Ajax-loader

M. Szabó Miklós könyvei a rukkolán


Nagyváradi Sándor - M. Szabó Miklós - Winkler László - Fejezetek ​a magyar katonai repülés történetéből
A ​magyar repülés szakirodalmában ez a könyv egyedülálló. Az első könyv, amely átfogóan tartalmazza a magyar katonai repülés történetét, fejlődését, eseményeit 1945-ig. Ez az első repülő szakmai könyv, amely marxista alapokon ismerteti, elemzi és reálisan értékeli az eseményeket. A felszabadulás után több mint négy évtizeddel már nagyon nagy szükség volt e téma ilyen fokon és módon való feldolgozására. E könyvben a műszaki-technikai ismeretterjesztésen kívül elsősorban a politikai, katonapolitikai és nemzetgazdasági összefüggések elemzése és értékelése a lényeges. A szerzők az egyes fejezetekben rendszerezett és gondos anyagválogatással igyekeztek ismertetni az adott időszakoknak megfelelően a szervezési elképzeléseket, a technikai fejlesztési problémákat, a valóra vált eredményeket, valamint a fontosabb repülési eseményeket, harci alkalmazásokat. A szerzők ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak az intézményeknek ill. személyeknek, akiktől értékes segítséget kaptak e könyvhöz.

M. Szabó Miklós - Szupertitkos ​alakulat
Volt ​a Magyar Néphadseregben egy olyan alakulat, amelyet a polgári életben is csak MN 1480 egységként ismertek, de a munkáját szinte teljes titoktartás övezte. Fokozta a titokzatosságot az, hogy hosszú ideig a sorkatonák látogatói is csak meghatározott helyen tartózkodhattak, és a dandárnál szolgálatot teljesítő hivatásos, sor- és polgári állomány többsége nem léphetett a "zárt" telephelyre, ahol a rakétatechnika tárolása történt, vagy ahol a kezelők elméleti és gyakorlati kiképzését végezték. Voltak azonban olyan titkok, amelyeket a hadseregben szolgálatot teljesítők közül is kevesen ismertek. Nem tudták, hogy a rakéta indításához a robbanófej kivételével minden rendelkezésre állt a laktanyában: jelentős számú harci hordozó; mindegyikhez a szükséges hajtóanyag; a bevizsgáláshoz, feltöltéshez, szállításhoz és átrakáshoz szükséges gépegységek. Azt pedig még a politikai vezetésben is kevesen tudták, hogy az atom robbanófejek tárolása - a szovjetek által - tőlünk néhány tíz kilométerre történt, és szükség esetén egy óra alatt megkaphattuk volna. Az indítóállványokat minden díszszemlén a nagyközönség láthatta. De azt nem tudták, hogy a dandár a szárazföldi hadsereg legnagyobb csapásmérő ereje. Azt pedig nem is sejthették, hogy milyen pusztító erővel rendelkezünk. Ha a Hirosimára ledobott atombomba hatóerejét vesszük alapul, akkor a dandár indítóállványai csoportos indítással annak 160-szorosát tudták volna a hadsereg számára biztosítani.

M. Szabó Miklós - A ​Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1980–1989
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Szabó Miklós - A ​Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1961–1969
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Szabó Miklós - A ​Magyar Királyi Honvéd Légierő
M. ​Szabó Miklós műve szakmai, politikai és erkölcsi szempontból is jóval több, mint egy érdekes, izgalmas, tanulságos írás. Hatalmas forrásbázis, kivételes szakmai intelligencia és jó stílus jellemzi e könyvet. A szerző nagy tapasztalattal összegzi kutatásainak eredményét, átfogó és hiteles képet ad egy kényszerpályán mozgó ország háborúba küldött légierejéről, miközben téves adatokat, nézeteket korrigál, de sohasem ítéletet alkot, hanem dokumentál. A könyv értékét csak növeli, hogy a szerző mindezt az adott kor politikai, gazdasági és katonai viszonyai közé ágyazva teszi. Ezért válnak e könyv tényei emberközelivé érdeklődők, kutatók, gyűjtők és nem utolsó sorban a szakmát művelők számára. Hiszem, hogy nem elkésett vállalkozás ez a mű, hanem objektív kép egy szomorú kor borzalmairól, s egyfajta tiszteletadás is, amelynek felvállalásáért köszönet illeti a szerzőt és a Zrínyi Kiadót. Hiszem továbbá, hogy a fegyverzet-szervezet-elmélet fejlődésének és kölcsönhatásának bemutatása, a személyek tetteinek elemzése egyesekben régi emlékeket fog majd felidézni, míg másokban felkelti az érdeklődést a magyar történelem ezen korszaka iránt, és nem okoz csalódást még a szakembereknek sem. Az olvasó pedig egy percig sem hiszi el, hogy nincs köze hozzá. /Sipos Géza ezredes/

M. Szabó Miklós - Oroszi Antal - A ​Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1990–1996
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Szabó Miklós - A ​Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világháborúban
A ​nagy forrásbázisra – levéltári kutatásokra, magyar és idegen nyelvű kiadványokra, magánkézen levő eredeti hadműveleti naplókra – épülő monográfia a magyar hadtörténeti irodalomban elsőként vállalkozik arra, hogy képet alkosson a volt magyar légierő második világháborút megelőző és a háború alatti technikai, szervezeti s alkalmazási kérdéseiről. A szerző a bevezetőben bemutatja a Trianont követően kialakult helyzetet, széles tömegekre is ható soviniszta propagandát, amely a valós sérelmeket felnagyítva – ezzel a feszítő politikai és társadalmi kérdéseket elfedve – eredményesen buzdított az elszakított területek visszaszerzéséért folytatott harcra. Ez természetesen hatott a légierő szellemének alakulására is. Ezt követően kronologikus sorrendben ismerkedünk meg a magyar légierő történetének eseményeivel. A nagyobb súly itt is természetesen az 1938–1945 közötti időszakra esik, a szerző azonban bemutatja azt az erőfeszítést is, mellyel a hadseregvezetés már a húszas évek végétől igyekezett lerakni egy majdani ütőképes légierő alapjait. A könyv jól szemlélteti a légierő fejlesztésével kapcsolatos elgondolásokat, azok folyamatos módosulását, és azt, hogy a tervek az anyagi, technikai és személyi feltételek hiányában nem valósulhattak meg. A megfelelő színvonalú ipari háttér, valamint a szakemberek hiánya lehetetlenné tette a revansista törekvésektől fűtött, eltúlzott tervek végrehajtását. A vágyálmok eredményezte kaotikus állapotok uralkodtak a magyar légierőnél is, amikor sor került a délvidéki bevonulásra, majd a Szovjetunió elleni háborúra. A szerző objektíven elemzi a magyar repülők légi harcait. Jó érzékkel nyúl az olyan, a közérdeklődés előterében álló eseményekhez, mint a bácskai ejtőernyős bevetés, a kassai bombázás, a kormányzóhelyettes repülőbalesete. Óvakodik attól, hogy túlzottan belebonyolódjék ezek tárgyalásába, ugyanakkor meggyőzően, a történelmi tényekhez ragaszkodva, a mendemondákkal és hamis mítoszokkal leszámolva mutatja be az eseményeket. A szerző részletesen kitér a Magyarország ellen 1944 nyarán-őszén végrehajtott, a lakosság körében is nagy áldozatokkal járó amerikai-angol légitámadásokra, s az ellenük folyó magyar légvédelmi tevékenységre. Rámutat azokra a tényezőkre, amelyek a harcban részt vevő magyar vadászrepülők tetteit motiválták. A könyvet fényképek, vázlatok és táblázatok szemléltetik.

M. Szabó Miklós - A ​magyar katonai felsőoktatás története 1947–1956
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - M. Szabó Miklós - A ​magyar katonai repülés története
A ​Zrínyi Kiadó újdonsága a kezdetektől napjainkig eltelt hét évtized főbb eseményeit foglalja össze a téma iránt érdeklődő olvasó számára. A katonai repülés krónikája szerves részét képezi a magyar haderő, a Magyar Honvédség históriájának, ugyanakkor része az egyetemes magyar repüléstörténetnek is. Így a katonai alakulatoknál folyó repülőkiképzés főbb eseményei nemcsak a katonai repülés, hanem az egyetemes magyar repülés fejlődéstörténetének is meghatározó állomásai voltak az elmúlt hét évtizedben.

Fekete László - M. Szabó Miklós - A ​Katonai Műszaki Főiskola története 1967-1999
A ​kiadvány célja megismertetni az olvasókkal a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, majd Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola oktatóinak és hallgatóinak mindennapi életét. A katonai műszaki főiskolai képzés 33 éves története bizonyítja, hogy az "alma mater" falait elhagyó, katonai és szakmai ismeretekkel felvértezett tisztek a korszerű technika üzemeltetésére, üzemben tartására, valamint a parancsnoki feladatok ellátására felkészültek. A kötetből kronológiai sorrendben megismerhető mindaz a sokoldalú tevékenység, amit a katonatisztté válás jelent. Az oktatás mellett nagy hangsúlyt kapott az intézményben a tudományos munka a sport és a kulturális tevékenység. A kötet tisztelgés mindazok előtt, akik létrehozták majd működtették a magyar tisztképzés e fontos intézményét.

M. Szabó Miklós - A ​Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1970–1979
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Szabó Miklós - Volt ​egyszer egy egyetem 1996-2007
A ​Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1996-2007 közötti történetének legszemélyesebb emléke ez a kötet, amelyet 7 évvel rektorságának befejezését követően írt meg a szerző. Az egyetem kiemelkedő helyet foglalt el, nemzetközi érdeklődés mellett, a katonai nevelésben, oktatásban. Ez a dokumentumokkal és fotókkal gazdagon illusztrált könyv emléket állít az egyetem hivatásos és civil tanárai, dolgozói erőfeszítésekkel járó küzdelmeinek. Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a katonai felsőoktatás iránt.

M. Szabó Miklós - A ​Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1955–1960
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók