Ajax-loader

Mérei Ferenc könyvei a rukkolán


Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes - Gyermeklélektan
Ez ​a könyv a gyerekről szól. Érzelmeiről és kötődéseiről, gondolatairól és játékairól. Arról a sajátos szemléleti módról, ahogyan a világot látja: a gyermekiről. Az indulattelt feszültségnek és a játékos megoldásnak arról a gazdagságáról, amely az átélést jellemzi. (...) A gyermekinek a megértésével egyben saját történetünkről, gondolkodásunk alakulásáról, érzelmeink bontakozásáról, személyiségünk fejlődéséről is világosabb képet kapunk. Jobban föl tudjuk eleveníteni emlékeinket a világ megismeréséről, arról a felnőttszemmel meglepő kíváncsiságról, ahogyan gyermekkorunkban kipróbáltuk önmagunkat egy adott helyzet lehetséges változataiban. Többet tudunk felidézni azoknak az élményeknek a rendkívüli indulati hőfokából, amelyek korai kapcsolatigényeinknek örömeit és kudarcait őrzik. Nemcsak a gyereket ismerjük meg jobban, hanem önmagunkat is. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz. De a pszichológiai szemlélet - a nevelésben, a gyógyításban, az esztétikában - egyre inkább megkívánja azt is, hogy lássuk meg a felnőttben a gyereket, aki volt: a gyermekit.

Mérei Ferenc - Szakács Ferenc - A klinikai pszichológia gyakorlata
Ennek a könyvnek az anyaga a klinikai pszichológusok mindenna­pi munkáját foglalja össze: vizsgá­latokat, betegekkel folytatott egyé­ni és csoportos beszélgetéseket. Tulajdonképpen folytatása a szer­zők nemrég megjelent „Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek” című könyvének. A tesztek felhasználásának to­vábbi lehetőségeit tárgyalják: a tesztadatok értékesítését a szakér­tői munkában és a gyógyszerhatás ellenőrzésében. Jelentős helyet kap könyvükben az egészségügyi in­tézményekben folyó csoportterápi­ás munka, amelynek mind a fel­nőtt, mind a gyermekváltozatát példákkal szemléltetik. Példáikban a klinikai pszichológus mint a bete­gért elsősorban felelős orvos munka­társa vesz részt a terápiás csoport­munkában. Mindkettőjüknek meg­van a sajátos funkciója a csoport irányításában; a módszer hatékony­sága csoportdinamikai képzett­ségüktől és kiegyensúlyozott együtt­működésüktől függ. A két kötet együttesen a klinikai pszichológiai munka sokrétű feladatköréről tájé­koztatja az olvasót.

Mérei Ferenc - Lélektani napló III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - Lélektani napló IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - F. Várkonyi Zsuzsa - Felnőttek ​között
A ​televízió Családi kör című műsorában a két pszichológus azt fejtegette: mit kell a szülőknek tenniük, hogy megtanítsák gyermekeiket önálló felnőttekké válni. A legfontosabb, amit anya és apa tehet, hogy megosztja élményeit gyermekeivel, élményközösségben él velük, így értik meg egymást, és így nyílnak meg egymás gondolata előtt. Ennek a könyvnek ez a mondanivalója. Azt ajánlja a szülőnek, hogy próbáljon meg tapintatos, nyitott élményközösséget teremteni a gyerekkel. Bízzék benne: őszinteségére a gyerek őszinteséggel fog felelni.

Mérei Ferenc - "... ​vett füvektől édes illatot"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - Freud ​fényében és árnyékában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - A ​pszichológiai labirintus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - Az ​együttes élmény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - Lélektani ​napló
Az ​Ünnepi Könyvhét kiadványa ; Az 1961 júliusa és 1962 októbere között keletkezett írások a szerző börtönévei alatt születtek, s arról az elszánt küzdelemről tudósítanak, amelyet Mérei Ferenc a "körülmények hatalmával" vívott saját mentális egészségének, képességeinek megőrzése érdekében. ; Korábbi kísérleti eredményeinek tisztán spekulatív úton történő folytatására vállalkozott. Elsőként az óvodáskorúak csoportjaiban megfigyelt, a sajátos hagyományok kialakulásában egy meghatározott fokozatot jelentő utalást vizsgál. Mint kimutatja, az utalás eleven, konkrét élmény konkrét részlete, amely az egész élményt képviseli, feleleveníti mindazok számra, akik átélték. Az utalás minden esetben egy viszonylag tartós élményközösségben jön létre, megjelenése az együttes élmény bizonyítéka, míg az irodalmi műben az olvasó és a hős közötti élményközösség megteremtésével hangol az együttérzés irányába, a katarzist előkészítve. A második rész tárgya az élménygondolkodás, melynek anyaga az élmény, művelete a rekonstrukció, feladata a tájékozódás, eredménye pedig a felidéző szituálás. Az utalásos mechanizmus és az élménygondolkodás vizsgálata főként a csoportlélektanban, illetve az irodalmi művek (színdarabok, filmek) hatásának elemzésekor lehetne termékeny. A harmadik részben négy éven át tartó, saját álmait elemző önmegfigyelés eredményeit ismerheti meg az olvasó. A szerző szerint az álmok a nappali élménymaradványok hátterén jönnek létre, s bizonyos kompromisszumokat képviselnek a nappali tudat és a tudatalatti törekvések között. Az álmokban felbukkanó személyek megjelenésének gyakoriságát az álmodóhoz fűződő kapcsolat fontossága határozza meg. A negyedik részben a társas, illetve párkapcsolatok személyiségalakító hatásáról elmélkedik a szerző. René Zazzónak, a Párizsi Egyetem Lélektani Intézete tanárának ikervizsgálataiból indul ki. Zazzo ikerpárok fejlődését vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a gyerekeknél biológiai és pszichológiai szinten olyan differenciáló jelenségek alakultak ki, melyek a páreffektusnak tulajdoníthatók. E jelenségek között vannak pozitívak és negatívak. Ez utóbbiak közül a szerző az okokat kutatva különös részletességgel foglalkozik a beszédanomáliákkal mint a társas elszigetelődés tüneteivel, majd a társkapcsolatok alakulásának néhány sajátos folyamatát vizsgálja. Mindeközben arra is szentel figyelmet, hogy kritikát mondjon Zazzo könyvéről (Az ikrek, a pár és a személy), továbbá bemutassa annak szellemi hátterét, a Wallon-iskolát. A kötet témája és élvezetes stílusa miatt - nemcsak szakembereknek, hanem a lélektanban járatos szélesebb olvasóközösségnek is ajánlható.

Mérei Ferenc - Társ ​és csoport
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - Ajkay Klára - Dobos Emőke - Erdélyi Ildikó - A ​pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mérei Ferenc - Fehér Imréné - Harsányi István - Nők ​enciklopédiája I-II.
Ez ​a két tekintélyes kötet a Nők enciklopédiája címet viseli. Címében arra utal, hogy mint az enciklopédiák általában, egy szakterület összes lényegesnek és időszerűnek tartott ismeretét igyekszik közérthetően, áttekinthető rendszerben összefoglalni. Melyik az a "szakterület", amellyel ez a mű foglalkozik? Erre a szakmára nem iskolában képeznek, művelői nem tanfolyamokon sajátítják el, mégis igen bonyolult, rendkívül sokrétű, s eredményes műveléséhez a legkülönfélébb ismeretekre van szükség. A Nők enciklopédiája azokat az ismereteket foglalja egybe - tárgykörök szerint -, amelyekre a mai nőnek van szüksége. Azokat a tudnivalókat, amelyek elengedhetetlen feltételei annak, hogy nemcsak a munkahelyén végezze kifogástalanul el a feladatát, hanem az élet minden területén, mint kiegyensúlyozott, jólápolt, vonzó egyéniségű nő, feleség, anya, sőt nagymama, mint közösségben élő modern ember.

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes - Ablak-Zsiráf
Az ​Ablak-Zsiráf gyermeklexikon első olvasói lassan már maguk is szülősorba lépnek. Ezer és ezer kisiskolás ismerkedett a világgal a kötet segítségével, amely nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált hasznos kézikönyvvé, hanem a környezetismereti órákon is kiváló segédeszköz lett. A több mint 1200 címszó felöleli mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7-10 éves gyerekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy a szűkebb s tágabb környezetükben eligazodjanak. A szómagyarázatok - ahol csak szükséges és lehetséges - egymásra épülnek, s a dolgok közti logikai összefüggés megtanítása egyik alapvető célkitűzése volt a szerzőknek. A kis olvasók tehát a konkrét ismeretszerzés mellett átfogó gondolkodást is tanulnak. Felújított kiadásunk igyekszik tükrözni a változó világot, és néhány idejétmúlt címszót újak váltottak fel.

Mérei Ferenc - A ​Rorschach-próba
E ​kötet összeállításával és megjelentetésével szeretnénk elérni, hogy ez a hagyomány tovább éljen, s szeretnénk biztosítani, hogy az eljövendő pszichológusnemzedék megismerkedhessen a Mérei-féle Rorschach-módszerrel, s beléphessenek a magyar rorschachozók egyre népesebb táborába.

Mérei Ferenc - Közösségek ​rejtett hálózata
Ennek ​a kötetnek a világújdonsága a szociometriai adatok értelmezésének, elemző módszerének leírása volt első megjelenésekor, 1971-ben. A könyv a szociálpszichológiai gyakorlat számára készült, pontos útmutatást ad a szociometriai felméréshez, a szociogramok készítéséhez, a társkapcsolati mutatók kiszámításához. Módszert ad a kisebb-nagyobb közösségekben kialakult kötődések, választások , csoportosulások, társas viszonylatok, konfliktusok feltárásához. A mikroszociológia elvei és történeti ismertetése mellett a könyv négyszáz intézmény felmérésével alapozza meg a szociometria technikájának vizsgálati, számítási és értelmezési lehetőségeit.

Kollekciók