Ajax-loader

Alföldi András könyvei a rukkolán


Alföldi András - A ​korai Róma
A ​világhírű magyar emigráns ókortörténész könyve Róma városának a megalapítását követő hét évszázadáról, melyben részletesen leírja a parányi városból Itália vezető hatalmává váló település fejlődését, nagyban átértelmezve a közkeletű sztereotípiákat. A hatalmas tudományos érdeklődést kiváltó mű eredetileg angolul és németül jelent meg a szerző emigrációját követően, ez az első magyar fordítása.

Alföldi András - Pogány ​szokások, keresztény emlékek
A ​világhírű magyar emigráns ókortörténész írásai a sztyeppei népek vallásos életéről, a kereszténység korai időszakának régészeti emlékeiről.

Alföldi András - Keresztény ​császárok, pogány Róma
Sorozatunkban ​a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, „örök” értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly „korszerű” feldolgozásának megjelenése. A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

Alföldi András - A ​későrómai birodalom válaszúton
A ​világhírű magyar emigráns ókortörténész írása Valentinianus császárról és a római birodalmat szétfeszítő vallási, társadalmi, kulturális ellentétekről. A mű eredetileg angolul jelent meg a szerző emigrációját követően, ez az első magyar fordítása.

Alföldi András - Nagy Lajos - László Gyula - Budapest ​az ókorban I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldi András - Magyarország ​népei és a Római Birodalom
Aki ​hazánk régi lakosainak a római világhatalomhoz való viszonyát attól az időtől kezdve tárgyalná, amikor Augustus elfoglalta a Dráva-Száva közét, olyan hibát követne el, mint az a botanikus, aki egy növény életműködésének megfigyelését csak attól a mozzanattól kezdené, amikor az a földből kibújik, s megfeledkeznék a mag földbejutásáról és a csírázásról, sőt a gyökerek táplálkozásához szükséges mikroszkopikus lények földalatti életközösségétől kezdve a megfelelő talaj s a nedvesség szerepéig mindenről, ami csak szükséges egy biológiai tünemény megértéséhez. De még azzal sem elégedhetünk meg, hogy a római impériumnak Magyarország felé való terjeszkedését első szárnypróbálgatásaitól kezdve vegyük szemügyre, mert a másik nagy ókori kultúrnép előőrsei is eljutottak errefelé, és ezért Róma mellett a görögség északra való hatolását sem feledhetjük el. A kettő összevetéséből fog csak elénk tárulni egy, országunk sorsában állandóan ismétlődő alapvető jelenség: két szembenálló nagy erőtömeg küzdelme földünkért. Valamint az elején, úgy a végén sem metszhetjük ketté egy évszám hóhérbárdjával a római Magyarország históriáját. Hiszen nem egyetlen taglócsapással, hanem évszázados vonaglásban múlt el itt is a rómaiság: először az állami szervezet hullott szét, azután lassan-lassan elnyelték a romanizációt a népvándorlás szűnni nem akaró hullámai. Arról, hogy milyenféle adatokra támaszkodnak megállapításaink, és hogy milyen módszerekkel szólaltathatjuk meg a rendelkezésünkre álló forrásanyagot, a függelékben szólunk. De annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez a szerény és bizonyára (már csak terjedelmileg is) fogyatékos ábrázolás lényegében önálló kutatómunkából leszűrt eredményeknek adja első körvonalait.

Kollekciók