Ajax-loader

Ortutay Gyula könyvei a rukkolán


Ortutay Gyula - Napló ​2.
A ​híres néprajztudós és közéleti személyiség, Ortutay Gyula 2009-ben lenne 100 éves. Az Alexandra Kiadó ez alkalomból három kötetben jelenteti meg naplóját: a második kötet az 1955 és 1966 közötti bejegyzéseket tartalmazza. Ortutay felbecsülhetetlen értékű dokumentumot hagyott e korszak kutatóira, de az érdeklődő olvasó is sokat kap: a korrajz, a kor hírességeinek portréi kiváló olvasmánnyá teszik ezt a tekintélyes terjedelmű könyvsorozatot.

Ortutay Gyula - Magyar ​népköltészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ortutay Gyula - Napló ​1.
A ​híres néprajztudós és közéleti személyiség, Ortutay Gyula idén lenne 100 éves. Az Alexandra Kiadó ez alkalomból három kötetben jelenteti meg naplóját, az első kötet az 1938 és 1954 közötti bejegyzéseket tartalmazza. Ortutay felbecsülhetetlen értékű dokumentumot hagyott e korszak kutatóira, de az érdeklődő olvasó is sokat kap: a korrajz, a kor hírességeinek portréi kiváló olvasmánnyá teszik ezt a tekintélyes terjedelmű könyvsorozatot.

Ortutay Gyula - Kis ​magyar néprajz
A ​mű 1940-ben, 1942-ben és 1958-ban megjelent kiadás bővített és javított változata, kiegészítve az utóbbi esztendők néprajzkutatási eredményeivel. Foglalkozik a magyar népdallal, a népballadával, a népmesével, a nép színjátékszerű szokásaival, a népművészettel, képet ad a nép hiedelemvilágáról, ünneplő szokásairól, hétköznapjairól, a parasztság társadalmáról, földrajzi és etnikai elhelyezkedéséről. Röviden áttekinti a magyar népismeret történetét is. A könyv nem tudományos igények kielégítésére, hanem elsősorban az érdeklődők számára készült. Mindazoknak, akik meg akarnak ismerkedni a paraszti társadalom és művelődés jellemző vonásaival. Az eredeti bevezető, amelyet annak idején a fiatal pedagógus, kezdő néprajzos Ortutay Gyula írt, különös melegséggel szól a diákokhoz. Ma is fontos, érdeklődést keltő része ez a kiadványnak.

Ortutay Gyula - Parasztságunk ​élete
Tanulmányomat ​több mint tíz esztendeje, 1937-ben írtam. Azóta a magyar parasztság életében bekövetkezett a döntő fordulat: 1945 márc. 15-én a földbirtokreformról szóló gyökeres és bátor törvény lényegében változtatta meg a magyar parasztság egy jelentős részének nemcsak társadalmi-jogi helyzetét, de ezzel együtt elsősorban birtoklási viszonyait is. A magyar haza a nagybirtokosok országából - paraszti viszonylatból tekintve - a kisbirtokos parasztság országává lett. A magyar demokrácia politikai alakulása pedig a magyar kormányzatban a munkás-paraszt összefogást középponti kérdéssé tette, tehát a magyar politika erőviszonyainak egyik legdöntőbb, irányító tényezőjévé a magyar parasztság vált.

Ortutay Gyula - Két ​előadás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ortutay Gyula - A ​magyar népművészet
Kétkötetes ​gyűjteményünk célját és módszereit tekintve keresztmetszet, a magyar nép művészkedő, díszítő hajlamait és alkotásait bemutató keresztmetszet. Nem törekedhettünk tehát olyan monográfikus teljességre, aminőnek feladata egy szűkebb kör lehető teljes feldolgozása és értelmezése. Az alkotásoknak az a világa, amit a köznyelvi szóhasználat népművészeten ért, oly gazdag, történeti és táji változatoknak olyannyira bonyolult és zsúfolt summázata, hogy teljes egészében kimeríteni csak számolatlan kötetekre menő részlettanulmányokkal, a mellékletek, ábrák alig is kiadható tömegével lehetne. Jól példázhatja állításunk igazságát Györffy István abbamaradt sorozatának egyetlen megjelent kötete, mely annyi évnek áldozatos munkájával készült. S ez a kötet a népi díszítő míveskedésnek csak egyik területével, annak is csak egyetlen ágazatával foglalkozott. Egyedül ilyen, évtizedekre tervezett kötetsorozattal érhetné el a magyar néprajz tudománya, hogy népművészetünk anyaga teljes egészében álljon előttünk s a ma még javarészt ismeretlen összefüggések között eligazodhassunk s kérdéseinkre megnyugtató és igazolt feleletet kaphassunk. Hogy ettől még messze vagyunk s mind az anyag összegyűjtésében, mind értelmezésében még igen sok tennivaló vár reánk a magyar népi műveltség e területén is, arról éppen nemrégiben szólhatott teljes joggal Palotay Gertrúd is kitűnő műve előszavában. Ennek a kényszerű helyzetnek a következéseit e két kötet anyagának összeállításakor szintén le kellett vonnom. Mintának olyasfajta jeles külföldi kiadványok állottak előttem, mint H. Th. Bossert műve az európai népek népi művészkedéseiről, vagy mint újabban H. Karlinger jelentős összefoglalása a német népművészetről. Hasonló példákat sorolhatnék még fel a külföldi irodalomból s kisebb igényű magyar műveket is, melyek egy-egy kisebb területnek keresztmetszetszerű feldolgozását adják - nyilván tekintettel igényesebb közönségünkre is, nemcsak a szűkebb szaktudományi érdeklődésre.

Ortutay Gyula - Halhatatlan ​népköltészet
Egy ​francia folyóirat felkérésére írta Ortutay Tudomány és politika című tanulmányát, mely erre a kérdésre válaszol: "Miért politizál az, aki tudományos kutató, egyetemi tanár?" A válasz jellemzi a kötet írásait, determinálja céljukat, és életrajzi hátteret ad a népköltészet- és népmesekutatás aktuális problémáit elemző tanulmányoknak. "Az első népmesét, balladát kereső úton nemcsak folklórproblémákra találtam. Meg kellett értenem a népköltészet és a társadalom összefüggéseit... Tudományom egyre több politikai gondot okozott nekem, politikai felismeréseim egyre inkább segítettek legszűkebb szakmai kérdéseim megértésében... Azt tapasztaltam, hogy a társadalmat nem lehet megváltoztatni megismerése nélkül, de azt is, hogy a magyar társadalom megismerése nyomban azzal az akarattal tölt el, hogy ezt a félig feudális, félig kapitalista társadalmat meg kell változtatni. Szét kell törni kereteit, meg kell semmisíteni vezető eszméit, s a hatalmat azoknak a kezébe kell adni, akiké a munka..." Tudomány és politika szerves összefüggése teszi jelentőssé, szakmainál szélesebb érdeklődésre számot tartóvá ezeket az írásokat, melyek nemcsak a nép kultúrájával, nemcsak a népi kultúra kutatóinak művével foglalkoznak, hanem e kultúrát megteremtő nép sorsával, múltjával és jövőjével is.

Ortutay Gyula - A ​nép művészete
1978 ​márciusában, 68 éves korában hunyt el Ortutay Gyula, a magyarországi folklórkutatás kiemelkedő egyénisége. Jelentős, szerteágazó és sokszínű munkásságának eredményeit számos gyűjtemény, könyv, tanulmány őrzi. Váratlan betegsége és halála következtében azonban sajnos nem valósíthatta meg egy olyan tervét, amelyet élőszóban emlegetett: a szóhagyományban élő népköltészet egészéről szóló monográfia megírását. Úgy képzelte, hogy hetvenéves korában lemond közéleti funkcióiról, akkor sajtó alá rendezi néhány, még nem publikált folklórgyűjtését és megírja összefoglaló szintézisét a népköltészet sajátosságairól. A betegség alkotóereje teljében ragadta el. Így ez az összefoglaló munka megíratlan maradt, körvonalai azonban kibontakoznak jelen kötet tanulmányaiból. A közölt írások annak idején főleg szakfolyóiratokban jelentek meg, s így a magyar olvasók széles rétegeihez első megjelenésük idején nem jutottak el, a fiatalabb generáció pedig már nem is ismerheti őket. A nép művészete című kötet szerkesztői Ortutay Gyulának a népművészetről és a népköltészetről szóló legfontosabb elméleti és módszertani írásait gyűjtötték egybe. A könyvet Ortutay életművének bibliográfiája teszi teljessé.

Ortutay Gyula - Fedics ​Mihály mesél
Ortutay ​Gyula Fedics Mihály meséinek közreadásával iskolát teremtett: a népi egyéniségkutató iskolát. Fedics az első magyar mesemondó, akinek nemcsak meséivel találkozunk a könyv lapjain, hanem életkörülményeire, egyéniségére is fény derül. Az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény első köteteként, 1940-beb jelent meg először a könyv. Az akkori kiadói viszonyoknak megfelelően igen kis példányszámban. Ortutay Gyula iránti tiszteletből az Akadémiai Kiadó most második kiadásban teszi közzé ezt a magyar folklórkutatásban korszakalkotó, ritkaságszámba menő könyvet.

Ortutay Gyula - Napló ​3.
Közel ​negyven év (1938-1977) naplóbejegyzései megmutatják, hogy a 20. század magyar elitje, értelmiségének színe-java is kiszolgálta a hatalmi politikákat - érdekei szerint. Egy magyar politikus és tudós kendőzetlen vallomása a politikai hatalmak kiszolgálásáról, a Rákosi- majd Kádár-korszak pártpolitikusainak egymáshoz való viszonyáról, gyűlölködéseiről és rokonszenveiről.

Ortutay Gyula - Tolnai Gábor - Berzeviczy ​Gergely / A soproni önképzőkör / Az eszterházai haláltánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ortutay Gyula - Művelődés ​és politika
Az ​itt közreadott néhány részletezőbb tanulmány, valamint cikkek, beszédek, jegyzetek, különböző politikai, művelődéspolitikai feladatok megoldása közben, nemzetünk változó történeti pillanataiban készültek. Ez bizonyára meg is mutatkozik munkámnak nemcsak szerkezetében, hanem mondanivalóján is, mégis, gondolom, inkább hasznára, mint kárára azoknak, akik ebből a kis kötetből is megismerni kívánnák a felszabadítás utáni politikai harcoknak s építő munkának egynéhány fejezetét. Ezek a cikkek, tanulmányok, különböző alkalmakkor elmondott beszédek harc közben, harci célok megvalósításáért születtek. Kettős harcban: a Kisgazdapárt jóideig kisebbségbe szorított balszárnyának harca közben, a pártba befurakodott jobboldali, ellenforradalmi elemekkel, a nyugati imperializmus ügynökeivel. Ha e könyv nem is ennek a harcnak a dokumentumait adja elő, de eseményei bizonyára érződnek e lapokon is. Másrészt az új művelődéspolitikáért, a klerikális reakció ellen folytatott harcban születtek ezek az írások, beszédek. Világos, hogy e küzdelem különböző fázisai, eseményei változásukban, fejlődésükben mutatkoznak az egymást követő lapokon. A változás, fejlődés elemei megmutatkoznak úgy, hogy egy-egy kérdést, egy-egy tételt a következő lépésnél már élesebben, pontosabban exponálják, de fordítva megmutatkozhatnak abban is - s nem lenne becsületes ezt tagadni - hogy nem egyszer fogalmazásunk engedékenyebbnek tetszik a kelleténél. Ma már nem egyszer úgy tűnhetik előttünk, hogy keményebben kellett volna szólnunk. Mégsem változtattam (néhány jelentéktelen stiláris módosítást nem számítva; bár nem egyszer a rögtönzött beszéd stíluszökkenőit is változatlanul hagytam) a szövegen. Ma, a népi demokrácia nagy eredményei láttán, sorozatos győzelmei után, természetesen sokaknak úgy tűnik, hogy kár volt a kompromisszumok látszatát megengedni, akár csak egyízben is, kár volt az óvatosabb fogalmazás. De ha a dátumokat tekintjük, a Kisgazdapárt jobbszárnya elleni harc idejére gondolunk, a klerikális reakció elleni harc dátumaira, akkor érthetővé válik, hogy nem engedményekről, megalkuvásról volt itt szó, hanem mindenkor az adott helyzet lehetőségeit kellett mérlegelnünk, cselekvés, vita közben egyaránt.

Balassa Iván - Ortutay Gyula - Magyar ​néprajz
A ​két kiváló tudós, Balassa Iván és Ortutay Gyula a néprajztudomány eddigi eredményeire támaszkodva, a szakemberek, az érdeklődő nagyközönség igényeit egyaránt szem előtt tartva ad átfogó képet a hagyományos népi kultúra valamennyi ágazatáról, a társadalmi, az anyagi és a szellemi kultúráról. (...) Minden fejezethez rövid bibliográfia csatlakozitk, amely útbaigazítást ad azok számára, akiket egyik vagy másik kérdés közelebbről érdekel. A kötetet gazdag képanyag, 319 fekete-fehér, 65 színes fénykép és 231 rajz, térkép, kotta illusztrálja.

Kollekciók