Ajax-loader

Bakcsi György könyvei a rukkolán


Bakcsi György - Válasszon ​gyilkost magának!
Önkiszolgáló ​detektívregény Ez az elsõ olyan krimi, amelyben az olvasót nem érheti csalódás. Ebben a detektívregényben az lesz a gyilkos, akit õ akar. Nem kell egyebet tennie, csak azt, hogy a döntõ pillanatban kizárólag azt a fejezetet olvassa el, amelynek címében az általa választott gyilkos szerepel. Még a tartalomjegyzéket is elõretesszük, nehogy lapozás közben elhibázza, és felesleges variációkra gondoljon. Ha az olvasó - figyelmeztetésünk ellenére - más fejezeteket is elolvas, netán a befejezésbe is beletekint, az ebbõl adódó kellemetlenségekért nem vállal felelõsséget a szerzõ.

Bakcsi György - Halálos ​premier
fővárosi ​Szabó Lőrinc Színházban a Macbeth bemutatójára készülnek. A színházat és a helyi közönséget lázba hozza, hogy a színháznak új rendezője van, aki "saját üzenetét" szeretné tolmácsolni a darabbal, és hogy az előadásra visszatért a városba egy tehetséges színész házaspár. A felzaklatott légkörben véres események követik egymást - a színpadi tragédia és az élet jóvátehetetlenül összekeveredik. Ki gyilkolja sorra a Macbeth szereplőit, és vajon miért? Hibbant őrülttel vagy zseniális gonosztevővel viaskodik Futó százados?

Bakcsi György - En ​Passant felügyelő újabb kalandjai
... ​és apácaruhába öltözve, megszökött a milánói börtönből. Az Interpol tehetetlen, semmi nyoma...

Bakcsi György - Goncsarov
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakcsi György - Idegenvezető ​a halál
Bakcsi ​György: Idegenvezető a halál Bakcsi György, a nagysikerű Válasszon gyilkost magának és a Halálos premier szerzője ezúttal furcsa társasutazásra invitálja olvasóit. Egy vállalat vezetői és ismerőseik zsúfolódnak össze a Ganimédesz utazási iroda autóbuszában, hogy bejárják Olaszországot. Az utat kezdettől fogva baljós jelek kísérik: szervezési hibák, fennakadások és mindenekelőtt az utasok dühödt, gyilkos indulatai, amelyek főként az utazás közben is parancsolgató, önhitt, gonosz igazgató ellen irányulnak. Szinte törvényszerű, hogy az illetőt egy nap holtan találják. Mi történt? Gyilkosság? Ki követhette el a sok gyilkos-jelölt közül, akik nem is titkolják ellenszenvüket? Az olvasó persze választ kap kérdésére a fordulatos cselekmény során, de olyat, ami nem csak meglepő, hanem elgondolkoztató is. Mint ahogy azon is érdemes eltöprengeni, amit a könyv napjaink egy átlagos vállalatának életéről, irányításáról, gondjairól elmond.

Bakcsi György - 10 ​orosz kisregény
A ​könyv szerzője, Bakcsi György, mintegy negyedszázada foglalkozik a klasszikus orosz irodalommal és a szovjet irodalommal, tollából a többi között Dosztojevszkijről, Gogolról, Blokról, a századforduló orosz irodalmáról, a szovjet-orosz irodalom történetéről szóló monográfiák láttak napvilágot. Legújabb munkájában kísérletet tesz tíz orosz, illetve szovjet-orosz kisregény bemutatására. Arra törekszik, hogy szinte könyve olvasójával együtt olvassa újra a híres műveket, rekonstruálva az elemi befogadás élményét. Mindegyik kisregényről elmondja keletkezésének sajátos körülményeit, igyekszik feltárni írójuk indítékait, akkori szellemi állapotát: célja korántsem valamiféle elvont tudományos elemzés, sokkal inkább az adott alkotás ismételhetetlen szépségének feltárása, a mű megszerettetése. Tíz nagyszerű orosz író szerepel ebben a kötetben: Puskin, Gogol, Leszkov, Turgenyev, Dosztojevszkij, Csehov, Tolsztoj, Grin, Gorkij, Tinyanov. A kisregényeikről szóló, olykor rendkívül olvasmányos, színes gondolatsorok nem csupán az adott művel ismertetnek meg, hanem az orosz kisregény sajátos problematikájával és a szerzők jellegzetes stiláris eszközeivel is. Bakcsi György könyvéből, amely nagyjából egy teljes évszázadot ölel fel, kikerekedik az orosz irodalom mindmáig érvényes üzenete.

Bakcsi György - Dosztojevszkij ​világa
Fjodor ​Dosztojevszkij mindmáig a világirodalom egyik legizgalmasabb, s bízvást mondhatjuk: egyik legrejtélyesebb alakja. Ki ez a zseniális regényíró valójában? Megszállott titoklátó? Tévelygő forradalmár? Isten dicsőségét hirdető teológus? Epileptikus őrült? Mániákus rulettbolond?... Immáron egy évszázada megannyi tudós irodalmár munkálkodik, érvel és szenvedélyes vitákban csap össze, hogy megfejtse „a nagy orosz” titkát. Pedig Dosztojevszkij jószerével olyan művész és gondolkodó, aki minden misztifikáció és belemagyarázás nélkül is megérthető – sőt, talán csupán így érthető meg valójában. Kötetünk szerzője e gondolat szellemében szólaltatja meg magát az írót, elemzi remekmívű regényeit, ellentmondásos világnézeti koncepcióját, s végigkíséri Dosztojevszkij magánéletét: küzdelmeit, szerelmeit, szenvedélyeit, vívódásait.

Bakcsi György - Öt ​orosz regény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakcsi György - Forradalmak, ​háborúk, irodalom
A ​könyv írója, Bakcsi György, a nagy sikerű Dosztojevszkij-monográfiák, valamint Az orosz századforduló című irodalomtörténeti könyv szerzője. Ezúttal az orosz, illetve szovjet-orosz irodalmat kíséri figyelemmel 1890-től napjainkig, egy készülő orosz irodalomtörténet második részeként. Műve az első olyan írás magyar nyelven, amely vázolni próbálja ennek a csaknem egy évszázadnyi, irodalomtörténeti, társadalmi és esztétikai szempontból igen bonyolult korszaknak a képét, ily módon értékes fogódzót adva az irodalomszerető olvasók, egyetemi hallgatók és középiskolás diákok kezébe. A könyv az áttekintő fejezeteken kívül 200 író esszéisztikusan fogalmazott portréját tartalmazza. Megtalálhatók benne a legfontosabb forrásokra vonatkozó adatok s a művek eredeti orosz címe is. A kötetet bibliográfia, név-és címmutató egészíti ki.

Bakcsi György - Gogol ​világa
„Ha ​Gogol most köztünk ülne, úgy bánnánk vele, mint a kortársai közül nagyon sokan: félnénk tőle, nyugtalanságot keltene bennünk, s valószínű, hogy még ellenségünknek is tekintenénk. Lebírhatatlan belső izgalmat vált ki ez a maga nemében egyedülálló, zord, hegyes orrú, átható tekintetű, beteg és bizalmatlan ember” -írja róla Alekszandr Blok. Keresztury Dezső pedig a következő értékelést adja az író munkásságának összegzéseként: „Gogol nekem a világirodalom legrokonszenvesebb alkotói közé tartozik. Szerénységének gyenge felhámja alatt sziklakemény írói tisztesség rejtőzik, maró gunyorosságának emberi felelősség ad célt és értelmet, kajánságát bölcs részvét szelídíti, életörömének harsány színeit az elmúlás érzésének halk mélabúja fátyolozza be; bár mindig a valóságról beszél, kristálytiszta mondatai szárnyra kelnek, képzeletének sólymát az igazság lábzsinórja béklyózza: tetszelgés. fitogtatás nélküli nagy művész.”

Bakcsi György - Blok ​világa
Nagyobb ​egyéniségei lehettek, de mozgalmasabb, színesebb, lázasabb korszaka nem volt soha az orosz irodalomnak, mint a század elején. A magányos óriások köré már tisztes derékhad gyülekezik, az irodalom, vagyis inkább az irodalmi élet, a vidéki kastélyokból és boronaházakból végleg bohém városi otthonokba és kávéházakba költözik. Nagy irodalmi barátságok, szövetségek szövődnek életre-halálra, izgatott műhelyekben készül egy-egy mozaikja annak a bonyolult képnek, amelyen ma világosan, egyre világosabban látható a század egyik legnagyobb hatású orosz költőjének, a semmilyen izmusba-irányzatba egészen be nem illeszthető Alekszandr Bloknak érzékeny arca. 1880-tól 1921-ig élt Blok, világok fordulóján; aki róla ír, nemcsak egy nagy költő műveiről és magánéletéről tudósít, hanem egy rendkívüli kor közérzetéről, roppant történelmi eseményekről is.

Abody Béla - Bajomi Lázár Endre - Bakcsi György - Bokor Péter - Hegedüs Géza - Dedikálom...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakcsi György - Orosz ​századforduló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakcsi György - Gogol
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakcsi György - En ​Passant felügyelő kalandjai
Ki ​a párizsi ékszertolvaj banda főnöke? Gyilkosság történt vagy öngyilkosság? Milyen kombináció nyitja a svájci bank széfjét? Hogyan csaltak a zsokék a párizsi lóversenyen? Miért kellett kifizetnie a Dupont-családnak 200 000 új frank váltságdíjat? Hogyan sikerült megakadályozni egy rafinált feleséggyilkosságot? Miképpen tudták elfogni a New York-i tömeggyilkost?... Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keres választ En Passant, a párizsi rendőrség kétbalkezes felügyelője. Balsorsa újra meg újra olyan rejtélyek elé állítja, amelyek csupán némi sakktudással oldhatók meg. Még szerencse, hogy segédjénke, Piéce Touchée-nak van egy kisfia, aki tud sakkozni... És miközben egymást követik a titokzatos bűnesetek, amelyeknek kulcsa egy-egy sakkfeladvány, az olvasó megismerkedik a sakk-költészet különleges szépségével, a feladványművészet alapfogalmaival. En Passant kalandjait követően megtalálja a könyvben az immár klasszikusnak számító sakktörténeteket XII. Károlyról, Napóleonról, a félbeszakadt játszmáról, a fekete kézről... Megismerkedik a csetlő-botló Pancser Péterrel, aki minden feladványcsapdába beleesik... És végül a sok humoros-rejtélyes történet után a könyv utolsó fejezete tanácsokat ad kezdő feladványszerzőknek és fejtőknek. A "Házi fejtőversenyben" pedig az olvasó maga is kipróbálhatja, milyen teljesítmény elérésére képes. A könyv szerzője Bakcsi György nemzetközi feladványszerző mester, ötszörös magyar bajnok, az Élet és Tudomány, valamint a Füles feladványrovatának vezetője.

Bakcsi György - Dosztojevszkij
"Semmi ​sem alkalmasabb biológiai fogalmaink összezavarására, mint Dosztojevszkij élete. Ez az ember, aki nem volt egyéb, mint vibráló, minduntalan görcsös rángásokba eső idegcsomó, 'olyan érzékeny, mintha megnyúzták volna, s már a puszta levegő is fájdalmat okozna neki' (Feljegyzések az egérlyukból), mégis kerek hatvan esztendeig élt (1821-1881), és élete alkotásnak szentelt négy évtizedében hihetetlenül merész és újszerű, szenvedélyek és látomások hullámzó sokaságával telített kolosszális életművet tornyozott fel, amely az emberről való tudásunkat elmélyítő "bűnös" megismerési és vallomásszenvedélyen kívül bámulatos tömegű fantasztikus komikumot, pajkosságot és szellemi vidámságot foglal magába." - Thomas Mann "Dosztojevszkij eretnekségei az igazságot fejezik ki: az igazság sötét, naptól elforduló oldalát, de olyan igazságot, amelyet senkinek sem szabad elhanyagolnia, aki általában igazságra és az egész igazságra törekszik: az emberről szóló igazságot. Az elkínzott paradoxonok, amelyeket Dosztojevszkij hőse pozitivista ellenfelei szeme közé vág, akármilyen antihumánosan hangzanak is, mégiscsak az emberiség szeretetében hangzanak el - a szenvedés és megismerés poklát megjárt új, elmélyült és retorikamentes humanizmus nevében. " - Thomas Mann

Bakcsi György - Mai ​szovjet kisregények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók