Ajax-loader

Barta János könyvei a rukkolán


Barta János - A ​magyar irodalom története 1849-től 1905-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta János - A ​"Tündérkert" romlása
Amilyen ​szép és gazdag ez az ország, annyira kiismerhetetlenek és titokzatosak a dolgai... Erdélyről summázta ezt a gondolatot a szerző, aki Bethlen Gábortól II. Rákóczi Ferencig a kis ország történetén vezeti végig az olvasót. Ez az a korszak, amelyben a fejedelemség független államból a Habsburgoknak alávetett tartománnyá süllyed. A fejedelemség története csupa érdekesség, kemény harcok, nagy akarások, dicsőségek és kudarcok sora. Jelentősége Bethlen Gábor aranykora után is még jóideig fennmaradt. a romlás végül mégis elkövetkezett. A "tündérkert" XVII. századi romlásának fordulatokban gazdag, de mindenképpen szívszorító történetét korabeli forrásokból származó idézetek, továbbá számos illusztráció teszi még színesebbé.

Barta János - A ​pálya végén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta János - Klasszikusok ​nyomában
Esztétikai ​és irodalmi tanulmányok

Angi János - Bárány Attila - Barta János - Orosz István - Papp Imre - Pósán László - Európa ​az érett és a kései középkorban
Az ​egymást gyorsan követő két kiadást megért Európa a korai középkorban folytatását veheti kézbe az érdeklődő. Az érett és késő-középkort áttekintő kötet célja azonos az előzőével. Elsősorban a felsőoktatásban történelmet tanuló hallgatók számára kíván segítséget nyújtani a felkészülésben, ugyanakkor szeretné kielégíteni a történelem, azon belül is az oly romantikusnak tűnő,de a modern ember számára sok vonatkozásban nehezen érthető középkort kedvelő olvasók igényeit is. Az előző kötettel megegyező magas színvonalat, szakmai felfogást, a történetírói módszert a közel azonos szerzőgárda biztosítja. A jelenlegi kötet mégis gazdagabb, mint az előző korszak összefoglalása. Az egyes népek és országok történetén túl külön fejezeteket szentel a kor társadalmi, gazdasági, népesedési viszonyainak, a hűbériség és a rendiség értelmezésének, az egyház és a vallás szerepének, valamint a mindennapokat meghatározó olyan sajátosságoknak, mint az életmód, a társadalmi normák, a hiedelmek és a középkori világkép. A politikai események hátterében így fény derülhet azok okaira, objektív és szubjektív mozgatóira is.

Barta János - Magánélet ​és remekmű
„...Három ​magyar nagyság az, aki tudományos pályámon hol lappangva, hol nyíltan végigkísért: Arany János, Kemény Zsigmond és Madách. Nem én választottam őket: ők ragadtak magukkal.” – jegyzi meg Barta János debreceni professzor a maga irodalmi érdeklődéséről. E kötet a harmadik nagy vonzerőt gyakorló szerzőről, Madách Imréről írott tanulmányait foglalja magába, amelyek minden bizonnyal új utat nyitottak, nyitnak a Tragédia alkotójának, illetve a nagy műnek a mélyebb megismerésében: a lélektan sajátos irodalomtudományi ága, a karakterológia segítségével tárják fel a későromantikus alkotó „egykönyvűségének” a titkát.

Barta János - Gergely Jenő - Kristó Gyula - Magyarország ​története előidőktől 2000-ig
Ez ​a szintézis az első olyan 21. századi összefoglalás, amely egy kötetben teljes képet igyekszik adni a mögöttünk hagyott évezredről, sőt előtörténetünkről is. Szerzői professzorok, több évtizedes oktatói és kutatói tapasztalattal a hátuk mögött, egyszersmind három nagy múltú egyetem - a budapesti, a debreceni és a szegedi -történészműhelyének méltó reprezentánsai. Tagjai a sokkötetes Magyar Századok című, nagy szakmai- és közönségsikert aratott millenniumi sorozat alkotóközösségének. A könyvben kísérletet tesznek arra, hogy e monumentális vállalkozás eredményeit még közérthetőbb formában az olvasóközönség szélesebb körének közvetítsék. Megőrizve természetesen a Magyar Századok fő erényeit: a hitelességet, az elfogulatlanságot, a korszerű szemléletet és a tárgyszerű előadásmódot. A sűrített formának köszönhetően ebben az összefoglalásban még inkább kidomborodik a megélt történelem teljességére törekvő ábrázolás, a koncepcióalkotás igénye. A Magyarország története előidőktől 2000-ig című könyv egy Európába talált és ott magának tartósan helyet foglaló nép története. Egy sokat próbált, sok vihar sújtotta, a történelem kataklizmáit legyűrő nemzeté. Egy túlélő, a hosszú idő perspektívájából nézve sikerre ítéltetett országé. Ez a könyv Magyarország balsors motiválta sikertörténetéről szól.

Barta János - Horn Ildikó - Három ​ország egy haza (1526–1699)
A ​Magyar História sorozat 4. kötete a mohácsi tragédiát követő hektikus, háborúkkal és szövetségekkel terhes másfél évszázadon vezeti végig az olvasót. Bemutatja a három részre szakadt ország vallási, kulturális és politikai megosztottságát, illetve a magyar országrészek -- a Királyi Magyarország és az újonnan létrehozott Erdélyi Fejedelemség -- két-, olykor háromfrontos küzdelmeit az európai hatalmi harcok és a nyomukban kialakult gazdasági nehézségek közepette. A legfőbb törekvés, a török kiűzése az országból végül megvalósult, de ennek ára a Habsburgoktól való függetlenedés időleges feladása volt. A sorozat kötetei sok-sok látványos illusztrációval, részletes térképekkel, magyarázatokkal, tematikus egységekkel és idővonallal teszik szemléletessé az egyes korszakokat.

Barta János - Arany ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta János - Hét ​koporsó
Hét ​koporsó került jeltelen sírba 1795 tavaszutóján. A magyar jakobinusok vezetőinek temetését a legnagyobb titokban rendezték. Elrejtették a periratokat is, nehogy a kortársak bármit megtudjanak a mozgalom céljairól. Az utókor tiszteletét mindez persze nem csökkentette, de meggátolta, hogy múltunk e kiemelkedő alakjait igazán megismerjük. Barta János érdekes, a történelmi hitelességhez mindvégig ragaszkodó munkája korabeli dokumentumok -- főleg Kazinczy írásai s az időközben előkerült periratok -- alapján hozza emberközelbe a mozgalom élő, érző, életüket féltő, de a hazáért a halált is vállaló vezetőit. A könyvet, melyet számtalan fénykép illusztrál a tetemek kétszeri megtalálásának nyomtatásban eddig nem közölt leírása teszi még izgalmasabbá.

Barta János - Miért ​halt meg Zrínyi Péter?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta János - A ​kétfejű sas hatalmában
Magyarországnak ​1711-1815 között öt uralkodója volt. Habsburg-leszármazottak valamennyien, de mégsem mind Habsburgok. A nagy múltú dinasztia férfiágon 1740-ben kihalt. A bécsi politikának azonban a birodalom valamennyi országában és tartományában sikerült elfogadtatni a nőági örökösödést. A Habsburgok után így a Habsburg-Lotaringiaiak következtek. Öt uralkodó, öt eltérő jellem: a méltóságteljes, de alattvalói érdekei iránt közömbös III. Károlytól a lelkiismeretes, de mindenbe beavatkozó Mária Terézián, az önfeláldozó II. Józsefen és a korán elhalt II. Lipóton keresztül a rosszindulatú, gyanakvó Ferencig. Ha úgy látszott, hogy valamelyiküknek sikerült lecsendesítenie a magyar alattvalók elégedetlenségét, utódjának új nehézségekkel kellett szembenéznie. Pedig ez a több mint száz év az ország egyesítésének, benépesítésének, gazdasági helyreállításának, a hazai tudomány és a barokk művészet felvirágzásának, a hazai tudomány és a barokk művészet felvirágzásának időszaka is. Vajon összeegyeztethető-e egymással a habsburg kétfejű sashatalma és a haza gyarapodása? Mivel tudott e felvirágzáshoz hozzájárulni a lakosság? Hogyan éltek urak, polgárok és parasztok? Milyen tájat, épületeket, bútorokat láttak maguk körül? Hogyan éltek, milyen eszmékért lelkesedtek a köznemesi kúriák, a főnemesi kastélyok és a parasztházak lakói? Ezt az ellentmondásos korszakot mutatja be a sorozat ötödik kötete.

Kristó Gyula - Barta János - Gergely Jenő - Boronkai Szabolcs - Magyar ​történelem
A ​21. századi Enciklopédia Magyar történelem kötete a Pannonica Kiadó hazánk történelmét feldolgozó könyveinek sorába illik, de természetesen jelentősen különbözik a korábbiaktól mind tartalmát, mind szerkezetét, mind célkitűzését illetően. A millenniumi Magyar Századok sorozat tizennégy kötete a történelemszakma nagyívű vállalkozásának számít, az egykötetes Magyarország története előidőktől 2000-ig a szélesebb, laikus olvasóközönségnek szól. Jelen kötet ezzel szemben elsősorban a középiskolákat, azok végzős diákjait és tanárait, illetve egyetemistákat célozza meg. A legfőbb szerkesztési elv az volt, hogy a kötet illeszkedjen a középiskolás tananyaghoz. Természetesen annál bővebb, hogy lehetőséget adjon az elmélyüléshez egy-egy témában, de semmiképpen sem az ismeretek kimeríthetetlen és ezért átláthatatlan tárháza.

Kollekciók