejlett állatok mellett a lárvákat is, jól használható határozókulccsal ellátva. A könyv további célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a rovarcsoport megfigyelését és megbecsülését.

Kovács Tibor - Földesi Ferenc - Jutastól ​Szentendréig
Az ​altisztképzés több mint százhúsz éves történetét foglalja össze a Jutastól Szentendréig című könyv. A képzés több évtizednyi tapasztalatát felhasználva, az MH Altiszti Akadémia a jogelőd szentendrei szervezetek (MH Központi Kiképzőbázis és MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Szakiskola) kétlépcsős szervezeti integrációjának 2012. július 31-i sikeres befejezését követően megalakította a Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztályt, amelynek keretében az új rendszerű altisztképzést az alábbi jogszabályok tették lehetővé: * a 150/2012. sz. kormányrendeletben szereplő Országos Képzési Jegyzék már tartalmazza az új, kétéves rendszerű altisztképzést is; * A 19/2012. sz. HM rendeletben az adott szakképesítésért felelős honvédelmi tárca kiadta a szakmai és vizsgakövetelményeket. A fentiek eredményeként 2012. augusztus 27-én 46 fő vonult be Szentendrére az MH Altiszti Akadémiára, az első kétéves iskolarendszerű altisztképzésre, akik 6 ágazaton, illetve szakirányon kezdték meg tanulmányaikat. Továbbá 2012. szeptembertől 68 fővel beindult az altiszti alaptanfolyam is, a 2011 szeptemberében már megismert belső, tanfolyamrendszerű képzések folytatásaként. Ugyancsak szeptemberben kezdődött meg a zászlósi, valamint a különféle szakmai és előmeneteli tanfolyamok szervezése is. A szokásos rendben beindultak az alapkiképzések a tiszt- és altisztjelölteknek, valamint a szerződéses legénységi állományú katonáknak. Így összesen közel 500 fő, különböző korú, nemű, rendfokozatú és állománykategóriájú katona vesz részt egyidejűleg az MH Altiszti Akadémián valamilyen kiképzési vagy képzési formában.

Kovács Tibor - Nyers József - Padányi József - Építünk, ​védünk, alkotunk
A ​harc megvívása során az elsők között alkalmazzák a különböző rendeltetésű műszaki alegységeket. Ők azok akik átjárókat nyitnak az aknamezőkön, végrehajtják a terep akadálymentesítését, átkelőhelyeket rendeznek be és tartanak fenn. A klasszikus műszaki támogatási feladatok végrehajtása mellett a műszaki katonák részt vesznek béketámogató műveletekben, a katasztrófák elleni védekezésben. Kiveszik részüket a NATO-felajánlások teljesítéséből és folyamatosan végzik az ország területén lőszerek, robbanótestek felkutatását, hatástalanítását és megsemmisítését. A szerzők bemutatják a sokirányú feladat végzésére szakosodott csapatokat: az utász-, a hidász-, a pontonos, a deszant-, az állásépítő, a vízellátó, álcázó-, aknatelepítő-, a búvár, tűzszerész- és hadihajós alakulatokat és felszereléseiket. E gazdagon illusztrált mű hézagpótló jelentőségű, mert a magyar műszaki csapatokról eddig még nem készült ilyen átfogó leírás.

Kovács Tibor - A ​bronzkor Magyarországon
Vajon ​az emberiség korai történetéből mit és hogyan ismerhetünk meg? Egyáltalán rekonstruálhatók-e hitelt érdemlően a magyarországi bronzkor eseményei, amelyekről nem maradtak ránk írott források? Miként gazdálkodtak, hol és hogyan laktak, milyen nyelven beszéltek, hogyan ismerték meg a bronzöntés technikáját a Kárpár-medence több ezer évvel ezelőtti lakói? Egyebek között ezekre a kérdésekre is választ kap az olvasó Kovács Tibor könyvében, amely a régészek sokoldalú kutatómunkájának alapján rajzol képet a magyar föld egy egész évezredének (i. e. XX-IX. század) népvándorlásokkal, háborúval terhes történetéről. A szerző szakavatott vezetésével megismerjük a több mint háromezer évvel ezelőtt élt bronzkori emberek földművelésre, állattenyésztésre épülő gazdasági életét, települési, temetkezési és viseleti szokásait, bepillantást nyerünk hiedelemvilágukba, gyönyörködünk csontból faragott, agyagból formált vagy bronzba öntött használati tárgyaikban. A nagy időbeli távolság mégis alig érzékelhető, hiszen a könyvben megelevenedő emlékeket nem lehet és nem is tudjuk csupán régészeti leletként, történeti forrásként szemlélni. Megformálásuk egyszerűsége, szépsége néha elgondolkodtat, máskor csodálkozásra késztet - és talán ez az, ami segít az évezredeket áthidalni a múlt emlékei és a ma embere között.

Kovács Tibor - Elindultak ​Dél felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szirmai Imre - Kamondi Anita - Kovács Tibor - A ​neurológiai beteg vizsgálata képekben
A ​neurológiai propedeutika (előkészítő tanulás) egyik legfontosabb eleme a neurológiai betegvizsgálat módszerének elsajátítása. A neurológiai betegvizsgálat során az idegrendszer károsodását jelző kórjeleket keresünk. A kórjelek felismerése és helyes értékelése a neurológiai diagnózis felállításának első lépése. A betegágy melletti vizsgálatot nem helyettesítheti semmilyen modern diagnosztikai eszköz. A kiegészítő eszközös vizsgálatok a kórjelek alapján felállított előzetes diagnózist megerősíthetik vagy kizárhatják, de a célképzet nélkül végzett eszközös vizsgálatok nem vezetnek el a kórokhoz. Az elmúlt évtizedben a neurológia és a klinikai idegtudományok ismeretanyaga jelentősen gyarapodott. Az új adatok birtokában a neurológiai betegvizsgálat módszereit is fejleszteni kell. Kiemelt jelentősége van a magasabb idegrendszeri működések (gnosztikus- és memória zavarok) vizsgálatának. Jelen könyv a neurológiai betegvizsgálat alapelemeinek leírását tartalmazza. Nem vállalkoztunk a neuroanatómiai alapok tárgyalására, de kiemeljük, hogy ezek ismerete a neurológiai betegvizsgálathoz elengedhetetlen.

Kovács Tibor - Szathmáry Sándor - Zsoltáros-naptár
Uram! ​ Vezetőt választunk vezetni minket, És szolgát szentelünk szolgálni Téged. Uram! Küldd el hozzánk a Te szolgáid, hogy megmutassák az utat amely Tehozzád, a békébe, Amely embert emberhez vezet. Szentgyörgyi Albert (Második zsoltár: A vezetők, részlet) Föltétel volt: Megmarad a nyomda! És azután, bár elesett Várad A betű szökött, tovább Kolozsvárnak, Hogy az Igét híven sokszorozza. Kozma László (A Váradi Biblia, részlet) „Az egészséges tudomány egyedül az igazság szolgálatában áll. Ebben a szolgálatban van a tudomány szabadsága... Az egészséges tudomány az, amit a világ nem szenvedhet el. Az igazi tudomány mindig a tények elfogulatlan tanulmányozásán alapszik. Ebből fakad a szolgálat törvénye. Csak az egészséges tudomány áll szolgálatában az igazságnak és a nemzet egészségének az alapja..." Makkai Sándor (A tudomány szabadsága és a szolgáló értelem, részlet)

Ecsedy István - Kemenczei Tibor - Kovács Tibor - A ​bronzkor kincsei Magyarországon
A ​pécsi Janus Pannonius Múzeumban tartott időszakos kiállítás katalógusa (1995. május 12 - október 15.)

Kovács Tibor - The ​Bronze Age in Hungary
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Korsós Zoltán - Kovács Tibor - Péchy Tamás - A ​rákosi vipera
A ​rákosi vipera sokáig csak egy megvetett vagy rettegett apró kis kígyó volt. Pedig egyike a kevés valóban csak „magyarnak” mondott állatfajnak, hiszen a történelmi Magyarország területén lelték fel, és valamennyi bizonyosan megmaradt állománya országunk határain belülre esik. A kötet nemcsak szakembereknek, hanem a természetvédelem, biológia iránt érdeklődőknek ajánlható, hiszen olvasmányos, érdekes munka.

Kovács Tibor - Széllné Király Mária - 30 ​szövegértés magyar nyelv és irodalomból
A ​kötet a középszintű írásbeli érettségi feladatsor egy részfeladatát gyakoroltatja. E készségnek nem csupán vizsgákon jut fontos szerep, hiszen különböző szövegek megértése olyan alapvető kulturális kompetencia, amely az önálló tájékozódás, a kritikus gondolkodás és bármely tanulás feltétele. A feladatgyűjteményben található szövegek változatosak, témájuk és műfajuk tekintetében hétköznapi szövegek, melyekkel mindannyian naponta találkozhatunk. A szövegekhez kapcsolódó feladatok komplexek: egyszerre mérik a nyelvi-nyelvtani ismereteket, valamint egyes műfaji és egyéb irodalmi információk ismeretét.

Fodor István - Kovalovszki Júlia - Kovács Tibor - Tóth Endre - Lovag Zsuzsa - A ​Magyar Nemzeti Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók