Ajax-loader

Baranyi Ferenc könyvei a rukkolán


Áprily Lajos - Baranyi Ferenc - Barcs János - Acélsziget
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Ferenc - A ​szerelem harmadik éve
A ​népszerű költő új kötetében is "a falragaszok nyíltságával, a kés élességével, a napiparancsok pontosságával" szól. A közösséget mindenekfelett vállaló alapállása, indulatai nem változtak - változott, fejlődött, új színekkel gazdagodott viszont versíró művészete. Történelemidéző költeményei, szerelmes versei, lírai szatírái, adaptációi változatos módokon szólalnak meg; de akár a tiszta lelkesedés, akár a keserű humor formálódik lírává, a cél mindig egy: az, "hogy megtanulja a hazát a világ és a haza is a világot".

Baranyi Ferenc - Napfény és szerelem - Olasz szerelmes versek
A nyolc évszázados olasz költészetben már a kezdet kezdetén jelentkezett a szerelmi líra - a legnagyobb költők, mint Dante, Petrarca épp oly heves alázattal áldoztak Ámor oltárán, mint a szonett- és dalszöveg-gyártó "kismesterek". A kötetben szereplő verseket Baranyi Ferenc nagy műgonddal fordította és válogatta össze. Ajándékkönyv olasz szerelmes versekkel.

Balla D. Károly - Baranyi Ferenc - Czigány György - Faludy György - Gergely Ágnes - Görgey Gábor - Juhász Ferenc - Kalász Márton - Lator László - Lászlóffy Aladár - Mezey Katalin - Mozzi Giulio - Nagy Gáspár - Orbán Ottó - Riccardi Antonio - Székely Magda - Szőcs Géza - Takács Zsuzsa - Tari István - Tornai József - Tőzsér Árpád - Turczi István - La giornata della poesia - Antologia poetica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Ferenc - Ballada ​a hunyászkodókról
Egész ​pályafutásom alatt törvény volt számomra, hogy ne csak magyarul, hanem magyarán is szóljak. Egyenesen, mint a kaszasuhanás. Petőfivel vallom: használni s nem ragyogni akarok. Ehhez az kell, hogy amit írok, az dekódolható legyen a szakmán túl is. Talán ebben a kötetben is megvalósult ez a szándék.

Baranyi Ferenc - A ​keresztesvitéz keresztje
Több ​mint fél évszázados pályafutásom első három évtizedében tíz-húszezer példányban jelentek meg - és fogytak el pillanatok alatt - a versesköteteim. Nem dicsekvés ez, hanem dokumentálható tény. A népszerűség különben sem értékmérő, de szó nélkül elmenni mellette felelőtlenség. Nekem sem a hiúságomat legyezgette annakidején, hanem törvényként írta elő számomra: mivel sokan figyelnek rám, ne csak magyarul, hanem magyarán is szóljak. Egyenesen, mint a kaszasuhanás. Ezt a törvényt most is igyekszem betartani, pedig a költészet lehetőségei világszerte a minimálisra csökkentek. Konokul hiszem mégis: igaz indulatokból fakadó költői művek ma is képesek ébren tartani az igazságérzetünket és karbantartani az érzelmeinket. Magyarán: ha csak néhány esetben is, de meggátolni, hogy manipulálható és érzéketlen fogyasztógéppé aláztassék a HOMO SAPIENS. Az ÖRÖKSÉGÜNK könyvsorozat élő irodalmunk legjavát a szerzők kézjegyével hitelesítve őrzi meg az időnek. Idősebb íróink, összeálló gazdag életművükből személyesen válogatják ki legkedvesebb, általuk legtöbbre értékelt, legsikerültebbnek tartott s - mint szellemi hagyatékként - az utókornak leginkább ajánlott írásaikat.

Baranyi Ferenc - Könyörgés ​apátiáért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Ferenc - Vízillatú ​béke
A ​Kossuth-díjas költő élvezetes, anekdotikus kisprózáiban a diák és egyetemi évei rajzolódnak meg, valamint költői indulásáról, irodalmi, művészi pályájáról, a jelentős kortársakat is megidézve emlékezik…

Baranyi Ferenc - Mindkettő ​emberül
Baranyi ​személyiségének legfőbb meghatározó jegye a hűség mindahhoz, amit értéknek gondol: világnézethez, barátokhoz, szerelmekhez. Szerelemfelfogása a partner egyenértékűnek tartásán alapul, ez nem a Szabó Lőrinc- féle hímsovinizmus (tudom a minősítésért az irodalmárok 90 százaléka megkövezne), hanem a modern, humanista ember viszonya az emberszámba vett másik nemhez. Van egy kedvenc szerelmesverse, a Mindkettő emberül. A tisztaság, a bölcsesség remekműve! (Szepes Erika)

Baranyi Ferenc - A ​béke bozótharcosa
Baranyi ​Ferenc 2017. január 24-én tölti be 80. életévét. Ebből a jeles alkalomból állítottuk össze a hozzá írt és róla szóló interjúkat, riportokat, személyes beszélgetéseket. Prózai szövegekben és versekben köszöntik őt tisztelői, olvasói, az őt szerető író-és költő barátok. Öt fejezetben sorakoznak az írások, melyekből feltárul a Kossuth díjas költő, műfordító 21. századbeli munkássága, emberszeretete, "bozótharca", életünk jobbá tételéért írott munkáin keresztül. Részletes életrajzi és a munkásságáról szóló fejezet zárja a kötetet.

Baranyi Ferenc - A ​honfoglalás felszámolása
Sajátos ​„történelemkönyvet" tart kezében az olvasó: Baranyi Ferenc, akinek szép szerelmes verseit még ma is kedvtelve olvassák a hölgyek, ezúttal saját régebbi és legújabb verseiből „összerakta" a magyar nép krónikáját. Szerelmes vers egy szál se. Csak történelem. De az mindig személyes fénytörésben, a mába és az új évezredbe átsütő indulatokkal. Háromszor vágja ki a huszonegyet az oly népszerű József Attila-díjas költő: a gyűjtemény három ciklusa huszonegy-huszonegy verset tartalmaz, összesen hatvanhármat. Ennyi éves lett Baranyi Ferenc most, 2000-ben. Verseskötetre ritkán mondják, hogy izgalmas olvasmány. Nos, a kiadó A HONFOGLALÁS FELSZÁMOLÁSA esetében ezt nem csupán hangoztatja, hanem meggyőződéssel állítja.

Baranyi Ferenc - Egy ​önérzet hét stációja
"Most ​szép lenni katonának" - mondja a nóta. Szépen szól, de ne higgyünk neki. Katonának lenni sohase szép. Ma sem. Nem passzióból dacolnak a beretvaéles széllel, vigyáznak az őrhelyükön a katonák. A rombolás sakkban tartására kézben kell tartani a rombolás saját eszközeit. A szeretetet ma még csak a gyűlölet biztosíthatja, éberen őrködő gyűlölet azok iránt, akik a szeretet kijátszására, megcsúfolására, megsemmisítésére fenekednek. Én sem örültem, amikor ifjú koromban behívtak katonának. Senki sem boldog, amikor katonai behívót kap. Közel negyedszázad távlatából viszont nagyon örülök azoknak a hónapoknak, amelyeket Vác helyőrségben töltöttem, a hadsereg kötelékében. Jómagam is - másokhoz hasonlóan - tele voltam mindenféle előítélettel a szervezet nívóját, kiképzési módszereit illetően. Az előítéletek egy része nem volt persze alaptalan, de a más léptékrendszerbe időlegesen átkerült polgári morál elbizonytalanodása életre szóló tanulságokkal szolgált számomra. Bizony, a seregben hamar levetkezte mindenki a civil életben felszedett, pökhendi kis pózait. A katonaság elsősorban tehát mint élethelyzet érdekel. Az, hogy a hirtelen rendkívülivé vált körülmények és események hogyan hozzák felszínre az egyén jellembeli értékeit vagy éppen silányságait. A Magyar Írók Szövetsége és a Honvédelmi Minisztérium által évente meghirdetett meghívásos pályázatokon több mint húsz éve veszek részt. Anyagot saját katonaemlékeimből merítek mindig, vagy - nyílt paranccsal a zsebemben - járom az alakulatokat, és szorgos méh módjára gyűjtöm a megírni való élményeket. Az a forma, amit a középkori trubadúrok használtak, és amit Dante az Új élet című művében teljesített ki, felettébb kedvemre való. Nevezetesen az, amikor a prózában elmondott történet megfelelő dramaturgiai pontjain érzelmi nyomatékként egy-egy vers bukkan fel. Mint a musicalekben a songok. Hét ilyen természetű művemet gyűjtöttem most össze ebbe a karcsú kötetbe. Három közülük /Hajnali fémesség, Egy önérzet hét stációja, Hátékát/ nívódíjban részesült, egy pedig /Rekviem a főhadnagyért/ megemelt pályadíjjal járó dicséretet kapott, jeléül annak, hogy a Honvédelmi Minisztérium nemcsak hogy eltűri, de meg is jutalmazza azokat az alkotásokat, amelyek felelős tisztességgel a katona-lét minden vetületét, tehát árnyoldalait is igyekeznek megmutatni... Mind a hét történet fiatalokról szól, telve szerelemmel és a világra való rácsodálkozással. És természetesen korunk szigorúságával. Nagyon remélem, hogy szórakoztató olvasmány lesz mind a hét. És azt is, hogy a puszta szórakoztatással nem éri be a hét közül egy sem! Baranyi Ferenc

Baranyi Ferenc - 7 ​x 10 - Hetvenkedő könyvecske
A ​szerző hetvenedik születésnapját ünneplő kötet 7 műfajban 10-10 írást tartalmaz.

Baranyi Ferenc - Szerelem ​és háború
A ​József Attila-díjas költő írja első műfordítás-kötetéről: 'Nyolc verseskötetem jelent meg eddig, kérem a kedves Olvasót, tekintse ezt kilencediknek. Mert Baranyi-kötet ez is, csak éppen abban különbözik az előzőektől, hogy a világról most idegen költők bőrébe bújva vallok... Adaptációknak nevezem - óvatos módon versfordításaimat. Talán így pontosabb dolog, mert bár a kötet legtöbb verse valóban filológiai, hangulati és formai hűségre törekvő tolmácsolás ugyan, amelyet igencsak a magam képére és hasonlatosságára formáltam át, az eredeti opust mintegy csak a képzeletem ugródeszkájának tekintvén. Az első versfordítást 1954-ben, tizenhét esztendős koromban követtem el, a gimnázium harmadik osztályában. Lermontov A vitorlás című költeménye volt az áldozat... A könyv utolsó fordítása 1982-ben készült; huszonnyolc év termését tartja tehát kezében az olvasó...'

Baranyi Ferenc - Tiszacsécse ​- Műemlékek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Ferenc - Esőveréssel
Az ​Esőveréssel - a SZOT-díjas Baranyi Ferenc válogatott verseinek könyve - meggyőző bizonyítéka annak, hogy a költő hite és fiatalos hevülete nem fáradt meg az elmúlt tizenöt év során, sőt töretlenül egyre tisztább formákban teljesedett ki. Verseiben a dalok egyszerűségével szólal meg az önmagunkhoz való hűség parancsa: az igaz érzelmek vállalása éppúgy, mint a forradalmi elkötelezettség ébrentartásának feladata a hétköznapokban is. Költészete nem frázisokból építkezik, hanem a mindennapok rejtett líraiságából bontakoztatja ki szenvedéllyel átélt közéleti mondanivalóját: " Csak annyi kell, hogy ezrek mellkasából kihalld a szívek rejtjelét - s ne fejtsd meg, zaját csak felfokozni légy te bátor a lelkekben zajló történelemnek."

Baranyi Ferenc - Epiprológus
Válogatott ​versek az 1954 és 2004 közötti termésből magyarul és különféle európai nyelveken.

Baranyi Ferenc - Soós Zoltán - Hegyibeszéd ​/ Mulat a vezér
Aktuális ​Régi Versek Két könyv, egyben. A könyvet megfordítva lehet olvasni a másik kötetet. Baranyi Ferenc: Hegyibeszéd - Válogatott versek 1958-1988 Soós Zoltán: Mulat a Vezér - Válogatott versek 1951-1985

Baranyi Ferenc - Örök ​barátaim
"Ez ​a könyv a barátaimról szól. Külföldi barátaimról. A hazaiak külön kötetet érdemelnek majd. Barátomnak érzem a világirodalom azon óriásait, akik műveikkel életem legfogékonyabb időszakában formálgattak engem."

Baranyi Ferenc - Túl ​az éjszakán
Nemcsak ​azt szeretném mindenkinek elmondani, amit senkinek se mondhatok el, hanem azt is, amit megvallani még önmagamnak se merek. Csak annak a versnek hiszek, amelyik személyes vallomás, szinte gyónás - még ha közéleti vers is. Baj, ha egy költő munkásságán belül választóvonal húzható: a vonaltól jobbra a lírikus közéleti versei sorakoznak, míg balra megkapó líraiságú krónikáját találjuk a magánélet különféle rezdüléseinek. Nincs választóvonal.

Baranyi Ferenc - Tótágas
„Az ​utolsó métereken a hosszútávfutó is ráerősít. Most, nyolcvan évesen, lázas munkával igyekszem elvarrni úgynevezett életművem még szabadon lengedező szálait. A fél életem azzal telt el, hogy kezdő vagy haladó pályatársaimnak segítettem, ahol csak tudtam. Most, a finisben, talán van némi jogom egy kicsit önzőnek lenni és csak a saját opuszaimmal foglalkozni. Kivontam hát a forgalomból magam, úgy élek, mint a kódexmásoló szerzetesek hajdanán.” A Kossuth- és József Attila-díjas Baranyi Ferenc – akit indulása óta elsősorban közéleti költőnek tart a közönség, bár ő maga inkább kedveli a „közszolgálati költő” kifejezést – egyfajta számvetését tartja kezében az olvasó, verseket, visszaemlékezéseket kor- és pályatársakra.

Baranyi Ferenc - Szerenád
Olasz ​és francia dalok, világslágerek, operaáriák, operettdalok és musical songok

Baranyi Ferenc - Hazatérés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Ferenc - Anti-Orfeusz
Orfeusz, ​a trák lantos indulatokat csitított énekével, még a vadállatokat is megszelídítette, majd leszállt az alvilágba, hogy a dal erejével küzdjön a sötétség hatalma ellen. Én inkább felszítani szeretném az indulatokat, azokat, amelyek igazságtalanságok, embertelenségek láttán lobbannak fel mindig. És nem szállok le az alvilágba: sajnos, itt a "felvilágban" is gyakran érzékelhetem a sötétség hatalmát... Baranyi Ferenc

Baranyi Ferenc - Változó ​szelek
"Nem ​szabad verset írni, csak olyankor, mikor szemed kiégne a haragtól vagy örömöd iszonyú méretéhez a "túláradó" jelző is szegényes. Csak olyankor szabadna írni verset, mikor kihagy sejtekbe-mart fegyelmed és ösztönöd mitsem latolva mozdul a fontolások rakta falakon túl - írja Baranyi Ferenc új kötetének egyik - ars poetica-szerű - költeményében. Megfogalmazva a költészet értelmét önmaga számára és azok számára is, akik a költészettől várnak útmutatást, eligazítást életük problémáiban. De a költői szó csak akkor töltheti be közösségi feladatát, ha a poéta teljes hittel és őszinteséggel mondja ki, amit tapasztal, gondol és érez. Baranyi Ferenc - egyik legnépszerűbb fiatal költőnk - ezek közé a poéták közé tartozik. Ezért van mondandójának hitele, költészetének lelkes tábora, fiatalok, akikben ugyanaz az igény munkál a nyíltságra, szókimondásra, a mások gondjával-bajával való törődésre. Baranyi szuggesztíven hatásos, világos mondanivalójú lírája ezeknek a fiataloknak a magatartását, gondolatait és vágyait fejezi ki, de nemcsak kifejezi, hanem irányítja is, a társadalmi felelősség, az értelmes munka, a kritikus tisztánlátás útjára."

Baranyi Ferenc - Égbenyúló ​kockakövek
A ​regény cselekménye az 1950-es években Marosvásárhelyen játszódik le, s azt a hat évet öleli fel, amely idő alatt a főszerepelő - valójában a szerző -, Beregi Sándor si­ke­resen felvételizik az orvosi fa­kul­tá­sra, s elvégzi az egye­temet. A teljes metszetű korrajz, a sztálini korszak - az új nemzedék számára ismeretlen - panoiájának légköre és a cselekmény gyors, per­gő ritmusa érdekessé és ol­ vasmányossá teszi a művet.

Baranyi Ferenc - A ​sehonnai borbély
Tízéves ​koromban, a Ceglédi Államilag Engedélyezett Zeneiskola növendékeként létrehoztam egy ötfelvonásos zenedrámát. A tenger - ez volt a címe. Megmutattam a zenetanáromnak az opust. Átfutotta, majd ennyit mondott: - Fiam, ahelyett, hogy többet gyakoroltál volna, példamutató szorgalommal összelopkodtad a legismertebb slágermelódiákat. Ám a szövege ennek a micsodának egészen tűrhető. Sőt, azt is megkockáztatom, hogy kifejezetten jó. Azt hiszem, ekkor dőlt el, hogy végül is költő lettem. Ám a verseskötetek között olykor - visszaeső bűnösként - zenés darabokat is „elkövettem”, kiváló zeneszerzőkkel szövetkezve. Ezekből kap most ízelítőt az Olvasó. (Baranyi Ferenc)

Baranyi Ferenc - Az ​opera négy évszázada
A ​szubjektív operakalauz új szemszögből vizsgálja a műfajt: hogyan válnak jeles irodalmi alkotások a librettisták közreműködésével zeneművekké. A több mint negyven zeneszerzőt és majd' hatvan operát ismertető kötetet anekdoták, eddig ismeretlen adalékok színezik, a szerzőtől megszokott hozzáértéssel, ugyanakkor rendkívül szórakoztató stílusban.

Baranyi Ferenc - Egyik ​nap olyan mint a másik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Ferenc - Nyáregyháza, ​hasonlítok rád még én?
Ez ​a "családi" kötet Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító gyerekkorának színterét idézi meg. Az egykori főjegyző édesapa emlékei, tapasztalatai; a költő Nyáregyházához kapcsolódó kisprózái és versei, valamint fotográfus fia, Baranyi Péter fényképei (mellettük számos archív fotó, a múlt és a jelen képekben): három szerző vall a szülőföldhöz való kötődéséről.

Baranyi Ferenc - Visszaigéző
Negyedszázada ​jelent meg Baranyi Ferenc első kötete, most az utóbbi három év verstermését magába foglaló tizenkettediket tartja kezében az olvasó. A gyűjtemény - híven címéhez - bizonyos értelemben számvetés, múltidézés, történelembűvölés, hiszen nemcsak a maga életére, pályájára tekint vissza hol szelíden, hol harcos indulattal a költő, hanem a közéletünket fellelhető hibákat sem szűnik meg ostorozni. Egész ciklust szentel annak, hogy az emberi személyiséget torzító jelenségeket célba vegye, hisz "mindig kívül a magyarázat, / a szenvedés belül lakik". Kötete más részében pedig annak lehetünk tanúi, a költészet igézete miként vonja bűvkörébe az azonos gondolkodású, de más nyelven verselő poétákat. Baranyi Ferenc olyan külföldi lírikusok verseit adaptálja, fordítja le, illetve költi át, akiknek világa rokon az övével. "Azokat szeretem, akik hisznek a / tavaszban, ha a gólyák hírelik, / a forrás hűs vizében, mely szomjat csillapít, / a kalászban, mely mag volt valaha, / a csillagképeket kigyújtó vágyban, a / tűzben, amikor kezeket melegít, / az útban, ha elvisz egész a Napig, / nyelvünkben, mely nem némul el soha, / a nép meséiben, / a barátság pilléreiben, / ám azokhoz nincs közöm soha, / akik nem hisznek semmiben."

Baranyi Ferenc - Az ​a merészség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók