Ajax-loader

Szalatnai Rezső könyvei a rukkolán


Szalatnai Rezső - Elindulunk ​és visszatérünk
Szalatnai ​Rezső regénye egy nyár végétől egy másik nyár végéig mondja el egy ódon kárpáti kisváros életét. Az első nyár még Magyarországon játszódik, a második már Csehszlovákiában. Az államfordulat társadalmi változást is hoz, amely megrázza az embereket, főként a diákokat, akik addig zavartalanul élték életüket - háborúban bár -, családi gondok közepette. Az előtérben az egyik fiú, Rácz István monológja hallatszik. Fogékonyságával, lelki erejével a mélyen ösztönző, számára új társadalmi valósághoz fordul. Pajtása, az okos, tiszta szívű kéményseprőlegény segíti. Ez az önérzetes munkásfiú, aki a szlovák városkában magyarként és forradalmárként egyaránt élvezi az emberek megbecsülését, felülkerekedik minden bonyolult helyzetben, keresve az igazság és emberség útját. A kis diákcsapat tagjai magukra maradnak, szüleik szegények, nem küldhetik őket olyan városba, ahol magyar iskola működik. továbbra is. De összefognak, és az egyik cseh tanár és a szlovák pedellus segítségével titokban magyar önképzőkört teremtenek maguknak. Május elsején önérzetesen vonulnak a munkásokkal, az ünnep azonban verekedésbe torkollik, s Ferinek, a kéményseprőlegénynek menekülnie kell. Kisvárosi pajtásai, akik mit sem sejtve utána mennek, már csak sírját találják meg. A memoárelemekkel átszőtt regény lírai képekben közvetíti egy régmúlt világ eseményeit és hangulatait.

Szalatnai Rezső - Kempelen, ​a varázsló
Szalatnai ​Rezső regénye a XVIII. század Magyarországába vezeti olvasóját. A felvilágosodás kora ez, a magyar nép számára a nemzeti öntudatosodás kezdete. Szalatnai nagyszerűen érzékelteti az akkori idők hangulatát, híven ábrázolja a felvilágosodás emberének érzelmeit, vágyait. Bemutatja a korabeli Pozsony és Bécs életét, végigvezet az alföldi pusztákon, egészen a temesvári haramiavilágba. Mert Kempelen Farkas, a nagy varázsló ott is rendet teremt. Nem fogja a golyó, mint ahogy nem éri el a bécsi titkosrendőrség keze sem, amikor a Martinovics-ügyben nyomoz utána. Öregségére elveszti az udvar kegyét, de gáncs ekkor sem érheti. Mindvégig megmarad kemény, egyenes embernek, a népe ügyéért bátran síkraszálló tudósnak. Szalatnai Rezső életrajzi regénye maradandó élmény idősebb és fiatalabb olvasók számára egyaránt.

Szalatnai Rezső - Két ​hazában egy igazsággal
Szalatnai ​Rezső minden egyes művét áthatja a kötet vezérelvéül is szolgáló mélységes hazafiság, mely természetesen fonódik össze más népek, nemzetek értékeinek megbecsülésével. Publikációi eléggé közismertek ahhoz, hogy ne kelljen emlékeztetni harcos antifasizmusára, teljes értékű emberségére, nagy tudáson alapuló közvetítő szerepére már kultúrák területén. Kötetünk Szalatnai publicisztikájának legszebb, legjelentősebb írásait foglalja magába. Kisebbségben és igazságban című fejezete a szerző 1938-48 között írt cikkeit tartalmazza abban az elrendezésben, ahogy külön kötetként a pozsonyi Madách Könyvkiadó gondozásában 1970-ben megjelentek. Második része Nemzet és emlékezet címmel Szalatnai hátrahagyott olvasónaplóját, elmélkedéseit gyűjti egy csokorba.

Szalatnai Rezső - A ​cseh irodalom története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Járai Rudolf - Szalatnai Rezső - Magyarország ​madártávlatból
Fölrepülök ​ekkor gondolatban Túl a földön, felhők közelébe, S mosolyogva, néz rám a Dunától A Tiszáig nyúló róna képe Petőfi sorait választottuk útravalónak - mikor képeskönyvünk lapjain bekalandozzuk hazánk tájait. s úgy pillantunk Ie rájuk ahogy a madár látja a lenti világot, Több évig gyültek a légi felvételek. míg a képzmozaikból egybeállt az ország egészének madanavlati arculata Ám ez az arc annyiféle, ahány oldalról nézzük: hol mosolygós hol komoly. hol hősi, hol idilli és merengő. S a képanyag változatossága felvetette a kérdést: milyen rendbe szedjük a legkülönfélébb témákat magábafoglaló anyagot? Osszuk fejezetekre szedjük csokorba a hegytetőkön búslakodó várromokat, a magányosan álló, környezetüktől elszigetelten, mintegy félrehúzódva büszkélkedő templomokat. kastélyokat? Látogassuk végig külön fejezetben a városokat, amelyek települési rendszere oly változatos, de alapjában mégis ugyanazt a képét mutatják az életnek: az évszázadok során védekezésül, egymás segítéséül bolyba tömörülő ember otthonait? Sorakoztássuk fel egymás mellett a külonbozö hegy- és dombvidékeket. melléjük társítva az alföldi síkság végtelenjét, hogy áttekintést adjunk tájainkról? "Témák" szerint rendezzük-e tehát a képanyagot. vagy hagyjuk meg a légi utazást olyannak. ahogyan a valóságban. térbeli egymásutánban villantja fel a lent elmaradó világ kaleidoszkópját? Mindkét rendezőelvet alkalmaüuk. A kísérőszöveg az említett témákat. fejezeteket sorra vizsgálva egyetlen körképbe gyüjti az ország és népe sorsát. történelmét, A képek sora viszont a látható valóság rendje szerint igazodik. s a Dunakanyarból kiindulva, körbeutazunk Észak-Magyarországon, az Alföldön. a Dunántúlon, a Balaton-vidéken, hogy végül a főváros, Budapest fölött körözve térjünk vissza a földre.

Kollekciók