Ajax-loader

Robert Graves könyvei a rukkolán


Robert Graves - Az ​aranygyapjú
Az ​aranygyapjú a görög mitológia egyik legkalandosabb vállalkozásának regénye. Péliászt, Iolkosz uralkodóját arra figyelmezteti egy jóslat, hogy óvakodjék attól az embertől, akinek csak a fél lábán van saru. Egyszer egy ünnepségen ráesik a tekintete egy ifjúra, aki félig mezítláb áll ott. Iászón az, Iolkosz trónjának törvényes örököse. Megijed Péliász, vészjóslóan végigméri az ifjút. - Mit tennél, ha király volnál - kérdezi tőle - avval az emberrel, akiről jóslat mondja, hogy meg fog ölni téged? - Iászón nem habozik. - Elküldeném Kolkhiszba az aranygyapjúért. - Mindenki jól tudta, hogy a kolkhiszi király éjjel-nappal varázshatalmú óriáskígyóval őrizteti az aranygyapjút. Iászón maga fölött ítélkezett. A király megparancsolja, hogy rögvest induljon útnak. Az ifjú gyorsan megácsoltatja a hajót - az Argót -, maga köré gyűjti a leghíresebb hősöket egész Görögországból, és egy szép hajnalon dagadó vitorlával kifut a hajó az iolkoszi kikötőből. Az aranygyapjúban a regényíró Graves egy pillanatra sem feledkezik meg a tudós Gravesről: az érdekes és színes regény legkisebb részlete is megfelel a görög és római irodalmi hagyományban vagy képzőművészeti ábrázolásokon szereplő tényeknek, motívumoknak - az olvasó, miközben kitűnően szórakozik, rengeteget tanul is.

Robert Graves - Én, ​Claudius
„Én ​Tiberius Claudius Drusus Germanicus, ez, az és amaz (mert nem akarom untatni az olvasót címeim végtelen sorával), akit egykor, nem is olyan régen, barátaim, rokonaim, munkatársaim ››Claudius, a hülye‹‹, ››Az a Claudius‹‹,, ››Claudius, a dadogó‹‹, ››Clau-Clau-Claudius‹‹, vagy legjobb esetben ››Szegény Claudius bácsi‹‹, néven emlegettek, most nekikezdek, hogy megírjam életem furcsa történetét legkorábbi gyerekkoromtól kezdve és évről évre folytatva, amíg csak el nem érem a változásnak azt a sorsdöntő pontját, amikor körülbelül nyolc évvel ezelőtt, ötvenegy éves koromban váratlanul bekerültem az ››arany veszély‹‹ sodrába, amelyből azóta se tudok kiszabadulni.” Így kezdi Claudius császár (szájával Robert Graves) a történetet, amelyet maga mesél el egyes szám első személyben. A könyv felöleli Augustus, Tiberius és Caligula uralkodásának idejét, Caligula bukásával (meggyilkolásával) és Claudius császárrá kiáltásával ér véget. Claudius betekintést enged olvasóinak a kor politikai kulisszatitkaiba, a császári család valódi életébe annak minden szennyesét feltárva.

Robert Graves - Jézus ​király
Jézus-életrajzban ​a szerző feltételezi, hogy Jézus a Dávid nemzetségből származó Mária (Mirjam) és Heródes zsidó fiának (a később kivégzett) Antipatrosznak titkos házasságából származott, így Judea trónjának egyetlen törvényes örököse. Az evangéliumtól és a kritikai vallástörténettől ez a felfogás eltér, azonban Jézus alakját a mai olvasó számára elfogadhatóbbá teszi,(vagy igyekszik tenni) és számos misztikus elemet kiküszöböl a történetből. A históriát Agabosz, egy vallásos keresztény mondja el, aki kortársa Jézusnak, gyermekkorában maga is találkozott vele. Agabosz krónikája szerint Jézusnak is tudomása volt királyságának törvényes jogáról, sőt Pilátusnak is, aki felajánlotta számára a trónt. Ő azonban azt a bevallott célt tűzte maga elé, hogy mint felszentelt király, egy ősi dinasztia törvényes sarja, kiteljesíti a zsidók Messiására váró próféciákat, jövendöléseket, megtöri a születés, a nemzés, a halál és az újjászületés siralmas körét, amelyből senki sem bírt szabadulni Ádám óta. A világi hatalom igényéről való puszta lemondás nem volt elegendő. Elszántan remélte, hogy magát a halált is legyőzi. Tragédiája a keresztrefeszítéskor teljesedik be - nem a fizikai halálban, mely az ő szándéka szerint való, de mert ráébred arra, hogy áldozata fölösleges. Graves Jézusa nem természetfölötti csodákat véghezvivő isten, hanem saját korának rendkívüli sorsú és egyéniségű gyermeke, az elhivatottság megszállottja, átfogóan mély erkölcsös gondolatok hirdetője. A könyv műfaját tekintve nem valódi történelmi regény, mert hősét történelmi környezetbe helyezi ugyan, de ezt a történelmet saját költői látása szerint formálja.

Robert Graves - A ​vitéz Belizár
Robert ​Gravesnek, az ókori témák mesterének ez a történelmi regénye az egyik legjobb és leghíresebb műve. A cselekmény egy hallatlanul izgalmas sorba nyújt betekintést: I. (Nagy) Justinianus keletrómai császár uralkodásának éveibe. A császár - valamint cirkuszi táncosnőből lett felesége, az ambiciózus Theodora császárné - egy utolsó és elszánt kísérletet tett a Római Birodalom hajdani egységének helyreállítására. Ehhez a tervhez a sors rendelkezésükre bocsátott egy zseniális hadvezért, Belizárt. Ő pedig - szinte erőn felüli teljesítménnyel - visszafoglalta a birodalomnak Észak-Afrika középső részét, Itáliát, miközben sikeresen verte vissza a perzsák, valamint a nomád népek támadásait. Nem véletlenül Belizár volt a legutolsó római, akinek diadalmenetet szavaztak meg. És mégis - a sors fintoraként - ez a nagyszerű férfi nemcsak dicsőségben fürdött élete folyamán, hanem meg kellett járnia a poklok poklát is, hogy végül - az utolsó megaláztatás után - ő kerüljön ki erkölcsi győztesként.

Robert Graves - Claudius, ​az Isten
Graves, ​a világhírű szerző főleg Suetonius könyvére támaszkodva írta meg a Claudius, az isten c. művét, amely folytatása az Én, Claudius c. kötetnek. Előző kötetében a szerző elsőszemélyben mesélteti el Claudiusszal élete első öt évtizedének történetét. Ebben a műben császári méltóságának éveiben ábrázolja hősét. Ebben a könyvben már császárságának történetét mondatja el az író a főhőssel. A császári udvar intrikáinak, a gaztetteknek sora tovább pereg szemünk előtt. Az izgalmakban bővelkedő könyv hű képet ad a kor eseményeiről, és érthetővé teszi számunkra, hogy a római birodalom bukása történetileg elkerülhetetlen volt.

Robert Graves - A görög mítoszok I-II.
"Az igazi mítoszt meg kell különböztetni 1. a filozófiai allegóriáktól, amilyenek Hésziodosz Kozmológiájában találhatóak; 2. az olyan, ma már nem érthető mítoszok "aitiológiai" magyarázatától, mint például amikor Admétosz egy oroszlánt meg egy vadkant fog a kocsijába; 3. a szatírától vagy paródiától, amilyen például Szilénosz beszámolója Atlantiszról; 4. az érzelgős meséktől, amilyen például Narkisszosz és Ekhó története; 5. a kicifrázott elbeszélésektől, amilyen például Arión kalandja a delfinnel; 6. a regösénekektől, amilyen például Kephalosz és Prokrisz története; 7. a politikai propagandától, amilyen például Attika Thészeusz által történt egyesítése; 8. a tanítómeséktől, amilyen például Eriphülé nyakláncának története; 9. az anekdotáktól, amilyen például Héraklész, Omphalé és Pán hálószoba-komédiája; 10. a teátrális melodrámától, amilyen például Thesztor és leányai története; 11. a hősi eposzoktól, mint például az Iliász nagy része; 12. a realista elbeszélésektől, amilyen például Odüsszeusz látogatása a phaiákoknál." részlet a bevezetésből

Robert Graves - The ​Complete Poems
Graves ​described poetry as his ruling passion, and for him love was 'the main theme and origin of true poems'. He created a rich mythology where love, fear, fantasy and the supernatural play an essential role. Intimate yet universal, passionate yet precise, their brilliant alchemy of realism and magic made Graves's poems some of the finest of the last century. In this edition the poems appear without critical apparatus or commentary. The volume represents in its purest form the achievement of Graves's seventy productive years.

Robert Graves - Complete ​Short Stories
The ​ever-popular novelist and story-teller Robert Graves wrote fascinating and durable stories, here collected together in a single volume for the first time by the poet's daughter Lucia Graves.

Robert Graves - The ​White Goddess
An ​enormously versatile and prolific writer, translator, and critic, Robert Graves considered himself primarily a poet. Nevertheless, he became best known for his unorthadox historical novels about Rome and for his studies of the mythological and psychological sources of poetry. "The White Goddess" is perhaps his finest and the most popular of these works. In this book Graves explores the stories behind the earliest of European deities, the White Goddess of Birth, Love, and Death, who was worshipped under countless titles. She was beautiful, fickle, wise, and implacable, and in one of her later forms he is known as the Ninefold Muse, patroness of the white magic of poetry. In this brilliant tapestry of poetic and religious scholarship, Graves uncovers the obscure and mysterious power of "pure poetry" and its peculiar, mythic language.

Robert Graves - Sergeant ​Lamb's America
This ​novel takes place in the early years of the American Revolution and is based on the adventures of one Sergeant Lamb, a Dublin man in the services of His Majesty's army. It begins with Lamb's early days in Dublin and ends with his arrival in Boston as a member of the regiment taken prisoner after Burgoyne's surrender at Saratoga. It includes a foreword by the author in which Graves, as is his custom, describes what experience or event led to his writing the novel.

Robert Graves - El ​vellocino de oro
Robert ​Graves (1895-1985) es autor de una más que notable obra poética, de numerosos ensayos centrados en el mundo antiguo y mitológico (entre los que destaca La diosa blanca), de novelas tan divertidas como El sello de Antigua y de un buen número de traducciones al inglés que van desde Apuleyo, Lucano y Setonio a Ramón J. Sender.

Robert Graves - A ​görög mítoszok
A ​két kötetben megtalálható az összes görög mítosz – a teremtésmítoszok, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek, istennőinek születése és viselt dolgai, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjai, Oidipusz szomorú sorsa, az aranygyapjú története, a trójai háború, Odüsszeusz bolyongása – élvezetes, modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek. Egyúttal közli a tudomány, elsősorban a régészet és az antropológia magyarázatát az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére vonatkozóan.

Robert Graves - Raphael Patai - Héber ​mítoszok
"Kezdetben ​teremté Isten az eget és a földet..." Ezzel kezdődik a világ egyik legtöbbet olvasott és legtöbbet vitatott könyve, a Biblia. A világ teremtése, Bábel tornya, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és fiainak története. Mózes I. könyvének, a Genezisnek elbeszélései sokakat foglalkoztattak, gyönyörködtettek és gondolkodtattak már el. Robert Graves, az _Én Claudis_, a _Claudius, az Isten_, a _Jézus Király_ és sok más híres, népszerű mű szerzője egy tudóssal, Raphael Pataival társulva a Genezis könyvét veszi vizsgálat alá. Összeveti más népek mítoszaival, vizsgálja a bibliai elbeszélések történeti, földrajzi, néprajzi alapjait, keletkezésük körülményeit - mindezt érdekesen, ugyanakkor alaposan. E tudományos vizsgálat megfosztja a Bibliát az isteni kinyilatkoztatás dicsfényétől, de megmutatja rangját, helyét az emberi szellem alkotásainak örökbecsű értékei között.

Robert Graves - Raphael Patai - Hebrew ​Myths
This ​exhaustive exploration of the Hebrew myths and the book of Genesis resulted from a remarkable collaboration between one scholar raised as a strict Protestant and one raised as a strict Jew. It goes beyond Christian biblical and Judaic myth and incorporates midrashes, folk tales, apocryphal texts, and other obscure sources to extend and complete the stories. An intriguing view of the suppressed and censored pre-biblical accounts is the result, along with a rich sense of a culture consisting of oral and literary traditions, where the spiritual is deeply rooted in landscape and history.

Robert Graves - Count ​Belisarius
The ​sixth century was not a peaceful time for the Roman empire. Invaders threatened on all fronties, but they grew to respect and fear the name of Belisarius, the Emperor Justinian's greatest general. With this book, Robert Graves again demonstrates his command of a vast historical subject, creating a startling and vivid picture of a decadent era.

Robert Graves - Görög ​mítoszok
Az ​antik hagyomány, a régi görög világ színes kaleidoszkópja elevenedik meg Robert Graves több évtizedes kutatómunkájának ezen összefoglalásában. Az olvasó megtalálhatja benne az összes görög mítoszt - a teremtésmítoszokat, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek, istennőinek születését és viselt dolgait, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjait, Oidipusz szomorú sorsát, az aranygyapjú történetét, a trójai háborút, Odüsszeusz bolyongását -, élvezetes, modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek. Egyúttal közli a tudomány, elsősorban a régészet és az antropológia magyarázatát az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére vonatkozóan.

Robert Graves - Sergeant ​Lamb of the Ninth
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Graves - The ​Greek Myths
The ​gold standard in Greek mythology, in a dazzling Graphic Deluxe Edition with a new introduction by the bestselling author of the Percy Jackson and the Olympians series. From the creation of the world out of Chaos and the birth of the Olympians to the Trojan War and Odysseus's return, Robert Graves's superb retelling of the Greek myths has long been acclaimed as the definitive edition. Graves draws on sources scattered throughout ancient literature, using a novelist's skill to weave a crisp, coherent narrative of each myth and providing commentaries with cross-references, interpretations, and explanations based on solid scholarship. The result is a classic volume of many of the greatest stories ever told - stories of the gods, heroes, and extraordinary events that inspired Homer, the Greek tragedians, and so much of subsequent European literature.

Robert Graves - Lawrence ​and the Arabs
Noted ​novelist and scholoar Robert Graves gives a true representation of the life of T.E. Lawrence who was an Arabian adventurer and a modest hero of World War I as a British liaison officer in the Arab campaign.

Robert Graves - Isten ​hozzád, Anglia!
Önéletrajza ​talán a legjobb műve Robert Gravesnek, a Magyarországon is népszerű angol költőnek, regényírónak. Magától értetődő természetességgel, teljes költői őszinteséggel tárgyalja élete eseményeit; nem torzítja a képet sem álszemérem, sem elfogultság: egyszerűen vállalja önmagát - könyve így lesz mentes minden önigazolástól, mentegetőzéstől, hamis érzelmességtől és utólag szőtt legendáktól. Előkelő magániskolája zárt világából, kamasz-univerzumából egyenest az első világháború lövészárkaiba került a fiatal költő, a Somme melletti nagy anyagcsatákba, ahonnan sebesülten, századosi rangban tért vissza a megtépázott Oxfordba, hogy a többi dúlt idegzetű, húszéves veterán társaságában megpróbáljon beilleszkedni a frontok hullahegyeihez szokott katona számára oly idegen, feje tetejére fordult, háború utáni világba - és végre mindent odacsapva megpróbáljon, igazi hivatása szerint, költővé lenni. Keserű hangú, de hetyke, vidám könyv - 1928-ban írta élete és pályája legjelentősebb korszakhatárára érkezve, amikor meghasonlott Angliával, régi barátaival és mindennek fittyet hányva Mallorca szigetére költözött, ahol azóta is él.

Robert Graves - Claudius ​the God
In ​the sequel to _I, Claudius_ a republican Roman Emperor writes the inside story of his reign. Men classed Claudius as a pitiful fool. But the reign he describes is far from folly. Reluctantly launched into the purple, he emerges as a man who erred on the side of good nature and credulity. It is the common people and the common soldiers who sustain him in his efforts to repair the damage of Caligula's reign, in his relations with the Jewish king, Herod Agrippa, his conquest of Britain, and his final reckoning with his promiscuous wife, Messalina. In one of the finest historical reconstructions of the century Robert Graves has created a character to compare with Dostoyevsky's Prince Myshkin.

Robert Graves - Dioses ​y héroes de la antigua Grecia
Robert ​Graves, el célebre autor de Yo, Claudio o La hija de Homero, pone al alcance de todos, jóvenes y mayores, los mitos griegos, imprescindibles para comprender no só lo la civilización griega y aun la romana, si no también para disfrutar en toda su riqueza del arte y la cultura occidentales. Las entretenidas historias protagonizadas por dio ses como Zeus, Hera, Hermes o Poseidón, o por héroes como Heracles y Perseo, se trasforman, gracias a la maestría de Graves, en ági les relatos llenos de sabiduría, en ocasiones hilarantes, en una obra destinada a acercar a los lectores a seres tan fascinantes como el ca ballo alado Pegaso, la hermosa Andrómeda, el cazador Orión o el centauro Quirón, y deleitarse con narraciones como las de los Siete contra Tebas, Leda y el cisne, Orfeo y Eurídice, o las orejas del rey Midas.

Robert Graves - I, ​Claudius
Considered ​an idiot because of his physical infirmities, Claudius survived the intrigues and poisonings of the reigns of Augustus, Tiberius, and the Mad Caligula to become emperor in 41 A.D. A masterpiece.

Robert Graves - Homérosz ​leánya
A ​tudós Graves izgalmas ötleteként, a görög mitológiából jól ismert Nauszikaá, a phaiákok szigetének hercegnője lesz e regény főhőse. A mesésen gazdag Hiéra szigetének békéjét a királyfi rejtélyes eltűnése dúlja fel. Az uralkodó, hogy fia nyomára bukkanjon, elhagyja trónját, és ezzel szinte végzetes hibát követ el. Távozása után ugyanis a paradicsomi állapotok helyét valóságos anarchia veszi át...

Robert Graves - Wife ​to Mr Milton
Wife ​to Mr. Milton is an exploration into the marriage of a man the author considered one of the heinous monsters in the English poetic pantheon—John Milton—and how his wife was ill-used by him. Milton's first wife was sixteen when they married, and Milton was after her dowry. When it did not follow he proved domineering and dishonest, unresponsive to her sensuousness, her down-to-earth wit. /Independent Publishers Group/ Graves provides a sympathetic portrait of the witty and intelligent young woman whose marriage to the Puritan writer John Milton was marked by his domineering personality and refusal to acknowledge her talent. /pricegrabber.com/

Robert Graves - Yo, ​Claudio
Llegado ​a los últimos años de su vida y temeroso de caer asesinado víctima de una conspiración, el emperador Claudio (o" Clau-Clau-Claudio" , o" Claudio el idiota" ) decide consignar por escrito su larga y azarosa vida desde los días en que gobernaba su tío abuelo Augusto, a cuya sombra su esposa Livia movía los hilos del poder. En esta novela inolvidable vemos desfilar delante de nosotros todo el esplendor y miseria de los primeros años del Imperio Romano, embarcado muy pronto en una espiral de conspiraciones, crueldad y violencia bajo los reinados del taciturno Tiberio y del extravagante Calígula. Lectura apasionante desde su primera línea," Yo, Claudio" es sin duda una de las cinco mejores novelas históricas de todos los tiempos.

Robert Graves - They ​Hanged My Saintly Billy
Novel ​about the crime and trial of Dr William Palmer of Rugeley

Robert Graves - Seven ​Days in New Crete
Like ​the three monkeys, the New Cretans see no evil, speak no evil and hear no evil. When Edward Venn-Thomas wakes up to find himself in their midst he realizes that much has happened since the mid-20th century from which he has been whisked. His hosts live in peace and prosperity in a society which knows no hunger and no dissatisfaction, where war has become a game played on village greens, where the poets and magicians of a strange occult religion keep all classes of the population happy with their lot. But idyllic though their civilization may be, it is insipid and boring, a Utopia utterly lacking in danger, excitement or spice. And as Venn-Thomas begins to understand the bewildering adventures which befall him, he realizes that he has been chosen by The Goddess to inject New Crete with disruption and misery, to create disaster and chaos, to reintroduce the New Cretans to a force they have forgotten about - evil. In short, to teach them to live again.

Robert Graves - Lamb ​őrmester Amerikában
Először ​1914-ben bukkantam Roger Lamb őrmester nevére, mikor fiatal tiszt koromban az ezred történetével ismertettem meg csapatomat. Tapasztalatai abban az időben nem sokat jelentettek számomra, mert mint igazi brit, nem törődtem Amerikával és az amerikaiakkal. Azonban huszonöt évvel később eljutottam az Egyesült Államokba és néhány hetet amerikai barátokkal a New-Jerseyn levő Princetonban töltöttem, ahol a város büszke hagyományai közé tartozott, hogy Washington tábornok itt verte szét a brit hadsereg hesseni hadosztályát. Történetesen abban az időben látta fényűzően vendégül az Egyesült Államok elnöke és népe György királyt és Erzsébet királynét és mint angol embernek, nekem is jutott a népesség meleg szeretetéből. Természetesen eszembe jutott Lamb őrmester, mint ennek az időszaknak reprezentatív brit katonája és derengeni kezdett története. Aztán, míg írtam, a regény önmagát sugallta, mint egy tanulmány: hogyan és miért szakadt el Amerika a brit Koronától. Ezek számomra nagyon komoly kérdések voltak, - mivel az amerikai forradalmat a modern kor legfontosabb eseményének tartottam - és úgy látom, hogy hasonlóképpen tárgyalják az amerikai és angol történeti művekben. Mivel a Lamb őrmester Amerikában nem lép fel a szoros értelemben vett történeti művek igényével, kerültem a lábjegyzeteket és egyéb bizonyítékokat. Egy történelmi regény olvasói könnyen számon kérhetik a szerzőtől, hogy van-e biztosítéka arra, vajjon nem hamisította meg szándékosan a földrajzot, időrendet és jellemeket és hogy a benne levő dolgok elég pontosak-e ahhoz, hogy beilleszkedjenek a történelem általános szemléletébe. Kész vagyok rá, hogy ilyen biztosítékot nyújtsak. Egyetlenegy főjellemet nem találtam ki, még John Martin lelkész, Buchanan őrmester, Enyves Brooks vagy a György-tó melletti quaker házban született gyermek alakját sem. Mindaz a vélemény, ami itten a háborúról Lamb őrmester szájába van adva vagy barátaitól és ellenségeitől idézve, - bármilyen feszélyezően is hangzik ma - az Amerikai függetlenségi háború idején időszerű volt.

Robert Graves - A ​ritka bélyeg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Graves - A ​szerelem tünetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Graves - Görög ​mítoszok - Képes kiadás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók