Ajax-loader

Mészáros Tibor könyvei a rukkolán


Mészáros Tibor - Oroszország ​Márai Sándor szemével
Az ​emberek elmúlnak, a fényképek megmaradnak; ezek a derûs kortörténeti képek, melyeken fehér asztal mellett vagy a vészbíróság elõtt farkasszemet néznek a kor nagyjai. A tárgyilagosság kedvéért ismerjük el, hogy az elmúlt évtizedek fényképanyagából tanulságos nemzetközi gyûjteményt lehetne albumba ragasztani; olyan fényképek gyûjteményét, melyeken a kor prominensei, akik késõbb férfiasan kivégeztették egymást, elõbb barátságosan ölelkeztek. A fénykép egészen új kelléke a történetírásnak. Lehet csalni vele, mint mindennel, amit egy zseni feltalál, s aztán a politika kisajátít; de lehet bizonyítani vele, inkább és jobban, mint szóval és írással. Száz és száz olyan fényképre emlékezünk e történelmi közelmúltból, melyek világhírû elvbarátok politikai és emberi idilljét bizonygatják; a fénykép megmaradt, az idill hõsei idõközben hátba támadták egymást. Ezek a nagy politikai fényképek majd mindig derûsek. Az ábrázoltak férfiasan, szeretettel és hûséggel pillantanak egymás szemébe. Tudják, hogy a történelmi sikerhez barátságos arcot kell vágni, utolsó pillanatig, amíg lehet. Sok mindenrõl szól igaz szavakkal, és még többrõl vall igaz képekkel ez a könyv. A cári Oroszországról és a bolsevikok Szovjet-Oroszországáról. Koldusszegény hajóvontatókról, szibériai számûzött diákokról. A cári család hétköznapjairól és terroristák merényleteirõl. Forradalmakról és diktátorokról, éhínségrõl és koncepciós perekrõl. Márai antikommunizmusáról és mély érdeklõdésérõl a világban történtek iránt. A figyelmes és elemzõ tekintetrõl és az ítéletalkotás erkölcsi mozzanatáról. A huszadik századot meghatározó földmozgásról és a földrengés nyomán a hatalmas pusztulásról. Márairól és a lelkiismeretrõl szól ez a könyv.

Mészáros Tibor - Akit ​övéi be nem fogadtak
A ​kötet Mészáros Tibor atyának, Mindszenty bíboros titkárának visszaemlékezései. Kettős papi sors tárul elénk: szenvedéstörténete Mészáros Tibornak, aki foglya volt a nyilasoknak, a háború után pedig szibériai büntetőtáborban raboskodott, és a szentéletű Mindszenty József hercegprímásé. Megismerkedhetünk a mártír bíborosnak sokunk számára eddig talán ismeretlen arcvonásaival. Nem csupán kiemelkedő jellemével, de apróbb emberi gyengéivel is. Ez azonban egy pillanatra se homályosítja el a száműzött, megalázott magyar főpapról kialakított eszményképünket. A könyv páratlan értékű egyházi dokumentum.

Mészáros Tibor - Márai, ​a kassai polgár
Kassa, ​Márai szülővárosa, az utóbbi években több eseménnyel tisztelgett az író emléke előtt. Emléktáblát és emlékszobát avattak egykori lakóhelyén, a Mészáros utcában, vers- és prózamondó versenyt rendeztek, 2004-ben felavatták poétikus ihletettségű szobrát és idén pedig egy kétnyelvű (magyar–szlovák) kötettel járultak hozzá a kassai polgár szlovák közönség előtti megismertetésével. E kötet a magyar olvasó előtt lényegében ismert, hiszen életrajza, művei bibliográfiája magyarul napvilágot látott a 2006-ban megjelent Köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam című kötetben. Jelen kiadás elsősorban abban más (és ilyen szempontból több), hogy az életművet elsősorban az író és Kassa viszonya szempontjából elemzi, s a szöveghez társuló képek (melyek egy része kassai gyűjteményekből került a kötetbe) a fentebb említett kiadásban nem szerepelnek. Azonban ennél is jelentősebb, hogy immár szlovák nyelven is hozzáférhető Márai életrajza, nem kikerülve a "kényes", trianoni időszakot, közte az 1938-as kassai bevonulást sem. A kötet által remélhetőleg sikerül közelebb kerülni egymáshoz a magyar és szlovák polgároknak, és mindaz, ami a politikai kapcsolatok terén kevésbé sikeres, a kultúra vonalán talán megvalósulhat.

Mészáros Tibor - Köszönöm ​a sorsnak, hogy ember voltam... - Képek és tények Márai Sándor életéről
Márai ​életének utolsó tizenöt éve volt a legsikeresebb - és a diadalút még mindig folytatódik. Majd egy egész évszázadot látott, és egy egész évszázad látta őt. Könyvünk az életrajzi tényeket, a pályaképet és a hódító posztumusz utóéletet szavakban is megfogalmazza ugyan, de a könyv törzsét az a kb. 150 fotó, grafika és reprodukció képezi, amelyek vizuálisan jelenítik meg a 20. század elejének és derekának városi-polgári életét, az író bolyongását a háború előtti Európában, otthontalan emigráns éveit Amerikában és új hazára találását az egyetemes európai kultúrában. A közel 200 oldalas, négyszínnyomással készülő, reprezentatív képes album sok mindenre ad céljaink szerint választ, amit eddig Márai életéből még nem ismertünk.

Mészáros Tibor - Voleszák Zoltán - Villásreggelitől ​a gálavacsoráig
Míg ​a villásreggelitől eljutunk a gálavacsoráig, a gasztronómia minden fortélyába bepillanthatunk: a terembeosztástól a pezsgőbontásig, a Hubertus-büfé menüjétől a kávészünet megszervezéséig, az asztalterítéstől az abroszhajtogatásig, a kiskanáltól a gyertyatartóig. Egyszóval minden részletre kiterjed ez a maga nemében páratlan, a rendezvényszervezés szakirodalmában a legszínvonalasabbak közé tartozó kézikönyv. A vendéglátó-ipari tanulók, főiskolások, frissen végzett vendéglátó-ipari szakemberek, rendezvényszervező vállalkozók részére összeállított kötet megismertet a rendezvények általános tudnivalóival, bemutatja a legfontosabb rendezvénytípusokat, lebonyolításuk feltételeit és szervezési elveit. A könyv külön erénye, hogy minden témakörhöz konkrét javaslatokkal szolgál. A terítés módját, az asztalok elrendezését, a térbeosztást szemléletes ábrák illusztrálják, külön menüsorok, a résztvevők számához igazított étel- és itallisták teszik a könyvet könnyen kezelhetővé, áttekinthetővé, a gyakorlatban is használhatóvá.

Mészáros Tibor - Márai ​Sándor bibliográfia
A ​kötet a Márai-életmű kutatója-gondozója, Mészáros Tibor másfél évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye. Az első rész Márai műveinek bibliográfiai leírásait foglalja magában. A kötetben megjelent művek és ismertetésük után a bibliográfia legnagyobb vállalkozása a periodikákban megjelent művek számba vétele, itt több mint 6ooo írás adatai és rövid annotációk olvashatók. Szerepelnek a Márai-interjúk, a szerző által szerkesztett művek, idegen nyelven megjelent művek, színházi kritikák bibliográfiai leírásai és az író által fordított művek is. A második rész az íróról szóló irodalom felsorolása, a Márairól szóló önálló kötetek, a lapokban megjelent írások (több mint 4ooo tétel) nélkülözhetetlenek az író életművének feldolgozásához. Cím- és névmutató teszi használhatóbbá a közel 12.000 tételt tartalmazó ezer oldalas adattárat. A Márai-bibliográfia filológusok, tanárok, kutatók, könyvtárosok, de az egyre népszerűbb szerző olvasói számára is segítséget jelent az óriási életműben való tájékozódáshoz.

Mészáros Tibor - A ​száműzött bíboros szolgálatában
A ​könyv Mindszenty József személyi titkárának, Msgr. Mészáros Tibornak a naplójegyzeteit tartalmazza 1972-től a bíboros haláláig, 1975-ig. A történelmi eseményeket nemcsak a szemtanú, hanem az események résztvevője szemszögéből olvashatjuk. A napló nagy értéket jelent azok számára, akik árnyaltabb, teljesebb képet szeretnének kapni Mindszenty bíboros jelleméről, személyiségéről, s valamivel többet szeretnének tudni mindarról, ami annak idején a háttérben, a kulisszák mögött történt. A könyv bevezetőjében így ír Hetényi Varga Károly, aki heroikus módon menti és publikálja sorra a kommunizmus egyházi áldozatainak dokumentumait: „Msgr. Mészáros Tibor naplója talán némi csalódást fog okozni azoknak, akik a diktatúra évtizedeiben csupán leértékelő és bíráló véleményt mondtak Mindszenty József esztergomi érsek küzdelméről, viszont a diktatúra letűntével kizárólag csak dicsőítő jelzőket találnak a prímás egész életének minden megnyilvánulására. Pedig a szentek éppen olyan esendő teremtmények, mint mi vagyunk, nekik is megvannak a maguk gyengéi. Abban különböznek csak tőlünk, hogy ők hősi fokon tudják gyakorolni a szeretet erényét. Prímásunk a Krisztus egyháza iránti szeretetét mindenkinél hősibb fokon gyakorolta: előre és tudatosan vállalta a legembertelenebb kínzásokat, a hosszú és megalázó börtönéletet. Élete alkonyán még azt is el kellett viselnie, hogy üldözői, egyháza legnagyobb ellenségei éppen a saját egyházi feletteseit használták föl ellene, és először hazájából, majd érseki székéből is eltávolíttatták. Páratlan megaláztatás volt ez. Szerte a világon neves személyiségek emeltek szót bíborosunk védelmében. Gyenge vigasz, hogy az egyházi vezetés ettől a Krisztus egyházát megszégyenítő lépéstől remélte az egyszerű hívek vallásgyakorlását megkönnyíteni. Ezzel szemben azt tapasztalhattuk, hogy helyzetünk ettől a lépéstől nemhogy könnyebb lett, de annál inkább rosszabbodott. A napló olvasásával választ kapunk a kérdésre: Kik voltak azok, akik a nehéz időkben minden kétséget kizáróan tanúságot tettek a Krisztus egyházához való igazi hűségükről? Ha pedig megtaláltuk a megnyugtató választ, talán nem lesz fölösleges azt is megkérdeznünk: És mi őhozzájuk tartoztunk-e?”

Kollekciók