Ajax-loader

Raffy Ádám könyvei a rukkolán


Raffy Ádám - Két ​malomkő
Fordulatos, ​mozgalmas regény Erdélynek Apafi Mihály fejedelemsége idejéből, eleven-izgalmas képet rajzol a 17. századi erdélyi nagyúri intrikákról s a fejedelemségnek a törökökkel való tárgyalásairól, belső hatalmi harcairól, egészen Thököly Imre fejedelemmé választásáig. Raffy Ádám a hivatott regényíró s az egykorú történelem avatott ismerője biztonságával idézi meg a "két malomkő", a magyarságot egyaránt végső elnyeléssel fenyegető török porta és bécsi udvar szorongatásában élő Erdély ügyes diplomáciai manővereit s azokat a derék férfiakat, akik ezt az életmentő politikát kialakították, és gyakran a legnagyobb személyi áldozatok árán is gyakorolták a függetlenség megőrzése érdekében. Jellegzetes történelmi alakja volt ennek a küzdelemnek a regény vonzó színekkel megfestett, kiemelkedő hőse, Rozsnyai Dávid deák, akit tanulni küldtek a törökökhöz, s akiben az író magával ragadó erővel fogalmazta meg a humánusan érző magyar politikus igazi portréját.

Covers_31822
elérhető
0

Raffy Ádám - Heródes
Heródes, ​másképpen Nagy Heródes i.e. 37-4 között Júdea királya volt. Királyi címét és hatalmát Rómától nyerte, a Róma-ellenes népmozgalmakat sorra leverte, saját feleségét és fiait kivégeztette. Az evangélisták neki tulajdonítják a betlehemi gyerekgyilkosságokat is. Másfelől ő állíttatta helyre a jeruzsálemi templomot, építette a királyi palotát és számos középületet, szervezte újjá a csaknem ismét dávidi méretű ország adminisztrációját. Raffy Ádám életrajzi regénye hűen követi nyomon Heródes cselekménydús életét és a korabeli történeti eseményeket.

Raffy Ádám - Örök ​szomjúság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Raffy Ádám - Ha ​Giordano Bruno naplót írt volna...
A ​gondolatszabadság, a dogmáktól független kutatás és a termékeny kételkedés mártírjai közül senki sem áll olyan közel a modern emberhez, mint Giordano Brunó, Galilei máglyahalált halt tanítómestere. Évszázadokat előrevetítő, hányatott, színes élete és tragikus vége valósággal legendás hőssé avatja. E hősnek Európán átvillanó, az új világkép s az új ember érdekében harcoló szuggesztív egyéniségét eleveníti meg Raffy Ádám könyve, közvetlen élményünké téve Giordano Bruno változatos életútját. Bruno, a kései reneszánsz lenyűgöző, lángoló hőse első személyben beszéli el gyermekkorát, vágyait, szinte révületben fogant kozmikus megsejtéseit, fáklyavivő vándorlásait, örömeit és gyötrődéseit - egészen a római máglyáig. Raffy Ádám művéből teljes plaszticitással domborodik ki Giordano Bruno, nemcsak mint mozgalmas korának legkiemelkedőbb szelleme, de mint optimista, örök emberi törekvések szimbóluma is.

Raffy Ádám - A ​léleklátó
Mesmer ​doktor Európában elsőként alkalmazta orvosi gyakorlatban a hipnózis gyógyító hatását. Bár kísérleteit sok misztikus hókuszpókusszal kísérte, és jóformán maga sem volt még tisztában felfedezése jelentőségével, mégis utat tört, elősegítette az emberi pszichikum működésének, gyakorlatának megismerését. Nemcsak a kor, amelyben élt (a XVIII. század vége és a XIX. század eleje, a felvilágosodás és a francia forradalom ideje), hanem az ő élete is rendkívül izgalmas, hányatott volt. Szegény diákként kezdte a jezsuitáknál, de közvetlenül a fölszentelés előtt otthagyta a papi pályát, hogy Bécsben folytassa tanulmányait. Itt megismerkedett egy gazdag asszonnyal, aki szárnyai alá vette a nyomorgó és óraadásból élő diákot, később összeházasodtak. Vagyonos, előkelő úr vált Mesmerből, és már-már úgy látszott, hogy felhagy tudósi ambícióival, de barátai unszolására mégis folytatta kísérleteit. Hipnózissal gyógyított. Nemcsak idegbetegek jártak hozzá, hanem mozgásszervi megbetegedésben szenvedők is. Sikeres gyógyításainak híre egész Európában ismertté tette a nevét. A nép istenítette. Orvostársai féltékenyen és ellenszenvvel fogadták sikereit. Egy balul sikerült szerelem és gyógyítás után az addig körülrajongott orvosnak szinte menekülnie kellett Bécsből. A forradalmi Párizsban kötött ki, eleinte ott is nagy sikert aratott újfajta gyógymódjával, de később végleg lehanyatlott csillaga. Ráffy Ádám életrajzi regénye igazi emberközelbe hozza a különleges egyéni adottságokkal rendelkező tudós-orvos érdekes alakját.

Raffy Ádám - A ​máglya
Giordano ​Bruno alakját idézi Raffy Ádám könyve. Nemcsak a tudományos gondolkodás történelmének egyik drámai epizódja a könyv, amely az ember, a tudós, a forradalmár s a filozófus életpályáját végigkísérve az ismeretek gazdagságát nyújtja az olvasónak, hanem regény is egyúttal. Raffy lélektani és kortörténeti pontossággal deríti fel az okokat, amelyek Giordano Bruno egyéniségét kialakították, S elvezették a filozófust a törvényszerű és elkerülhetetlen hősi sors vállalásáig. S miközben A máglya bizonyítja, hogy Bruno a mártírhalált az emberiség igazi érdekének felismerésében, a bátor s megújulni képes tudomány jövőjéért küzdve vállalta, az író végigvezet Bruno nyomában szinte az egész akkori Európán, a vallási viták S a tudomány új korszakát érlelő küzdelmek színterén, ahol a bölcsek kövét keresők s aranycsinálók szomszédságában már ott él a "földet mozgató" Galilei is. A börtönéből, a mindenfajta elnyomástól szabadulni akaró szellem és tudomány az igazi élet útját építgeti s a küzdelemben a tudós személyes, hősi példája csakúgy eldöntő erejű tett, mint maga a felismerés. E gondolat reménybeli megformálása teszi teljessé ezt a negyedszázaddal ezelőtt írt művet.

Kollekciók