Ajax-loader

Eősze László könyvei a rukkolán


Eősze László - Forr ​a világ
"Minden ​zeneszerző megírta életrajzát, kottában: csak tudjuk elolvasni. Igazabb képet kapunk róla, mint az akár maga, akár mások által írt kötetes életrajzokból. De érteni kell a zene nyelvén." A zenét tolmácsolni más nyelven valóban szinte lehetetlen, a szó keveset mond... Ez a kis könyv mégis próbát tesz, hogy szavakban mutassuk be Kodály Zoltán gazdag munkásságát. Az ő töretlen élete nagyszabású program: olyan zenei műveltség megteremtése, melyben az egész nép részes.

E%c5%91sze_l%c3%a1szl%c3%b3_verdi
elérhető
1

Eősze László - Verdi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eősze László - Trisztán ​és Aida
Érdekfeszítően, ​olvasmányosan, s egyben szakmailag igényesen írni egy olyan összetett, sokoldalú műfajról, amilyen az opera, ez a legnehezebb, legizgalmasabb zenetörténészi feladatok egyike. Megnehezíti a szerző dolgát, hogy egyrészt szeretné megnyerni e különleges zenés színház számára azokat, akik még alig vagy egyáltalán nem találkoztak az operával, másrészt tartalmas olvasnivalót szeretne kínálni a műfajt már jól ismerő zenekedvelőknek is. Erre vállalkozott Eősze László, az Erkel Ferenc-, Szabolcsi Bence- és Széchenyi-díjas zenetörténész, Kodály Zoltán életrajzírója, Verdi és Wagner életművének népszerűsítője, a magyar zenetörténet írás doyenje, amikor az Operaélet folyóirat hasábjain közreadta esszésorozatát. A Holnap Kiadó ezen operákról és operakomponistákról szóló, szakmai megalapozottságú, de vállaltan szubjektív megközelítésű tanulmányokból gyűjtött össze egy válogatást ebbe a kötetbe.

Eősze László - 119 ​római Liszt dokumentum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eősze László - Örökségünk: ​Kodály
Kodály ​Zoltán életműve - hét munkás évtized termése - a mi gazdag örökségünk. Olyan örökség azonban, amit nem elég csupán birtokolni, gondozni is kell. Tóth Aladár, a biztos ítéletű esztéta állapította meg elsőként egy 1928-as, Pesti Napló-beli cikkében, hogy "Kodály egységes és általános, európai nívójú, de sajátosan magyar zenekultúráért vívott küzdelme: a mai Magyarországnak kétségkívül legheroikusabb és legmélyebb gyökerű kulturális erőfeszítése." - És mégis: máig többen vitatják, mint ahányan értik és elismerik... Kötetünk húsz tanulmánya, három nagy fejezetben Kodály művészetét és eszméit kívánja sokoldalúan és hitelesen bemutatni azzal a céllal, hogy megpróbálja mintegy közvetíteni szellemének ki nem hunyó sugárzását a XXI. század számára. E feladat legalább megközelítő teljesítésének záloga, hogy a szerző Kodály biográfusaként tizenhárom évet töltött a mester közelében.

Eősze László - Richard ​Wagner életének krónikája
Wagner ​művészete már a komponista életében megosztotta a zenei világot. A lelkes rajongók s az ádáz ellenfelek halála után is évtizedekig vitatkoztak zenedrámái, esztétikai elvei fölött. Vele vagy ellene - ez volt soká a kérdés. Nélküle nem lehetett. De nemcsak megosztotta, meg is termékenyítette a zenei életet: indítást, ösztönzést adott egymással ellentétes irányzatoknak. Sokrétű egyénisége így hat, a maga ellentmondásos voltában, napjainkig. Ez a könyv végigkíséri Wagnert fordulatokban gazdag pályáján. Érdekes, helyenként izgalmas módon három oldalról nézi-látja az alkotót és művét: válogat a komponista leveleiből-vallomásaiból, kiragadva az igazat s a jellemzőt - a kettő nem mindig esik egybe -, idézi a kortársak írásait, barátokét-ellenfelekét - köztük néhány ismeretlen dokumentumot is közöl -, s végül hangot ad annak az objektív véleménynek, melyet az utókor alkotott a komponistáról és zenéjéről. Az első adja a képnek mintegy vázát, körvonalait, a második a színeit, s a harmadik a mélységét. Így bontakozik ki Richard Wagnernak, a zenetörténet egyik legkimagaslóbb és legvitatottabb alakjának hiteles és korszerű portréja.

Eősze László - Giuseppe ​Verdi életének krónikája
A ​nagy olasz zeneszerző életét mutatja be ez a mű napról napra, egykorú feljegyzések, hiteles dokumentumok alapján. Mindennemű torzítástól, regényességtől mentesen, a maga valóságában tárul elénk az opera egyik legnagyobb mesterének, az izzó hazafinak, a megalkuvást nem tűrő, tisztalelkű embernek küzdelmes, szép élete. Verdi művészetének még jobb megismerését segíti elő e kis könyv, bemutatva egy gazdag élet minden képzeletalkotta történetnél izgalmasabb valóságos krónikáját.

Eősze László - Kodály ​Zoltán életének krónikája
Kodály ​Zoltán pályafutásának bőségesen dokumentált, hiteles története, melyből szinte napról napra nyomon követhető a zeneköltő, a tudós, a nevelő és a művelődéspolitikus kibontakozásának, küzdelmeinek és beérkezésének minden fontosabb eseménye. A szerző a korábban feltárt források áttekintésén kívül számos eddig ismeretlen dokumentum közlésével legújabb kutatásainak eredményeiről is számot ad.

Eősze László - Az ​opera útja
Az ​opera - ez az immár három és fél évszázad óta legnépszerűbb és napjainkban is legkedveltebb zenei műfaj - a 16-17. század fordulóján Firenzében született s azóta is világszerte virágzik. A tudomány több mint harmincezer operát tart számon, így joggal mondhatjuk, hogy ennek a zenei műfajnak eddig megtett útja és sokszínűen gazdag eredménye híven tükrözi mind az egyes népek alkotó hozzájárulását a hangok művészetéhez, mind pedig az európai társadalmak fejlődését. Eősze Lászlónak - a külföldön is értékelt Kodály-monográfia szerzőjének - könyve az első magyar mű, amely rövid, áttekinthető és élvezetesen olvasmányos módon foglalja össze az opera negyedfél évszázados történetét: miként terjedt el és ágazott szerte Itáliából az új énekes-hangszeres műfaj, s hogyan lett Németországban szimfonikus, Franciaországban táncos, Oroszországban kórus-jellegűvé; miképpen lépett át a haladás földrajzi és nyelvi határokon, majd ismét: miként vált más korokban mindenütt a nemzeti kultúrák szerves alkotó elemévé... A zárófejezetben a szerző az opera és a társadalmi fejlődés szerves összefüggéseiről nyújt világos képet. Minden zenebarát érdeklődésére számíthat a könyv tudományos értékű függeléke is, amely a névmutatón és a zenei műszavak jegyzékén kívül az ismertetett mintegy 300 opera fontosabb adatait és az opera műfaji történetéről megjelent könyvek nemzetközi bibliográfiáját közli.

Eősze László - Kodály ​Zoltán élete és munkássága
Előttünk ​áll Kodály Zoltán, a zeneszerző, a tudós kutató, a nevelő. Végigkísértük eddigi életútján. Láttuk küzdelmeit, nehézségeit, örültünk győzelmeinek, sikereinek. Művészetének, munkásságának értékelése nem volt e könyv célja. Annak az ideje nem is jött még el. Annyi azonban bizonyos, hogy alkotásai a világirodalom örökbecsű remekművei között foglalnak helyet. Sokrétű, fáradhatatlan tevékenységével szinte egymaga teremtette meg a magyar műzene hiányzó múltját, s ugyanakkor biztos kézzel mutatta meg a fejlődés irányát, a ragyogó jövőt. A magyar zenei műveltség megalapozásával, mint népünk felemelkedéséért dolgozó nevelő, halhatatlan érdemeket szerzett. Munkája nyomán szemünk előtt bontakozik ki kulturális életünk új virágzó korszakának képe. Azé a korszaké, amelyben: a zene mindenkié!

Eősze László - Kodály ​Zoltán
Születtem ​Kecskeméten 1882-ben, Pestre kerültem 1900-ban, a Zeneakadémiára jártam 1905-ig (közben egyetemre is), Berlinben és Párizsban kóboroltam 1906 telétől 1907 nyaráig, s itt a Zeneakadémián tanítok négy esztendeje - így hangzik Kodály 1911-ből való mindmáig egyetlen nyilvánosságra került önéletrajza. A huszonkilenc éves mester ebbe a pár sorba sűrítette minden mondanivalóját. Életrajznak talán kevés, jellemrajznak viszont elég sokatmondó.

Eősze László - Kodály ​Zoltán élete képekben és dokumentumokban
"Kodály ​Zoltán élete - mely a mintegy kétszázötven, jórészt ismeretlen képből, dokumentumból s a rövid tanulmányokból e kötet lapjain kibontakozik az olvasó előtt -, ez a küzdelmekben gazda életpálya, olyan, mint egy hatalmas, jól szerkesztett variációs mű: kompozíciói, írásai, beszédei mind egyetlen téma hordozói. Ez a központi gondolat, amely Kodályt sokrétű munkásságának minden ágában vezérelte, egy európai rangú s egyben sajátosan magyar zeneművészet és zenekultúra megteremtése volt."

Kollekciók