Ajax-loader

Rainer Maria Rilke könyvei a rukkolán


Rainer Maria Rilke - A ​párduc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Levelek ​V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Levelek ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Ősz ​/ Herbst
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Vallomás ​sötétből / Aus Dunkel ein Offenbares
Rainer ​Maria Rilke a 20. századi német nyelvű költészet egyik legjelentősebb képviselője. Talán legfőbb érdeme a költői nyelv szinte végtelen tökéletesítése volt. Egy ilyen nyelv kihívásait komolyan venni a "magyar Rilke" életre keltésében egyszerre lehetett becsvágya és volt kötelessége a fordítónak. Kötetünk a költő lírai alkotásaiból ad kétnyelvű válogatást. A műveket, hatvankét verset szinte kizárólag keletkezési sorrendjükben, egyúttal a fő pályaszakaszokat is reprezentálva nyújtja az olvasónak. A könyvet a költői őályát összegző Rilke-levél nyitja, s a fordítói munka műhelytapasztalatait rögzítő utószó, valamint bő jegyzetanyag zárja.

Rainer Maria Rilke - Versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Rilke ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Válogatott ​prózai művek
Ma ​már tudjuk, hogy századunk legnagyobb művészei közé tartozik a prágai születésű, osztrák íróként számon tartott Rainer Maria Rilke, akit Magyarországon főként mint a _Duinói elégiák,_ a _Szonettek Orfeuszhoz_ és az _Imádságos könyv_ költőjét ismerünk, legjobbjaink fordításában. Próza- és esszéíróként nálunk kevésbé ismert, hiszen prózai munkáiból utoljára 1961-ben jelent meg egy vékony válogatás. Pedig sok hasonlóság van közte és magyar kortársai között, hangvétele, stílusa, novelláinak témája a Nyugat első nemzedékének prózájával, a korai Kosztolányiéval, Csáth Gézáéval rokonítható. Nem is csoda, hiszen az ő műve és a nyugatosoké is ugyanegy forrásból táplálkozott: a századvégen és századelőn még létező, majd széthullott, de hatását még évtizedekig éreztető Monarchia gazdag kultúrájából. Ezért is érdemel Rilke prózája nagyobb teret irodalmi életünkben, s ez vonatkozik nemcsak szépirodalmi műveire és a kötetünkben először közölt csodálatos prózaverseire, hanem kisebb esszéire és hosszabb tanulmányaira is.

Rainer Maria Rilke - A ​halál napja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Levelek ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Die ​Sonette an Orpheus / Szonettek Orfeuszhoz
Rainer ​Maria Rilke _Szonettek Orfeuszhoz_ című versciklusa a XX. századi világlíra jelentős teljesítménye. A két részre tagolódó, ötvenöt szonettet tartalmazó sorozat 1922 februárjában keletkezett, egy időben a _Duinói elégiák_-kal. A költő - miközben a versekben emléket állít egy fiatalon elhunyt táncosnőnek, Wera Ouckama Knoopnak - a költészet elveszett istenét, Orfeuszt ünnepli, és felmutatja azokat a dolgokat (személyeket, helyeket, emberi magatartásformákat, folyamatokat és szellemi teljesítményeket), amelyek még őrzik az orfikus létforma adottságait (egy táncmozdulat, egy szem gyümölcs, egy szökőkút, egy tükör, Narkisszosz személye stb.). A szonettfüzért Báthori Csaba formahű fordításában, kétnyelvű kiadásban közöljük. Kötetünk tartalmazza Rilkének saját verseihez írott jegyzeteit, a fordító átfogó értelmező tanulmányát és a művek megértését elősegítő szakirodalom válogatott jegyzékét.

Rainer Maria Rilke - Levelek ​IV.
Ki ​tudná megmondani, mi történik ma voltaképp velünk s milyen embereknek bizonyulnak majd utóbb ennek az évnek túlélői. Én elmondhatatlan fájdalmat érzek, és heteken át megértettem és megértettem és irigyeltem akik korábban haltak meg, hogy nem kellett látniuk ezt innen, ezt az apokalipszist; mert van olyan, van olyan pont a térben, ahonnan nézve még a szörnyűség is természetnek tűnik, az univerzum ritmikus megrendülésének, amely létében ott is szilárd és rendíthetetlen, ahol mi elpusztulunk. És persze elpusztulunk, belepusztulunk, bele a Létezésbe, a Lét centrumába, -- vegye észre itt valaki, vegye szemügyre a pusztulás teljességét, s akkor egyszerre megtapasztal valamit a halálról, talán ez ennek a borzalmas háborúnak az értelme, talán egy láthatatlan néző színe előtt zajlik ez a kísérlet, -- ha elgondolható, hogy vannak tévedhetetlen szemek, átható, valóban tapasztaló szemek, a kutató szemei, aki úgy vizsgálja mindezt, mint a legkeményebb kőzetet, és az élet újabb keménységi fokát állapítja meg a fortyogó halálnak ebben a lávájában.

Rainer Maria Rilke - Levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Auguste ​Rodin
A ​dolgozó test éppen úgy tárulkozott ki előtte, mint korábban a szerelmes test. Az élet új kinyilatkoztatása ez. Ám ez az alkotó annyira a maga dolgai közt él, annyira a saját művei mélységében, hogy kinyilatkoztatásokat nem is képes felfogni másként, mint saját művészete egyszerű eszközeivel. Új élet, ez az ő számára végső fokon: csak új felületek, új mozdulatok. Így vált egyszerűvé körülötte minden. Többé már nem tévedhet. Rodinnak ez a fejlődése útmutatás ebben a tanácstalan korban minden művészetnek. Egyszer majd felismerik, mi tette olyan naggyá ezt a nagy művészt: az, hogy munkás volt, s nem vágyott másra, csak arra, hogy minden erejével behatolhasson szerszáma közönséges és kemény munkájának titkaiba. Ebben volt némi lemondás is az életről, de éppen ezzel a türelemmel nyerte el az életet: mert vésőjéhez odasereglett a világ.

Rainer Maria Rilke - Szonettek ​Orfeuszhoz
Rilke ​Szonettek Orfeuszhoz című versgyűjteménye sok szempontból egyedülálló. Az eredeti szonett kevesebb mint három hét alatt készült el 1922 februárjában, és már 1923-ban könyv alakban meg is jelent. Ezek a szonettek tehát Rilke utolsó korszakához tartoznak, négy évvel halála előtt írta őket. Az első világháború után a költő lelki zavarokkal és gátlásokkal küzdve több évig semmiféle teljes mű megírására nem volt képes. Belső világán valami lelki bénultság uralkodott el. Ebből a siralmas helyzetből viharosan rázúduló megrázkódtatásként mozdította ki Wera Ouckama Knoop halálának híre. A tizenkilenc éves táncosnő Rilke szemében a friss, törekvő és felfelé hágó művész jelképe. Nem nagyon tudni, de igazában nem fontos, milyen nagyszerű táncos volt Wera, és miért látta őt Rilke valamilyen Orfeusz-jelképnek. Mindenesetre, mintha erre vagy hasonló eseményre várt volna, mint valami feltörő vízforrás két héten át ontotta magából egymás után a szonetteket. Elképesztő, látomásszerű biztonsággal írt, állítólag törlés és javítgatás nélkül küldte kiadójához a két szonettsorozatot. A szonettek ebben az eredeti állapotukban láttak napvilágot és maradtak fenn, mint Rilke költői hagyatékának nagyra becsült, sokszor olvasott és idézett darabjai. (Farkasfalvi Dénes O.Cist.)

Rainer Maria Rilke - Levelek ​egy ifjú költőhöz
"Itt ​nincsen időmérték, itt nem érvényes az esztendő, és tíz év semmi; művésznek lenni azt jelenti: nem számolni és nem méricskélni; érni, mint érik a fa, mely nem sürgeti nedveit és bízvást dacol a tavasz viharával és nem latolgatja, hogy utóbb beköszönt-e a nyár. Igen, beköszönt. De csak a türelmesekhez jön el, akik úgy élnek, mintha az örökkévalóság feküdne lábuk előtt, gondtalan nyugalomban és határtalan távlatokkal. Én naponta tanulom, tanulom fájdalmak között, miközben hálálkodom fájdalmaimnak: minden, minden _türelem_!" (Rainer Maria Rilke _Franz Xaver Kappus_nak 1903. április 23-án)

Rainer Maria Rilke - Duinói ​elégiák / Duineser Elegien
2 ​nyelvű kötet: német-magyar

Rainer Maria Rilke - Rodin
Auguste ​Rodin, korunk legnagyobb, tán egyetlen nagy, de bizonyára egészen új utakon haladó szobrásza 1840. november 4-én született Párizsban, s 1917. szeptember 17-én halt meg. Életrajza - mondja róla Gustava Kahn - mint mindazoké a művészeké, akik a művészi ideáljuk felé törést tették életük egyetlen céljává, eseménytelenül egyszerű s határkövekül csak egy-egy kiállítás, egy-egy szobor megalkotása, dolgozati módjának némely megváltozása helyezhető belé...

Rainer Maria Rilke - Malte ​Laurids Brigge feljegyzései és más szépprózai írások
Rainer ​Maria Rilke (1875-1926)A főként osztrák költőként ismert prágai születésű, változó állampolgárságú, örök-hontalan Rilke életművében lényegesen nagyobb részt tesznek ki a prózai írások. Ez a válogatás a klasszikus művek mellett részben kevésbé ismert, részben magyarul még meg nem jelent írásokkal hívja fel a figyelmet a (közben kötelező olvasmánnyá lett) prózaíróra. "A XX.évszázad legérzékenyebb emberének" e kötetbe gyűjtött szépprózai írásairól elmondható: költészet ez, Rilke-i költészet, prózában, s közben valódi próza - melyben furcsa, feszülten sejtelmes, drámai történetének játszódnak le. A címadó műben, a Malté-ban kérdez. Filozófiai, lélektani kérdéseket tesz fel, a szubjektumon átszűrve az örökérvényű talányokat próbálja megfejteni: mi és milyen a barátság, a szeretet, a szerelem, a férfi és nő kapcsolata, milyen szerepet játszink életünkben a gyerekkor, a család, a környezet, az emlékek, a múlt, miként hat egymásra az öröklés és magunk alakította sors, mit kezdhetünk az élet, a magány, a halál nyomasztóan gyönyörű terhével.Mint jómaga mondta, minden írása "kísérlet arra, hogy a dolgokat a szív karátjával mérjük."

Rainer Maria Rilke - Rainer ​Maria Rilke legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Rainer ​Maria Rilke versei
Tandori ​Dezső, a német líra legnagyobbnak tartott kortárs magyar fordítója 100 Rilke-fordítását gyűjtötte össze ebben a kötetben, ezek nagyobbik része (elsősorban Rilke korai versei közül) új fordítás, amely e kötetben jelenik meg először. Az új fordítások között van a híres Apolló-vers is. A fordítások keletkezésének körülményeit a fordítói előszó ismerteti meg az olvasóval.

Rainer Maria Rilke - Malte ​Laurids Brigge feljegyzései
Hányféle ​lehet az emberi arc? Hányféle és milyen a halál? Milyen a félelem? Mikor és mitől igazi a vers, a dráma? Ismerjük-e és értjük-e az életet, a történelmet, a lányokat, a gyermeket, az Istent? Mit kezdjünk a szegényekkel, kitaszítottakkal, nyomorékokkal, betegekkel; élhetünk-e otthontalanul, magányosan, sorstalanul és összeroskadva mások sorsának terhe alatt? Elbírjuk-e azt, hogy szeretnek minket, s tudunk-e mi szeretni? Rilke sok mindent kérdez a _Maltéban,_ s feleletei olykor valóban esszék: irodalmi, művészeti, lélektani, történelmi esszék. És mégsem azok... Költészet ez, rilkei költészet prózában, és ugyanakkor csakugyan próza is: éles, reális vonásokkal megrajzolt alakok mozognak, élnek benne, a felbontott idő különböző síkjaiban - a főhős jelenében, múltjában, családja emlékké vált életében - furcsa, sejtelmes drámai történeteket görget a cselekmény. _Szabó Ede_

Rainer Maria Rilke - Die ​Letzten (La Spiga)
Verbessere ​Dein Deutsch (Német könnyített olvasmányok - 6. szint a 7-ből) Oberstufe 1 (C1) Ausgewählte textpassagen oder ungekürzte texte Diese Serien beinhalten bekannte Werke von Schriftstellern aus dem deutschsprachigen Raum. Jedes Buch enthält eine kurze Biografie des Autors. Die Fußnoten erklären kulturspezifische Hintergründe. Am Ende jedes Buches gibt es Textverständnis-Übungen.

Rainer Maria Rilke - Rilke ​Reloaded Gesammelte Gedichte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Válogatott ​versek
Rilke ​századunk legnagyobb költőinek egyike, s verseinek megjelentetése a magyar könyvkiadás régi tartozása. Életműve szinte összegezi a századeleji polgári művészet minden erényét, eredményét, de megmutatja korlátait is. Végletes szubjektivizmusa, magányossága, szinte beteges érzékenysége, sokszor már csaknem öncélú szépségkultusza a modern szolipszizmust előkészítő filozófiája - megannyi olyan vonás, mely számunkra nem rokonszenves. Ugyanakkor éppen formai tökélye, humanizmusa, páratlan intellektusa, őszintesége maradandó érték, mely a szocialista kultúra számára is megbecsülendő hagyomány. Tegyük még hozzá: Rilkét konkrét történelmi és társadalmi erők formálták, ám a korhadt és szétesni készülő Monarchia államrendszerét, hivatalos világnézetét éppúgy elvetette és megvetette, mint ahogy iszonyattal fordult el az első világháború haláltáncától. E kötetből teljesebb és igazabb Rilke-kép bontakozik ki, mint amit Nyugaton felmutatnak, s amit hazai sznobjaink és kozmopolitáink is szívükbe zártak. A bőséges válogatás közli Rilke általában mellőzött hazafias, háborúellenes és szociális verseit, de magába foglalja azokat a mérhetetlenül nehéz és bonyolult, kései verseket is, melyeknek lefordítására eddig csak elvétve vállalkoztak.

Rainer Maria Rilke - Prózai ​írások
Olvasóink ​többsége elsősorban mint költőt ismeri Rainer Maria Rilkét - a "Duinoi elégiák", a "Requiem" és a csodálatos "Szonettek Orfeuszhoz" szerzőjét. Ebben a kötetben a költő prózai műveinek legszebb darabjait gyűjtöttük össze. Különös, meghatározhatatlan műfajú írások ezek - nem elbeszélések, de nem is tanulmányok; bölcselkedés, de át meg átszőve a legszemélyesebb líra hangjaival. Bárhová soroljuk is ezeket az írásokat, egy dolog kétségtelen: Rilke ezekben is elsősorban _költő_, ez nyilatkozik meg megkapó, sokszor bizarr gondolatainak csodálatosan gazdag árnyalatú, az emberi lélek leghalványabb rezdüléseit is visszaadó kifejezésében. Mert mindig, minden művének, verseinek és prózai írásainak - legfőbb és szinte egyetlen tárgya az emberi lélek, azt kutatja, azt boncolja rejtett parázsként izzó szenvedélyével, azt ábrázolja, azt tárja fel ezernyi bonyolult vetületében.

Rainer Maria Rilke - Tandori Dezső - Prágai ​házioltár
Újabb ​világirodalmi értékű fordítás az ezer arcában is mindig egy TD-től. A 2012-es év költőnk életében egyfajta beteljesítő hálaadás volt az ifjú Rilke felé: a PolíSz folyórat folyamatosan tette közzé a kötet darabjait. Európa 19. századvégi Prágája és a 20.-21. század lírájának mágiája - így együtt az 2012-es év magyar költői remeklése! A kötet hatalmas ciklusrendszere akár az ódon város utcáinak, sikátorainak és történelemre tekintő múltjának is összegzése. Tandori munkája igazi Közép-európai szimbiózis. Egység, amely megmutatja, milyen is lehetne történelmünk, ha népeink a lélek elkerülhetetlen ösvényein érintkeznének egymással, mint hajdan a középkor társzekereinek utasai. Rilke katolicizmusa köztudott. Tandori úgynevezett egzisztencialista kereszténysége kevésbé. A vallásosságtól érintett líra jelentőségét Dante óta éppen mindenkori hétköznapisága, aktualitása adja. Ebben a tekintetben is kortársi jelentősége van ennek a 81 költeménybe sűrített prágai városnézésnek.

Rainer Maria Rilke - Gedichte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Őszi ​nap
"A ​németeknek csak három nagy költőjük van: Walter von der Vogelweide, Henrich Heine és Rainer Maria Rilke. A többi elhullt az idők folyamán, vagy megkisebbedett, mint Schiller és Goethe. Én azt hiszem, hogy Rilke legjobb versei a fiatalkoriak, idősebb korán már a különcködés és nagyképűség uralkodik. Csak dicsérni tudom Réfi barátomat, amiért a legjobb és legszebb Rilke verseket válogatta gyűjteményébe. Azt hiszem sok ember kívánságát fejezem ki, hogy a fiatalkori versek közül még az elmaradottakat is fordítsa le nekünk, gyönyörűségünkre." Faludy György

Rainer Maria Rilke - Történetek ​a Jóistenről
Bibliai ​ihletésű legendákkal indul Rilke elbeszélés-sorozata: a világ teremtésével, a Golgota drámájával. Innen jut el az itáliai reneszánsz, a pravoszláv népélet megrendítő jeleneteiig, hogy záródarabjában saját jelene, a tizenkilencedik századvég légkörét idézze föl. Kettős szál fűzi össze történeteit: a láthatatlan, s mindenütt jelenvaló Isten sugallata és az ösztönösen felé forduló, gyermeki ámulat. Ezt a sugárzón tiszta tekintetet, a gyermekkorét, haláláig megőrizte a költő. Isten-élménye, teljes életművének sorsszerű meghatározójaként, újra meg újra visszakísért. A „Történetek a Jóistenről” a fiatal Rilke vallomása. 1899 novemberében, oroszországi utazásából visszatérve, tíz nap alatt írta meg, alig huszonnégy évesen. (Közvetlenül előtte született másik korai remeke, a „Kornétás”.) A magáratalálás boldog lendületében teremtő képzelete és játékos elbeszélő kedve együtt jelenik meg ebben a könyvében. Meglepően új, derűsen fénylő színkeverésű mű, életigenlése soha többé nem ismétlődik meg későbbi pályáján. Egy-egy felnőtt barátnak, ismerősnek mondja el meséit Rilke, azzal, hogy ők adják tovább a gyerekeknek. Érett és kezdő olvasóhoz éppúgy eltalálnak ezek a történetek, mert a megértő alázat hangján mindenkihez szólnak, a nagy irodalom törvénye szerint.

Rainer Maria Rilke - Mária ​élete
Rainer ​Maria Rilke (1875–1926) a modern kori német irodalom megújítója. Lírai költészetét gyakran jellemzi gyermeki naivság, a szegények és az élet számkivetettjei iránti részvét, amely keresztény forrásokból táplálkozik. Bár hitét inkább rejti, mint vallja, bibliás témákhoz és képekhez gyakran visszanyúl. Pályafutása során több verset írt Szűz Máriáról, kortársait mégis meglepte, hogy 1913-ban – már nagynevű és befutott költőként – szinte kis Mária-oltárt emelt egy versciklussal, melyet önálló kötetben is közreadott Mária élete címmel. Tizenöt költeményről van szó, melyek születéséről Rilke úgy nyilatkozott, hogy Mária-képek és Biblián kívüli szövegek vagy legendák ragadták meg a képzeletét. Ám mindenütt a kozmikus szépség kifejeződését keresi, amely sosem emberi kezdeményezésből, hanem az emberi lélek transzcendentális feltörekvéséből, kibontakozásából fakad. Farkasfalvy Dénes műfordítása nyomán a Mária élete először jelenik meg magyar nyelven. Az eredeti német szöveget is közlő jelen kiadvány minden versét egy-egy klasszikus művészeti alkotás illusztrálja; ezek közt megtalálhatjuk azokat is, melyek a költőt a versciklus megírására ihlették.

Kollekciók