Ajax-loader

Joó Sándor könyvei a rukkolán


Joó Sándor - Kicsoda ​szabadít meg?
Joó ​Sándor igehirdetései

Joó Sándor - Várni ​Jézust
Joó ​Sándor nagy vágya volt, hogy élete felfelé, Istenre mutató legyen. Ezek az igehirdetések - bízunk benne - ennek a szolgálatnak darabjai, melyekből hallhatunk az imádkozásról, a kegyelemről, a krisztusi életről. A kötet függelékében az eddig megjelent prédikációs könyvek teljes textuáriumát (igehely-mutatóját) is tartalmazza.

Joó Sándor - Mi ​van a halál után?
Micsoda ​a halál? Mi lesz veled a te halálod után? Erre a mindnyájunkat létünket érintő kérdére röviden így lehetne a Szentírás tanítása alapján válaszolnunk: a meghalás pillanatában a testtől elváló lélek sorsa véglegesen eldől vagy jobbra vagy balra, folytatja létét az örök üdvösségben vagy az örök kárhozatban; a test pedig visszatér a földbe, melyből vétetett. Az utolsó napon, Krisztus dicsőséges megjelenésekor feltámad a test a halálból, és a már üdvözült vagy elkárhozott lélekkel újra egyesül, s így az újra test és lélekből álló embernek a már meghalástól kezdve végérvényesen eldőlt üdvözült vagy elkárhozott állapota teljessé válik.

Joó Sándor - Ne ​félj, csak higgy!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joó Sándor - Légy ​bátor és erős!
Joó ​Sándornak a második világháború alatt és az azt követő időkben elhangzott, kötetben eddig meg nem jelent prédikációi.

Joó Sándor - Jézus ​követése
Ha ​igaz az, hogy ezen a földön mindenki addig él, amíg egy ember emlékezik rá, akkor Joó Sándor addig fog élni, amíg a magyar református egyház. Mert ő nemcsak Pasarétnek, hanem az egész magyar református egyháznak pásztora. Sokan néztek rá föl. Öreg atyánk - Ravasz László, száműzetésben már - egyszer, amikor kettecskén voltunk, csöndesen maga elé nézve azt mondta: de nagyon szerettem, azt hittem, ő lesz az utódom a püspöki székben. Olyan sokat szeretnék róla mondani, de csak három dolgot említek, ami nagyon nyomná a szívem, ha nem mondanám. Ahogy ismertem, közel 40 évi testvérbarátsággal, hiszen egymás szerető testvérei, gyóntatói, lelkigondozói voltunk. Inkább ő nekem, mint én neki, a teológia padjaitól kezdve. Az egyik az, amit el kell, hogy mondjak, olyan ember volt - talán inkább így mondom - olyan Homo Christianus, aki kívül hordta a szívét. Mindenki megérinthette, mint Jézus Krisztust a vérző asszony. S ebből a szívből mindenki kapott. Annyit, amennyit akart. Halála után néhány hónappal valaki sírva esett be hozzám és azt mondta: én mindig Joó Sándorhoz szaladtam, még nincs utóda, hova menjek - a barátjához jöttem. Hallgasson meg, ő volt az én gyóntatóm, most magának hadd mondjam el, mi nyomja a szívemet. De úgy hallgasson meg, ahogy Joó Sándor hallgatott meg. Körülbelül tudtam hogyan, de azért megkérdeztem, hát hogy hallgatta meg magát Joó Sándor? Azt mondja, úgy, hogy sohasem mondta azt, hogy térjen a tárgyra. Addig hallgatott, amíg én mondtam, amíg én el nem hallgattam. Nézett rám a nagy barna szemével, bólogatott, egyszer-egyszer valamit kérdezett. A végén sohasem a fejemet, mindig a lábamat mosta meg; sohasem sebész volt, hanem mindig belgyógyász. Mindig megkereste a szívemet a szívével. Egyszer kiszaladt belőlem, hogy: nagytiszteletű úr, nekem annyi bűnöm van. Tudja, mit mondott? Akárcsak nekem. S akkor megkérdeztem tőle: akkor mit csináljunk? Hát azt csináljuk lányom - mondta Joó Sándor - most én imádkozom magáért, azután maga imádkozik értem, azután megfogjuk egymás kezét és Arra gondolunk imádságban, akiről azt írja az apostol, hogy nagyobb Ő a mi szívünknél és Ő mindent tud, és azt is tudja, hogy az Isten kegyelme és szeretete nagyobb a mi bűneinknél. Azután feloldozott, elküldött. S akkor én már tudtam, hogy kell folytatni ennek az asszonynak a lelkigondozását. Valahogy úgy, ahogy elkezdte Joó Sándor. S 20 év óta megkísérlem valahogy úgy tenni, ahogy tőle tanultam. Nem mindig sikerül. Nekem nincs akkora szívem.

Joó Sándor - Ha ​a világosságban járunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joó Sándor - Krisztus ​a király!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joó Sándor - Számadás
A ​huszadik század egyik meghatározó lelkipásztorának igehirdetéseit gondozó sorozat huszadik - utolsó - kötetét vehetjük kezünkbe. Ez a kötet pasaréti szolgálatának első éveit öleli fel 1937. december 31-től 1943. december 31-ig. Ezek egy 30-32 éves fiatalember beszédei, amelyek azonban ugyanolyan bibliahű, Krisztus-központú, hitépítő és a valós élet kérdéseire választ közvetítő igehirdetések, mint a későbbiek. Ami a címadó korai prédikációból kitűnik, az jellemző Joó Sándor egész szolgálatára: a bűn komolyságának és következményeinek felmutatása, az Isten végtelen nagy szeretetéről szóló örömhír, Krisztus golgotai áldozatának mindent helyreállító jelentősége, a benne hívők új életének lehetősége és gazdagsága, s a hívő ember felelőssége valamilyen módon minden igehirdetésben megszólal. S mindez világos, logikus, egymásra épülő mondatokban, szép magyar nyelven. Ennek az utolsó kötetnek értékes többlete, hogy mind a húsz könyvben megjelent prédikációk textusait tartalmazza, a bibliai könyvek sorrendjében, így könnyű utánakeresni bármelyik beszédnek.

Joó Sándor - Élő ​reménység
Joó ​Sándor (Kecskemét, 1910. február 17. - Veszprém, 1970. július 3.): református lelkész, Joó Gyula jogakadémiai tanár fia. A budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett oklevelet (1932.). Ösztöndíjas Amszterdamban (1932-34), hazatérve budapesti, kecskeméti, majd újra budapesti segédlelkész. Gyakorlati teológiából a budapesti Református Teológiai Akadémia magántanárává képesítették (1939), a debreceni tudományegyetem doktorált (1942). Megszervezte a budapesti-pasaréti református egyházközséget, amelynek haláláig lelkipásztora. Neves igehirdető volt. Cikkei, fordításai, igehirdetései egyházi lapokban jelentek meg. Körülbelül ezer összegyűjtött prédikációja maradt fenn.

Joó Sándor - Hitben ​járni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joó Sándor - Gazdag ​élet
Gazdag ​élet, mert képzeljük csak el, micsoda jólétet, gondtalanságot, örömet, boldogságot, gazdagságot fejez ki ez a mondat: “Fiam, te mindenkor énvelem vagy, és mindenem a tiéd!”Lk15,31

Joó Sándor - Halálból ​életbe
“Bizony, ​bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örökélete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” János 5,24 Ha lehet a Bibliában egyáltalán különbséget tenni fontosság tekintetében egyik meg másik Ige között, akkor hadd mondjam meg, számomra Jézusnak ez a mondása az egyik legfontosabb. Egyike azoknak az Igéknek, amikre a legtöbbet gondolok, amelyek a legmélyebben vannak bevésődve a szívembe, de azt hiszem, nemcsak az enyémbe. Hitünk legalapvetőbb kérdéseiről, az élet és halál problémájáról, az üdvösség és kárhozat ügyéről a legalapvetőbben és a legegyszerűbben beszél itt Jézus. És nekünk is jó néha - egyéb aktuális napi problémák közben - hitünknek ezekről a legalapvetőbb kérdéseiről tárgyalni.

Joó Sándor - Elengedett ​adósság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joó Sándor - Megragadott ​a Krisztus
Pál ​azt mondja, hogy “megragadott engem a Krisztus”. Ez a kifejezés olyan élményre, olyan történetre utal, ami minden keresztyén ember életében meg kellene, hogy legyen. Olyan kifejezés ez, ami tisztázza egy embernek a Krisztussal való hitbeli kapcsolatát, ennek a kapcsolatnak a lényegét, gazdagságát és lehetőségét.

Joó Sándor - Mindenkor ​örüljetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joó Sándor - Ami ​bizonyos!
Ismét ​egy Joó Sándor igehirdetés gyűjtemény jelent meg! Ezek az igehirdetések:1948 és 1955 között hangzottak el a Pasaréti Református Gyülekezetben.

Joó Sándor - Áldjad ​én lelkem az Urat
Itt ​a legújabb Joó Sándor igehirdetés-gyűjtemény! "Áldjad én lelkem az Urat ...és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" A tisztaság érzését közvetítette Joó Sándor bácsi egyénisége és prédikációja. ... e kötet Joó Sándor születésének századik évfordulójára jelent meg.

Joó Sándor - Együtt ​Jézussal
Joó ​Sándor igehirdetéseinek gyűjteménye 1946-1970 között a lelkész születésének 100. évfordulóján.

Kollekciók