Ajax-loader

Szabó Ferenc könyvei a rukkolán


Szabó Ferenc - Az ​emmauszi úton
A ​szerző ezen könyve a keresztény hit alapvetése akar lenni. Eredetileg a Vatikáni Rádióban "Az emmauszi úton" című sorozat előadásaiként hangzott el. A hit és hitetlenség, a vallások és a kereszténység témaköreinek megvitatása után a keresztény hit megalapozására vonatkozó módszertani megfontolások következnek. Végül az összegező rész — alkalmazva az előzőleg jelzett módszert — Jézus Krisztus személyét, üzenetét és művét mutatja be, számolva a modern kritika ellenvetéseivel. SZABÓ FERENC S.J. 1931-ben született Kálocfán, 1953-ban lépett a jezsuita rendbe. Budapesten az Idegen Nyelvek Főiskoláján, majd az ELTE-n francia-magyar szakos hallgató volt. Leuvenben filozófiai és teológiai licenciátust, Párizsban pedig (1966-ban) teológiai doktorátust szerzett. 1967-től a Vatikáni Rádió magyar adásainak szerkesztője, illetve vezetője. Számos könyvet és tanulmányt tett közzé; filozófiai, teológiai és irodalomkritikai munkássága mellett újabban költeményekkel és műfordításokkal is jelentkezik.

Szabó Ferenc - Jézus ​Krisztus tegnap és ma
Az ​itt közölt rádióbeszélgetések és vallomások 1983 ősze és 1984 ősze között hangzottak el a Vatikáni Rádió magyar adásában Jézus Krisztusról szóló két sorozatunk keretében. Forrásaink a Radio-Canada interjúsorozata, ill. a Mgr. Paul Poupard körkérdésére adott válasz-vallomások voltak. (Ezekről bővebben a bevezetőben szólunk.) Köszönetet mondok P. Gilles Langevin kanadai rendtársamnak és Mgr. Paul Poupard-nak, hogy hozzájárultak e válogatás kiadásához: ők maguk szerezték meg kedves szolgálatkészséggel az engedélyeket az illetékes kiadóktól. ___ A rádiós adások elkészítésében és e könyv kiadásában nagy segítségemre volt munkatársunk, Vertse Márta; a vallomásokból többet ő fordított. Neki is hálás köszönetemet fejezem ki. ___ Több hallgatónk kérésének teszek eleget, amikor most nyomtatásban is közreadom a két sorozatot. Így újra elolvashatják és átelmélkedhetik a már hallottakat. Jézus Krisztusról sosem elég. Ő ma is, mint tegnap: "Út, Igazság és Élet" (Jn 14,6). ___ A könyv színes fényképfelvételeit Pietro Vanetti S.J. készítette.

Szabó Ferenc - Jelek ​az éjszakában
Ebben ​a kötetben újabb tanulmányaimat és verseimet teszem közzé. Kedves íróimat, gondolkodóimat olvasva és újraolvasva - akár egy meghatározott témát kidolgozva, akár róluk szóló munkákat ismertetve - állandó szempontom a belső dráma felfedése, a szorongás és a reménység között feszülő életmű mélyebb jelentésének kutatása. Negyedszázados eszmélődésem során - az ész és a szív párbeszédének is nevezhetném - vissza- visszatérnek azok a gondolatok, amelyeket már első tanulmányaimban lejegyeztem.

Szabó Ferenc - Lélekben ​és igazságban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ferenc - Hol ​a pénz az interneten?
Nap ​mint nap hallunk arról, hogy átlagos emberek egyszer csak hihetetlenül sikeresek lesznek az internet segítségével. Vajon mit tudnak ők, amit mi nem? Mi a titkuk? Mindegy, milyen társadalmi vagy anyagi helyzetben van, az internettel bárki képessé válhat több százezer vagy több millió forintot keresni. Úgy, hogy közben nem kell személyesen találkoznia senkivel, nem kell ücsörögnie semmiféle üzletben vagy munkahelyen, és nem kell befektetnie több millió forintot. A pénz akkor is jön, amikor Ön alszik vagy éppen nyaral... Ön is képessé válhat bevételei növelésére. Hogyan lehet készpénzt csinálni az interneten? Nem megrendeléseket, reklámokat vagy látogatottságot, hanem KÉSZPÉNZT! Csilingelő pénzérmék és susogó bankjegyek százait, ezreit, sőt akár millióit is! Egyetlen számítógéppel. Mindez annyira egyszerű és annyira kézenfekvő, hogy Ön fog a legjobban meglepődni azon, hogy ez eddig miért is nem jutott eszébe. Építse fel saját rendszerét, és gazdagodjon. Nyisson a világra, és legyen minél több készpénzt hozó weboldala.

Szabó Ferenc - Szomjazod ​hogy szomjúhozzalak
Barátaimnak ​ajánlom ezt a versválogatást, mintegy másfél évtized termését. A már kötetekben megjelent versekhez hozzáadtam néhány újat az utóbbi évekből... Szabó Ferenc S.J.

Szabó Ferenc - Napfogyatkozás ​- kereszténység és modernség
Szabó ​Ferenc ebben a tanulmánykötetben összegezi negyedszázados írói munkássága főbb gondolatait: Pázmányon kívül a modern kor világnézeti fejlődését, a szekularizmus és ateizmus, illetve a korszerű keresztény eszmék változását mutatja be: korunk szellemi körképének vázlatához ad szempontokat.

Szabó Ferenc - Világnézetek ​harca
Két ​front küzd a az emberért: az istenellenes humanizmus és a keresztény humanizmus. A válságba jutott mai embernek választania kell: Istennel vagy Isten ellen? Ez a Kérdés! - E kérdés áll az itt összegyűjtött irodalmi és világnézeti tanulmányok gyújtópontjában.

Szabó Ferenc - H. ​de Lubac / Y. Congar
Két ​francia teológus portréját vázolja fel ez a kis füzet. Mindkettőnek jelentős szerepe volt a mai teológia megújulásában. Mindkettő a jó értelemben vett Hagyomány embere, de mindkettő a mai emberek kérdéseire akar válaszolni, a mai Egyházat akarja szolgálni, amikor visszahajolva a keresztény gondolkodás ősi forrásaihoz, régit és újat hoz elő az örök és mindig új krisztusi üzenetből. Amikor az Osservatore Romano 1960. július 18-i száma közölte, hogy XXIII. János pápa a jezsuita Henri de Lubacot és a domonkos Yves Congart kinevezte a zsinatot előkészítő Teológiai Bizottság konzultorai közé, igen sok katolikus örömmel vette tudomásul a hírt: ez a csendes "rehabilitáció" is annak a jele volt, hogy a "szél fordult", hogy új szellemi légkör van kialakulóban az Egyházban. Tudjuk, hogy a két teológus tevékeny részt vett a zsinati munkákban: nem egy dokumentumban fellelhetjük azokat az eszméket, amelyeket ők már a harmincas évek derekán kezdtek hirdetni, és amelyekért később nemegyszer különböző oldalakról támadás, zaklatás érte őket.

Szabó Ferenc - A ​teológus Pázmány
Szabó ​Ferenc SJ született 1931. február 4-én Kálócfán (Zala m.). A gimnáziumot Sümegen, Zalaegerszegen és Pécsett végezte 1943-50 között. Egy-egy évet tanult az egri és a szombathelyi Hittudományi Főiskolán. 1953 és 1956 között a budapesti Idegen Nyelvek Főiskoláján, majd az ELTE bölcsészettudományi karán francia és magyar irodalmat hallgatott. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. 1956-ban külföldre távozott. 1957-1963 között Louvain-Eegenhovenben végezte rendi filozófiai és teológiai tanulmányait. (Teilhard de Chardin fenomenológiai módszeréről filozófiai, K. Rahner halálteológiájáról teológiai licenciátust szerzett.) 1962. augusztus 6-án szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban védte meg teológiai doktorátusát a Párizsi Katolikus Egyetemen. Disszertációja: "Le Christ créateur chez saint Ambroise" 1968-ban Rómában jelent meg könyvalakban. 1967-92 között a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője, vezetője volt. Számos filozófiai, teológiai és irodalomkritikai művet tett közzé; 1981-től költeményekkel és műfordításokkal is jelentkezett. 1992-ben hazaköltözött Budapestre, a Távlatok című folyóirat szerkesztője lett. Itthon Pro Cultura Hungarica és az Illyés Gyula-díjjal tüntették ki. Meghívott előadó a piliscsabai Katolikus Egyetemen (teológiai- és filozófiatörténeti előadások), továbbá a szegedi és a pécsi egyetemen, a szegedi és veszprémi hittudományi főiskolán is szerepelt vendégelőadóként a perszonalizmus, a hermeneutika és a krisztológia tárgykörével. Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Pázmány és Prohászka életművével foglalkozott behatóbban.

Szabó Ferenc - Krisztus ​és egyháza Pázmány Péter életművében
A ​szerző 1990-es, A teológus Pázmány című kötetében a grazi teológiatanár latin Theologia scholastica kurzusát, Szent Tamás-kommentárját mutatta be, különös figyelemmel a fiatal jezsuita hitelemzésére és kegyelemvitájára. Most Pázmány Péter teljes életművét: latin és magyar összes munkáinak krisztológiáját és egyháztanát ismerteti és méltatja. Mivel minden hitigazság összefügg, és a keresztény tanítás középpontjában Jézus Krisztus és üdvözítő műve áll, a szoros értelemben vett krisztológián túl kellett lépnie, amikor Pázmány Péter egész művét figyelembe véve megvilágította Krisztus misztériumának központi helyét, és elhelyezte Pázmány Krisztus-központú teológiáját egyrészt kora skolasztikus és protestáns teológiájában, másrészt az újkori teológia fejlődésében. ___Róna Judit PhD Szabó Ferenc legújabb monográfiája két szempontból is érthetőbbé teszi Pázmány életművét a mai olvasó számára. Feltárja azt az „aranyfedezetet”, amely már a jezsuita professzor teológiai írásaiban tetten érhető és más műfajú későbbi írásainak alapjául szolgál. Ugyanakkor rávilágít Pázmány teológiájának, krisztológiájának és egyháztanának modernségére, azokra a gondolatokra, melyek a II. Vatikáni Zsinat tanításaiban, sőt az ezt követő évtizedekben is jelen vannak a katolikus teológiai gondolkodásban.” ___Hargittay Emil egyetemi tanár, irodalomtörténész „Tartalmas, tanulságos, érdekes és élő írás. Igen nagy haszna lesz »Pázmány ébresztésében«. A magamfajta teológus kedvet kap ilyenkor Pázmány alaposabb tanulmányozásához.” ___Dr. Török Csaba teológusprofesszor

Szabó Ferenc - Teilhard ​de Chardin
Teilhard ​du Chardin műve ma még az ellentmondások kereszttüzében áll. Lehet vitatkozni egyes tételein, kétségbe lehet vonni némely kifejezésének pontos jelentését. Egy tény azonban vitathatatlan: eszméinek időszerűsége.

Szabó Ferenc - Az ​ember és világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ferenc - Prohászka ​Ottokár időszerűsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ferenc - Kortárs ​magyar jezsuiták I-II.
1989-90 ​a fordulat éve volt Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is. A 40 évvel korábban erőszakkal szétszórt szerzetesrendek is újrakezdhették működésüket.(...) A két kötetben közöl kb. 20 arcél nem adhat még megközelítően sem teljes képet a 20. századi magyar rendtartományról, a kortárs magyar jezsuiták történetéről. De ez nem is volt célja az összeállításnak. Inkább azt szerettük volna érzékeltetni, hogy a most újjáéledő rendtartomány jezsuitáinak figyelemreméltó szerepük volt a magyar egyház és a magyar kultúra jelenkori történetében, továbbá a jövőt is tekintettük: a Szent Ignác rendjébe, a Jézus Társaságába jelentkező fiatalok serkentést kaphatnak, példát vehetnek a 'régiekre emlékező' írásokból.

Szabó Ferenc - Párbeszéd ​a hitről
Szabó ​Ferencnek, a termékeny jezsuita írónak tanulmányainak gyűjteménye ez a könyv, amely 1974-ben jelent meg Rómában. Az írásokban a szerző nyitottsággal szemléli a valóságot, és őszintén keresi a párbeszédet kortársainkkal. Keresztény szemmel nézi korunk szellemi helyzetét, a hit és hitetlenség mai szembesüléseit. Vallja, hogy a hit nem akadálya a tárgyilagos valóságlátásnak és az emberek megértésének. Ellenkezőleg: teljesebb tapasztalathoz segít, és megvilágítja az emberi dráma rejtett dimenzióit. Az első rész nagyobb lélegzetű tanulmányai újabb távlatokat nyitnak: korunk néhány jellemző eszmeáramlatát mutatják be; a második rész (időrendben közölt) megemlékezései és kritikái mai írók, művészek és gondolkodók egzisztenciális magatartásán ill. életművén keresztül világítanak rá a hit és hitetlenség drámájára. Szinte valamennyi írás megjelent már különböző folyóiratokban (Katolikus Szemle, Mérleg, Szolgálat, Vigilia) vagy elhangzott a Vatikáni Rádióban.

Szabó Ferenc - Magyar ​jezsuiták vallomásai I-IV.
[A ​III. kötethez:] _Kortárs magyar jezsuiták_ címmel már két kötet megjelent 1991-ben és 1992-ben. Ezekben jelesebb elhunyt jezsuiták életrajza szerepel. Most e harmadik kötetben több, mint hatvan névvel találkozik az olvasó: egyes atyákról vagy testvérekről hosszabb visszaemlékezést, másokról rövidebb nekrológot közreadva (ez utóbbiakat jórészt a provincia _„Cor Unum”_ című, külföldön megjelent értesítőjéből, illetve 1990 után az itthoni Provinciánk híreiből átvéve). Az aránytalanságok ellenére minden fellelhető élet- vagy önéletrajz, nekrológ része a kötetnek, mert valamennyi dokumentum értékű: a kommunista idők szétszóratásában, üldöztetést és börtönt szenvedett vagy külföldön működött rendtagok emlékét így is rögzítik az utókor és a fiatalabb jezsuita nemzedék számára. Ez a kötet tehát kiegészíti az _„Anima Una”_-sorozat korábbi gyűjteményeit. Az 1909-ben megalakult önálló magyar rendtartomány történetéhez, amelynek 1909–1950 közötti szakaszát már megírta Petruch Antal (_Száz év a magyar jezsuiták múltjából_, II. kötet); szerény hozzájárulás ez az újabb gyűjtemény is.

Szabó Ferenc - Puskely Mária - Ábrahámtól ​Jézusig
Ez ​a könyv legszentebb szentírási szövegeken keresztül bemutatja a "Szent Történetet", az üdvösség történetét Ábrahámtól Jézusig.

Szabó Ferenc - Keresztény ​gondolkodók a XX. században
Húsz ​keresztény gondolkodót - írókat, filozófusokat, teológusokat - mutat be a könyv. Évtizedeken át foglalkoztam istenkereső írókkal, továbbá olyan filozófusokkal, akik elősegítették a teológiai megújulást. A teológusok közül olyanok szerepelnek e kötetben, akik előkészítették és jórészt véghezvitték a zsinati "fordulatot", a keresztény üzenet korszerűsítését, szembenéztek a modern kor kihívásaival.

Szabó Ferenc - "Csillag ​után"
Az ​itt összegyűjtött irodalmi tanulmányok több mint három évtizedet ívelnek át. Különböző külföldi és hazai folyóiratokban jelentek meg. Többet közülük korábbi (már elfogyott) tanulmányköteteimbe is felvettem. Magyar és francia írók/költők istenkereséséről, hitéről vagy hitetlenségéről szólnak az ide válogatott esszék. Költők, írók, művészek nem egyszer élesebben felvetik és mélyebben megélik a létkérdéseket, szerencsésen kifejezik az ágostoni „nyugtalan szív” Isten utáni szomját, vagy a pascali „szív” keresését és találását. Ez a tanulmánygyűjtemény természetesen nem szándékozik teljes körképet nyújtani a modern magyar és francia istenkeresőkről. A tanulmányozást, illetve a válogatást a rokonszenv, a személyes érdeklődés szabta meg. Azokról írtam, akik segítettek engem az értelem- és istenkeresésben, segítettek jobban megérteni és megélni hitemet és a mai ember istenélményét vagy istentagadását. Remélem, hogy ismertetéseim, eszmélődéseim másoknak is hasznára lesznek.

Szabó Ferenc - Táncolj ​tovább, Törő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ferenc - Jézus ​Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ferenc - Pozsonytól ​Kassáig
A ​Felvidék gazdag magyar kulturális örökségekben, amelyeket őrizniük kell, és továbbadni az újabb nemzedéknek. A könyv tanulmányokat közöl olyan magyar nagyságokról, akik vagy a Felvidéken születtek, vagy pályájuk egy szakaszán ott működtek. Pozsonyhoz és Nagyszombathoz kapcsolódik Pázmányon kívül Faludi Ferenc jezsuita jelentős életszakasza, Nyitrán született Prohászkán kívül Bangha Béla jezsuita író és szónok, Érsekújváron ringott Kassák Lajos író és festő bölcsője, a Tátrából indult el hosszú kalandjára Csontváry Kosztka Tivadar, festő, Kassa határozta meg Márai Sándor életútját és felvidéki a jelentős papköltő, Mécs László.

Szabó Ferenc - A ​rejtett Isten útjain
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ferenc - Zsoltárhangon
E ​kötet túlnyomórészt bibliai alapokra helyezett szentírási ihletettségű műveket tartalmaz; a szerző vallomása szerint egy "kis zsolozsmáskönyv", melyben a több ezer évvel ezelőtti dícséreteket. hálaadásokat és könyörgéseket "itt és most" a saját imáivá transzponálta. Természetesen nem csak a sajátjaivá, hiszen gondolatai sokaknak adhatnak segítséget, hogy "a dicséret, a hála, a könyörgés és a remény a szavait intézzék Istenünkhöz, aki Teremtő és Szabadító, mindenható és irgalmas Atyánk". A könyv külön értéke, hogy az utolsó fejezetben Paul Claudel, Pierre Emmanuel és több más francia költő zsoltárparafrázisait olvashatjuk magyar fordításban.

Szabó Ferenc - Mai ​írók és gondolkodók
Két ​front küzd a az emberért: az istenellenes humanizmus és a keresztény humanizmus. A válságba jutott mai embernek választania kell: Istennel vagy Isten ellen? Ez a Kérdés! – E kérdés áll az itt összegyűjtött irodalmi és világnézeti tanulmányok gyújtópontjában.

Szabó Ferenc - Láng ​az őszutóban
Szabó ​Ferenc S.J. (szül. 1931) 1953-ban lépett a jezsuita rendbe. Az 1956-os forradalom leverése után külföldre távozott. A belgiumi Leuvenben végezte rendi tanulmányait; 1962-ben Brüsszelben szentelték pappá. Miután 1966-ban Párizsban teológiai doktorátust szerzett, egy negyedszázadon át a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője/vezetője volt. 1992-ben költözött haza; Budapesten a Távlatok c. folyóirat főszerkesztője. Számos irodalomkritikai, filozófiai és teológiai tanulmánykötet szerzője. 1981-től versekkel és műfordításokkal is jelentkezett. Francia írók és gondolkodók magyar nyelvű tolmácsolásáért Illyés Gyula-díjjal tüntették ki. Mostani kötete mintegy másfél évtizedet átölelő személyes vallomások gyűjteménye: interjúk, naplójegyzetek és útleírások, valamint újabb műfordítások és versek.

Szabó Ferenc - Szomjúság-forrás
Az ​itt közölt olvasónapló, a variációk a szerelem-halál-istenkeresés örök témáira, a versek és a szemlék-tanulmányok egymást kölcsönösen kiegészítik.

Szabó Ferenc - Lázár Kovács Ákos - Pálos ​Antal emlékezete
Az ​általa írt köteteknél fontosabb Pálos Antal jezsuita szerzetes máig ható szellemi és erkölcsi jelenléte mind a magyar egyháziak, papok, szerzetesek, mind az őt ismerő laikusok köreiben. Erkölcsi zseni volt: szellemi munkája, látszólagos külső tehetetlensége, a börtönélet és következményeinek kiengesztelődött elviselése, nem szűnő imádsága az üldözések alatt roskadozó magyar egyház szellemi kincsestárának egyik soha el nem múló elemeként áll előttünk. A totalitárius rendszerben számos pap, szerzetes, laikus került olyan helyzetbe, hogy pályájuk nem juthatott túl a mellőzés, az üldözés árnyékának elviselésén. Hogy az 'elviselés' látszólagos tehetetlenségéből mindannyiunk számára gyümölcsöző élet fakadt, épp azt jelzi, hogy a Pálos-féle meghurcoltak (Mindszenty, Lénárd, Endrédy és a többi névtelen ezrek) erkölcsi zsenialitása nélkül nem lehetne szellemi-lelki 'teljesítményekről' beszélni hazánkban. Mesterük és az ő végsőkig következetes és irgalmasan szerető helytállásukon alapul minden keresztényként kimondott szavunk, megcselekedett mozdulatunk. Hálával tartozunk nekik mint a tiszta vízért, amit szomjasan megihatunk, vagy a levegőért, ami a hegy tetejére érve átjárja tüdőnket.

Szabó Ferenc - Mielőtt ​szürkülnek a színek
"Barátainknak ​szánjuk közös albumunkat: Triznya Mátyás jónéhány akvarelljének színes reprodukciói és az én válogatott verseim társítását közel két évtizedes barátságunk magyarázza. Verseim az elmúlt években megjelent kötetekből jórészt már ismertek. Most egy csokornyit olasz fordításban is közlünk, így a magyarul nem tudók is némi fogalmat alkothatnak költészetemről. Egyébként a versek önmagukért beszélnek."

Molnár Antal - Szabó Ferenc - Bangha ​Béla SJ emlékezete
Ez ​a kötet a százesztendős magyar jezsuita rendtartomány egyik kiemelkedő apostola, Bangha Béla (1880-1940) jezsuita egyéniségét mutatja be. A szerzők, Szabó Ferenc (1931) jezsuita teológus, író és Molnár Antal (1969) történész, rendi levéltáros tanulmányai a régi Bangha-kép megújítását tűzik ki célul. A "világhódító" stratéga, a briliáns szónok, a sajtószervező és a harcos hitvédő alakját eddig alig ismert vonásokkal kívánják kiegészíteni, árnyalni: a jezsuita szerzetes lelkiségét és az "engedelmes lázadó" elöljáróival való bonyolult kapcsolatát mutatják be. Az írások elsődleges forrásait a római elöljárókkal való levelezés és a nemrégiben felfedezett naplójegyzetek jelentik, amelyek a kötetben teljes terjedelmükkel napvilágot látnak.

Szabó Ferenc - Húsmarhatenyésztés
Természeti ​adottságaink, külpiaci lehetőségeink arra ösztönzik a szakembereket, hogy mindent megtegyenek húsmarhatartásunk fellendítéséért. Kiváló gyakorlati és oktató-kutató szakemberek foglalták össze azokat az ismereteket, amelyek a korszerű, ökológiai szemléletű húsmarhatenyésztés alapját képezik. A könyvben megtalálhatók az ágazat jellemzői, a húsmarha értékmérő tulajdonságai, fajtái, a tenyésztéssel, elhelyezéssel, takarmányozással kapcsolatos tudnivalók, a szaporodásbiológia, a szaporítás, az állategészségügy kérdései, az állatok gondozásának, a hús feldolgozásának, értékesítésének lehetőségei.