Ajax-loader

Horváth István könyvei a rukkolán


Horváth István - France ​'98
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

dr. Borgula Ilona - Horváth István - Krajcsóné Kraszkó Ilona - Gazdasági alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - Az ​elszalasztott lehetőség
Horváth ​István 1984 és 1991 között volt Magyarország nagykövete az NSzK-ban, majd az újra egyesült Németországban is - hét sorsdöntő éven át képviselte a magyar érdekeket abban az országban, melynek sorsa ezekben a történelmi időkben oly szorosan összefonódott a nemkülönben történelmi fordulóponthoz érkezett Magyarország sorsával. Ez a hét év egybeesett azzal az időszakkal, amikor a magyar külpolitika egyre tudatosabban próbált élni a "reformok éllovasaként" élvezett tekintélyével, részben a táguló nemzetközi mozgástér kitöltése végett, részben az eladósodás szorongató hatása által kiváltott cselekvési kényszer ösztönzésére. Ez mozgatta a hazai reformerőket, melyek a magyar diplomácia útkeresése mögött álltak, s egyúttal, a diplomáciát is bevonva, személyi változások kikényszerítésére törekedtek a magyar politikai életben. A sok szálon, kül- és belföldön, Moszkvától Bonnig párhuzamosan futó események összefonódása vezetett ahhoz a történelmileg páratlan helyzethez, hogy a magyar diplomácia fontos szerephez jutott nem csak a magyarországi rendszerváltozás előkészítésében, de hatással volt az európai folyamatokra is.

Horváth István - Az ​új munka törvénykönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - Furcsa ​idők
Ez ​az első kötetem, amely 2010 és 2013 között írt verseimből tartalmaz közel hetvenet. Találhatók köztük szabályosabb verselésű művek, szabad versek, haikuk, balladák. A kötet 5 fejezetre van osztva, a negyedikig nagyjából időrendbe vannak rendezve a versek. Az utolsó részben ("Irány GaLIBA") a humorosabb alkotásaim vannak összegyűjtve. A versek témája sok színű, a kötetben vannak a mindennapokról, globális problémákról, utazásról szóló versek... történelmi balladák, humoros mesék és elvontabb versek is. Egyik kedvencem a kötet címadó verse: Furcsa idők Furcsa idők köde lebbent… ültem egyre, ültem bent, Pár szót súgva könnyedebben, emlék-foltos köpenyemben. A lassú por oszló szobra, ráhullt fényes oszlopomra, S tükröm síkján feltűnt (l/h)antom, mellé állt egy szürke fantom: Öregember köpenyemben. A légből űr nyílt, oly sivár, mint elkopott ősi vár, Setét álmok szálltak immár és a visszhang: Mi vár… mi vár… Csupasz falak, gyilkos selyem… nem volt többé ottan helyem, Rést nyitva az éjszakába rám szakadt az ég szakálla: Homály karú őszes hínár… Kint, mint ezer löveg, máglya… izzott a tömeg lángja. Tarka zászlók szakadt vászna, úgy tetszett az éjbe mászna. Köztük járva bús ajkam szólt… Csak ment a nép… agyon hajszolt… Királyok rút korát (f)élve, az út zúgva repedt félbe. S újra szóltam: "Hova mennek?" Néma maradt, folyt a nyomor… habjain a búskomor Égő, szúrós csipkebokor nagy lángokkal fénylett olykor… Én csak néztem elmélázva… eltűnődve… e mély lázba: Megannyi szép, s igaz eszme szellem-sorok közé veszne? Furcsa idők köde lebbent…

Horváth István - Nagy Levente - Esztergom ​fokozott és kiemelt jelentőségű középkori emlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - A ​tenger hangja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - Balogh ​Eszti hajnala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stadler Béla - Horváth István - Önvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - A ​rovásírás ábécéje
"Naggyá, ​erőssé csak azok a fák nőhetnek, melyek a talajba mélyen és szélesen növesztik gyökereiket, hogy onnan gyűjtsék össze a viharokkal dacoló, értékes, törzset alkotó tápanyagokat. Igazán elmélyült tudattal, erős magyar öntudattal csak olyan emberek rendelkezhetnek, akik ismerik nemzeti kultúrájukat, és büszkén vállalják vele a múlt értékeit" - írja a szerző előszavában. Horváth Istvánt A rovásírás ábécéje című könyve megírásakor az az elv vezérelte, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt megismerjék eleink ősi írásmódját. Aki elolvassa, nemcsak a rovásírás és -olvasás- technikáját sajátíthatja el belőle, hanem gazdagíthatja szókincsét olyan feledésbe merülő, nyelvünkből lassan kivesző szavakkal, mint a sukk, rosta, véka, tiloló, cserény, stb. A rovásjelek megtanulását Horváth Antal versei és Tombor Balázs rajzai segítik. A rovásírás ábécéje című könyvet ajánljuk nagyszülők, szülők, gyerekek és pedagógusok figyelmébe.

Németh István - Horváth István - ...és ​a falak leomlanak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - Örvénylő ​harmatcseppek
Horváth ​István írásművészetének alakulására döntő és - és úgy is mondhatnók - elkötelező hatással volt a szülőföldélmény, a falujához, a faluja tájaihoz, egykori földmíves társaihoz való máig is eleven kapcsolódás. A szülőföldhöz, a Maros menti tájakhoz s emberekhez fűződő emlékeket felidéző húszegynéhány elbeszélését foglalja magában ez a könyv is. Ezek a távoli gyermekkorban vagy később, fiatal férfi életében megélt eseményeket felelevenítő írások egyfajta lírai "önéletrajzzá" állanak össze, szép költői vallomássá oly formában, ahogyan azt nemrégiben versben is elmondotta: - Fecskék kerengenek. (Zászlót lenget) útjuk elé a messzeség. (Színek hada jön) át az erdőn: (élő bűvös, csodás mesék) - hogy a szívemet megkeressék. - Tanúi lehetünk itt egy ember önfeledt gyönyörködésének a természetben, a hatalmas, millió formában létező életben, s annak az igazságnak, amelyet a dolgok megismerése sugall a költőnek, és az otthonról hozott átalvetőből sugárzik ki együtt a jó illatokkal, hogy az életben csak úgy lehetünk valakik, ha nem hagyjuk el magunkat, mert aki nem tart lépést az idővel, az önmagától is elmarad.

Horváth István - Esztergom ​- A vár története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - Visító ​csend
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heltai András - Horváth István - A ​magyar–német játszma
Dr. ​Horváth István nyugalmazott nagykövet új könyvében a nyolcvanas évek magyar–német kapcsolatai és a hazai belpolitika történései állnak a középpontban. A szerző Magyarország, de hangsúlyosan a „reformerek nagyköveteként” nem csupán felidézi a korabeli politikai osztály képviselőinek szerepét, a magyar–német tárgyalások sok tekintetben nem ismert hátterét és a rendszerváltozás mint a hatalomátadás felülről irányított folyamatának értelmezését, hanem mindehhez mellékeli magánarchívumának bizalmas, de eddig még nem publikált dokumentumait és vonatkozó fényképgyűjteményét is. A kötet újdonsága, hogy nemcsak a szerző, a dokumentumok is beszélnek. A kötet három része, a Heltai Andrásnak adott interjú, a politikai dokumentumok, valamint a korabeli fényképek gyűjteménye inspiráló környezetet teremtenek a továbbgondolásra, nemcsak a kortörténet hivatásos művelői, hanem minden érdeklődő olvasó számára.

Horváth István - Magyarózdi ​toronyalja
Horváth ​István első verseskötete 1943-ban jelent meg. Szülőfalujáról írott könyve, a Magyarózdi toronyalja (Kriterion, 1971) című falurajz belülről ábrázolja egy kis közösség mindennapjait, évszázados szokásait és élő hagyományait. A szerző műve költői vallomás, önéletrajz, szociográfia és népköltészeti gyűjtemény. Napjainkig példaképe a falumonográfiáknak.

Borgula Ilona - Horváth István - Krajcsóné Kraszkó Ilona - Gazdasági ​alapismeretek
Kiadványunk ​megkönnyíti az első találkozást a gazdaság alapfogalmaival. Olyan, a mindennapi élethez is szükséges témákat tartalmaz, mint a naturálgazdaság, árugazdaság, a pénz. Részletesen foglalkozik a gazdasági szereplők kapcsolataival, a háztartások, a vállalkozások, az állam és a külgazdasági kapcsolatok szerepével, valamint a pénzintézetek szerepével. A tananyagban található logikus, összefoglaló táblázatok a megértést segítik, a fejezetek végén pedig feladatok segítségével lehet gyakoroltatni a tanultakat.

Gutheil Jenő - Horváth István - Hadműveleti ​művészet
Tisztek ​könyvtára

Horváth István - A ​székely sóbányászat rövid története
Parajdot ​a só tette egyedülállóvá a székelyföldi települések sorában. A só határozta meg a környékbeli falubokrok kialakulását is. Parajdnak a történelmét is a sóba, illetve a sóért vésték. A múltat tudatosítani kell, mint ahogyan a "Nincsen élet só nélkül!" latin közmondás mély értelmét is. Horváth István ezt teszi rövid tanulmányában. Micsoda föld az, amelyhez ilyen hűséggel lehet ragaszkodni? Csodálatos föld! Ki-ki tehetsége, tudása, lelkiismerete szerint szolgálja szűkebb és tágabb értelemben vett szülőföldjét! Erre példa e rövid tanulmány is. Igazi értéke Plájás István ragyogó fotóiban is rejlik. Csak az tud így tájat, "lélektelen követ" fényképezni, aki rajongásig szereti a választott települést. A tanulmányíró és a fotós egymásra talált. így született e kis könyvecske. Fogadják szeretettel! Tófalvi Zoltán

Horváth István - Munkajog
A ​Jogi Szakvizsga Kézikönyvek sorozatban a Munkajog címü könyv második kiadását lapozza fel a tisztelt Olvasó. A munkajog - különösen az európai uniós jogharmonizációs kötelezettség teljesítéséböl és a hazai jogpolitikából fakadó, hol megalapozott, hol vitatható - törvénymódosítások folytán rendkívül változékonyjogággá lett, csupán az utóbbi három évben elfogadott törvények szükségessé tették, hogy a 2004-es elsőt három elteltével kövesse az újabb megjelenés. A hatályosítás mellett a könyv terjedelme bővebb, szerkezete a belső címekkel áttekinthetőbb lett. A kötet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának Titkársága által kiadott Ismertetőben közölt tételek alapján dolgozza fel a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény rendelkezéseit. A könyv ismerteti az egyes tételekhez kapcsolódó normaszöveget (vastag betű), magyarázza, értelmezi a törvény érintett rendelkezéseit, közli az alkotmánybírósági határozatokat, az elvi döntéseket (normál betűtípus), továbbá a kapcsolódó ítélkezési gyakorlatot (dőlt betü). A három, tipográfiailag is elkülönített "ismerethalmaz" - egymáshoz kapcsolódva és egymást kiegészítve - együttesen biztosítja tételenként és jogintézményenként az átfogó tudást. A szakvizsga-tételsorhoz kapcsolódó részeken, magyarán a tananyagon túlmenően a távmunka szabályaival, ezek magyarázatával és egy alkotmánybírósági határozattal is kiegészítettük a kéziratot. Remélem, a kötet a sikeres szakvizsga után is segít majd egy-egy munkajogi probléma megfejtésében. Mert, hogy a klasszikussá érett közhely igazságát idézzem: nem az iskolának tanulunk, még ha ezt a szakvizsgára készülés közben el is feledik.

Horváth István - Bűnhődés ​bűntelenül
Horváth ​István, az egykori zászlós 1945-től három évig egy grúziai hadifogolytáborban sínylődött. A negyvenkét hosszabb-rövidebb epizódot tartalmazó és remek karikatúraportrékkal illusztrált napló jól érzékelteti, hogy Horváth István, a Magyar Honvédség katonája, több százezer társával együtt a háború után évekig raboskodott. A huszonhárom éves zászlósnak csupán annyi "bűne" volt, hogy a Kolomeától visszavonuló 1. magyar hadsereg szakaszparancsnokaként, esküje szellemében, igyekezett helytállni, és katonáival együtt bátran nem maradt el, de ő - a könyv tanúsága szerint - mindvégig megtartotta erkölcsi tisztaságát, józanságát és emberségét.

Horváth István - Ütközők ​között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - Esztergom ​- Várhegy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Galla Ferenc - Horváth István - Judo ​övvizsgák
Magyarországon ​a judo - vagy ahogy nálunk ismerik - a cselgáncs mindössze két évtizeddel ezelőtt kezdett elterjedni. Mint testgyakorlati ág tehát, egyike a legfiatalabbaknak. Ugyanez elmondható az egész világ judosportjáról is, hiszen az első hivatalos Európa-bajnokságot meglehetősen későn, 1951-ben rendezték meg Párizsban, az első világbajnokságot pedig még ennél is később: 1956-ban, Tokióban. Ez előtt csak nemzeti bajnokságokat és egy-két nemzetközi versenyt (az 1934. évi nem hivatalos Európa-bajnokság is ennek nevezhető) tartottak ebben a sportágban. Két évtized egy sportág életében vajmi kevés. Tán arra elegendő, hogy az adott versenyszabályok mellett kialakuljon versenytechnikája, azok oktatásának legfontosabb módszere, sajátos edzésmetodikája. Be kell vallanunk, hogy nekünk még ezen a területen is sok a tennivalónk. Mindezek ellenére a judo -előtűnve az ismeretlenség homályából - sokat fejlődött. Az 1880-as évek táján már maga Jigoro Kano - a cselgáncssport megteremtője - is gyakran hangoztatta, hogy a judo bekapcsolása a nemzetközi sportmozgalom vérkeringésébe jótékonyan elősegítette a fejlődését. (Kano tulajdonképpen ezt is akarta elérni akkor, mikor elküldte legkiválóbb tanítványait, a sportág első "nagyköveteit" a világ minden részébe, többek között hazánkba is -, hogy népszerűsítsék, tanítsák, oktassák a judót.) Szinte valamennyi földrész számos országában egyre-másra (Kano által sem remélt gyorsasággal) alakultak a nemzeti szövetségek.. Egyre többen ismerték fel a judo testet-szellemet formáló értékeit, praktikumát, s látták meg a mesterségesen táplált misztikus köd mögött annak valódi arcát. A sportágak történetében hihetetlenül rövid időn belül sikerült a judónak elfoglalni méltó helyét a sportok nagy családjában. Kano remélni sem mert álma valósult meg akkor, amikor a tókiói nyári olimpiai játékok programjába felvették a judót. Ezzel a judót kedvelők nagy táborának teljesült végül a kívánsága. Igaz a tokiói olimpiát következő mexikói olimpián nem, de Münchenben már újra szerepelt a judo az olimpiai játékok műsorán, s reméljük, hogy most már végérvényesen sikerült a judónak beverekednie magát az olimpiai versenyszámok közé. Sokat jelentene a sportág további és gyorsabb ütemű fejlődése érdekében, ha a nemzetközi szövetség - felismerve az élet által felvetett problémákat - ésszerűen módosítaná a versenyszabályokat, amelyeket a hagyományokhoz való merev ragaszkodás miatt eddig gátolták a versenyeken a rendkívül sokrétű és látványos judotechnikák szabad kibontakozását.

Kollekciók