Ajax-loader

Ürögdi György könyvei a rukkolán


Img2413
elérhető
1

Ürögdi György - Róma
"Rómához ​kapcsolódik az egész világtörténelem, és második születésnapomnak tekintem, valóságos újjászületésemnek ama napot, mikor Rómába érkeztem." Goethe írta le e sorokat, de nem ő volt az első, akit megejtett az Örök Város. Évezredek óta "minden út Rómába vezet", és a város messzi földről érkező vándorok világszerte legismertebb célpontja. És mai is végeláthatatlan sorokban hömpölyög ide évről évre a XX. század népvándorlásának, a turizmusnak soknyelvű menete. Jönnek, és megcsodálják az évezredek itt hagyott emlékeit. Más és más korból valók ezek az emlékek, ezerféle hangulatot sugároznak - mást a Via Appia idő koptatta kövei, más a Palazzo Farnese impozáns tömje, és mást az EUR-negyed karcsú felhőkarcolói. De van valami, ami egységbe forrasztja őket. Egy gondolat: a majdnem háromezer éves Róma.

Ürögdi György - Kleopátra
"Ki ​ne hallott, olvasott volna Kleopátráról, a történelemnek erről a híres asszonyáról? Shakespeare, G.B. Shaw választották drámájuk hősnőjévé, több filmet forgattak az ókori Egyiptom utolsó királynőjének regényes életéről. Ürögdi György a korabeli források, a legújabb kutatások felhasználásával mindvégig érdekes, könnyed, sőt izgalmas módon ábrázolja Kleopátra életét és korát. A könyv lapjain megelevenednek a nagy kortársak, így Caesar, Antonius, Pompeius, Cicero, a fiatal Augustus, a híres-hírhedt Heródes király és sok más neves közel-keleti, valamint római államférfi."

Ürögdi György - Kard ​és törvény - Marius és Sulla kora
Ürögdi ​György ebben az új könyvében a nagy sikerű Klepátra című művében ecsetelt római történet előzményeit eleveníti meg. Előadása nyomán izgalmasan bontakoznak ki a köztársasági Róma válságos évtizedei az i.e. II. sz. végétől az I. sz. elejéig. A szerző mindvégig lendületesen, korábbi sikeres könyveiben ismert módon, olvasmányosan mutatja be a politikai küzdelmekkel, botrányokkal, vérontásokkal teli korszakot. A mű tengelyében Marius és Sulla, két ellentétes jellemű és gondolkodású hadvezér és államférfi áll, de mellettük már megjelennek a színen Róma későbbi történetének híressé vált férfiai, az akkor még fiatal Pompeius, Cicero és Caesar. Az érdekfeszítő feldolgozást számos, nálunk alig vagy egyáltalában nem ismert kép illusztrálja, a tájékozódást pedig két térkép segíti.

Ürögdi György - A ​régi Róma
"A ​régmúlt időkbe vezetjük vissza az olvasót, az ókorba és annak legnagyobb városába, Rómába. De nem csupán ennek az antik nagyvárosnak épületeiről, terveiről, utcáiról, tehát nemcsak Róma köveiről szeretnénk beszélni, hanem a város lakóiról, az utcákon sétáló, a köztereken politizáló, a műhelyekben dolgozó rómaiakról, az eleven életről, a hétköznapok valóságáról"- mondja könyve bevezetésében a szerző. Hogy célját elérje, megkísérelte az élet százféle megnyilvánulását rendszerbe foglalni és a tárgyhoz képest könnyed formában, anekdotákkal fűszerezve elmondani. Bevezetőül a régi Róma történetét vázolja fel nagy vonásokban, majd leírja a várost, mintegy szemléltetve azt a keretet, amelyben a régi rómaiak éltek. Bemutatja Róma lakosságának társadalmi képét, a városi közigazgatást, megismerjük - többek közt - a rómaiak lakásgondjait, közellátási problémáit, a főbb kereső foglalkozásokat, szórakozásokat, sző esik azonban a mai olvasót annyira érdeklő műszaki létesítményekről, mint az utakról, vízvezetékekről és csatornákról is. Akik megszerették a latin irodalom nagyjainak felejthetetlen alkotásait, e könyv segítségével könnyen tájékozódhatnak a klasszikus művek olvasása alkalmával elkerülhetetlenül felvetődő kérdésekben.

Ürögdi György - Hogyan ​utaztak a régi rómaiak?
A ​dél Európán átvezető, pompásan megtervezett utak és hidak láttán, ma is csodálattal adózunk a régi rómaiak mérnöki tudásának. Tisztában is volt mindenki annak idején a fontosságukkal, hiszen a nagy birodalom kormányzásához elengedhetetlenül szükséges volt a gyors utazás, hogy az utasítások idejében eljussanak a Földközi-tenger medencéjének legtávolabbi pontjára is. Hogyan is utaztak tehát a régi rómaiak? Erre a messzire vezető és sokfelé elágazó kérdésre Ürögdi György, az ókori római világ szakértője egész könyvvel válaszol, mégpedig nagyon érdekes és hiteles könyvvel, hiszen klasszikus szerzők vallomásai és egykorú hivatalos iratok adatai alapján tájékoztatja az olvasót. Mindenekelőtt a már említett utakkal, időtálló hidakkal és alagutakkal, tehát a hajdani közlekedés ma is látható emlékeivel foglalkozik. Ezekre a birodalomnak stratégiai szempontból is nagy szüksége volt, hiszen nélkülük nem lehetett volna rövid idő alatt jelentős hadseregeket átvezényelni olykor több ezer kilométer távolságra. Ezután sorra veszi a járműveket, a más-más célra szolgáló, különféle kocsifajtákat, továbbá a tengeri és folyami hajókat, egyszóval a kor közlekedési eszközeit. Beszél a római postakocsikról, amelyeknek állomásait a birodalom minden részén meg lehetett találni, s ezzel kapcsolatban részletesen tudósít az akkori utazás gyorsaságáról, illetve a kor utazási rekordjáról is. Mivel az olvasót nemcsak a "hogyan", hanem a "miért" is érdekli, a szerző ezt a kérdést sem hagyja válaszolatlanul. Az útonjárók célja szerint megkülönbözteti a hivatalos és a magánutazásokat, és ehhez kapcsolódva tér rá az úti viszontagságok részletezésére. Itt nem is annyira az utas kényelmetlenségei kerülnek sorra, mint inkább a rablóbandáknak, illetve kalózoknak a közbiztonság hiányára valló garázdálkodásai, akik ellen bizony nemegyszer egész hadseregeket kellett indítani. Nem lenne teljes a kép, ha nem esnék szó az utas gondjairól is, amelyek ma sem ismeretlenek. Megtudjuk tehát, hogy mekkora körültekintést igényelt maga a felkészülés, az úti öltözet összeállítása, a gondoskodás szállásról és élelemről. Értesülünk a régi fogadósok kötelességéről, a hivatalos menetlevelek előnyéről, a maiaknál egy cseppet sem enyhébb vámokról, az ókori térképek és útikalauzok, helyesebben menetrendek használatáról, s a könyv végül az ókori turisták "világjárásával" is foglalkozik, részletesen ismertetve néhány olyan utazást, amely izgalmasságában kalandregényekkel vetekedik. Hogyan utaztak tehát a régi rómaiak? Hozzávetőleg úgy, ahogyan a gőzmozdony feltalálásáig utaztak Európa-szerte az emberek, legfeljebb akkoriban az utak jobbak voltak, mint néhány száz évvel ezelőtt. Ürögdi György könyvének a lényege azonban nemcsak ez a válaszadás, hanem az a széles és nagyarányú művelődéstörténeti kép, amely a fejezetek nyomán kialakul bennünk, megelevenítve a régi római életnek ezt az igen fontos területét.

Ürögdi György - Róma ​kenyere / Róma aranya
A ​mű szerzője, aki A régi Róma című könyvével már nagy sikert aratott, ebben a munkájában a régi Róma gazdasági életét ismerteti. Nem törekszik az ókori római gazdálkodás valamilyen politikai gazdaságtani jellegű elemzésére, hanem a művelt olvasó érdeklődését igyekszik felkelteni a rómaiak kevésbé ismert gazdasági élete iránt. Összefoglalja az ókori gazdasági tevékenység egyes területeiről - mezőgazdaságról, iparról, bányászatról, kereskedelemről, közlekedésről, pénzügyről stb. - szóló ismereteket, s azokat megelevenítő erővel tárja az olvasó elé. Hézagpótlónak tekinthetjük a műben kiadásra kerülő összeállításokat az ókori pénzekről és mértékekről. A kötetet több magyarázó rajz, sok, Magyarországon eddig még meg nem jelent fénykép teszi színessé és érzékletessé. Az előadott anyagot anekdoták, ókori történetek, irodalmi idézetek fűszerezik. Ez az első könyv, amely népszerű módon, összefoglalóan és összefüggéseiben tárgyalja az ókori Róma gazdasági életét, hogy a mai ember számára a gazdálkodó rómainak emléket állítson.

Ürögdi György - Nero
Ürögdi ​Györgyöt nem kell bemutatni, hisz számos nagy közönségsikert aratott népszerű ókori történeti munka szerzője. Ebben a művében a magát nagy művésznek tartó, de véres bűnökkel, botrányokkal beszennyezett uralkodó, Nero életét és korát mutatja be a szerző az olvasónak. Nerónak, ennek az extravagáns római császárnak az alakja már majdnem kétezer éve foglalkoztatja az írókat, költőket, történészeket. Ürögdi György lendületesen, izgalmasan ecseteli az eseményeket, egyben felhasználja az alkalmat arra, hogy elmondja Róma pusztulását, majd újjáépítését, a keresztények első intézményes üldözését. Minden életrajz - a jelenlegi is - számos más ókori figura jellemzésére, bemutatására is kitér, így válik a kötet életszerűvé, mozgalmassá és színessé. A kötetben számos - nálunk alig ismert - képet közlünk, valamint térképet a tájékozódás megkönnyítésére.

Kollekciók