Ajax-loader

Domonkos László könyvei a rukkolán


Domonkos László - A visszalövés módszertanához
Domonkos László a magyar művelődéstörténetnek ahhoz a kedvelt vonulatához kapcsolódik, amely egy-egy érdekes, eltitkolt vagy félremagyarázott történelmi tényt, alakot, folyamatot vesz szemügyre, azt mutatja be, tárja föl, mégpedig oly módon, hogy a helyzethez illő írói fesztelenséggel elegyíti a feldolgozás technikáit: a filológiától a legkülönbözőbb újságírói műfajokig. Kedvelt terepe a közelmúlt magyar évszázada, de szívesen tér ki más történelmi tájak dimenziói felé is. Legújabb kötete tanulmány- és esszégyűjtemény. Terjedelmes, de arányosan egybeszerkesztett írások gyűjteménye. Komoly hányaduk alkalmi szöveg, de személyes elkötelezettségük arra enged következtetni, hogy inkább a szerző keresi az alkalmat, mint a véletlenszerű alkalom találja meg magának a megíróját. Nála nincs fals hang, noha a szépírói eszközök, a hírlapírói műformák és a tudományosság igényei többféle eklektikához vezethetnének. A szerzői személyesség mindenütt jelen van, de mindig mértéktartó modorban. Feltűnő egy történésztől és publicistától, hogy milyen stabil irodalmi ismeretanyagot képes mozgósítani, ha szüksége van rá. Ez az ország- és népismertetőkre éppen úgy vonatkozik, mint a legújabb kor nemzeti históriájának feldolgozott eseményeire.

Domonkos László - Kommandó ​a Kárpátokban
"A ​Kommandó a Kárpátokban - A Maderspach-történet - Domonkos László korábbi munkáihoz hasonlóan - izgalmas témát dolgoz fel. Az olvasmányos, színes történelmi esszé módszereivel követi nyomon egy osztrák-német származású család, a 18. század elején Magyarországra telepedett Maderspachok történetét. A könyv három évszázadon átívelő, rendhagyó családi históriába ágyazva regényszerű érdekességgel eleveníti fel a reformkor kezdetétől a második világháborúig terjedő időszakot. A Maderspachok a puritán kötelességtudat és munkaszeretet, a szorgalom és a szakértelem megtestesítői a korabeli Magyarországon: bányákat, vasműveket és hidakat építenek, korszerű ipari technológiát honosítanak meg hazánkban - s a magyar történelem cselekvő részeseivé válnak. Megrendítő hűséggel és becsülettel állják meg helyüket a politika porondján is. Ezek a kemény és bátor férfiak s a családjukért minden áldozatra kész, kitartó, nagyszerű asszonyok varázslatos átalakuláson mennek át: lángoló magyar hazafiakká válnak. Szaktudást és értékeket adnak új hazájuknak, s ha kell, az életüket áldozzák érte." (Hornyik Miklós)

Domonkos László - Vereségek ​diadala
Szociografikus ​beszámoló egy nagy történelmi múlttal rendelkező szórványvidékről. 1848-as emlékek, újjászülető borkultúra és egy magyar közösség mindennapjai a történelem viharában.

Domonkos László - Elsüllyedt ​földön
Szerémség ​múltjának és jelenének ismertetését a szerző különös láttató erővel oldotta meg. A délvidéki összefüggésekből kirajzolódik az itteni szórvány magyarság sorsa, történelme pedig előre vetíti a jövőt.

Domonkos László - A ​hóhér vigyorog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Domonkos László - A ​kicserélt város
A ​Mák Ferenc bevezető tanulmányával ellátott kötet szinte teljes betekintést nyújt Fiume (ma Rijeka, Horvátország), a volt magyar tengeri kikötő, a Szentkorona legszebb gyöngye történelmébe és mindennapjaiba. A magyar turisták által ma is látogatott, Dékány András könyveiből sokunk számára ismert város útkereséseiből is ízelítőt kaphatunk.

Domonkos László - Tűzzel-vassal ​a hazáért
A ​Maderspach-történet egy, a 18. század elején Magyarországra telepedett osztrák-német család közel három évszázadon átívelő históriájának tükrében mutatja be a reformkor, az 1848-49-es szabadságharc és az Osztrák-Magyar Monarchia szétverését követő honvédő harcok igaz valóját. A szívvel-lélekkel magyarrá lett, a hazájukká vált országért egymást váltó nemzedékeken át tűzzel-vassal kűzdő Maderspachok békeidőben korszakos jelentőségű ipartörténeti fontosságú gyárakat hoztak létre, ám ha kellett, fegyverrel a kézben álltak helyt osztrákok, románok, oroszok - mindenki ellen, aki kezet merészelt emelni a magyarokra. A szerző e dokumentumprózai művével új, korszerű megvilágításba helyezi az erkölcsi alapokon nyugvó természetes asszimiláció kérdéskörét is -miközben egyszerre olvashatunk izgalmas, ismeretlen tényeket is feltáró történelmi kaland- és családregényt, ipar- és technikatörténeti ízelítőt és nem utolsósorban: mély beleérző és átélőképességgel festett, nagyszabású históriai és társadalmi tablót.

Domonkos László - Golyónyomok
Juhász ​György irodalomtörténész évtizedeken keresztül élt és dolgozott Jugoszláviában, így az ország szétesését is személyes közelségből élte át. Élményei, meglátásai tanulságosak, hiszen minden ellenkező vélemény szerint a történelem néha szereti ismételni önmagát.

Domonkos László - Az ​elfelejtett parancsnok
Nagyjaink ​életútjából, cselekedeteiből erőt meríthetünk, általuk feltöltekezhetünk, erősödhetünk. Mégsem bánunk jól emlékükkel. Eltékozoljuk ezt a kincset: a nagyszerű magyarok utókorra gyakorolható pozitív hatásának kincsét. Kratochvil Károlyt különösképpen érinti ez a folyamat, bár igaz, őt tulajdonképpen nem elfeledtük, hanem fel sem fedeztük. Pedig tettei, jelleme, életútja mind-mind alkalmasak arra, hogy ideálként állítsuk magunk elé. Remélhetőleg Domonkos László könyvének köszönhetően a szélesebb közönség is megismerkedhet e nagyszerű férfi tetteivel, s a magyarság végre felfedez magának egy újabb példaképet. Mert hiánypótló Domonkos könyve: segít megismerkednünk egy méltatlanul elfeledett magyar történelmi alakkal, segít eljuttatni egy példaértékű életpálya üzenetét annak a kornak az olvasóihoz, amely kor egyáltalán nem bővelkedik példaképekben.

Domonkos László - Rókusi ​alkony
Féltett ​kishazák címmel olyan sorozatot indítunk, amely a lírai közelítésmód és a szociografikus-riportszerű ábrázolás sajátságos elegyével mutatja fel írástudók különböző, gondosan számon tartott, bensőjükben féltett kishazáit, magyar városrészeket, kistelepüléseket, tájakat. Ezek azok a kisvilágok, bensőnk zugaiba rejtett-óvott vidékek, amelyek különösen fontosak számunkra, amelyekhez az ember gyermek- és ifjúkora vagy életének hosszabb szakasza fűződik. Az 1. kötet Szeged munkáskerületébe, Rókusba hívja meg az olvasót

Domonkos László - A ​visszalövés módszertanához
Domonkos ​László a magyar művelődéstörténetnek ahhoz a kedvelt vonulatához kapcsolódik, amely egy-egy érdekes, eltitkolt vagy félremagyarázott történelmi tényt, alakot, folyamatot vesz szemügyre, azt mutatja be, tárja föl, mégpedig oly módon, hogy a helyzethez illő írói fesztelenséggel elegyíti a feldolgozás technikáit: a filológiától a legkülönbözőbb újságírói műfajokig. Kedvelt terepe a közelmúlt magyar évszázada, de szívesen tér ki más történelmi tájak dimenziói felé is. Legújabb kötete tanulmány- és esszégyűjtemény. Terjedelmes, de arányosan egybeszerkesztett írások gyűjteménye. Komoly hányaduk alkalmi szöveg, de személyes elkötelezettségük arra enged következtetni, hogy inkább a szerző keresi az alkalmat, mint a véletlenszerű alkalom találja meg magának a megíróját. Nála nincs fals hang, noha a szépírói eszközök, a hírlapírói műformák és a tudományosság igényei többféle eklektikához vezethetnének. A szerzői személyesség mindenütt jelen van, de mindig mértéktartó modorban. Feltűnő egy történésztől és publicistától, hogy milyen stabil irodalmi ismeretanyagot képes mozgósítani, ha szüksége van rá. Ez az ország- és népismertetőkre éppen úgy vonatkozik, mint a legújabb kor nemzeti históriájának feldolgozott eseményeire. Alexa Károly DOMONKOS LÁSZLÓ 1951-ben született Szegeden. Író, közíró, esszéista.E könyvben összegyűjtött írásai 2005 és 2017 között születtek. Eddig 27 kötete jelent meg, legutóbbi könyvei: Dunán innen, Dunán túl (2015), Vereségek diadala (2015), Goli Otok, a pokol-sziget (2016), Rókusi alkony (2017).

Domonkos László - A ​Héjjas-nyárfa árnyékában
A ​magyar történelmi tudás nagy hiányosságai közé tartozik - többek között - az 1918-1922 közötti időszak félkatonai, az antant megfigyelők miatt álcázott katonai csapatok, egységek részleteinek feltáratlansága, illetve az, hogy az egész történetet és annak jelentőségét a kommunista rendszer módszeres elfelejtető gyakorlata miatt mostanáig sem sikerült megismertetni a tágabb publikummal. Héjjas Ivánról, családjáról, a rongyosok történeteiről kevesen tudnak, és még kevesebben tudják a "majdnem igazat", mert a teljes igazság, az "odaát" van. Reméljük, hogy ez a kötet a hiánypótló művek sorába kerül, és segít megértetni egy letűnt kort, az ott harcukat megharcolt és máig elfeledett embereknek méltó emléket állít. Héjjas Iván alakja pedig, ahogy előtűnt, úgy veszett a homályba a névtelen rongyosai közé, akik valamikor életüket adták a Hazáért.

Domonkos László - Magyarok ​a Délvidéken
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Domonkos László - A ​Kárpátok menyasszonya
Domonkos ​László esszé-regényében nemcsak a Kárpátok menyasszonyáról hull le a lepel, hanem magáról a korról, arról a kiszolgáltatott népről és tájékról, arról a huszadik századról, amely oly sokszor elfeledte - többek között hogy a nőket csak szeretni szabad s még akkor sem szabad bántani őket - József Attilával szólva ha már nem szeretjük. Az ötödik, az állatalatti ember kora volt ez a múló század. Ez az állatalatti ember képes volt halálra ítélni a szüzeket, a nőket is, rémséges voltát tovább fokozandó, tette mindezt a tömeg előtt, a csőcselék előtt, kivitte a "század szabad tereire", Isten szent ege alá. Keserűen gyűrődik torkomig a kérdés: hát miféle férfiak éltek ebben a században, férfiaknak nevezhetjük-e azokat, akik gyermekeket, nőket végeztek-végeznek ki? És a nézők, a szemlélők, a bámészkodók, a csámcsogok, az opportunistán fejet lehajtók, az életet átsunyítók, a tömegsírok mellett félrefordított tekintettel elólálkodók? Miféle nemtelen emberfajta lakta s lakja ezt az elmúlt századot, amely mindenféle volt, csak épp férfias nem. Mert ha az lett volna, akkor a Szilágyi Irma féle rejtély sem születhetett volna meg. Maga a rejtély szó is minősíti a kort, hiszen emberibb Időkben az ily végzetesen szép rejtélyek előtt a levéltári hétpecsétek, ördöglakatok le szoktak hullani. Addig azonban csak egy út vezethet az igazságig: a mívesen leírt szó, az író megszenvedett hiányérzete. Ilyen igaz írásnak érzem Domonkos László monografikus igénnyel megírt alkotását Szilágyi Irmáról és koráról. A nagyok, a győztes, a boldogabb nációk szilágyiirmáiról bestsellerekkel tele a világ, Hollywood rikító színeiben csorognak le a tűzfalakról is: Nekünk, az erőszakkal vesztesekké tett kis népeknek a bákói Polygonon kivégzett székely tanítónő története, sorsa, példája, ha nem is nőhet - lásd Edith Cawell - hegyek, fölé, ennyi marad: egy-egy jól megírt könyv. Fekete-fehéren. Nem sok. Nem kevés.

Domonkos László - Gyászos ​idők tündöklő csillaga
Kratochvil ​Károly (1869-1946) a magyar történelem méltatlanul elfeledett nagy alakja. A Székely Hadosztály parancsnokának összegyűjtött írásai nemcsak a katonát, hanem az esendő ember, a művelt, gondolkodó intellektus, a politizáló közéleti férfiú és az igaz magyar hazafi vonzó arcélét tárják elénk.

Domonkos László - Az ​elárult hadosztály
Domonkos ​László ebben a könyvében nem másról beszél, mint a Magyar Királyság legutolsó végvári harcairól, még inkább végvári vitézeiről, akik Erdély és a Partium határán, a balassagyarmati laktanyáról vagy a Muraköz reménytelenül elveszett falvaiban törekedtek megakasztani a trianoni gőzhengert.

Domonkos László - A ​megfigyelt tanú
P. ​Ábrahám Dezső (1875-1973) egyike a legújabb kori magyar történelem legizgalmasabb és legelfeledettebb alakjainak. Letűnt korok páratlan tanúja ez a kiváló, hazájához mindvégig konok következetességgel hű magyar férfiú - közel egy évszázados, nagy élet izgalmas tanulságaival a háta mögött.

Domonkos László - A ​leghosszabb háború
Észtországban, ​Lettországban és Litvániában az emberiség legújabb kori történelmének leghosszabb, egyáltalán nem hagyományos értelemben veendő háborúja zajlott le. Háború, közvetlenül a háború (a második világháború) után. Egy háború, amit sem akkor, de ma sem igen neveznek háborúnak, mégis abba a (történeti? igen!) kategóriába tartozik, amit honvédő háborúnak, netán (nép)felszabadító háborúnak, más szóval szabadságharcnak, függetlenségi háborúnak is nevezhetünk és más esetekben nevezünk is. Egy elfelejtett, mesterségesen feledtetett vagy feledtetni akart, nem létezőnek tekinteni próbált háború.

Domonkos László - Csurka
Kit ​lássak, kire, mire gondoljak, ha a nevét hallom, ha a nevét leírom? A mai húsz-harmincévesek előtt már, úgy lehet, csak egy valamikori össztársadalmi mumus maradék mítoszának foszlányai lebeghetnek. (Jó esetben.) Az idősebbek pedig… ott még sokkal nehezebb a helyzet. A tapasztalatok tisztítótüzében edződött arcélt elfedik a memóriákba maratott tömegkommunikációs márkavédjegyek: az antiszemita, szalonképtelen, szélsőséges, realitásoktól elrugaszkodott pártvezér, a „komplett náci alapvetés” jobb sorsra érdemes valamikori ünnepelt dráma- és tárcaírója. Itt az ideje, hogy a megbélyegzetteket, a kitaszítottakat, a még tévedéseikben is a legeslegfontosabb – a magyarság sorsa – érdekében cselekvőket végre saját helyükön kezeljük. Itt az ideje az újkori gondolatrendőrség ránk aggatni próbált friss öncenzúra-kísérletével, mindenféle megszépítő mellébeszéléssel végleg szakítani. Mert művek sora a bizonyíték, az egyedül hiteles, a mindent eldöntő: ki mit tett le arra a bizonyos (terep)asztalra, ahová folyamatosan próbálnak rondítani a valódi kirekesztők, a züllesztők, az elgyávítani akarók.

Domonkos László - Lélek ​és szögesdrót
A ​100 éve született nagy orosz író életét és munkásságát különleges magyar szemszögből, magyar ecsettel ábrázoló könyv áttekintést ad a művekről, beavat egy forgatagos nagy élet részleteibe és igyekszik megvilágítani Szolzsenyicin nem mindennapi személyiségét is.

Domonkos László - Konrad Sutarski - Megőrzésre ​átvéve
A ​trianoni diktátum során Magyarországtól elszakított területekből az akkor újra alakult Lengyelországhoz is került két parányi szelet: Szepes és Árva vármegye északi szeglete. A két neves szerző célja túl azon, hogy e nem köztudott tényről tájékoztasson, az volt, hogy bemutassa: lengyel barátaink példamutatóan őrzik a múlt emlékeit és nem tagadják a történelmi tényeket.

Domonkos László - Folytatódó ​titkos történetünk
"Általában ​nem történészek voltak, akik fölismerték a magyar nemzeti tudat egyik legfontosabb alkotóelemének, a történelmi tudatnak a sérüléseit. (...) A legújabb korban a legfontosabb levéltári források hozzáférhetetlenek voltak, ezért sokszor szakmai hivatkozásokkal készülő műveket nem is lehetett létrehozni. (...) A magyar értelmiség legjobbjai vállalkoztak arra, hogy föltérképezzék történelmünk egy-egy fejezetét a történelmi esszé módszereivel és stílusával, nagy bátorsággal dolgozva föl eddig elhallgatott vagy félremagyarázott történelmünk és jelenidőnk egy-egy eseményét vagy lényeges folyamatát." (Raffay Ernő)

Domonkos László - Francia ​Kiss Mihály élete és halála
Francia ​Kiss Mihály a hazája érdekében vívott élet-halál harcot a kommunizmus ellen, ez megbocsáthatatlan bűn volt 1946-ban is és 1957-ben is… A könyv nemcsak Francia Kiss Mihálynak állít emléket, hanem mindazoknak, akik névtelenül, vagy nevesítve harcoltak a Rongyos Gárdában.

Domonkos László - Ki ​nem beszélt háborúink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók