Ajax-loader

Tóth István könyvei a rukkolán


Tóth István - 23 ​év Kanadában
Az ​idősebb olvasók, de a fiatalabbak is - különösen azok, akik vidéken nőttek fel - még jól emlékezhetnek rá, milyen nimbuszuk volt a húszas-harmincas években az "amerikásoknak". Azokra a kevesekre gondolunk, akiknek az új világban sikerült összekuporgatniuk egy kis pénzt, s azután itthon földet, házat vettek, Milyen is volt a valóságban ezeknek a kivándorlóknak, legalábbis nagy többségüknek a sorsa? Tóth István csaknem negyedszázadot élt Kanadában. Műve önéletírás, amelyben bemutatja a magyar föld koldusainak a felszabadulás előtti sorsát. Megeleveníti szerző gyermekkorát, körülötte azt a világot, amely a parasztgyermeket a korai napszámba, éhezésbe, szellemi sötétségbe, családi tragédiákba hajszolta. A szerző édesapja is háromszor járt Amerikában - negyedszer öreg korára való tekintettel már Hamburgból visszaküldték -, mégsem tudott annyit előteremteni, hogy idehaza a családjának a legszűkösebb megélhetésre elég lett volna. Tóth István, a fiú is megunta az itthoni örökös nyomorgást, s elindult szerencsét próbálni "az ígéret földjére". Majdnem egyharmad életét élte le odakinn kemény munkában. Sok mindennel próbálkozott. Dolgozott farmon, bányában, volt vasúti pályamunkás, gyári munkás, nyomdász stb. odakint ismerte meg a munkásmozgalmat, tagja lett a Kanadai Kommunista Pártnak. S hosszú évek hányattatásai után itthon, a felszabadult Magyarországon találta meg a sokat keresett jobb életet. Tóth István élettörténetében a meztelen valóságában tárul az olvasó elé a kivándorlók küzdelmes, kiábrándító sorsa. A mű élethűségével tanulságos, emlékeztető, élményszámba menő olvasmány.

Tóth István - Magyar ​nyelvi alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth István - Magyar ​nyelvi feladatlapok
A ​kötet elsősorban továbbtanulásra készülő általános iskolás tanulók számára nyújt segítséget, de tapasztalatok szerint rendszeres használata a középiskolás diákoknak is jó gyakorlási lehetőségeket kínál. A középiskolásoknak ajánlott feladatok külön meg vannak jelölve. A hagyományos tagolású könyv feladatainak megoldása mind tanári irányítással, mind önálló feldolgozással elvezethet a tananyag jobb megértéséhez és - rendszeres munkával - a nyelvtan biztonságosabb, "helyesebb" használatához.

Tóth István - Mintagyűjtemény ​- A magyar díszítés alapformái
A ​kötet sorra veszi a magyar díszítőelemeket: rózsa, tulipán, szegfű, búzavirág, levelek, levélvirág, pávatoll. Megjelennek az elemek között a stilizált állatformák is. A lapokon megeleve­nedik a szőttesek mellett a cifraszűr, a suba, a ködmön rendkívül gazdag, egyszerűségében is roppant látványos formakincse. A kerámiák és a kisebb használati tárgyak - pásztorholmik, ostornyelek, sótartók - díszítéseit is megtaláljuk a mintalapokon. A kötet érdeme, hogy az egyes díszítő típusokat röviden szövegesen is bemutatja és magyarázza. A szerző útmutatót ad a minták egyéni felhasználásához, ismerteti, miként célszerű nagyítani, összetenni a mintákat. Az 1940-ben Kolozsváron megjelent, mára már klasszikussá vált könyv újrakiadásával a TINTA Könyvkiadó szeretné elérni, hogy napjainkban is mind többen használják fel ezeket az ősi motívumokat. Ebben segít Tóth István A magyar díszítés alapformái című könyvének 175 mesterien összeállított mintalapja.

Dr. Kiss Lenke - Tóth István - 100 ​kérdés és válasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth István - Toth ​István költői művei
XVIII. ​századi magyar költőt mutat be. Tóth István (1720 k.-1772) alakját az teszi különösen érdekessé, hogy epikájában Zrínyi Miklós tanítványának és követőjének mutatkozik, egy olyan korban, melyben az irodalomtörténeti közvélekedés szerint Zrínyi Miklós költészetének még az emléke is elenyészett. Kötetünk autográf kéziratok alapján, kritikai kiadás igényével adja közzé Toth három fennmaradt elbeszélő költeményét: legismertebb művét, a Cziráky-eposz címen emlegetett hőskölteményt, valamint két Zsuzsánna-epillionját, melyeket úrnője, Széchényi Antalné számára készített, névnapi ajándékul. Sajtó alá rendezte: Orlovszky Géza.

Tóth István - Pannoniai ​vallástörténet
Tóth ​István (1944-2006), generációk óta tanár, teológus családban született, negyedik gyermekként. Debrecenben történész, középiskolai történelem tanári diplomát szerzett, külön ókortörténészi képesítéssel (1967). Dolgozott a székesfehérvári István király Múzeumban, a Történettudományi Intézetben és annak Ókortudományi Kutatócsoportjában. Majd a Keszthelyi Helikon Múzeum nagyhírű könyvtárának osztályvezetője lett. Először a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán óraadóként volt lehetősége oktatni, majd az újraszerveződő pécsi egyetemre kapott meghívást. Pécsett megszervezte az ókortörténeti és másokkal együtt a régészeti oktatást. Első vezetője volt az Ókortörténeti és Régészeti Tanszéknek. Szaktanulmányok, szerkesztési munkák mellett több kiadást is megért könyvek szerzője, melyek között vannak A rómaiak Magyarországon (1975, 1979), Iuppiter Dolichenus-tanulmányok (1976), Bevezetés a római feliratok világába (1999), Mithras Pannonicus, Esszék Essays (2003, 2007). Az olvasó kezében lévő könyv kutatási témái közül a legjelentősebbnek, a római vallástörténetnek pannoniai szintézise. Ezzel a Magyar Tudományos Akadémiától akadémiai doktori címet nyert (2005), a Magyarországon elérhető legmagasabb tudományos minősítést. Emléktáblája áll a PTE Botanikus kertjében és a fertőrákosi mithraeum előtt.

Tóth István - Vitorlás ​hajók modellezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth István - Huszonhárom ​év Kanadában
A ​húszas-harmincas évek "amerikásainak" élete elevenedik meg a könyv lapjain. Menekülés a magyar nyomorból - ezt a címet is adhatnánk a regénynek. Küzdelmes, szegényparaszti ifjúkor után indul Tóth István szerencsét próbálni Kanadában. Mindenféle munkát elvállal: dolgozik bányában, gyárban, farmon, nyomdában és a vasútnál. Megismerkedik az amerikai életformával, s rájön, hogy a jobb életért harcolni kell. Belép a Kanadai Kommunista Pártba, aktív harcosa lesz a munkásmozgalomnak. Családot alapít - felesége is magyar származású - , és a felszabadulás után már hárman térnek vissza Magyarországra.

Tóth István - Útmutató ​a Gánti Bauxitbányászati Múzeum megtekintéséhez
A ​Fejér megyei bauxitbányászat 1976-ban ünnepelte a dunántúli bauxittermelés megindulásának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból hozta létre - nagy társadalmi összefogással - a kiállítást, hogy azok is megismerhessék a külszíni és a földalatti bauxitbányászat történetét, fejlődését, termelőeszközeit, technológiáit, akiknek erre egyébként nincs lehetőségük.

Tóth István - A ​rómaiak Magyarországon
Ez ​a kis könyv azokhoz kíván szólni, akik megálltak már az óbudai római amfiteátrum porondján, és elképzelték az épségben álló, emberektől nyüzsgő lelátókat; akik megcsodálták a soproni belvárost övező bástyák alsó méterein a kváderkövek összeillesztésének pontosságát; akik látták a soproni Fabricius-ház pincéjében a három, egymás mellett trónoló, életnagyságnál nagyobb fehér márvány istenszobrot, vagy megnéztek néhányat a Dunántúl minden városában látható, nem egyszer esetlenül faragott római sírkövek közül, és megpróbálták elképzelni az azokon látható egykori emberek mindennapjait, életét, halálát, harcait, munkáját - történelmét. Ezek a képzeletpróbák gyakran riadnak vissza attól az időbeli távolságtól, amely bennünket, mai embereket a közel kétezer esztendővel előttünk itt élt római polgártól és katonától elválaszt. Hiszen saját nemzeti emlékezetünk is csak alig-alig lépi túl az ezer évet, és ennek az időnek közel kétszerese valóban irdatlan távolságnak tűnhet. És különben is: lehet-e közünk ilyen távoli kor életéhez, van-e értelme megismerkedni sok száz éve halott emberek mindennapjaival? Nem a régészek és történészek érdekes, de végső fokon öncélú játéka-e föltárni az évezredes földtakarót a romokról, és összeállítani a széthulló mozaikkövekből az egykori élet teljességének képét? Nem vitás, hogy ezek a kérdések jogosultak és válaszra várnak.

Galambos Ferenc - Papp Rezső - Dr. Rusvay Tibor - Szikora János - Tóth István - Vác ​és a Börzsöny vidéke
Pest ​megye idegenforgalma számára igen fontos az, hogy ez a könyv Önhöz eljuthatott. Nem tudjuk, hogy ezt a könyvet hol és mikor olvassa, járt-e már ezen a területen, vagy még csak érdeklődik iránta és most akar előzetesen tájékozódni. Bárhogy legyen is, öröm számunkra, hogy Önhöz közvetlenül szólhatunk - itt e rövid bevezetőben - a tisztelet és az érdeklődésért járó köszönet hangján. E könyv szerzői és Pest megye idegenforgalmának dolgozói ugyanúgy, mint a vendégszerető Pest megyeiek, úgy érzik, szolgálatuk nem hiábavaló, ha Ön e könyv olvasása után úgy véli, hogy a leírtak híven tükrözik a valóságot.

Tóth István - A ​peremvidék világbirodalma
A ​fontos pillanatokban Tóth István mindig a megfelelő helyen volt. A Szovjetunióban, a kárpátaljai Bátfán született 1951-ben. Nagyon fiatalon bekapcsolódott a helyi polgárjogi mozgalomba, amiért az egyetemről kényszersorozással vitték el katonának, fegyvertelen szolgálatra, építőszázadba megszakítva egyetemi tanulmányait. Magyarországra való áttelepülése után azon kevesek közé tartozott, akik az anyaországban igyekeztek napirenden tartan a kárpátaljai magyar kultúra ügyét. Alapító főszerkesztője volt a Pro Minoritate című folyóiratnak. Jelenleg a beregszászi magyar konzulátust vezeti főkonzulként. Egybegyűjtött írásainak kötete magában foglalja a szovjet életről, a szovjet állam sajátosságairól, működésének módszereiről gyűjtött tapasztalatait, a kárpátaljai magyarság XX. századi történetéről, irodalmáról, önszerveződéséről írott tanulmányait, megfigyeléseit a három balti ország függetlenségi harcáról, geopolitikai és kisebbségpolitikai írásait. A szerzővel készített életútinterjú bemutatja a szovjet hadsereg belső világát a brezsnyevi poshadás időszakában, egy unalmas garnizonban, Munkács környékén a Kárpátokban, egy Fornos nevű magyarlakta falucska közelében, amelyet a Szovjetunió népeiből sorozott katonák az egyszerűség kedvéért Vengrijának, Magyarországnak tituláltak.

Benkő Samu - Holler László - Paczolay Gyula - Buzogány Dezső - Bányai Réka - Tóth István - Baranyai ​Decsi Csimor János emlékezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth István - Sziklás ​parton
A ​szerző versválogatása.

Tóth István - A ​magyar díszítés alapformái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth István - Kálovits Géza - Varga Lajos - SBTC ​labdarúgó krónika
Ez ​a sportkrónika az SBTC labdarúgóinak számos hazai és nemzetközi sikerét tartalmazza, nemcsak a labdarúgás szerelmesei, hanem a város történéseinek múltja iránt érdeklődő olvasók számára is. Olyan válogatást lapozgathatunk, melynek oldalain megelevenednek a régi és újabb sikerek, labdarúgó mérkőzések, feledhetetlen játékos-egyéniségek. A rangos labdarúgó események — miként régen, úgy napjainkban is — a tömegszórakozás és a klubszínekért való rajongás nagyszerű lehetőségét jelentették a szurkolók ezrei számára. A könyv lapjain felvillanó események, arcok, sikerek jelentsenek kellemes időtöltést az olvasónak. Jó szerencsét!

Tóth István - Szarvaskő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth István - Mithras ​Pannonicus
Tóth ​István neve a római kori keleti vallások kutatóinak hazai és nemzetközi köreiben egyaránt jól ismert. Jelen kötet négy tanulmányát tartalmazza magyar és német nyelven, melyekből három már korábban megjelent. Újbóli formában való közreadásuk indokoltnak mutatkozott: témájuk, ill. szerzőjük sajátos gondolatmenete és következtetései által egységet alkotnak. A szerző a kultusztörténet új összefüggéseinek felismerésével járul hozzá a téma kutatásához. A főként pannoniai példákon keresztül érintett általánosabb kérdések a következők: a vallás alapítása és az alapító személye; a vallás terjedése és helyi sajátosságai, továbbá az intercisai szentélyközösség s a kultuszkép felépítésének eszmei háttere.

Tóth István - Az ​erdélyi mintakincs alapformái
Tóth ​István kolozsvári grafikus, festő, rajztanár "A magyar díszítés alapformái" című könyvének anyagát az erdélyi népi iparművészet - faragás, hímzés, szövés - gazdag formakincséből gyűjtötte. Az egyszerű formákból kiindulva építi fel az egyre gazdagabb díszítéseket, amelyeket csak rövid magyarázatok kísérnek, hiszen a hangsúly a képi bemutatáson van.

Kollekciók