Ajax-loader

Michael Hesemann könyvei a rukkolán


Michael Hesemann - Az ​első pápa
Michael ​Hesemann, a hazánkban is népszerű oknyomozó és hitvédő író (Sötét alakok, A Názáreti Jézus) a modern archeológiai kutatások tudományos eredményeit felhasználva végigjárja Szent Péter életének színhelyeit, a Genezáreti-tótól Jeruzsálemen át Rómáig. Vajon történelmi személy volt-e az apostol, s létezik-e tárgyi bizonyíték erről a szülőföldjén? Mennyire megbízhatók az evangéliumok elbeszélései? Vajon Péter valóban elhagyta Palesztinát, és ha igen, miért? Mit tett Rómában, és igaz-e a vértanúságáról szóló hagyomány? Miről tanúskodnak a róla elnevezett bazilika alatt folyó ásatások? Valóban az ő földi maradványait találták meg a régészek? Hesemann a tények módszeres felkutatásával és csoportosításával logikai úton olyan következtetésekre jut, melyek a téma szakértőit is meglephetik, az első századok kereszténysége iránt érdeklődőket pedig egyenesen lenyűgözhetik. Ezek alapján ugyanis az első pápáról szóló kétezer éves hagyományról kiderül: igaz és történelmi ténynek tekinthető!

Michael Hesemann - Stigmata
A ​stigmák a keresztény misztika legtitokzatosabb jelenségei közé tartoznak. A vérző sebek általában éjszaka, Jézus keresztjének szemlélése közben tűnnek elő a kiválasztottak testén, s ezekhez időnként a lebegés, a bilokáció vagy a jövőbe látás képessége is társul. Egyesek közülük évekig nem esznek semmit, csak az Oltáriszentséget veszik magukhoz, sebeikből rózsaillat árad, s haláluk után a testük romolhatatlanná válik, vagyis ép marad. ___ Hívők és kételkedők évszázadok óta vitatkoznak: vajon mindez csoda, önszuggesztió vagy ügyes csalás? Mindenesetre Konnersreuthi Neumann Terézt, Pietrelcinai Szent Piót vagy Giorgio Bongiovannit modern műszerek segítségével orvosok, pszichiáterek és egyházi szakemberek is hosszasan vizsgálták, gyakran eleve szkeptikus hozzáállással, mégsem találtak természetes magyarázatot sebeikre. ___ Michael Hesemann Assisi Szent Ferenctől kezdve az ezredfordulóig mutatja be a stigmákat viselő ismert és kevésbé ismert embereket, a személyükre vonatkozó egyházi megítélést és a tudományos vizsgálatok eredményeit, nem hallgatva el az olykor problémás eseteket sem. Bár a jelenség mai ismereteink szerint szétfeszíti a természet törvényeit, a szerző mégis az olvasóra bízza a döntést: _vajon ezek az emberek valóban Krisztus sebhelyeit viselik testükön?_

Michael Hesemann - Sötét ​alakok
Már ​Somerset Maugham tudta, hogy a jó történet alkotóelemei: a vallás, a sznobizmus és a szexualitás. "Ha semmi rosszat sem írsz a Vatikánról, soha nem fogod eladni a könyvedet!" - magyarázta egyszer egy német kiadóvezető. Ez - a kötetben is idézett - "jó tanács" számos mai bestseller-író sikerét megmagyarázza. A hírnév és az anyagi haszon reményében szenzációsnak tűnő állítások terjesztésével, valamint az egyháztörténelem homályos és kétes hírű alakjainak felvonultatásával sokan próbálják egyoldalúan láttatni a múltat. Éppen ezért szükséges olyan könyvek megjelentetése, melyek ellensúlyozzák a botránykeltő, féligazságokat terjesztő "fekete legendákat". Michael Hesemann izgalmas történelmi időutazásra hív bennünket: különleges látásmódot nyújt annak felfedezéséhez, hogy az egyház a történelem folyamán mindig kora gyermeke is volt, s hogy püspökei és papjai annak a társadalomnak a jegyeit viselték, amelyben éltek. Könyve mégsem ennek igazolására és védelmére készült, hanem azért, hogy hozzájáruljon a történelmi igazság feltárásához. Lebilincselő módon, történészi alapossággal ad választ többek között ezekre a kérdésekre: Valóban nős volt Jézus? Léteznek eltitkolt evangéliumok? Tényleg élt Johanna, a nőpápa? Mi az igazság a Szent Grál, az inkvizíció vagy Galileo Galilei esete körül, hogyan történt a templomos rend feloszlatása, s valóban hallgatott-e XII. Piusz pápa a holokauszt idején?

Michael Hesemann - Arturo Mari - II. ​János Pál
II. ​JÁNOS PÁL pápa a világtörténelem egyik óriása volt. Élete és műve mindannyiunkat megváltoztatott, Isten tevékenysége nyilvánvalóvá lett általa. Az Egyházat bevezette a harmadik évezredbe, visszahozta a fiatalságot, diktatúrákat győzött le, majdnem félmilliárd embert szabadított fel, s egyesített egy kontinenst anélkül, hogy egyetlen lövés eldördült volna. Az egész Egyház, sőt az egész világ hálás lehet neki. Michael Hesemann, a hazánkban is népszerű író ezt a könyvét neki, az „évezred pápájának” szenteli. Segítségére volt ebben a pápa leghűségesebb útitársa személyes fotográfusa, Arturo Mari, aki 27 éven át követte őt a földgolyón, tanúja volt életszentségének, és akinek sikerült kamerájával sok feledhetetlen pillanatot rögzítenie. Arturo Mari kiválogatta a II. János Pálról készített felvételek közül a legszebbeket (32 oldalnyi színes képanyag), és elmesélte e képek történetét, megmutatva ezzel egy szent mélységesen emberi arcát, aki milliók atyja lett, s akinek élete ma is a remény páratlan üzenete.

Michael Hesemann - A ​pápa, aki szembeszállt Hitlerrel
Az ​1970-es években hazánkban is nagy propagandával terjesztették Rolf Hochhut: A Helytartó című drámáját nyomtatásban és színházban is, amely szovjet érdekből, de máig hatóan megrágalmazta az utolsó nagy zsinat előtti pápát, azt állítva róla, hogy kiszolgáltatta a zsidókat Hitlernek. Megállíthatta volna-e XII. Piusz pápa a hitleri szörnyűségeket, miközben nyíltan elítélte a háborút és a zsidóüldözést?Michael Hesemann (sz. 1964) német történész és író, számos magyarul is megjelent kötet szerzője, többek közt a Vatikáni Titkos Levéltárban végzett kutatásai alapján hiteles portrét rajzol XII. Piuszról. Könyvében bizonyítja: Eugenio Pacelli már pápává választása előtt, majd pápaként is megalkuvás nélkül állt ellen a diktátor ördögi politikájának, és felelős, körültekintő módon – mindig szem előtt tartva a Hitlernek kiszolgáltatott emberek sorsát – küzdött a náci terror ellen.A kötet teljes életrajzot ad a "tiszteletreméltó" címmel felruházott pápáról.

Michael Hesemann - A ​Szent Grál felfedezése
A ​keresztényeket évszázadok óta foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon ránk maradt-e a Szent Grál, vagyis az a kehely, amelyben Jézus az utolsó vacsorán vérévé változtatta a bort? Jámbor legendák, ősi hagyományok, világszerte ismert irodalmi alkotások, és - az utóbbi évtizedekben - történelmi kutatások próbálják meghatározni, hogy a több, szentnek tartott kehely közül melyik lehet a valódi Grál. Michael Hesemann- a hazánkban is népszerű történész és oknyomozó író - egy kétezer esztendőt átívelő történelmi utazásra hív bennünket. Szigorú, tudományos kritériumok szerint megvizsgálja a ránk maradt dokumentumokat, mígnem eljut a spanyolországi Valenciába, melynek katedrálisában több mint fél évezrede őriznek egy 7 cm magas, 9,5 cm átmérőjű, finoman csiszolt achátkőből készült kelyhet, melyet aranyba foglalt az utókor. Vajon miről tanúskodnak a legmodernebb tudományos vizsgálati eredmények a kehely korát és eredetét illetően? Értelmezhető-e egyházi elismerésként az a tény, hogy a hagyomány és a tudományos vizsgálatok nyomán II. János Pál, majd 2006-ban XVI. Benedek pápa spanyolországi apostoli útjukon a Valenciában őrzött kehellyel mutatták be szentmisét? Hesemann izgalmas nyomozása során számos bizonyító erejű tényt tár az olvasó elé, mígnem a hosszú ideig tartó kutatómunka után maga is meggyőződéssel jelenti ki: "Úgy gondolom, keresésem végére megtaláltam a Szent Grált."

Michael Hesemann - A ​názáreti Mária
Egyetlen ​más szentet sem övez ekkora tisztelet és szeretet, mint Jézus Krisztus édesanyját, a názáreti Szűz Máriát. Életéről az evangélisták igen szűkszavúan írnak, ám annál bővebben szólnak róla a későbbi korok apokrif iratai és legendás elbeszélései. Vajon ez utóbbiak mennyire tekinthetők hitelesnek? Milyen mértékben őrizte meg az első századok szájhagyománya az eseményeket? Milyen történeti vagy régészeti információkat tartalmaznak a ránk maradt írások, amelyek alátámaszthatják valóságtartalmukat? Lehetséges volt-e úgy viselkedni, ahogy az adott forrás elmondja: beleillik-e egy-egy esemény a korabeli Júdea világába? A hazánkban is népszerű Michael Hesemann az oknyomozó író szigorúságával, ugyanakkor a hívő ember buzgalmával kutatja fel a történelmi dokumentumokat és a régészeti leleteket, összevetve ezeket a Szűz Máriáról szóló ősi hagyománnyal. Mindezek figyelembevételével kialakít egy egységes képet, amelyből - mint egy különleges mozaik - kirajzolódik előttünk a Megváltó Édesanyjának hiteles alakja és életútja.

Michael Hesemann - A ​Názáreti Jézus
Michael ​Hesemann, a hazánkban is nagy sikert aratott "Sötét alakok" című könyv szerzője ezúttal a Názáreti Jézus életútját követi nyomon. Vajon mennyire hitelesek az evangéliumok leírásai a modern régészeti kutatások tükrében? Hogyan támasztják alá Jézus életének eseményeit a ránk maradt tárgyi emlékek? A szerző Bibliával a kezében bejárja Betlehemet, Názáretet, Kafarnaumot és Jeruzsálemet, s régészekkel konzultálva szenzációs eredmények részleteit teszi közzé. Miért nevezhetjük titokkal teljesnek a betlehemi barlangot, ahol Jézus született? Hogyan nézett ki názáreti lakóháza? Milyen lehetett a jeruzsálemi templom, ahol számtalanszor megfordult; milyenek voltak a kőedények, melyekben a víz borrá változott; hol van az a rendkívüli akusztikai tulajdonságokkal rendelkező sziklatömb, ahonnan több ezer ember tisztán hallhatta a hegyi beszédet? A könyv számos bibliai esemény megértését teszi könnyebbé, s érdekfeszítő stílusával egyben lebilincselő útirajz is.

Kollekciók