Ajax-loader

Gósy Mária könyvei a rukkolán


Gósy Mária - Gráf Rózsa - Beszélgessünk ​a kisbabával!
A ​könyvecske segítséget nyújt a szülőknek, hogy miként készítsék elő a beszéd indulását újszülöttkortól, és hogyan fejlesszék a kisbabát csecsemőkorától kétéves koráig. Ajánljuk a leírt játékokat minden szülőnek a kezdetektől folyamatosan.

Gósy Mária - Beszédkutatás 2011
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gósy Mária - Beszédkutatás 2005.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gósy Mária - Beszédkutatás 2010
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gósy Mária - A ​beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gósy Mária - Beszéd ​és beszédviselkedés az óvodában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamikné Jászó Anna - Gósy Mária - Lénárd András - A ​mesék csodái
Hangoztató-elemző-összetevő ​módszerű, szótagoltató ábécéskönyv, párhuzamos írástanítással. Tartalma: mesék, részletek meseregényekből, főszereplői a törpék. A mesék biztosítják az átmenetet az óvodai világ és az iskola között, közel állnak a kisgyerekekhez. A mesék hangulata kedves, humoros, derűs. A könyv 5 részből áll: előkészítés, kisbetűk, nagybetűk, olvasmányok, ünnepeink. A tipográfia, a dekódolás - az olvasástechnika tanítását segíti. Eleinte igen nagy betűformák láthatók az ábécében. A betűnagyság fokozatosan csökken, a szótagolás elhagyásakor ismét nő, majd ismét fokozatosan csökken.

Gósy Mária - Pszicholingvisztika
A ​lélektan és a nyelvészet határterületein kialakult és önállóvá fejlődött tudomány, a pszicholingvisztika azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek a nyelv használatával kapcsolatosak. A jelen kötet bemutatja, miként vagyunk képesek gondolatainkat beszédben kifejezni, vagy hogyan értjük meg a mások szavait, mondatait, hosszabb közléseit. Tárgyalja az anyanyelv elsajátításának menetét, az elméleti kérdésektől a magyar gyermek beszédének és beszédmegértésének fejlődéséig, gazdag példaanyaggal illusztrálva az egyes szakaszokat. A nyelv használatához szükséges a megfelelő szókincs, a szavak és nyelvi szabályok tárolásának szerkezete, az előhívás módozatai, amelyekről külön fejezet szól. A hazai és a nemzetközi szakirodalom áttekintése mellett a szerző saját kutatási eredményei is helyet kaptak a kötetben. Magyar nyelven hat évvel ezelőtt jelent meg a szerzőtől az első összefoglaló munka e témáról. Az azóta eltelt időszakban sok új eredmény látott napvilágot, ez indokolta az átdolgozást és a részletező, nagymértékű kibővítést. A kötetet ajánljuk a felsőoktatás számára, tanároknak és diákoknak, szakembereknek, a gyakorlatban dolgozóknak és a téma iránt érdeklődőknek egyaránt.

Gósy Mária - Fonetika, ​a beszéd tudománya
A ​fonetika, vagyis a beszéd tudománya óriási fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben; számos új ága alakult ki, a tárgyköre is kiszélesedett. Ez tette szükségessé egy olyan korszerű tankönyv és egyben kézikönyv megjelentetését, amely tartalmazza az új tudományos eredményeket, és a lehető legteljesebben tekinti át a fonetika területeit is. A könyv a felsőoktatás különböző szintjein (főiskola, egyetem, PhD) és különféle kurzusokban használható. Az egyes témakörök tárgyalása az alapszintről indul, és fokozatosan jut el az összetettebb problémákhoz. A világ nyelveiből választott jellemzők, példák bemutatását követik a magyar nyelvi sajátosságok elemzései. Az oktatók szabadon válogathatnak, hogy melyek azok a fejezetek, illetőleg témák, amelyeket kurzusaik során célzottan és részletesen, s melyek azok, amelyeket csupán áttekintő módon fognak tanítani. Az egyes fejezetek tárgyalják a beszéd élettani alapjait, képzését, akusztikai jellemzőit, a beszédhangokat, a hangsorokat, a spontán beszédet, a prozódiát, a beszéd észlelését, a gyakorlati alkalmazásokat, a fonetika történetét, valamint a tudományág módszereit és eszközeit. A kötet 160 ábrája és számos táblázata szerves része és fontos szemléltetése a leírásoknak. A könyv célja az is, hogy felkészítse a hallgatókat további tanulmányokhoz a nyelv- és beszédtudomány bármely területén, például az idegen nyelvek oktatásában, a magyar mint idegen nyelv tanításában, a gyógypedagógiában vagy a beszédtechnológiában.

Gósy Mária - A ​beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (szóban és írásban) iskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gósy Mária - Laczkó Mária - Varázsló
A ​felnőttek, szü1ők és szakemberek, közös felelőssége, hogy minden egyes gyermek jól megtanuljon olvasni. Az olvasás élmény, öröm és tudás, de csak akkor, ha nem jelent rendkívüli nehézséget a nyomtatott sorok felismerése és megértése. Ez az összeállítás segítség azoknak a gyermekeknek, akik nem jutottak el az olvasás tanulásában a megfelelő szintre. Szülők, nagyszülők, tanítók, fejlesztő pedagógusok, logopédusok jól használhatják az olvasás nehézségeinek felismerésére és a fejlesztésre.

Gósy Mária - Imre Angéla - Beszédpercepciós ​fejlesztő modulok
A ​beszéd fejlesztése olyan tevékenység, amelyet akkor is folytatunk, amikor nem is tudunk róla, legalábbis nem szándékosan tesszük. A mindennapi életben a szülők, a nagyszülők, az idősebb testvérek is a családon belül akarva-akaratlan fejlesztik a kisebb gyermekek nyelvhasználatát. Kétféleképpen. Egyfelől azzal, ahogyan ők beszélnek, azzal, amit mondanak, ahogyan azt mondják. Mintát adnak, példát mutatnak. Másfelől pedig azzal, hogy a kisgyermekhez szólnak, vele beszélgetnek, párbeszédet folytatnak, magyaráznak neki; vagyis az élet különféle helyzeteit verbálisan, azaz szavak, mondatok kiejtésévei kísérik. Napjainkban az ösztönös fejlesztés nagyon sok gyermek esetében már nem elegendő. Ez azt jelenti, hogy célzottan, meghatározott terv és jól összeállított nyelvi anyag alapján kell foglalkoznunk a gyermekkel. Azokkal, akiknél tudjuk, hogy probléma van az anyanyelv-elsajátításukkal – például későn kezdtek beszélni vagy erősen beszédhibások – és azokkal, akiknél csak a vizsgálat, a diagnosztika mutatta ki a zavart. Ez a fejlesztő könyv nem gyógyszer, ezért bárkinek ajánlható; nem árt akkor sem, ha nincs elmaradás vagy zavar a beszédészlelésben és a beszédmegértésben. Ha viszont szükséges, akkor nagyon jó hatású. Szívből ajánljuk az itt következő modulokat mint fejlesztő egységeket mindenkinek, aki gyermekkel foglalkozik, a szülőknek és a nagyszülőknek éppúgy, mint az óvónőknek, a logopédusoknak, a gyógypedagógusoknak, a tanítóknak, a fejlesztő pedagógusoknak, a tanároknak (és még folytathatnánk a felsorolást). Noha a modulok egyfajta játékként is felfoghatók, azért sose felejtsük, hogy a gyermekeknek némelyik feladat nehéz lehet, nagy energiát igényel tőlük az, hogy közreműködjenek. Legyünk tehát türelmesek, fokozatosan fejlesszünk, és sokat dicsérjünk. Megéri.

Gósy Mária - A ​hallástól a tanulásig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók