Ajax-loader

Szilágyi Péter könyvei a rukkolán


Magyar Emőke - Tombácz Endre - Szilágyi Péter - Hatásvizsgálat, ​felülvizsgálat
A ​környezet értékeinek, állagának a jövő számára megőrzése indokolja a környezeti ártalmak keletkezésének megelőzését. E célt szolgálja a környezetvédelmi törvény által meghonosított környezeti hatásvizsgálat, amelyet valamely tervezett beruházás megvalósítása, tevékenység megkezdése, jelentős módosítása előtt kell végezni a lehetséges hatások átfogó (környezeti, társadalmi, gazdasági) felmérésére. A környezeti felülvizsgálat a már működő létesítmények környezetre gyakorolt hatásának feltárására, a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére irányul. A kézikönyvben foglaltak a vizsgálatok egyes lépéseinek magyarázatával, a munka módszertanára adott tanácsokkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az előkészítő dokumentumok szakmai szempontból igényesek legyenek.

Stefanovics Pál - Baj Attila - Farkas Bertalan - Sipos Sándor - Szilágyi Péter - Földünk ​a Szaljut-6 fedélzetéről
A ​Szojuz-36 űrhajó 1980. május 26-án Valerij Kubászov (Szovjetunió) és Farkas Bertalan (Magyarország) űrhajósokból álló szovjet-magyar, nemzetközi személyzettel startolt a világűrbe. Hozzákapcsolódott a Szaljut-6 Föld körüli pályán keringő űrállomáshoz, amelyen Leonyid Popov és Valerij Rjumin tartózkodott. A nemzetközi személyzet 8 napon át népgazdasági szempontból igen fontos, közös tudományos-műszaki, technológiai, orvosbiológiai vizsgálatokat és kísérleteket végzett, majd a Szojuz-35 űrhajón visszatért a Földre. Az album - amelyet az olvasó szíves figyelmébe ajánlunk - a világűrből folytatott vizsgálatok, kísérletek egyes eredményeit tartalmazza. Az űrfelvételek elkészítése, és azok tudományos értékelése együttesen a Bioszféra-M nevet kapta.

Kecskés András - Szilágyi Péter - Szuromi Lajos - Kis ​magyar verstan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Péter - Forma ​és világkép
Verstani ​tanulmányok.

Szilágyi Péter - Jogi ​alaptan
Szilágyi ​Péter Jogi alaptan című munkája elsősorban a kezdő joghallgatók számára íródott tankönyv, de azok is haszonnal forgathatják, akik a napi hírekben is előforduló jogi fogalmak pontos jelentésére kíváncsiak. A mű más hasonló tárgyú tankönyvektől abban különbözik, hogy nem korlátozódik a tételes jog tanulmányozásának előfeltételét képező olyan jogi alapfogalmak rövid magyarázatára, mint a jogalkotás, jogalkalmazás, jogforrás, jogszabály, jogi norma, jogtétel, jogviszony vagy alanyi jog, hanem emellett részletesen tárgyalja a jog- és állambölcseletnek azokat a kérdéseit is, amelyek megértéséhez nincs szükség előzetes tételes jogi tanulmányokra. Így többek között behatóan foglalkozik az állam- és jogtudományok tudományelméleti és módszertani kérdéseivel, az állam és a modern állam kialakulásának folyamatával és következményeivel, az állam sajátosságaival, funkcióival, szuverenitásával, az állami szervek típusaival, a normativitás mibenlétével és a jog fogalmával. Az ELTE jogi karának nívódíját 2002-ben elnyert mű átdolgozott és bővített kiadása az európai közösségi jog sajátosságait és alapvető fogalmait is tárgyalja, emellett kitér néhány, a közelmúltban nagyobb figyelmet kiváltó kérdésre is, így elemzi a visszaható hatály tilalmának és a szerzett jogok védelmének a különbségét is.

Samu Mihály - Szilágyi Péter - Jogbölcselet
A ​jogot tanulóknak készült tankönyv két részből áll. A első rész Elmélettörténeti fejezetek foglalata, amelyben a szerzők számítanak a Jogi alaptan című jegyzetben (l: 9822055) foglaltak ismeretére. Ebben a részben tárgyalják a tudományelmélet és -történet viszonyát, a jog- és állambölcselet fő irányzatait. Áttekintik az államról és a jogról való gondolkodás kezdeteit Mezopotámiától Indiáig, külön foglalkoznak az antik görög gondolkodókkal (a szofisták, Platón, Szókratész, Arisztotelész). A középkori jog- és állambölcselőket (Szent Ágoston, Aquinói Tamás és mások) követően pedig a reneszánsz és reformáció híres gondolkodóinak (Machiavelli, Luther, Kálvin) fölfogásával ismertetnek meg. A Jogelmélet című második részben a jogbölcselet szinte valamennyi központi kérdése szerepel: a jog szerepe a társadalmi szabályozó rendszerben, a hatalom és jog viszonya, a jog és politika kapcsolata, a jog lényege, a jogalkotás és a jogalkalmazás elméleti kérdései. A jogrendszer tagozódásának elvi alapjai éppúgy tárgyát képezik a munkának, mint a jogi érték, az emberi jogok, a jogrend és törvényesség fogalmi kategóriái. A kötet irodalomjegyzéket nem tartalmaz, csupán hivatkozásokat közöl néhány fejezet végén.

Alkonyi László - Gajdócsi Levente - Roznik Ferenc - Szilágyi Péter - Szittnyai Zalán - Tóth Róbert - Borbarátok ​7x7 Birtok - 49 Birtokleírás
A ​Borbarát Kiadó ajánlata: A Borbarátok 7x7 birtok címet viselő kiadvány, a címéből adódóan 49 birtokot emel ki, mint a Borbarát szakírói szerint a legizgalmasabbakat a jelen tudásunk szerint. Misztikus szám a hetes. Oszthatatlanságával, biblikus ciklusával magában rejti a teljességet, de magában hordozza a lezáratlanságot, az újrakezdés szükségességét is. Sejteti, hogy olykor a racionálison túl rendeződik össze a világ. A szőlőművelők és bortermelők hivatása márcsak ilyen: sokkal összetettebb és szervesebb, minthogy azt egyszerű pontok és mutatók segítségével mérce mellé állítsuk. Ezért rendeztük egybe azokat a birtokokat, amik függetlenül népszerűségüktől, ismertségüktől, készültségi állapotuktól, szerintünk a legtöbbet tesznek azért, hogy a bor megőrizze eredeti, tiszta értelmét, és ne egyszerűsödjön egy matematikai képlet semmitmondó unalmába. A 7x7 legizgalmasabb birtokot minden esztendőben szeretnénk megjelentetni, újra és újra leltárt adva Magyarország hagyományos borkultúrájának állapotáról.

Bak Antal - Balla Sándor - Berencei Rezső - Domokos Györgyné - Szilágyi Péter - Magyarország ​az űrből
A ​„Magyarország az űrből” című kiadvány magyar szerzői munkaközösség műve. Összeállításában részt vettek egyetemi tanárok, kandidátusok, mérnökök. A könyvet lapozva az olvasónak eszébe jutnak Farkas Bertalannak, az első magyar űrhajósnak a Szaljut-6 űrállomásból a Földre közvetített szavai. Elragadtatással beszélt arról, hogy milyen gyönyörű látvány tárul a szeme elé, amikor letekint a Földre, milyen semmi máshoz nem hasonlítható élményt nyújtanak a csodálatos színekben látszó, nagyon távoli, de az ismerős jellegek miatt mégis oly közelinek tűnő földi alakzatok. A könyv 175 db Magyarország tájegységeit bemutató színes űrfelvételből és egy mellékletből áll. A szöveges részből megismerhetjük a kozmikus megfigyelések történetét, a távérzékelés fejlődésének legfontosabb állomásait. A szerzők közérthetően, mindenki számára érdekesen írják le az űrfelvételek elkészítésének körülményeit, azokat a módszereket, melyek biztosítják, hogy a világűrből is jó minőségű, értékelhető képeket kaphatunk. A könyv jelentőségét bizonyítja azoknak a tudományterületeknek a sokrétűsége és száma, amelyek a kozmikus távérzékelő rendszerek által szolgáltatott adatokat felhasználják munkájuk, kutatásaik során. Pl. a klimatológia a felhőtakaró pillanatnyi helyzetéről, az oceanológia a jégtakaró szerkezetéről, tengerrengésekről, a szárazföldi hidrológia a vízkészletekről, a katasztrofális hidrológiai jelenségekről, a geológia a vulkanikus jelenségek prognózisához, a geomorfológia a leomlások, csuszamlások helyének meghatározásához, a geobotanika a növénytakaró termékenységének felméréséhez, az erdőtüzek kimutatásához, a mező- és erdőgazdaság a növényzetre káros rovarok és más kártevők elszaporodásának felderítéséhez, a vetések terméshozamának meghatározásához, a természeti környezet védelme a levegő és a vizek szennyező forrásainak felméréséhez, a természetes talaj- és növénytakaró visszafejlődéséhez, a kartográfia pedig a térképek készítéséhez és kiegészítéséhez kap adatokat az űrfelvételeken keresztül. A kiértékelést és a megértést segíti elő az űrfelvételeket tartalmazó anyagrészt bevezető jelkulcs. A jelkulcsi rész biztosítja, hogy tanulmányozásával, illetve segítségével mindenki számára érthetővé, "olvashatóvá" válnak a könyvben közölt színes űrfelvételek, melyek Szojuz űrhajó-, Szaljut űrállomás- és Landsat műhold fedélzetéről készültek. A színes űrfelvételekről viszontláthatjuk hazánk különböző tájegységeit, így többek között a Somogyi-dombságot, Balatont, Mezőföldet, Sárközt, a Velencei-tavat és környékét, a Mecseket, a Duna-kanyart, Börzsönyt, Budapestet és környékét, az Alföldet, a Hanságot, Geresdi-dombságot, a Szigetközt a Dunántúli-középhegységet, a Dunántúli-dombságot, az Aggteleki-karsztot, és a többi ismerős és ismeretlen tájakat. A Magyarországon először megjelenő ilyen jellegű kiadványból a szakemberek máshol be nem szerezhető információkhoz juthatnak, az olvasók széles tábora pedig szemet gyönyörködtető, lenyűgöző színes űrfelvételeken keresztül ismerkedhet Magyarországgal.

Kollekciók