Ajax-loader

Rupert Butler könyvei a rukkolán


Rupert Butler - The Gestapo
From its creation in 1933 until Hitler's death in May 1945, anyone living in Nazi-controlled territory lived in fear of a visit from the Gestapo--Geheime Staatpolizei--or Secret State Police. Young or old, rich or poor, nobody was beyond the attentions of a brutally efficient organization that spread its malign influence into every corner of Europe in the wake of the all-conquering German armed forces. The Gestapo is a detailed history of Heinrich Himmler's evil organization, whose 20.000 members were responsible for the internal security of the Reich. Under its auspices, hundreds of thousands of civilians, resistance fighters, and spies in occupied Europe were brutalized, tortured, and murdered, and many, many more were deported to almost certain death in concentrations camps. The book describes the Gestapo's transformation into a vital element of the Nazi regime, operating from the most feared address in the Reich---Prinz-Albrecht-Strasse 8. Based upon the Gestapo's own archives and eyewitness accounts, the author charts the development of the organization, its key figures, such as Reinhard Heydrich and Heinrich Muller, its brutal methods, and how the Gestapo dealt with internal security, including the various unsuccessful attempts to assassinate Hitler. The Gestapo is a lively and expert account of this notorious but little-understood secret police that terrorized hundreds of thousands of people across Europe.

Rupert Butler - Stalin's ​Instruments of Terror
The ​infamous KGB of Cold War renown was the successor to a series of equally infamous and lethal state security agencies that date from the early days of the Russian Revolution: Cheka, OGPU, NKVD, NKGB and MVD. The first chapter gives an account of the harsh state security employed by the despotic Tsars from the time of Ivan the Terrible, placing Stalin’s brutal methods in a wider historical context. The author then examines the Cheka, the first post-revolutionary organization charged with combating counter-revolution and sabotage, whose methods were so ruthless that the early Bolshevik government was moved to abolish the organization ‘with expressions of gratitude for heroic work’ in 1922. After taking control of the Communist Party in 1923, Stalin used the newly-formed OGPU to implement mass collectivization and deportations of the kulaks (wealthy peasants) in the early 1930s. Stalin’s Instruments of Terror then charts Stalin’s use of the re-named NKVD (People’s Commissariat of Internal Affairs) to carry out the purges of the 1930s, where most of the Soviet dictator’s political rivals were prosecuted in the notorious ‘show trials’, millions of others were arrested and ended their lives in Gulags (forced-labour camps), and countless other millions were executed outright. But this was not the end of secret police terror, as the book goes on to describe the death or enslavement of hundreds of thousands of Cossacks and White Russians who had fought for the Nazis as the Red Army advanced towards Germany in 1944 and 1945. Following the death of Stalin in 1953, the final incarnation of the Soviet secret police, the KGB, became an agency for spreading Soviet influence throughout the world. Illustrated with 100 photographs, many rare and previously unseen, Stalin’s Instruments of Terror is a lively and accessible history of secret police oppression in the Soviet Union from 1917 to the early 1990s.

Rupert Butler - A ​sztálini terror eszközei
A ​hidegháború hírhedt KGB-je több másik, egyaránt rettegett állambiztonsági szervezet utóda volt, amelyek a szovjet forradalom kezdetén jöttek létre. Ezek közé tartozik a Cseka, az OGPU, az NKVD és az MVD. A sztálini terror eszközei, amely Sztálin brutális módszereit kezdettől fogva széles történelmi kontextusba helyezi, először a cári önkény kegyetlen állambiztonsági intézkedéseit mutatja be Rettegett Iván uralkodásától fogva. A szerző ezt követően a Csekát, az ellenforradalom leverésére létrehozott első, forradalom utáni szervezetet veszi szemügyre, amely olyan kegyetlen eszközöket használt, hogy a bolsevik kormány nem sokkal megalakulása után, 1922-ben feloszlatta a szervezetet. Sztálin, miután a kommunista párt élére került 1923-ban, az újonnan megalakult OGPU segítségével a kulákok (gazdag parasztok) tömeges deportálásába kezdett. A Sztálini terror eszközei ezt követően azt mutatja be, hogy Sztálin hogyan használta fel az NKVD-t az 1930-as évek tisztogatásaihoz, amikor a szovjet diktátor legtöbb politikai ellenfele a jól ismert kirakatperek áldozata lett: több millió embert tartóztattak le, akiknek az élete a gulagokban (kényszermunkatáborokban) ért véget. Azok is megszámlálhatatlanul sokan voltak, akiket eleve kivégeztek. Ám itt még nem ér véget a titkosrendőrség terrorja: a második világháború után a nácik oldalán harcolt több ezer kozák jutott hasonló sorsra. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálát követően a szovjet titkosrendőrség utolsó megtestesülése, a KGB pedig a szovjet befolyás világméretű terjesztésének szervezetévé vált. A szerző a szovjet titkosrendőrség történetét vázolja fel 1917-től a Szovjetunió felbomlásáig, felvonultatva annak vezetőit és megszámlálhatatlanul sok áldozatát. Az első kézből származó, részletes beszámolók fényt derítenek a Cseka, az OGPU, az NKVD, a Szmers és a KGB brutális és könyörtelen módszereire. A könyv több mint 100 fekete-fehér fotót tartalmaz a fontos személyekről, eseményekről és a szovjet titkosrendőrség terrorjának számos áldozatáról. A Sztálini terror eszközei érdekesen és érthetően írja le a titkosrendőrség elnyomó uralmát a Szovjetunióban 1917-től az 1990-es évekig.

Rupert Butler - A ​Gestapo
A ​nácik uralta Németország 1933-as megalakulásától Hitler 1945-ben bekövetkezett haláláig a Birodalom minden lakosa joggal és félelemmel tarthatott a Gestapo – Geheime Staatspolizei –, azaz a titkosrendőrség látogatásától. Fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény – a brutalitásáról és hatékonyságáról hírhedt szervezet figyelmét senki nem kerülhette el; gonosz befolyása Európa legtávolibb sarkába is elért a győzelmet győzelemre halmozó német haderő dicsőséges napjainak hajnalán. A könyv részletes képet ad Heinrich Himmler ördögi szervezetéről, amelynek húszezer tagja a Birodalom belső biztonságáért volt felelős. Oltalma alatt Európa-szerte több ezer civilt, ellenállót és kémet kínoztak és gyilkoltak meg a legkegyetlenebb módszerekkel, és még ennél is sokkal több embert deportáltak a szinte biztos halált jelentő koncentrációs táborokba. A könyv végigköveti a Gestapo átalakulását a náci rezsim létfontosságú alkotóelemévé, amely a birodalom leghírhedtebb címe alatt – Prinz-Albrecht Strasse 8. – működött. A Gestapo saját levéltárában fellelt dokumentumok és a szemtanúk beszámolói alapján a szerző nyomon követi a szervezet kialakulását, annak kulcsszereplőit.

Rupert Butler - SS-Leibstandarte
A ​könyv behatóan foglalkozik a Hitler testőralakulatából felállított SS-Leibstandarte Adolf Hitler hadosztály állományával, felszereléseivel, szervezeti felépítésével és harci cselekményeivel. Ritka fényképeket tartalmaz a hadosztályról és kulcsszemélyiségeiről, az egység felállításáról, a lengyelországi tűzkeresztségről, valamint az ezt követő hollandiai, franciaországi, belgiumi, magyarországi, csehszlovákiai és oroszországi hadműveletekről. A szöveget különleges térképek egészítik ki, amelyek bemutatják a Leibstandarte hadjáratait és csatáit, többek között a kurszki ütközetet, az ardenneki támadást, valamint Normandia és Cserkasszi összecsapásait.

Rupert Butler - A ​Gestapo története
A ​náci Állami Titkosrendőrség korának legfélelmetesebb és leghatékonyabb rendőri szervezete volt, melynek húszezer titkosrendőre biztosította a nácik tökéletes uralmát a német lakosság és - 1939 után - Európa legyőzött népei felett. Amikor a náci rezsim elindult a következetes antiszemitizmus útján a Gestapo maga is bekapcsolódott a zsidóüldözésbe, és aktívan részt vett az "állam ellenségeinek" - zsidóknak, cigányoknak, homoszexuálisoknak és egyéb nem kívánatos elemeknek - a felkutatásában és kiirtásában. Rupert Butler részletesen bemutatja a Geheime Staatpolizei fejlődését a kezdetektől egészen az összeomlásig, számos eredeti Gestapo-dokumentumot tárva az olvasó elé. De megismerhetjük az Állami Titkosrendőrség vezetői, a Harmadik Birodalom megszállott és különc szolgái: Hermann Göring, Heinrich Himmler és Reinhard Heydrich részletes életrajzát is. A mű talán egyik legmegkapóbb fejezete a Túlélők című interjúgyűjtemény, melyben a Gestapo azon áldozatainak történetét olvashatjuk, akik elszenvedték a kínvallatásokat, megjárták a koncentrációs táborok és a Gestapo börtöneinek poklát, de valamilyen úton-módon mégis élve szabadultak ki a terror e szörnyűséges útvesztőjéből. Sokuk megrendítő vallomása most kerül először nyilvánosság elé.

Rupert Butler - SS-Hitlerjugend
A ​Waffen-SS hadosztályok alkották Hitler hadseregének elit csapásmérő erejét a II. világháborúban. Az SS-Hitlerjugend, a Waffen-SS hadosztályairól megjelentetett sorozat ötödik kötete részletesen elemzi az 1943-ban a Leibstandarte Adolf Hitler hadosztály veteránjaiból és a Hitlerjugend ifjúsági szervezet tagjaiból felállított hadosztály történetét. Az újoncok többsége 17 éves fiatalokból állt, akik fanatikusan hittek a náci eszmékben és Adolf Hitlerben. A könyv ismerteti az alakulat létrejöttének hátterét, bemutatja az újoncokat és a hadosztály meghatározó személyiségeit, valamint szervezeti felépítését. A szerző egyúttal részletesen elemzi a hadosztály összes II. világháborús bevetését is. Bemutatja az SS-Hitlerjugend Normandia védelmében vívott harcait, amikor a szövetséges katonákat megdöbbentette az ellenség fiatal életkora és önfeláldozása; a caeni csatát és a falaise-i résért vívott katasztrofális összecsapást; a németországi feltöltést az ardenneki csata előtt; valamint a háború végén a keleti fronton, Budapest visszafoglalásáért vívott harcokat.

Rupert Butler - SS-Wiking
A ​kötet a zömében külföldi önkéntesekből álló híres Wiking történetét mutatja be. A németek által meghódított országokban 1940-től kezdve indított toborzások eredményeként csatlakozott norvégok, hollandok, dánok, belgák, finnek és más nemzetek fiai általában kommunistaellenes lelkesedésükből öltöttek SS-egyenruhát. Úgy vélték, hogy a Szovjetunió az igazi ellenségük, és készek voltak keményen küzdeni a Németország által vezetett gigászi hadjáratban.

Rupert Butler - Die ​Gestapo
Das ​vorliegende Werk zeichnet ein genaues Bild von Heinrich Himmlers Gestapo, deren 20 000 Mitarbeiter für die innere Sicherheit im Reich verantwortlich waren. Unter ihrer Schirmherrschaft wurden im besetzten Europa hunderttausende Zivilisten, Widerstandskämpfer und Spione brutal verfolgt, gefoltert und ermordet. Eine noch viel größere Zahl wurde in Konzentrationslager deportiert, wo sie fast immer der Tod erwartete. Die Gestapo mit Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße 8, eine der gefürchtetsten Asressen im Reich, entwickelte sich zu einem wesentlichen Element des NS-Reimes. Basierend auf Gestapo-Archiven und Augenzeugenberichten werden die Entwicklung der Gestapo, zentrale Figuren wie Reinhard Heydrich und Heinrich Müller sowie ihre brutalen Methoden zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit beleuchtet, darunter auch die verschiedenen fehlgeschlagenen Attentatsversuche auf Hitler. Das vorliegende Werk ist eine anschauliche und fundierte Darstellung dieses berüchtigten und mysteriösen Machtapparats, der in ganz Europa hunderttausende Menschen terrorisierte. Mit 120 Schwarzweißfotos von bedeutenden Charakteren, Schlüsselereignissen und Opfern der zwölfjährigen Schreckensherrschaft der Gestapo.

Kollekciók