Ajax-loader

Gyürki László könyvei a rukkolán


Gyürki László - A ​Biblia földjén
A ​történelem folyamán rengetegen vágyódtak látni azt a földet, amelyen Jézust élt. A turizmus fejlődésével ez a vágy elérhetőbb lett. Aki anyagi alapokkal rendelkezik, odautazhat, szemlélheti kies és kietlen tájait, ízlelgetheti, vizét, borát, történelmi levegőjét. A kevésbé tehetősek egyre bővebb beszámolók sorain és képein "zarándokolhatnak" a krisztusi lábnyomokon. Mindkét módot fokozottan segíti a megismerésben a nívós útmutató, amely az előkészület során tanulmányozható, az utazás alatt biztos eligazító, utána pedig segít az élményeket rendezni, felidézni, közölni.

Gyürki László - Zarándoklat ​Szíriába, a kereszténység bölcsőjéhez
Gyürki ​László bibliafordító, Szentföld-kutató. Szent Pál útjait járó emberként több próbálkozás után jutott el Damaszkuszba. Nemcsak a Szent Pállal kapcsolatos helyeket találta meg, hanem érezte, hogy a civilizáció bölcsőjénél és a kereszténység kezdetének ősi helyein jár. Megszerette Szíriát. Hazatérve nemcsak a látott helyeket tanulmányozta újra, hanem a Szíriával kapcsolatos irodalmat is igyekezett megismerni. Ezekből állt össze ez a rövid, érdekes ismertetés elsősorban a kereszténység bölcsőjéről. Nem tudósoknak készült, hanem azoknak, akik szeretnék megismerni Szíriát, esetleg már jártak is ezen a földön, vagy készülnek egy szíriai útra. Hasznos ismertetőt találnak a könyvben, s talán kedvet kapnak arra, hogy ők is végigmenjenek Damaszkuszban az Egyenes utcán, betérjenek az Omajjád Nagymecsetbe Keresztelő Szent János mauzóleumához, fölkeressék a világhírű leleteket rejtő Ugaritot, Eblát vagy Marit, és találkozzanak a sokszínű szíriai keresztény közösségekkel elsősorban Damaszkuszban és Aleppóban. A gazdag képanyag nagyobbrészt az útitársak felvételeiből került ki.

Gyürki László - Magyar ​zarándokok és emlékek a Szentföldön
Gyürki ​László pápai prelátus, Biblia-fordító, már évtizedek óta jelentet meg kiváló cikkeket, tanulmányokat és útikönyveket a Szentföldről. Jelen munkájának első részében Szent István király korának gyalog, szekéren, lóháton történő útjairól a 2000-es nagy jubileumi esztendőig követi nyomon a szentföldi magyar zarándokok történetét. Tíz évszázad során számos magyar alkotás keletkezett Jézus szülőföldjén, s bár ezek közül sok megsemmisült a történelem viharaiban, még ma is nagy számban léteznek anyanyelvünkön megjelölt szent helyek, s szeretetüket és hitüket kifejező művészi alkotások. A második részben ezeket ismerteti a szerző. A kötet máshol nem olvasható művészi és kultúrtörténeti vonatkozásokkal gyarapítja a Szentföldre látogató turisták és zarándokok ismereteit.

Gyürki László - Coreth ​Mária Terézia
A ​körmendi Batthyány-év során könyv jelenik meg a "Testis temporis" sorozatban Batthyány Boldog Lászlóról. Úgy gondolom, ha megemlékezünk a szentéletű hercegről, meg kell emlékeznünk ugyancsak szentéletű hitveséről Coreth Mária Teréziáról is. Batthyány Boldog László életútja akkor vált egyenessé, amikor szentségi házasságot kötött Coreth Mária Teréziával. Ő emelte ki Batthyány Lászlót a bizonyos fokig céltalan életéből és indította el az életszentség útján. Valóban egyek voltak testben és lélekben, egymást segítették az életszentség magaslataira. Batthyány László boldoggá avatásakor, 2003. március 23-án, meg is fogalmazták egyesek, hogy férje képe mellé kívánkozott volna hitvestársáé is. A körmendiek szerint is "nagyobb szent volt, mint férje." Ezen életrajzhoz kevesebb anyag áll rendelkezésre, mint férjével kapcsolatban, de így is előttünk áll egy példás hitves, és családanya, közösségért dolgozó, hívő asszony.

Gyürki László - Szent ​helyek üzenete
A ​Magyar Katolikus Rádió és a Jel Könyvkiadó Megőrzött hangok sorozatának második kötetét tártja kezében az olvasó. A sorozat célja nem kevesebb, mint a mikrofonnal „írott" legértékesebb gondolatok és a legvonzóbb személyiségek könyvek lapjain történő „megszólaltatása". Gyürki László plébános, bibliafordító, szentföldkutató gondolatai 2006 Nagyböjtében és Húsvétján, valamint Advent napjaiban hangoztak el a Magyar Katolikus Rádióban. Gyürki atya olyan lelki zarándoklatra hív bennünket e két ünnepkörhöz kapcsolódóan, mely során ellátogathatunk azokra a szent helyekre, ahol Urunk, Jézus Krisztus élt és tanított. A műsorok szerkesztett szövegeit képekkel illusztráltuk, hogy a gondolatok ezek segítségével még inkább megelevenedjenek.

Gyürki László - A ​Biblia földje / A magyar bibliafordítások története
A _Biblikus ​Írások_ sorozatban megjelent kötet két témakörre tagolódik. Az első a Szentföldet írja le tájegységenként, bibliai utalásokkal, majd Szűz Mária nyomát vizsgálja Jézus feltámadása után és bemutatja a bizánci kor Mária-szentélyeit. A második témakör a magyar nyelvű bibliafordítások rövid áttekintő történetét adja.

Bundics Antal - Gyürki László - Körmend ​- Szent Erzsébet templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyürki László - Szent ​Pál útjain
A ​Magyar Katolikus Rádió és a JEL Könyvkiadó Megőrzött hangok sorozatának harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. Gyürki László plébános, bibliafordító, szentföldkutató gondolatai 2007 Húsvétvasárnapjától Úrnapja utáni vasárnapig hangoztak el a Magyar Katolikus Rádióban. Gyürki atya olyan lelki zarándoklatra hív bennünket, melynek során Szent Pál apostol útjain járhatunk.

Beke Margit - Brooser Gábor - Puskely Mária - Várszegi Asztrik - Kelecsényi Gábor - Gyürki László - Szállási Árpád - Zsigmondi Mária - Hűséggel ​és szeretettel
A ​szentek és boldogok figyelmeztetnek bennünket, hogy a béke és az emberi társadalom megújulásának útja az életszentség. Batthyány-Strattmann László egyike annak a megszámlálhatatlanul sok Krisztus-követőnek, akik mártíromságukkal vagy hősies fokon gyakorolt erényes életükkel tettek tanúbizonyságot hitükről. Férfiak és nők, ifjak és idősek, világiak és egyháziak, sokszor drámai helyzetben is vállalták a szeretet erejét, a lélek szabadságát, a Krisztus iránti hűséget. Batthyány-Strattmann László magyar főnemesi család hatodik gyermekeként született Dunakilitiben, 1870. október 28-án. Középiskolai tanulmányai után 1900-ban szerzett orvosi diplomát a bécsi egyetemen. Később specializálta magát szemorvosnak. 1898-ban feleségül vette a mélyen vallásos Corret Mária Terézia grófnőt. Tizenhárom gyermekük született, akiket a legnagyobb odaadással neveltek. A szülőknek, főleg az édesapának mindig volt ideje a gyermekeivel való foglalkozásra. A herceg szülői feladatai mellett szenvedélyesen szolgálta betegeit. 1902-ben kórházat alapított a burgenlandi Köpcsényben (Kittsee), hogy a szegényeket minél jobban elláthassa. Az I. világháború után az egész család áttelepült a magyarországi Körmendre, ahol a herceg saját vagyonából szintén kórházat hozott létre. Betegeiben mindig Krisztust látta. Buzgóságának középpontjában az eucharisztikus Krisztus állt. A napi mise a családi közösségben végzett rózsafüzér, a személyes imádság, sok munkája és szülői feladatai mellett természetesen hozzátartozott minden napjához. Tudatosan a szegények orvosa akart lenni. A test gyógyítása mellett mindig törekedett a lélek gyógyítására is. Az orvosi kezelést ingyenesen végezte, a szegényeket pedig még külön, anyagilag is támogatta. Tizennégy hónapi súlyos szenvedés után, amelyet a keresztre feszített Krisztussal egyesülten viselt, 1931. január 22-én halt meg Bécsben, a szentség hírében. Holttestét a burgerlandi Németújváron (Güssing) temették el a családi sírboltban.

Kollekciók