Ajax-loader

Szabolcs Éva könyvei a rukkolán


Réthy Endréné - Szabolcs Éva - Franz Schaffhauser - Iskolák ​és iskolareformok Magyarországon és Svájcban
Egy ​magyar és egy svájci kutatócsoport 1996-ban fejezte be azt az összehasonlító vizsgálatot, amelynek során áttekintették a két ország iskolapolitikájának történetét és empirikus elemzésekkel mérték fel jelenkori állapotát. A kötetben - takarékossági megfontolások miatt - a Svájcra vonatkozó rész csak magyarul, a magyarországi eredmények pedig csak németül olvashatók. Svájc kantonok szerint szervezett iskolarendszere napjainkban nagyjából hasonló problémákkal küzd, mint a rendszerváltozás utáni magyar iskolapolitika. Mindkét helyen megingott a bizalom az állami iskolák iránt, és előtérbe kerültek a magán, az alapítványi és az egyházi iskolák. A vizsgálatok három területre koncentrálódtak: szakirodalmi elemzések, törvényi rendelkezések és iskolai rendtartások vizsgálatával a két ország iskolatörténetének elemzése; pedagógiai programok és szervezeti modellek tükrében annak bemutatása, hogy milyen reformelképzelések léteznek az állami és a magániskolákban; végül empirikus vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy "milyen didaktikai jellemzőik vannak az állami és a magániskoláknak". ; A kétnyelvű kötetben előbb a magyar iskola történeti áttekintése olvasható németül, majd Svájc iskolatörténete magyarul.

Szabolcs Éva - Tartalomelemzés ​a gyermekkortörténet kutatásában
Tantárgy:Neveléstudomány ​évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel. Sok történész állítja: a gyermekről való gondolkodás, a gyermekkel szembeni elvárások, a felnőttek viszonya a gyermekkorhoz történeti koronként változik. Vajon egyértelműen bizonyított-e ez az állítás? Az ezzel a témával foglalkozó szakirodalom bemutatása mellett a könyv a gyermekkor dualizmus kori megítélését próbálja feltérképezni korabeli pedagógiai újságok alapján.

Szabolcs Éva - Peter Gavora - Larry Loesch - Angol-magyar-szlovák ​pedagógiai terminológiai szótár
A ​nemzetközi együttműködésben készült Angol – magyar – szlovák pedagógiai terminológiai szakszótár különleges vállalkozás: több mint egy hagyományos szótár, hiszen az angol nyelvű kifejezés- és fogalommagyarázatok jobban orientálják a fordítást, a magyar és a szlovák megfelelők céltudatosabb, pontosabb kiválasztását. Az angol nyelvű szakkifejezések magyar és szlovák fordításai segítséget nyújthatnak azoknak a magyar és szlovák kutatóknak, egyetemi-főiskolai hallgatóknak, a pedagógia iránt érdeklődőknek, akik angol nyelven kívánják tanulmányozni a neveléstudomány, a közoktatás, az összehasonlító pedagógia kérdéseit.

Szabolcs Éva - Gyermekből ​tanuló
Manapság ​természetesnek tekintjük, hogy a gyerekek 6-7 éves koruktól iskolába járnak. Kultúránkban az intézményes nevelés elengedhetetlen része a szocializációs folyamatoknak; a tanulólét jellegzetességeit minden gyermek megtapasztalja. Magyarországon az 1868-ban bevezetett tankötelezettség után még évtizedek teltek el, amíg a társadalom elfogadta, a korabeli néptanítóság pedig kialakította a tanulóképet, és így lassan természetessé vált, hogy „a gyermeknek az iskolában a helye." A könyv ezt a folyamatot elemzi a gazdag korabeli pedagógiai sajtóban tükröződő felfogások alapján. Megmutatja, hogyan formálódik, gazdagodik, változik az iskolás gyermek fogalma a professzionalizálódó tanítói szakma és népoktatás erőterében a 19. század utolsó harmadában, a századfordulón.

Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva - Gyermekkor: ​nézőpontok, narratívák
„A ​gyermek a legdrágább kincsünk" szólás jól tükrözi a közgondolkodás gyermek felé fordulását. Ugyanakkor világszerte növekvő gondokról, kockázatokról, a családi és az iskolai nevelés fokozódó nehézségeiról lehet hallani a gyermekekkel kapcsolatban. Az utóbbi évtizedekben az emberek életét érintő gyors és jelentős gazdasági, társadalmi változásokkal együtt, azok részeként megváltozott a gyermekek élete, átalakultak a gyerekekre, gyermekkorra vonatkozó ismeretek és felfogások. A felnőtt elvárásokra, ideológiákra épült gyermek-, gyermekkor-értelmezésekkel szemben a kilencvenes évekre kialakult egy új interdiszciplináris gyermekkortudomány, amely alapvetően szociális, kulturális konstrukcióként értelmezi, érti a gyermeket, a gyermekkort. A szerzők az utóbbi évtizedben szinte robbanásszerűen kibontakozott új szemléletmód, tudományág tudományos diskurzusairól adnak áttekintést úgy, hogy a pedagógia látókörébe vonják a gyerekkorral kapcsolatos nézeteket, narratívákat. amelyek a tudományos kutatások mellett a köznapi gondolkodást is jellemzik. A gyermek, ahogy a felnőtt látja: ezeket a nézeteket, történeteket mutatja be a kötet, kiegészítve kutatási problémákkal, kutatási eredményekkel. A szerzők meggyőződése, hogy a gyermekség mibenlétének megértésére, értelmezésére irányuló új, sokszínű tudományos törekvések beemelése a neveléstudományba. a pedagógiaí közgondolkodásba inspirációkat ad a tudományos problémák és az aktuális nevelési teendók megfogalmazásához. A kötetet mindazoknak ajánljuk, akik érdekeltek, érintettek a nevelésben, oktatásban, a gyermekek világának megismerésében. Golnhofer Erzsébet az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar docense. Kutatási területei a II. világháború utáni pedagógia magyarországi alakulása, az adaptív oktatás kérdései, a gyermek- és tanulókép kutatásának lehetséges módjai. Szabolcs Éva az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar docense. Kutatási területei a gyermekkortörténet, kvalitatív kutatási módszerek, a történeti vizsgálódás módszertani kérdései.

Szabolcs Éva - Ifjúkorok, ​gyermekvilágok I.
Kötetünk ​arra vállalkozik, hogy a gyermek-, illetve tanulólét világába a legújabb interdiszciplináris nézőpontokon keresztül nyújtson betekintést. A szociológia, a narratív pszichológia, a pedagógiai etnográfia kínálta lehetőségek a neveléstudományi kutatóknak a gyermekkel kapcsolatos látásmódját szélesíthetik...

Szabolcs Éva - Kvalitatív ​kutatási metodológia a pedagógiában
A ​Kutatás-módszertani kiskönyvtárnak ez a kötete olyan témával foglalkozik, melyről magyar nyelven eddig alig lehetett olvasni - annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre elterjedtebbek azok a kvalitatív jellegű kutatások, melyek céljaikban és kutatásmetodológiai megoldásaikban az ún. pozitivista paradigma helyett egy más tudományfilozófiai alapon álló szemlélettel közelítenek a pedagógiai jelenségek vizsgálatához. Ezért hiánypótló ez a munka, melyben a szerző a kvantitatív és a kvalitatív metodológia szembeállítása helyett hasonlóságaik és különbözőségeik kiemelésével, alkalmazhatóságuk kereteinek bemutatásával igyekszik a pedagógiai kutatók segítségére lenni. A kötet jól használható a pedagógia és tanár szakos hallgatók szakdolgozatának elkészítéséhez, meríthetnek belőle a doktori képzésben részt vevők és az empirikus kutatásokat folytató szakemberek is. A tartalomból: Ismeretelmélet és tudományos kutatás - A pozitivista szemlélet elterjedése a társadalomtudományokban - A naturalisztikus, etnográfiai, kvalitatív, értelmező kutatási metodológiák megjelenése a társadalomtudományokban és a pedagógiában - A pozitivista és értelmező paradigma jellemzői - A kvantitatív és kvalitatív kutatási metodológia jellemzői - Az ismeretelméleti paradigmák és kutatás-módszertani megfelelőik felvetette problémák - A kvalitatív kutatás folyamata - A kvalitatív szemléletű kutatás típusai a pedagógiában - A kvalitatív szemléletű kutatás főbb jellemzői - Adatelemzés a kvalitatív kutatásokban - A kvalitatív kutatások erősségei és hátrányai - Kutatási módszerek a kvalitatív metodológiában - Kutatásetikai kérdések - Érvényességi és megbízhatósági problémák a kvalitatív kutatásokban - Példák a kvalitatív metodológia alkalmazására a pedagógiában - A kvalitatív kutatásmetodológia mai megítélése Fogalmak Az a módszertani sokszínűség, amely a modern társadalomtudományokat jellemzi, évszázados ismeretelméleti, tudományfilozófiai kérdésekre alapozódik. Ahhoz, hogy megfelelően alkalmazni tudjuk az egyes módszereket, nem elég tisztában lennünk használatuk technikájával, hanem azt is át kell gondolnunk, milyen tudományos értékrendbe, ha úgy tetszik világképbe helyezve tesszük fel a jelenségekre vonatkozó kérdéseinket, milyen elméleti háttere van az egyes kutatásmetodológiáknak és módszereknek. Ehhez próbál segítséget nyújtani ez a munka, a pedagógiai kutatásban alkalmazható, ún. kvalitatív módszertan bemutatásával. A társadalomtudományokban megjelenő kvalitatív vagy nem pozitivista, etnográfiai, esetleg naturalisztikusnak nevezett módszerek, módszeregyüttesek bemutatása, a kialakulásuk mögött álló tudományfelfogás megismerése csak gazdagíthatja a pedagógia kutatásmódszertanát és ezzel együtt valóságfeltáró lehetőségeit is. A kvalitatívnak nevezett módszerek alkalmazásával eddig kevéssé kutatott vagy másképp kutatott pedagógiai jelenségeket vehetünk célba. A kvalitatív szemléletmód beemelése a neveléstudomány kutatási megközelítései közé tehát e tudományterület szélesebbre nyitását, differenciálódását segítheti elő, és a megjelenő új problémákhoz eddig nem alkalmazott kutatási módokat rendelhet hozzá. Rávilágít arra is, hogy a pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai kiterjednek a kutatásmódszertan területére.

T. Radnai Zsófia - Nikolov Marianne - Szabolcs Éva - The ​Key of the Kingdom - Angol mesekönyv óvodásoknak
A ​kötet angol ovisoknak-kisiskolásoknak való vagy olyan angolul tanuló gyerekeknek, akik már egy-két -három éve ismerkednek az angol nyelvvel. Közismert meséket tartalmaz, mint pl.: A három kismalac, Aranyhaj és a medvék, A só, Az egér és az oroszlán. Versek, mondókák és sok-sok kedves kép is színesíti a mesék sorát.

Kollekciók