Ajax-loader

Somlyó György könyvei a rukkolán


Somlyó György - Nem ​titok
Somlyó ​György: Nem titok nem mondhatom el senkinek mindenkinek sem mondom el mert nem lehet elmondani megérni csak meg lehetett átélni csak át lehetett elbírni is el lehetett csak elmondani nem lehet szabadni szabad volna csak úgy lehet lehetni nem lehet nem mintha titok volna nem se magán- se államtitok és nem is titkolnivaló csak éppen el nem mondható csak mint a víz nem fogható mint a tűz nem érinthető csak nem kaphat bele a szó mint azbesztruhába a láng nem lehet hol elkezdeni és nincsen hol fejezni be nincs benne semmi különös nincsen semmi rendkívüli ha elmondanám senki se ámulna vagy ájulna el csak nem lehet elmondani azt se mondanák “na ne mondd!” “ki hitte volna?” “nem lehet!” csak elmondani nem lehet nem gyönyörűbb nem iszonyúbb mint az amit elmondanak csak nem lehet elmondani ha csak talán nem épp azért mert nem lehet elmondani nem el- és nem leleplezés nem botrány nem szenzáció nem is az a Legmagasabb a Nagy Kísértés az a Ki- mondhatatlan amit szelíd költők néha vas öklei döngetnek mind a tébolyig csak úgy érzem semmit amit eddig elmondtam valaha nem mondtam addig el amíg ezt egyszer el nem mondhatom

Somlyó György - Árnyjáték
"(Lehet, ​talán, biztos, majdnem biztos, hogy ez a váratlan döbbenet adta az első indítékot - az »alapeszmét»? a kezdeti energiát? az »ihletet»? vagy ki tudja, mit? ki tudja, mi kell, hogy írni tudjunk? hogy ne tudjunk írni? - ahhoz a regényhez, amelyet majd, tudom, meg kell írnom, bármennyire el sem tudom képzelni mos, hogy megírjam. Nem volt-e ez az előttem lejátszódó »cselekmény» valamiképpen minden regény ősképe, jelképe, maga a regény? Hiszen minden regény voltaképpen egyfajta sztriptíz, amelyben levetkőzünk, fejezetenként egy-egy ruhadarabot vetve le, felülről kezdve... S mikor már semmi sem marad, csak a nájlonnadrág vagy, mondjuk, az ágyékkötő, akkor egy rántással azt is letépjük - és, ha egy kis szerencsénk van, ott áll előttünk a költemény. [The Autobiograpy of William Carlos Williams.] Lehet, majdnem biztos, hogy e rettentő sztriptíz és W. C. W. rég olvasott s msot hirtelen felrémlő regény-sztriptíz-elméletének egymásba szikrázása bocsátotta ki bennem a regény első fénysugarát, a regényét, amelyet majd meg kell írnom, amelyet bizonyára meg fogok írni, akármennyire írtózom is tőle. De amelyet csak akkor szabad, csak akkor lehet megírni, csak az adhat feloldozást megírásának vétke és megváltást megírásának mártíriuma alól, ha a megtörténteket, elmondásukkal, meg nem történtté tudom tenni, ha megírásával egyben meg is tagadhatom, amit megírok, ha végül valóban kibukkan valahol a szavak, a sok, a nagyon is sok, a túl sok szó mögül [amit szégyellek, amitől irtózom] az, ami életem egyetlen értelme, legfőbb kísértése, az áldott és átkozott , a szent és obszcén meztelenség: a költemény...)"

Somlyó György - Füst Milán válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - Városok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - A ​vers – a versben
"A ​költészet az egyetlen, emberek által gyakorolt mesterség, amit nem kell és nem lehet sem tanulni, sem megtanulni. Nincs és sosem volt iskolája (legfeljebb a történetírás, az irodalomtörténet kreált számára utólagos iskolákat). Ez a tanulatlanság és tanulhatatlanság lehet az emblémája. A költészet a költészetben rejtőzik. A vers mindig a versben bujkál. Csak ott, a labirintus ismeretlen dimenziójában lehet rátalálni."

Somlyó György - "Miért ​hal meg az ember?"
Tartalom: Fevershami ​Arden (névtelen szerzőtől) Shakespeare: II. Richárd Racine: Phaedra Victor Hugo: Marion de Lorme Paul Valéry: A lélek és a tánc Jean Giradoux: Elektra Jean Anouilh: Médeia Federico Garcia Lorca: Bernarda Alba háza Illetve részletek a Machiavelli: Mandragóra, Calderón: Prométheusz, Schiller: Wallenstein tábora, William Blake IV. Edward és William Blake: III. Edward c. művekből

Somlyó György - A ​macska tízezer létezésmódja
Baudelaire-től ​Nerudáig és Eliottól Vas Istvánig sok kiváló művész rajongott a macskáért. A költő Somlyó György és a festő Szántó Piroska is osztozik rajongásukban. Somlyó stilizáltan klasszicizáló lírai kísérletektől a politikai költészeten át valami nagyfeszültségű humanista neointellektualizmusig szélesen ívelő, pallérozott és minden korszakában ihletetten érzékies költészetéből szinte magától értetődően fakad ez a kötetnyi macskavers. A Kossuth-díjas festő-grafikus-író Szántó Piroska, forrongó szentendrei hagyományok és kísérletek európai látókörű, eleven klasszikusa, élet és halál szorongóan derűs-szenvedélyes krónikása, a természet, fű-fa-virág-állat érzékies szerelmese örökíti meg azt a büszke titkot, amit közönséges macskának tudunk. Ünnepélyes alkalom ez: egy költő és egy festő közös ihlettel ünnepli kedves állatát, Neruda bájos "szalontigrisét".

Somlyó György - Két ​szó között - A költészet évadai 4.
_A ​költészet évadai_-nak negyedik kötetét kapja kézhez az olvasó. A versírói, fordítói mesterségről, a költészetről, költőkről, festőkről és filmesekről szól benne Somlyó György. De elsősorban önmagáról: önmaga fejlődéséről, érdeklődéséről és vonzalmairól, olvasói-versírói módszereiről, emlékeiről és friss élményeiről. Bár a kötetnek csak egy témája van - a művészet s a vele alkotó vagy befogadó módon foglalkozó ember - , a megközelítés sokszempontúsága miatt a kötet rendkívül változatos, színes. Somlyó György egyaránt ért a tudós elemzéshet, a költői megjelenítő erővel bíró művészi leíráshoz, a személyes varázsú vallomáshoz s a pillanat szülte frappáns rögtönzéshez. Bármiről és bármilyen formában ír is, az a már-már elfogult szeretet, hűség és odaadás, amellyel választott hivatását, a költészetet szolgálja, vonzásával tökéletes egységet teremt "esszé-folyamának" ebben az új kötetében is.

Somlyó György - Mesék ​a mese ellen
Ezek ​a versek megerősítenek abban a meggyőződésemben, hogy a kortárs költészet lassacskán világra hoz egy a világról, rólunk szóló objektív realitást. A preszokratikus folyam feltámadása? Azt hiszem, Somlyó fontos szerepet játszik ebben.

Somlyó György - „Másutt”
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - Füst ​Milán, vagy a lesütöttszemű ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - A ​mesék második könyve
"A ​mesék könyvében - a Mesék a mese ellen és A mesék második könyve című kötetek együttes újrakiadása - ennek az ősi igézésnek hite ragyog fel, amelyben Somlyó György műveltsége, gondolati anyaga csupán eszköz az elvesztett vagy elvesztettnek hitt szavak, fogalmak, a varázslat újrateremtésében, ahogy ő írja: "amilyen leküzdhetetlen erő hajt időről időre lerombolnom addigi önmagamat, ugyanolyan erő tart fogva egy ideig a megtalált új elemeknél, amelyeknél magam újra felépíthetem." Ebben a rombolva- épülő költői világban, ahol a szavakban, vagyis a "nyelv ökonómiájában és lebegésében rejlik annak az izgalomnak és nyugtalanságnak a titka, amit keltenek" fogalmazódik újra a világ és a költészet viszonya."

Somlyó György - Picasso
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - Talizmán ​- 138 szonett
Európai ​műveltségének gyöngyszemeit helyezi míves foglalatba, fűzi egyetlen hatalmas füzérbe a kincsgyűjtő régi főurak szenvedélyével az Ünnepi Könyvhétre megjelenő kis kötetben a költő. "Leírni, leírni, leírni mindent!" írja a francia klasszikusok hagyományán nevelkedett művész Rimbaud-ról szóló versében. Az egyéni műveltségnek ilyenforma körképben, a teljesség igényével való megmutatása pedig nem kevés bátorságot igényel. Hiszen minden valamirevaló alkotónak megvan a maga pöre a kritikával legalábbis annak vállonveregető, öncenzúrára intő, hatalmi szóval a művész vakmerőségén sajnálkozó vonulatával. Somlyó Györgyöt a szocializmus évtizedeiben az terhelte, hogy nem eléggé spontán, nem "elsődleges", hanem intellektuális, ráadásul művelt költő is, idegen áramlatok importőrje. Tagadhatatlanul van igazság ebben: Somlyó intellektuális költészetét az erdélyi Lászlóffy Aladár hasonló törekvéseivel együtt az emberi kultúra panoptikumaként is szokás emlegetni. Helyénvaló azonban ezt a perspektívát Európa kultúrájára szűkítenünk, hiszen három szonettől eltekintve a Talizmán témaköre erre szorítkozik. Ezen belül nem kevés a magyar tárgyú költemény: Dávid király és Mozart mellett Csokonaival, Vörösmartyval, József Attilával, Bartókkal is találkozhatunk pár pillanatra. Az egymásra reflektáló, egymásba vegyülő szövegek villanásai rezgő diadémként, színes kaleidoszkópként a költő arcélét is megsejtetik velünk, aki "Ha külön napként tán nem kelt az égre,/ de érzékeny tükörként, mint a hold,/ felelt a nagy bolygók tündökletére."

Somlyó György - Palimpszeszt
A ​kötet címének szótár szerinti jelentése: olyan papirusz vagy pergamen, amelyről az eredeti írást (áztatással, vakarással) eltávolították, de helyébe újat írtak. Az egyik palimpszeszt-vers, az _Írás_ pedig ezeket mondja erről: "megiratlan könyveim üres papírjára / írom azt amit nem írok... / ...ó megnemszületett / vers annunciációja / a szótlanul fogant / amely végül is a szó / vérében és mocskában jő a világra / ihlet angyali üdvözlete / alig feltűnő máris eltűnő / _angelus novus_ / jelenj meg mégis mindig újra / hogy megiratlan könyveim üres papírjára / írhassam amit nem írok / ami most is örökre megiratlan." És hozzátehetjük ehhez: minden vers egy megvalósíthatatlan másik vers hiányát realizálja, ahogy a megélt valóság a megélhetetlen valóságot, és ezért marad "üres" a papír, ha van is szöveg rajta. Mert persze van, az említett érzelem- és helyzetlogika háttere előtt, annak a háttérnek az élete előtt. És mi ez a "szöveg"? A mai ember nem szűnő szépségvágya, érzelem- és harmóniakeresése, miközben mindezek tettenérhetetlen érzékletességeiben él - kénytelen élni. Ez a "szöveg" egyfelől. Másfelől az, ami az üressé vált papiruszon vagy pergamenen egykor volt, plasztikusan ráíródott arra, szóval mindannak az élmény-használati kísérlete, ami az európai ember érzelmi, szellemi, művészeti és történeti kultúrája. Somlyó György mintegy letapogatja ezeket a maga jelen idejével, jelen idejű dilemmáival, mindenféle természetű dilemmáival. És hogy bezáruljon a kör, egy ilyen palimpszesztben, egy ilyen Írásban is azt írja, amit nem ír.

Somlyó György - A ​mesék könyve
Mese ​a címről Jacqueline-nak és Eugène-nek Mesék rólam és rólatok mesék magunkról és másokról mesék mindenről és semmiről mesék a semmiről és valamiről a virágokról és a történelemről az anyagról és az antianyagról egyszerű mesék nem is olyan egyszerűek mesék kijelentő módban és feltételes módban mesék múlt és jövő időben mesék az eltűnt időről mesék a megtalált időről mesék innen és túl túl rajtam és túl rajtad magamon túl TÚL jóakaratú mesék erőszakos mesék óvatlan mesék LUST ZU FABULIEREN és DE FABULARUM NATURA mesék iskolája mesék kérdése mesék felelete mesék asztala mesék kapuja mesék lajtorjája mesék kávája mesék kútja mesék útja mesék hármasútja mesék válaszútja mesék geológiája mesék gene- alógiája mesék idomai mesék idiómái mesék limese Mesék síkban és térben projektív mesék logaritmusos mese Utazás a mesék középpontjába Fables ineffables The Way of All Tale Kezdetben vala a mese ITE FABULA EST Mesék arról amit nem lehet elmesélni mesék amikben nincs mese mesék a meséért MESÉK A MESE ELLEN

Somlyó György - Seregszemle
Versek "Ajánlom ​ezeket a verseket a magyar ifjúság milliós seregének, társaimnak, akik a bányákban, az üzemek- ben, a földeken, az iskolákban és egyetemeken, a néphadseregben, a termelés, a tanulás és a kultúra minden területén harcolnak a szocializmusért és ajánlom az új, egységes ifjúsági szövetség I. Kongresszusának." Somlyó György

Somlyó György - Kérdés ​és felelet
Azt ​itt következő tanulmányokat nem egyes kérdések módszeres kidolgozása hozta létre; nem tudományos kutatás, filológiai munka eredményei. Egy író költői és dramaturgiai gyakorlatának napi alkalmaiból születtek, a szocializmus felé haladó magyar népi demokrácia ideológiai harcai közepette. Ha kötetbegyűjtésüket valami indokolja – akkor az mindenekelőtt létrejöttük időpontja; és az irodalmi, művészeti kérdéseknek a demokrácia építésében, a feudál-kapitalista osztályok gazdasági likvidálása után ideológiai térre tevődő osztályharcokban megnövekedett fontossága. Az a minden eddiginél nagyobb társadalmi szerep, amely a szocializmusban vár irodalomra és művészetre; hogy tudatosítsa a dolgozó népben azokat a hatalmas, egész életükre kiterjedő változásokat, amelyek saját munkája és harca nyomán alakítják újjá magát és körülményeit.

Somlyó György - Rámpa
"... ​hirtelen ordítozás tört ki, az általános ordítozáson is áttörő ordítozás, és láttad, ahogy az oszlop elején álló igazolóasztal mellől két csendőr puskatussal ver odább a nyitott vagonok irányába egy hátizsákos, viharkabátos kis emberkét, szétszaggatva és a sárba taposva a kezéből kitépett kis félívnyi géppapirost. Éppen olyant, amilyen neked is itt van a kezedben. Szóval ez történik, gondoltad, igen, hosszú idő óta (ki tudja, mennyi, félórája, vagy már egy órája is annak, hogy itt állsz?) először lehet azt mondani, hogy "gondoltad", szóval ez történik, gondoltad, még sincs felkoncoltatás, igazán nincs igazság, gondoltad, akinek "hamis" védlevele van, csak ugyanolyan sorsra jut, nem rosszabbra, mint akinek semmilyen se volt...."

Somlyó György - Arión ​éneke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - "Modernnek ​kell lenni mindenestül"
"A ​modernség kezdeti időszakában lehetett jóhiszemű tévedés, a fejlődés egészének ismeretében már csak célzatos ferdítés lehet nem venni észre, hogy a magukat modernnek nevező és mások által "modern"-nek csúfolt mindenkori művészi irányok egyik fő vonása éppen nem a hagyományok teljes elvetése, hanem azoknak az addigiaknál tudatosabb, szélesebb körű és összetettebb feldolgozása. Igaz, ebben az ellentétben felületesnek vagy akár tisztességtelennek tetszhető játék folyik a "hagyományos" szóval, illetve annak lehetséges kettős értelmével. De még inkább igaz, hogy szó valóságos kétféle értelmezésében lehet megragadni éppen a modernek és a hagyományosak hagyományhoz való viszonyának ellentétét."

Somlyó György - Szélrózsa
...mert ​néma gyermek minden kis magyar, s a nagyvilág nem érti szavát. - így fogalmazta meg Kosztolányi a magyar irodalom régi fájdalmát, hogy Arany János, Ady Endre, József Attila alig-alig jut el a francia, angol vagy az orosz olvasóhoz, s ha eljut is, vajon mit éreznek meg az eredeti nagyszerűségéből? Különös paradoxon, hogy a magyar irodalom a műfordítást alkalmazta gyógyszerül, ha minket nem ismernek, hát legalább mi ismerjük meg a nagyvilág minden üzenetét. Ebből a feladatból részt kért minden magyar költő - sokszor saját műve rovására is. Jelentős feladatot vállalt magára Somlyó György is, hiszen ez a gyűjtemény, mely válogatott műfordításait tartalmazza, görög epigrammáktól Aragonig ível. A kötet sok olyan költővel ismerteti meg a magyar olvasót, akikkel eddig nem foglalkozott a műfordítás - irodalom. Bemutatja Blake-et, a nagy költő-festőt, akit hosszú idő után most felfedezett az irodalomtörténet és az olvasó egyaránt. Olyan költőket is bemutat, akiket eddig egyáltalán nem ismertünk, klasszikust, modernet egyaránt: Charles Crost Hoffmanstahlt, Claude Royt és Fiefmelint. Az antológia többnyire francia, angol, német, szovjet költők versei tartalmazza, de szerepel benne amerikai, török, görög és albán költő műve is. A műfordításnak elsősorban jó magyar versnek kell lennie és hűnek, tartalomban, formában egyaránt az eredetihez. Magas mérce ez, és Somlyó György műfordításai elérik ezt a magas színvonalat.

Somlyó György - Rámpa ​- Árnyjáték
A ​85 éves Somlyó György előtt tiszteleg a kiadó ezzel a könyvvel. A költőként, esszéistaként, a francia kultúra szenvedélyes terjesztőjeként ismert és elismert Somlyó művelte a szépprózát is. Két kisregénye az 1970-es, illetve 1980-as évek elején született, mindkettő olyan alapélményből, amely után a költő már nem tud megszólalni az ő természetes irodalmi hangján, jelen esetben versben, hanem az ellenkezőjére vált. Prózaírók ilyenkor szoktak verset írni, Arany János pedig ilyenkor írta le azt az egy sort prózában a verssor után: "Nem megy. Nagyon fáj..." A Rámpa történési ideje rövid: a vasútállomáson gyűjtötték össze azokat a zsidókat, akik svéd menlevél birtokában vonakodnak felszállni a "halálvonatokra". A védleveleket ellenőrzik, birtokosuk tudja, hogy valószínűleg hamisak, hiszen kézen-közön jutott hozzájuk. A hosszú sor lassan kígyózik, különböző emberi sorsok, magatartások kerülnek felszínre várakozás közben. Kiválasztásra várva… Ennek a helyzetnek minden mélysége és kisszerűsége kendőzetlen őszinteséggel. Miközben a magyar irodalom, a magyar műveltség véderőként próbálja az agyban kioldani a pánikot. Az Árnyjáték történési ideje jó húsz évvel későbbi, mégis az előző társa. A megrázó élethelyzet itt a barát haldoklása és halála. Az emlékek, az egymáséval összefüggő tudás. A veszteség leküzdése. A megmaradt bűntudata. És főként a kendőzetlen őszinteség az, ami ezt a két regényt összefűzi. Mindkettő nagy alkotása a magyar irodalomnak.

Somlyó György - Füst ​Milán alkotásai és vallomásai tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - Kőkörök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - Hármastükör
Alcím: ​I.Válogatott versek, II. Válogatott tanulmányok III. Válogatott műfordítások

Somlyó György - A ​költészet ötödik évada
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - A ​költészet vérszerződése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - Philoktétésztől ​Ariónig I-II.
A ​válogatott esszék egy nagyműveltségű és érzékeny költő, műfordító és kritikus személyes perspektívájú, de nem a teljesség igényével készült irodalomtörténetét körvonalazzák Írásainak középpontjában elsősorban a modern alkotók művei állnak (magyarok és külhoniak egyaránt), jónéhány esszé pedig általánosabb, műfaji, kritikai vagy fordítási kérdéseket vet fel. A Somlyó György korábbi, agyonforgatott és ma már mind nehezebben hozzáférhető könyveiből készült válogatás az általános irodalomértést segíti és különösen a modernség megértése iránt érdeklődő irodalomszakos hallgatóknak, ifjú kutatóknak, irodalombarátoknak, művészetszeretőknek szolgálhat olvasmányul.

Somlyó György - Önéletrajzaimból
Somlyó ​György 80. születésnapját ünnepeltük meg ezzel a kötettel, amely zömmel már kiadott, különféle alkalmakra írt esszéket, megemlékezéseket tartalmaz – mindegyik a költő életével, barátaival, kortársaival összefüggő érzéseket, gondolatokat közvetít.

Somlyó György - A ​költészet évadai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somlyó György - Adónis ​siratása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók