Ajax-loader

Székely György könyvei a rukkolán


Cenner Mihály - Székely György - A magyar színészet nagy képeskönyve
Vörösmarty Mihály a Pesti Magyar Színházat megnyitó prológusában, az Árpád ébredésében így beszélt 1837-ben a színház estéről estére megismétlődő csodájáról. Gyönyörű sorai nemcsak az egykorú színházpolitikus, drámaíró és kritikus, hanem a játékszínt szerető néző álláspontját is tükrözik - a nézőét, aki nélkül bizony nem valósulhat meg előadás. És a nézőtérről távozó, érzelmi-értelmi-hangulati élményt magukkal vivő emberek elsősorban a színész arcára, alakítására emlékeznek. Ez még ma, az úgynevezett rendezőcentrikus színház korában is így van. A színész idézi fel bennünk - olykor elválaszthatatlanul - a drámaírók megálmodta, a rendezők által értelmezett figurát és a színház egész gépezete által megvalósított előadást.Könyvünk színészeti képeskönyv. Mint ilyen, nem pótolhatja és nem is kívánja pótolni - a fejezetek bevezetőiben érvényesített korszerű tudományos eredmények dacára sem - a készülő több kötetes és tudományos igényű nagy magyar színháztörténetet. A kötet alkotói nem törekedhettek (habár adataik természetesen pontosak) lexikonszerű teljességre sem. A legismertebb színészek arcképcsarnokát nyújtjuk az Olvasónak, s a jelzőből következik, hogy az effajta névsor mindig vitatható, még akkor is, ha színháztudományunk ismert személyiségei szövetkeztek a Corvina Kiadóval az album létrehozására. Hasonlóképpen magyarázatra szorul a felvett személyek körének időbeli körülhatárolása is; érzékenységet vagy értékrendet nem sértendő, élő művészek még partnerként sem szerepelnek a közölt képeken.

Székely György - Színházi ​mi micsoda
A ​színházról sok mindent tudnak. És sok körülötte a babona. Nem árt néha újra tisztázni a dolgokat. Ezek az írások eredetileg a rádió számára készültek: a színháztörténész mondta el véleményét. És a történelem haszna, hogy összehasonlító anyagot kínál a ma eldöntendő, megválaszolandó kérdésekhez. A múltnak és a jelennek sok a közös és sok az eltérő vonása. Érdemes elgondolkodni az azonosságokon és a különbségeken: a mérlegelés biztosabb ítéletre képesít. A kötet négy nagy fejezete a színművészet négy rétegéről szól. A színész művészetéről, a drámáról, a rendezőről és munkatársairól, végül a mindenkori társadalmat képviselő - vagy részben képviselő - közönségről. A tudott dolgokat foglalja össze, ha nem is nyújthat teljes képet. Alapfokon szól a színházról. Nem azért, hogy leegyszerűsítse a dolgokat. Hanem azért, hogy az alapok biztosak legyenek.

Rácz Mihály - Székely György - Elektromosság
A ​Fizika - Elektromosság - Az elektrosztatika című kötetéből megismerheted a dörzselektromos alapjelenségeket, a vezetők és szigetelők tulajdonságait, a Coulomb-törvényt, a Faraday-kalitkát és még sok más érdekességet kísérleteken keresztül.

Székely György - Edward ​Gordon Craig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cenner Mihály - Székely György - A ​magyar színészet nagy képeskönyve
Vörösmarty ​Mihály a Pesti Magyar Színházat megnyitó prológusában, az Árpád ébredésében így beszélt 1837-ben a színház estéről estére megismétlődő csodájáról. Gyönyörű sorai nemcsak az egykorú színházpolitikus, drámaíró és kritikus, hanem a játékszínt szerető néző álláspontját is tükrözik - a nézőét, aki nélkül bizony nem valósulhat meg előadás. És a nézőtérről távozó, érzelmi-értelmi-hangulati élményt magukkal vivő emberek elsősorban a színész arcára, alakítására emlékeznek. Ez még ma, az úgynevezett rendezőcentrikus színház korában is így van. A színész idézi fel bennünk - olykor elválaszthatatlanul - a drámaírók megálmodta, a rendezők által értelmezett figurát és a színház egész gépezete által megvalósított előadást. Könyvünk színészeti képeskönyv. Mint ilyen, nem pótolhatja és nem is kívánja pótolni - a fejezetek bevezetőiben érvényesített korszerű tudományos eredmények dacára sem - a készülő több kötetes és tudományos igényű nagy magyar színháztörténetet. A kötet alkotói nem törekedhettek (habár adataik természetesen pontosak) lexikonszerű teljességre sem. A legismertebb színészek arcképcsarnokát nyújtjuk az Olvasónak, s a jelzőből következik, hogy az effajta névsor mindig vitatható, még akkor is, ha színháztudományunk ismert személyiségei szövetkeztek a Corvina Kiadóval az album létrehozására. Hasonlóképpen magyarázatra szorul a felvett személyek körének időbeli körülhatárolása is; érzékenységet vagy értékrendet nem sértendő, élő művészek még partnerként sem szerepelnek a közölt képeken.

Székely György - Fizika ​példatár 2.
Ez ​a példatár az első kötethez hasonló szerkezetben 14 fejezetben tárgyalja a középiskolai anyagot. A különbség a feladatok nehézségi szintjében van. Ezt a kötetet az összetettebb feladatokat kedvelő diákok, az érettségire, felvételire készülők számára ajánlja a szerző elsősorban. Minden feladatot többé-kevésbé részletes megoldás követ, de ez a könyv is csak akkor valósítja meg célját, ha először saját elképzelésünk alapján oldjuk meg a példákat.

Székely György - Erdélyi ​utazások
Tündérkertnek ​nevezik általában. Egyeseknek ő az Édenkert. Magas hegyek övezik határait, csak nyugat felé nyílik ki széles mosollyal az Alföld felé. Úgy hívják, ERDÉLY. Mérhetetlen szenvedés, küzdelem és bánat, mi osztályrészül adatott a benne lakó népnek, magyarnak, székelynek. Suttogva, a gyermekeknek elmondott mesékben, népdalainkban olykor felizzik valami megfoghatatlan vágy és erő úgy, ahogy felizzik a rab szeme egy távoli emlék nyomán, s hatalmas erejével megrázza börtöne rácsait. Majd véget ér a mese, a nóta. A szívek a napi munkához igazodnak... Ám a lelkek mélyén, valahol még él a remény. Ebbe a csodálatos országba utaztunk el néhányan, hogy saját lelkünkkel érezzük át az erdélyi valóságot. Erről az útról nyújtunk át most egy kis ízelítőt.

Székely György - Szindikált ​hitelezés
Szindikált ​hitelezés - a hitelpiac sajátos műfaja, amelyben a rész vevő bankok előbb versenyeznek, majd együttműködnek egymással. Az eredmény: adósok és hitelezők nem ellenérdekű félként kerülnek egymással kapcsolatban, hanem mindannyiukat a közös érdek, a piacképes, korszerű termékek létrehozása motiválja. A számos résztvevő sokféle igényrendszerének szindikált összehangolása a szakmai kultúra színvonalát emeli. Gyakran tapasztaljuk, hogy mind a bankszakemberek, mind a pénzügyi menedzserek és az üzletemberek szívesen alkalmazzák a szakkönyveikben leírt korszerű technikákat, feladataik megoldása során. A könyv, amelyet az Olvasó a kezében tart, a nemzetközi és hazai piaci környezet megvilágítása mellett azt mutatják be, milyen eszközökkel nyújthat hitelt több bank egyazon hitelfelvevőnek, azonos feltételekkel és közös hiteldokumentáció alkalmazásával. A szindikált hitelezés rövid technikatörténeti áttekintésével, kalkulációkkal, standard és egyedi módszerek ismertetésével nyújt segítséget ez a kötet, miközben kerettörténetbe illesztve halad az egyszerű példáktól a bonyolultabb megoldások felé.

Hofer Miklós - Kerényi Ferenc - Magyar Bálint - Mályuszné Császár Edit - Székely György - Vámos László - A ​Nemzeti Színház 150 éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely György - A ​színjáték világa
Egy ​művészeti ág társadalomtörténetének vázlata Átváltozások. A barlangrajzok tanulságai; a rítusok mimetikus elemei A keleti "városforradalom" A polisz színjátékvilága Egy ezredév a görög színházkultúra jegyében A másik út kezdetén: távol-keleti színjátékkultúrák Színjáték a középkori Európában Új kor új színjátékai Európában Az Erzsébet-kortól a francia forradalomig A távol-keleti színjáték virágkora Egy forradalmi század színjátékai. 1789-1871 Találkozás a múlttal: a gyarmatosítás és színházi hídfői A "világszínház" évszázada: jelenkorunk

Székely György - Színházesztétika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely György - Pénzügyek ​és banküzletek - Pénzügyi menedzserek kézikönyve
Székely ​György, kötetünk szerzöje, közel húsz éven át gyakorló banktisztviselőként szerzett ismereteit foglalja össze e könyvben. A kötet témájául szolgáló elméleti és gyakorlati pénzügyeket és banküzleteket a Közép-európai Egyetem, Graduate School of Business (korábban, IMC Graduate School of Business) oktatójaként tanítja. Előszavában a szerzö így szól a könyvről: „Ez a könyv pénzröl és bankról szól - elméletben és föként gyakorlatban - mindazon olvasók számára, akik a „banküzem" tanulmányozására adják a fejüket. További szándékom, hogy e könyv diplomázó pénzügyes egyetemi hallgatók, MBA várományosok és olyan pénzügyi szakemberek kézikönyve legyen, akik mindennapjaink pénzügyeiröl szerzett ismereteiket szélesíteni és mélyíteni kívánják. A mű kiadásával azt a célt tűztem magam elé, hogy annak használói, tanulmányaik végeztével, képesek legyenek: megérteni a pénz lényegét és elméleti vonásait, megismerni a pénzügyi intézmények fejlödését és feladatait, felismerni és enyhíteni a pénzügyi müveletek kockázatait, a hitelfelvétel költségeit és a hitelezés hozamát kalkulálni, biztonsággal eljárni a pénzügyi piacok és azok különféle okmányainak tekintetében." The author, György Székely, summarizes in this book the knowledge he had acquired during his nearly twenty years as a practicing banker. Currently he is Senior Lecturer at the Graduate School of Business of Central European University (formerly, IMC Graduate School of Business), where he teaches the theory and practice of money and banking. As the author emphasizes in the preface: „This book is partly about the theory and mainly about the practice of money and banking, targeted to readers who want to have a basic or improved understanding of the „business of banking." Furthermore, the book can serve as a reference work for graduates of banking and finance courses, for MBA candidates, as well as for finance professionals who wish to broaden and deepen their knowledge about the role of finance in everyday life. The objective of the author is that a reader, having completed this work, would • understand the basic concepts and principles of money, • be aware of the evolution and functions of financial institutions, • be able to identify and manage financial risks, • be competent to calculate the true cost of borrowing and the yields earned when lending, • become familiar with the intricacies of financial markets, institutions and documents, and thereby be in a position to handle his financial affairs with increased confidence and safety."

Székely György - Népek, ​rendek, dinasztiák
Székely ​György a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE professzor emeritusa pályája kezdetétől a hazai és egyetemes hadtörténeti kutatások támogatója és művelője. Ez irányú érdeklődése már első tanulmányaiban szembeötlő volt, s az általa már az 1950-es években kutatni kezdett témák, így a magyarországi parasztháborúk, avagy a török elleni harc kérdései végigkísérték életútját. Jelen kötetben elsősorban a XI.-XVII. századi Közép- és Kelet-Európa térségére koncentráló írásai és előadásai kaptak helyet, kiegészítve a középkori és kora újkori nyugat-európai hadtörténelem néhány, itthon kevéssé kutatott problémáját érintő dolgozatával, amelyek egyetemes történeti érdeklődésről, páratlan tájékozottságról és széles olvasottságról tesznek tanúbizonyságot. A Szerző a magyar történelemről is mindig annak egyetemes beágyazottságában ír, miközben a legtágabb interdiszciplinaritást valósítja meg történelem, régészet, nyelvészet, művészettörténet között. A kötetbe válogatott írások ugyanakkor műfaji sokszínűségükben mutatják be Székely professzor munkamódszerét, a gondos hivatkozásokkal és lábjegyzetekkel ellátott (többnyire idegen nyelven is napvilágot látott) tanulmányok mellett megjelennek az eredetileg konferencia előadásként vagy éppen megemlékező beszédként elhangzottak is, bizonyítva, hogy szerzőjük a szakmai szempontok érvényesítéséhez, a forrásokra való hivatkozásokra minden körülmények között ragaszkodott. Munkái ily módon nem csak szűken vett tárgyukról szólnak, hanem arról a korról, azoknak az éveknek Magyarországáról és tudománypolitikájáról is, amikor megszülettek.

Székely György - Bábuk, ​árnyak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely György - Lángözön
Nem ​feltevéseket, nem elméletet: Székely György azt tárja elénk, amit az angol színháznak arról a világ drámatörténetében is páratlan korszakáról ténylegesen tudni lehet, amelynek a tetején Shakespeare áll, de nem mint magányos hegycsúcs, hanem mint egy hatalmas hegyvonulat legkiemelkedőbb pontja. Hogyan, kik által jött létre ez a csoda, hogyan teremtődtek meg a feltételek hozzá, milyen együttesek hol, mit, hogyan és milyen közönségnek játszottak, mikor milyen műfajok kerültek előtérbe, hogyan fonódott össze az egyes drámaírók munkássága egymással és a kor többi művészeti ágával - a kiváló színháztörténész könyve minderre választ ad. Lebilincselő olvasmány, de tankönyvnek is remekül használható.

Székely György - Cukrászati ​gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elekes Lajos - Lederer Emma - Székely György - Magyarország ​története az őskortól 1526-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely György - Fizika ​példatár 1.
Ez ​a feladatgyűjtemény középiskolás diákok számára készült. Célja, hogy olyan eszköz kerüljön a tanulók kezébe, amely segít elmélyíteni a tanult fogalmakat, fizikai törvényeket, és fejleszti a feladatmegoldó képességet. A kötet tizennégy fejezetben tárgyalja a - valamennyi iskolatípusban szereplő-fizikai tananyagot. A feladatok az egyes fejezetekben fokozatosan nehezednek. Minden feladatot részletes megoldás követ.

Székely György - Győzelem, ​vesztesek nélkül
1981 ​óta, amióta a konfliktusok fogalmával és a mindennapi életben történő kezelésével, megoldásával foglalkozom, két, újra és újra visszatérő élményem van. Az egyik, hogy az emberek számára a konfliktusok, azok kezelése, a konfliktusmegelőzés, és -megoldás valami misztikus, ködös dolog. Rendkívüli módon meglepődnek minden olyan esetben, amikor a konfliktuskezelés oktatása során elkezd számukra egy ésszerű, valódi lehetőség, egy jól belátható út, egy folyamat kirajzolódni az ellentétek feloldására. A másik nagy élményem az, hogy az emberek többsége azt hiszi (legalábbis akikkel emiatt eddig találkoztam: gyári karbantartó villanyszerelők, lakatosok és vezetőik, önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, szociális munkások, vállalati szakszervezeti vezetők, állami gondozottakat nevelő pedagógusok, államigazgatási tisztviselők, általános és középiskolai tanárok, szakszervezetek tisztségviselői, vezetői, falusi cigányok és magyarok és sokan, sokan mások), tehát azt hiszik, hogy az ellentétes érdekekkel terhelt ütközések, feszültségek nem oldhatók meg, csak akkor, ha „kibékítjük" a feleket, azaz, elkezdik valami rózsaszínű ködben „szeretni egymást", ha lemondanak a saját érdekeikről a jobb viszony érdekében. Ezek az emberek mind-mind rácsodálkoztak arra, hogy a konfliktusok megoldásának célravezető módja éppen az, ha az ember tisztázza a saját érdekeit, és ragaszkodik azokhoz. Máshogyan esélyünk is alig van megoldani a konfliktusokat. Ezért arra kérem az olvasót, olvassa el ezt a könyvet, és gondolkodjon el. Sőt Nem is az a legfontosabb, hogy elolvassa. Már az nagyszerű, ha elgondolkodik.

Gelencsér Ágnes - Körtvélyes Géza - Staud Géza - Székely György - Tallián Tibor - A ​Budapesti Operaház 100 éve
A ​budapesti Operaház százéves története hallatlanul izgalmas, tucatnyi egymással párhuzamosan futó ér és patak táplálta eseményfolyam. Alkotói pályák és társadalmi hátterük, művészi karrierek és politikai őrségváltások, előadói stílusáramlatok és a közönség-ízlés alakulása, egy-egy nagy egyéniség évtizedeken át világító fénye és a meghatározó gazdasági helyzet - minderről tájékoztat egy évszázad krónikája. Könyvünk jubileumi kiadvány, amely az Opera centenáriumán, a Népköztársaság úti épület újbóli megnyitásával egyidejűleg lát napvilágot. A kötet feldolgozásmódjának alapvető elve,hogy korszakonként (1884-1919, 1920-1944, 1945-1984) tárgyalja a magyarországi operajátszás, a magyar operaműfaj, a hazai balettkultúra, a rendezőművészet és a szcenikai munkakör kibontakozását és fejlődését. Az Operaház történetének tárgyalása előtt önálló fejezet foglalja össze a hazai előzményeket (főúri színházak, opera a pest-budai német színházakban, a magyar vándorszínészet műsorán, a Nemzeti Színházban, az Operaház építése.) A történeti fejezeteket a Függelék dokumentumértékű információanyaga egészíti ki (műsor, névsor, az operaház társulatának vendégjátékai, vendégművészek az Operaházban, bibliográfia), gazdag képanyag teszi nemcsak elgondolkodtató, de szemet is gyönyörködtető olvasmánnyá.

Kollekciók