Ajax-loader

Georg Wilhelm Friedrich Hegel könyvei a rukkolán


Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A természetfilozófia enciklopédia II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A ​művészet filozófiája
„A ​hegeli esztétika-előadás olyan művészetfilozófiát fejt ki, amely a jelenséghez igazodva egyként védi a művészetről való racionálisan megalapozott beszéd értelmét és szükségességét. Hegel feltételezi, hogy saját kultúránk szempontjából előnyös, ha pontosan meghatározzuk a művészet funkcióját. Annak az olvasónak, aki hajlandó ilyen gondolati foglalkozásba belekezdeni, különösen ajánlhatók Hegel 1826-os esztétikai előadásai. Ezekben Hegel a művészet, annak története és jövője tekintetében a mai olvasók számára is jó érvek gazdag tárházát tartja készenlétben az értelmező kénye-kedve szerinti művészetfelfogás ellenében.” (Részletek Annemarie Gethmann-Siefert bevezető tanulmányából

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Előadások ​a filozófia történetéből I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A ​jogfilozófia alapvonalai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Hit ​és tudás
"A ​művészet vagy tudomány bármely területén műveljék is, a kritika megkövetel valamilyen mértéket, amely egyformán független az ítélőtől és a megítélt dologtól, s ez a mérték nem az egyedi jelenségből, nem is a szubjektum különösségéből, hanem a dolog örökkévaló és nem változó ősképéből származik. Ahogyan a műkritika sem teremti vagy kitalálja, hanem egyszerűen előfeltételezi a szépművészet eszméjét, a filozófiai kritikában éppígy föltétel vagy előföltevés a filozófia eszméje; enélkül az ugyanis mindörökké csak szubjektivitást szegezhetne szembe szubjektivitással, ám az abszolútumot sohasem állítaná szembe a feltételtől függővel."

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A ​filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai (Enciklopédia) I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Esztétika ​- Rövidített változat
Hegel ​Esztétikája a progresszív polgári gondolkodás nagyszabású összefoglalása, a legmaradandóbb és legátfogóbb értékeket tartalmazó elméleti csúcsteljesítmény a művészetfilozófiában. Kötetünk - bár rövidített formában - tartalmazza az eredeti háromkötetes munka minden elméleti szempontból lényeges, máig haszonnal tanulmányozható részletét és egy sor műelemzést; a gondolati összefüggések megértését a szemelvényeket összekötő tömör összefoglalások biztosítják.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Előadások ​a világtörténet filozófiájáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A ​logika tudománya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Történelem ​és társadalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Immanuel Kant - Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A ​tiszta ész
"Hogy ​a gyakorlati filozófiát önmagával egységessé tegyük, szükséges a következő kérdést eldönteni: Miből kell kiindulni a gyakorlati ész feladataiban? Vajon annak materiális elvéből, a célból: mint az önkény tárgyából? Vagy a formálisból? (Amely csupán a külső viszonyban való szabadságon alapul?)"

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A ​szellem fenomenológiája
Hegel ​művei a filozófiatörténet legnehezebb olvasmányai közé tartoznak. Absztraktsága és elvontsága néha olyan szinten mozog, hogy filozófiájáról beszélni nem lehet másként, mint szó szerint idézni a szerzőt, mert az az érzésünk támad, hogy egy szó megváltoztatása vagy kihagyása is végzetes lehet. _A szellem fenomenológiája_ című munkáról maga Hegel írja azt, hogy igazán csak akkor érthetjük meg az első mondatokat, ha már az egész művet értjük - ez a sajátos paradoxon, körbenforgás gyakran lehet élményünk Hegel olvasásakor.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Esztétikai ​előadások I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók