Ajax-loader

Robert Graves könyvei a rukkolán


Robert Graves - A ​szerelem tünetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Graves - Jézus ​király
Jézus-életrajzban ​a szerző feltételezi, hogy Jézus a Dávid nemzetségből származó Mária (Mirjam) és Heródes zsidó fiának (a később kivégzett) Antipatrosznak titkos házasságából származott, így Judea trónjának egyetlen törvényes örököse. Az evangéliumtól és a kritikai vallástörténettől ez a felfogás eltér, azonban Jézus alakját a mai olvasó számára elfogadhatóbbá teszi,(vagy igyekszik tenni) és számos misztikus elemet kiküszöböl a történetből. A históriát Agabosz, egy vallásos keresztény mondja el, aki kortársa Jézusnak, gyermekkorában maga is találkozott vele. Agabosz krónikája szerint Jézusnak is tudomása volt királyságának törvényes jogáról, sőt Pilátusnak is, aki felajánlotta számára a trónt. Ő azonban azt a bevallott célt tűzte maga elé, hogy mint felszentelt király, egy ősi dinasztia törvényes sarja, kiteljesíti a zsidók Messiására váró próféciákat, jövendöléseket, megtöri a születés, a nemzés, a halál és az újjászületés siralmas körét, amelyből senki sem bírt szabadulni Ádám óta. A világi hatalom igényéről való puszta lemondás nem volt elegendő. Elszántan remélte, hogy magát a halált is legyőzi. Tragédiája a keresztrefeszítéskor teljesedik be - nem a fizikai halálban, mely az ő szándéka szerint való, de mert ráébred arra, hogy áldozata fölösleges. Graves Jézusa nem természetfölötti csodákat véghezvivő isten, hanem saját korának rendkívüli sorsú és egyéniségű gyermeke, az elhivatottság megszállottja, átfogóan mély erkölcsös gondolatok hirdetője. A könyv műfaját tekintve nem valódi történelmi regény, mert hősét történelmi környezetbe helyezi ugyan, de ezt a történelmet saját költői látása szerint formálja.

Robert Graves - Görög ​mítoszok
Az ​antik hagyomány, a régi görög világ színes kaleidoszkópja elevenedik meg Robert Graves több évtizedes kutatómunkájának ezen összefoglalásában. Az olvasó megtalálhatja benne az összes görög mítoszt - a teremtésmítoszokat, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek, istennőinek születését és viselt dolgait, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjait, Oidipusz szomorú sorsát, az aranygyapjú történetét, a trójai háborút, Odüsszeusz bolyongását -, élvezetes, modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek. Egyúttal közli a tudomány, elsősorban a régészet és az antropológia magyarázatát az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére vonatkozóan.

Robert Graves - Én, ​Claudius
„Én ​Tiberius Claudius Drusus Germanicus, ez, az és amaz (mert nem akarom untatni az olvasót címeim végtelen sorával), akit egykor, nem is olyan régen, barátaim, rokonaim, munkatársaim ››Claudius, a hülye‹‹, ››Az a Claudius‹‹,, ››Claudius, a dadogó‹‹, ››Clau-Clau-Claudius‹‹, vagy legjobb esetben ››Szegény Claudius bácsi‹‹, néven emlegettek, most nekikezdek, hogy megírjam életem furcsa történetét legkorábbi gyerekkoromtól kezdve és évről évre folytatva, amíg csak el nem érem a változásnak azt a sorsdöntő pontját, amikor körülbelül nyolc évvel ezelőtt, ötvenegy éves koromban váratlanul bekerültem az ››arany veszély‹‹ sodrába, amelyből azóta se tudok kiszabadulni.” Így kezdi Claudius császár (szájával Robert Graves) a történetet, amelyet maga mesél el egyes szám első személyben. A könyv felöleli Augustus, Tiberius és Caligula uralkodásának idejét, Caligula bukásával (meggyilkolásával) és Claudius császárrá kiáltásával ér véget. Claudius betekintést enged olvasóinak a kor politikai kulisszatitkaiba, a császári család valódi életébe annak minden szennyesét feltárva.

Robert Graves - Homérosz ​leánya
A ​tudós Graves izgalmas ötleteként, a görög mitológiából jól ismert Nauszikaá, a phaiákok szigetének hercegnője lesz e regény főhőse. A mesésen gazdag Hiéra szigetének békéjét a királyfi rejtélyes eltűnése dúlja fel. Az uralkodó, hogy fia nyomára bukkanjon, elhagyja trónját, és ezzel szinte végzetes hibát követ el. Távozása után ugyanis a paradicsomi állapotok helyét valóságos anarchia veszi át...

Robert Graves - A ​Vitéz Belizár
Robert ​Gravesnek, az ókori témák mesterének ez a történelmi regénye az egyik legjobb és leghíresebb műve. A cselekmény egy hallatlanul izgalmas sorba nyújt betekintést: I. (Nagy) Justinianus keletrómai császár uralkodásának éveibe. A császár - valamint cirkuszi táncosnőből lett felesége, az ambiciózus Theodora császárné - egy utolsó és elszánt kísérletet tett a Római Birodalom hajdani egységének helyreállítására. Ehhez a tervhez a sors rendelkezésükre bocsátott egy zseniális hadvezért, Belizárt. Ő pedig - szinte erőn felüli teljesítménnyel - visszafoglalta a birodalomnak Észak-Afrika középső részét, Itáliát, miközben sikeresen verte vissza a perzsák, valamint a nomád népek támadásait. Nem véletlenül Belizár volt a legutolsó római, akinek diadalmenetet szavaztak meg. És mégis - a sors fintoraként - ez a nagyszerű férfi nemcsak dicsőségben fürdött élete folyamán, hanem meg kellett járnia a poklok poklát is, hogy végül - az utolsó megaláztatás után - ő kerüljön ki erkölcsi győztesként.

Robert Graves - Claudius, ​az Isten
Graves, ​a világhírű szerző főleg Suetonius könyvére támaszkodva írta meg a Claudius, az isten c. művét, amely folytatása az Én, Claudius c. kötetnek. Előző kötetében a szerző elsőszemélyben mesélteti el Claudiusszal élete első öt évtizedének történetét. Ebben a műben császári méltóságának éveiben ábrázolja hősét. Ebben a könyvben már császárságának történetét mondatja el az író a főhőssel. A császári udvar intrikáinak, a gaztetteknek sora tovább pereg szemünk előtt. Az izgalmakban bővelkedő könyv hű képet ad a kor eseményeiről, és érthetővé teszi számunkra, hogy a római birodalom bukása történetileg elkerülhetetlen volt.

Robert Graves - A görög mítoszok I-II.
"Az igazi mítoszt meg kell különböztetni 1. a filozófiai allegóriáktól, amilyenek Hésziodosz Kozmológiájában találhatóak; 2. az olyan, ma már nem érthető mítoszok "aitiológiai" magyarázatától, mint például amikor Admétosz egy oroszlánt meg egy vadkant fog a kocsijába; 3. a szatírától vagy paródiától, amilyen például Szilénosz beszámolója Atlantiszról; 4. az érzelgős meséktől, amilyen például Narkisszosz és Ekhó története; 5. a kicifrázott elbeszélésektől, amilyen például Arión kalandja a delfinnel; 6. a regösénekektől, amilyen például Kephalosz és Prokrisz története; 7. a politikai propagandától, amilyen például Attika Thészeusz által történt egyesítése; 8. a tanítómeséktől, amilyen például Eriphülé nyakláncának története; 9. az anekdotáktól, amilyen például Héraklész, Omphalé és Pán hálószoba-komédiája; 10. a teátrális melodrámától, amilyen például Thesztor és leányai története; 11. a hősi eposzoktól, mint például az Iliász nagy része; 12. a realista elbeszélésektől, amilyen például Odüsszeusz látogatása a phaiákoknál." részlet a bevezetésből

Robert Graves - A ​ritka bélyeg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Graves - I, ​Claudius
Considered ​an idiot because of his physical infirmities, Claudius survived the intrigues and poisonings of the reigns of Augustus, Tiberius, and the Mad Caligula to become emperor in 41 A.D. A masterpiece.

Robert Graves - Lawrence ​and the Arabs
Noted ​novelist and scholoar Robert Graves gives a true representation of the life of T.E. Lawrence who was an Arabian adventurer and a modest hero of World War I as a British liaison officer in the Arab campaign.

Robert Graves - Görög ​mítoszok - Képes kiadás
Robert ​Graves először 1955-ben megjelent kétkötetes munkája, _A görög mítoszok_ két kiadásban is napvilágot látott már magyarul, s lett nélkülözhetetlen kalauza tudósnak és laikusnak egyaránt a görög mitológia isteneinek, héroszainak és halandóinak világában. Ez a kiadás a leghíresebb és legérdekesebb történeteket sorakoztatja fel az eredeti változat tudományos apparátusának mellőzésével. Magyarázat és kommentár nélkül élik rendkívüli életüket a mítoszok e könyv lapjain, hogy ez a rendkívüli élet még izgalmasabb legyen, színes és fekete-fehér reprodukciók során vonul fel a görög mitológia eseményeinek, alakjainak megannyi eredeti, ősi képzőművészeti ábrázolata. Amíg a föld uralma tiétek Volt, a régmúlt nemzedékei Öröm-póráztokra fűzve éltek, Meseország fényes lényei. Míg a gyönyör szent vallása fénylett, Ah! mily másképp élt a föld fia; Még koszorú övezte szentélyed, Venus Amathusia! A költészet festői palástja A valóra simult kedvesen, Élő élet szállt az alkotásba, S érzett, mi már nem érez sosem. Hogy szerelmünk keblére öleljék, A természet főbb rangot kapott, És bárhová tekintett a szem, még Isten nyomát látta ott. Schiller

Robert Graves - Lamb ​őrmester Amerikában
Először ​1914-ben bukkantam Roger Lamb őrmester nevére, mikor fiatal tiszt koromban az ezred történetével ismertettem meg csapatomat. Tapasztalatai abban az időben nem sokat jelentettek számomra, mert mint igazi brit, nem törődtem Amerikával és az amerikaiakkal. Azonban huszonöt évvel később eljutottam az Egyesült Államokba és néhány hetet amerikai barátokkal a New-Jerseyn levő Princetonban töltöttem, ahol a város büszke hagyományai közé tartozott, hogy Washington tábornok itt verte szét a brit hadsereg hesseni hadosztályát. Történetesen abban az időben látta fényűzően vendégül az Egyesült Államok elnöke és népe György királyt és Erzsébet királynét és mint angol embernek, nekem is jutott a népesség meleg szeretetéből. Természetesen eszembe jutott Lamb őrmester, mint ennek az időszaknak reprezentatív brit katonája és derengeni kezdett története. Aztán, míg írtam, a regény önmagát sugallta, mint egy tanulmány: hogyan és miért szakadt el Amerika a brit Koronától. Ezek számomra nagyon komoly kérdések voltak, - mivel az amerikai forradalmat a modern kor legfontosabb eseményének tartottam - és úgy látom, hogy hasonlóképpen tárgyalják az amerikai és angol történeti művekben. Mivel a Lamb őrmester Amerikában nem lép fel a szoros értelemben vett történeti művek igényével, kerültem a lábjegyzeteket és egyéb bizonyítékokat. Egy történelmi regény olvasói könnyen számon kérhetik a szerzőtől, hogy van-e biztosítéka arra, vajjon nem hamisította meg szándékosan a földrajzot, időrendet és jellemeket és hogy a benne levő dolgok elég pontosak-e ahhoz, hogy beilleszkedjenek a történelem általános szemléletébe. Kész vagyok rá, hogy ilyen biztosítékot nyújtsak. Egyetlenegy főjellemet nem találtam ki, még John Martin lelkész, Buchanan őrmester, Enyves Brooks vagy a György-tó melletti quaker házban született gyermek alakját sem. Mindaz a vélemény, ami itten a háborúról Lamb őrmester szájába van adva vagy barátaitól és ellenségeitől idézve, - bármilyen feszélyezően is hangzik ma - az Amerikai függetlenségi háború idején időszerű volt.

Robert Graves - Sergeant ​Lamb of the Ninth
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Graves - Raphael Patai - Héber ​mítoszok
"Kezdetben ​teremté Isten az eget és a földet..." Ezzel kezdődik a világ egyik legtöbbet olvasott és legtöbbet vitatott könyve, a Biblia. A világ teremtése, Bábel tornya, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és fiainak története. Mózes I. könyvének, a Genezisnek elbeszélései sokakat foglalkoztattak, gyönyörködtettek és gondolkodtattak már el. Robert Graves, az _Én Claudis_, a _Claudius, az Isten_, a _Jézus Király_ és sok más híres, népszerű mű szerzője egy tudóssal, Raphael Pataival társulva a Genezis könyvét veszi vizsgálat alá. Összeveti más népek mítoszaival, vizsgálja a bibliai elbeszélések történeti, földrajzi, néprajzi alapjait, keletkezésük körülményeit - mindezt érdekesen, ugyanakkor alaposan. E tudományos vizsgálat megfosztja a Bibliát az isteni kinyilatkoztatás dicsfényétől, de megmutatja rangját, helyét az emberi szellem alkotásainak örökbecsű értékei között.

Robert Graves - Claudius ​the God
In ​the sequel to _I, Claudius_ a republican Roman Emperor writes the inside story of his reign. Men classed Claudius as a pitiful fool. But the reign he describes is far from folly. Reluctantly launched into the purple, he emerges as a man who erred on the side of good nature and credulity. It is the common people and the common soldiers who sustain him in his efforts to repair the damage of Caligula's reign, in his relations with the Jewish king, Herod Agrippa, his conquest of Britain, and his final reckoning with his promiscuous wife, Messalina. In one of the finest historical reconstructions of the century Robert Graves has created a character to compare with Dostoyevsky's Prince Myshkin.

Robert Graves - Az ​aranygyapjú
Az ​aranygyapjú a görög mitológia egyik legkalandosabb vállalkozásának regénye. Péliászt, Iolkosz uralkodóját arra figyelmezteti egy jóslat, hogy óvakodjék attól az embertől, akinek csak a fél lábán van saru. Egyszer egy ünnepségen ráesik a tekintete egy ifjúra, aki félig mezítláb áll ott. Iászón az, Iolkosz trónjának törvényes örököse. Megijed Péliász, vészjóslóan végigméri az ifjút. - Mit tennél, ha király volnál - kérdezi tőle - avval az emberrel, akiről jóslat mondja, hogy meg fog ölni téged? - Iászón nem habozik. - Elküldeném Kolkhiszba az aranygyapjúért. - Mindenki jól tudta, hogy a kolkhiszi király éjjel-nappal varázshatalmú óriáskígyóval őrizteti az aranygyapjút. Iászón maga fölött ítélkezett. A király megparancsolja, hogy rögvest induljon útnak. Az ifjú gyorsan megácsoltatja a hajót - az Argót -, maga köré gyűjti a leghíresebb hősöket egész Görögországból, és egy szép hajnalon dagadó vitorlával kifut a hajó az iolkoszi kikötőből. Az aranygyapjúban a regényíró Graves egy pillanatra sem feledkezik meg a tudós Gravesről: az érdekes és színes regény legkisebb részlete is megfelel a görög és római irodalmi hagyományban vagy képzőművészeti ábrázolásokon szereplő tényeknek, motívumoknak - az olvasó, miközben kitűnően szórakozik, rengeteget tanul is.

Robert Graves - The ​White Goddess
An ​enormously versatile and prolific writer, translator, and critic, Robert Graves considered himself primarily a poet. Nevertheless, he became best known for his unorthadox historical novels about Rome and for his studies of the mythological and psychological sources of poetry. "The White Goddess" is perhaps his finest and the most popular of these works. In this book Graves explores the stories behind the earliest of European deities, the White Goddess of Birth, Love, and Death, who was worshipped under countless titles. She was beautiful, fickle, wise, and implacable, and in one of her later forms he is known as the Ninefold Muse, patroness of the white magic of poetry. In this brilliant tapestry of poetic and religious scholarship, Graves uncovers the obscure and mysterious power of "pure poetry" and its peculiar, mythic language.

Robert Graves - A ​görög mítoszok
A ​két kötetben megtalálható az összes görög mítosz – a teremtésmítoszok, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek, istennőinek születése és viselt dolgai, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjai, Oidipusz szomorú sorsa, az aranygyapjú története, a trójai háború, Odüsszeusz bolyongása – élvezetes, modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek. Egyúttal közli a tudomány, elsősorban a régészet és az antropológia magyarázatát az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére vonatkozóan.

Robert Graves - Isten ​hozzád, Anglia!
Önéletrajza ​talán a legjobb műve Robert Gravesnek, a Magyarországon is népszerű angol költőnek, regényírónak. Magától értetődő természetességgel, teljes költői őszinteséggel tárgyalja élete eseményeit; nem torzítja a képet sem álszemérem, sem elfogultság: egyszerűen vállalja önmagát - könyve így lesz mentes minden önigazolástól, mentegetőzéstől, hamis érzelmességtől és utólag szőtt legendáktól. Előkelő magániskolája zárt világából, kamasz-univerzumából egyenest az első világháború lövészárkaiba került a fiatal költő, a Somme melletti nagy anyagcsatákba, ahonnan sebesülten, századosi rangban tért vissza a megtépázott Oxfordba, hogy a többi dúlt idegzetű, húszéves veterán társaságában megpróbáljon beilleszkedni a frontok hullahegyeihez szokott katona számára oly idegen, feje tetejére fordult, háború utáni világba - és végre mindent odacsapva megpróbáljon, igazi hivatása szerint, költővé lenni. Keserű hangú, de hetyke, vidám könyv - 1928-ban írta élete és pályája legjelentősebb korszakhatárára érkezve, amikor meghasonlott Angliával, régi barátaival és mindennek fittyet hányva Mallorca szigetére költözött, ahol azóta is él.

Kollekciók