Ajax-loader

Dávid Katalin könyvei a rukkolán


Dávid Katalin - Vasfüggönyös ​kereszténység
_Mi, ​akik ebben a világban éltünk, "vasfüggönyös keresztények" voltunk, ami arra kényszerített, hogy jobban őrizzük ezt a kereszténységet, mint amire a Nyugat kényszerült. Nem mintha ott nem lett volna komoly erő ellene, sőt "kedélyesebb" eszközeivel talán veszélyesebb is volt, de a hivatalos üldözést kivédték a törvények. Mi azonban naponta kényszerültünk a hitünkre, ebben a hitben gyökerező kultúrára támadó, államilag fenntartott erőkkel szembesülni._ ___ Ez a kötet Dávid Katalin művészettörténész készülő emlékiratainak az 1950-60-as évekről szóló anyagát tartalmazza a szerző által alapított és vezetett Művészettörténeti Dokumentációs Központ alapításától a pártállami gépezet általi elfoglalásig és az alapító eltávolításáig. A legendás Dokumentációs Központ "aranykor volt... sziget az ellenséges világban" (Takács József), ahol nem csak a művészettörténészek dolgozhattak "az ötvenes években csodaszámba menő téma-, vélemény-, hit- és nézetszabadság boldogító légkörében" (Supka Magdolna), de "ez az intézmény valóságos mentő központ volt, ahol apácák, papok, üldözött világiak kaptak munkát, amivel életük, ha szűkösen is, de megoldódott" (Böhm Lipót Poldi). Ebbe a szellemi műhelybe, amely a diktatúrában is őrizte a szabadság világának egy darabját, és az 1950-60-as évekbeli magyarországi művészet, tudomány és lelkiség kiemelkedő alakjainak társaságába vezeti az olvasót az emlékirat. ___ A borítót a világhírű magyar grafikusművész, a Kossuth-díjas Orosz István tervezte. _Megpróbáltam valahogy a "vasfüggönyös kereszténységben" egyszerre jelen lévő rabságot és szabadságot az egyszerre befelé és kifelé forduló tér építészeti metaforájával megjeleníteni_ - írta a tervet kísérő levelében.

Dávid Katalin - A ​teremtett világ misztériuma
A ​nyugati kultúra alapját képező Biblia a XX. század folyamán széles tömegek előtt vált ismeretlenné. Pedig a Könyvek Könyvének ismerete nem vallásfüggő, nem az istenhithez kapcsolódik, hanem mint műveltségünk bázisa: kritériuma a kultúrának. A történelmi és társadalmi tévutak következtében a jelképeket értők köre ma egyre szűkül, bár furcsa paradoxonként minden érthetetlenség ellenére lépten-nyomon szembesülünk jelképekkel. ___A mögöttünk hagyott század drasztikus bizonyítékát adta annak, hogy a meg nem értett szimbólumok hogyan válhatnak ideológiai pusztítás eszközévé. Az indiai svasztika a történelem legiszonyatosabb jelképévé vált a horogkereszt alakjában, s törvényt kellett hoznunk az egyik legősibb szent jelkép, a csillag ellen, mert azt egy embertelen hatalom kisajátította. ___Dávid Katalin művészettörténész könyve egyfajta ébresztő: a végső feledés előtti utolsó figyelmeztetés, hiszen a képi beszéd elvesztésével nemcsak a középkori templom ábrázolásait nézzük majd értetlenül, hanem az elszennyeződött patakot is. Nemcsak az országúti kereszt pléhkrisztusa veszíti el jelentését, hanem az út melletti, életét vesztett fa is. A könyv törzsanyaga alfabetikus sorrendben foglalja össze az egyes jelképeket, hármas tagolásban: a jelkép ószövetségi jelentései; a jelkép újszövetségi jelentései; a jelkép jelentkezése a korai kereszténységben. ___Az egyes címszavakon belül tipográfiailag kiemelten szerepelnek az adott jelkép különböző jelentései. Ezeket a könyv végén külön mutató összegzi, visszautalva a szimbólumokra, amelyekben a jelentés előfordul. Ez azért célszerű, mert a könyv használója sok esetben egy jelentést keres és nem a jelképet. ___A kézikönyv a katolikus Biblia szerint dolgozza fel a jelképeket, mert az kiegészül az Ószövetség ún. deuterokanonikus könyveivel, melyek szintén számos jelképet hordoznak. ___A kötéstervet és a tipográfiát Szántó Tibor készítette. Az egyetemes könyvművészet kiemelkedő mesterének ez volt az utolsó munkája. _"Ha e könyv segítséget tud nyújtani a jelképeken keresztül a Biblia megközelítéséhez, netán kedvet ébreszt e több, mint csodálatos, inkább életadó könyv elolvasásához, elegendő módon elérte célját - reményeim szerint."_ _Dávid Katalin_

Dávid Katalin - A ​kereszt teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben
A ​nyugati kultúrkör legismertebb, egyetemesnek tekinthető szimbóluma a kereszt. Vajon hogyan vált a történelem során az ókori rómaiak kivégzésre szolgáló eszköze a megváltás szent jelévé, milliók által tisztelt ereklyévé? Hogyan változott és alakult az idők során a formája a katakombák Krisztus monogramjaitól a későbbi ábrázolásokig, s hogyan telt meg, mint jelkép, teológia tartalommal? A nemzetközileg elismert művészettörténész az apostoli időktől kezdve az első ezredév végéig sorra veszi a képzőművészeti alkotásokat, az írásos dokumentumokat és a szent hagyományt, hogy ezáltal rámutasson a kereszt ikonográfiájának, szimbolikus jelentésének és teológiájának összekapcsolódó jellemzőire.

Dávid Katalin - Anna ​Margit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - Moore
"Ha ​egy művész nem vállalkozik a természet másolására, az nem jelent menekülést az élettől, hanem éppen mélyebb behatolást a valóságba" - vallja Henry Moore, akiről a modern művészet szakértői szinte egyöntetűen állapították meg, hogy a XX. század egyik legnagyobb hatású szobrász-egyénisége. A közelmúltban megrendezett két budapesti kiállításának sikere tanúsítja, hogy művészetének Magyarországon is nagy tábora van. Alkotásainak megértése azonban nem könnyű. Hogy ezt a célt megközelíthessük, előbb tisztáznunk kell a modern szobrászat alapelveit. Ehhez nyújt segítséget Dávid Katalin bevezető tanulmánya, amely a művész életútjának ismertetése és néhány fő művének elemzése mellet nagy teret szentel a mai szobrászat néhány alapvető problémájának. A kötet 58 reprodukciót tartalmaz, többségük a művész fényképfelvételei alapján készült.

Dávid Katalin - Chagall
Ha ​Picasso művészete az értelem győzelme, Chagallé a szív diadala - állapították meg találóan a két művész jellemzésére már évtizedekkel ezelőtt. A XX. század festészetében valóban Chagall képviseli a legtisztábban a vonalakba és színekbe öltözött költészetet. Képein egységbe forrott a modern európai ember életérzése az ősi népi mítoszokkal. Művészetében a képzelet talál rá az élet nagy titkaira és igazságaira, az alakítja kompozícióinak sajátos világát, piktúrájának egyéni színharmóniáit. Változatos életútját és világszerte ismert alkotásait Dávid Katalin tanulmánya - az első magyar nyelven megjelent Chagall-monográfia - ismerteti. A kötetet 55 művészi reprodukció, közöttük 5 színes nyomat illusztrálja.

Dávid Katalin - Magyar ​egyházi gyűjtemények kincsei
A ​hazai egyházak országszerte ismert gyűjteményeiben - mint például az esztergomi Keresztény Múzeum vagy az Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény -, de olykor falusi templomokban is sok értékes műalkotást őriznek. Festmények, szobrok, kódexek, gobelinek és természetesen szertertási tárgyak nagy számmal vannak egyházi tulajdonban. A nagyközönség - néhány kivételtől eltekintve - nem nagyon ismeri ezeket a kincseket. Dávid Katalin szakavatott vezetésével először találkozhat könyv formában ezzel a nagyon vonzó anyaggal. Miután bevezetőjében a szerző ismertette az ötvös- és textilművészet alkotásainak a különböző egyházak szertartásaiban betöltött funkcióját, képanyagában a legszebb kelyheket és úrmutatókat, úrasztali felszerelési tárgyakat, terítőket, miseruhákat reprodukálja. A bevezetőt és az illusztrációkat a közölt műalkotások pontos leírása egészíti ki.

Dávid Katalin - Soah
A ​kötet a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára jelent meg és Dávid Katalin művészettörténész készülő emlékiratainak a soah idejéről szóló anyagát tartalmazza. Az emlékirat, amelyet első alkalommal most vehet kézbe az olvasó, fontos adatokkal gazdagítja a katolikus egyháztörténelmet, és mintát ad a holokausztról való keresztény gondolkodáshoz, kijelölve ezzel a követendő magatartást.

Dávid Katalin - Courbet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - Egy ​asszony, öltözete a Nap - Isten anyja a tipológiában
A ​neves művészettörténész legújabb kötete a teológia és a művészettörténet határterületét érintő, a mariológia és krisztológia lényegét megfogalmazó, az olvasót a Szentírásban való elmélyülésre, megváltottságunk felismerésére, igazi szemlélődésre hívó könyv, amely gazdag képanyagot is tartalmaz. Az olvasó az isten anyjához kapcsolt ó- és újszövetségi jelenetek analógiás, jelképi vizsgálata: a tipológiai módszer megismerése mellett, elsajátíthat egy olyan Biblia-meditációs módszert is, amelynek gyakorlásával gazdagíthatja saját spirituális valóságát, javíthatja szellemi életminőségét.Dávid Katalin műve jelentős hozzájárulás az európai művelődéstörténethez, amelynek alakításában a mariológia fontos szerepet játszott.

Dávid Katalin - Mózes
A ​szerző vallomása könyvéről: "Annyira vállalkozom, amennyit a cím jelez: néhány gondolatot kívánok megfogalmazni Mózesről, amelyek Freud róla írt tanulmányai kapcsán merültek fel bennem, és teszem ezt pusztán a Biblia alapján, annál is inkább, mert nálam egyet jelent, nem úgy, mint sok róla szóló tanulmányban, a 'bibliai' és a 'történelmi' Mózes... Nem kerülhetek tehát olyan helyzetbe, hogy belebonyolódjam a Szentírás magyarázatába, de leghőbb vágyam, hogy legyen mondandóm tisztelgés az emberiség történelmének Istentől kiválasztott személyisége, Mózes előtt."

Dávid Katalin - Kereszténység ​és kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - Van ​Gogh
Az ​impresszionisták utáni nemzedék nagy, stílusteremtő művészegyéniségei közül való Van Gogh. Korai művein a holland parasztok életének komorságát ábrázolta, érett alkotásain pedig lángoló színekkel festette meg Dél-Franciaország tájait és embereit. Tragikus véget ért rövid pályafutása során maradandó értékű művekkel írta be nevét a legújabb kor művészetének történetébe. Dávid Katalin tanulmányát Van Gogh legfontosabb festményeinek reprodukciói illusztrálják.

Dávid Katalin - Egy ​keresztény értelmiségi Európára néz
"... ​Ezeknek a gondolatoknak lényege, tehát úgy is mondhatom, célja nem más, mint magyarázatot találni arra a mindenkitől megtapasztalható tényre, hogy Európa mára megtagadta, feladta, sőt az élet perifériájára kívánja szorítani a létezését kialakító, magatartását, erkölcsi alapjait megformáló, történelmi hagyományait meghatározó, a sajátos európai kultúrát kibontakoztató, s mindezeknek gyökeret adó kereszténységét."

Dávid Katalin - Engelsz ​József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - Kovács Endre - A ​barátság ezer éve
A ​hagyományos magyar-lengyel barátság élénken él mindkét nép történelmi emlékezetében. A lengyelek Báthory István uralkodását régi történelmük legvirágzóbb korszakaként tartják számon. A krakkói egyetemet a XVI. század első felében, a külföldiek közül a magyar diákok látogatták a legnagyobb számban. Bem apó és a lengyel tábornokok neve szétválaszthatatlanul összeforrt az 1848-49-es magyar szabadságharc emlékével, A második világháború idején lengyel menekültek ezrei találtak menedéket Magyarországon. És említhetnénk még egy sor történelmi epizódot. E kötet az immár évezredes múltra visszatekintő magyar-lengyel kapcsolatokról ad átfogó, színes és sokoldalú képet. A két szerző – a történész Kovács Endre és a művészettörténész Dávid Katalin – az államalapítás korától, a feudális kor dinasztikus kapcsolataitól kezdve, a közös ellenség ellen vívott függetlenségi küzdelmeken a társadalmi átalakulásért folytatott harcokon át egészen napjainkig követi a két nép történelmi, művészettörténeti kapcsolatait.

Dávid Katalin - Az ​Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - Masaccio
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - A ​szép teológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - Hetedhét ​ország meséi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók