Ajax-loader

Barta János könyvei a rukkolán


Barta János - A ​magyar irodalom története 1849-től 1905-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta János - Magánélet ​és remekmű
„...Három ​magyar nagyság az, aki tudományos pályámon hol lappangva, hol nyíltan végigkísért: Arany János, Kemény Zsigmond és Madách. Nem én választottam őket: ők ragadtak magukkal.” – jegyzi meg Barta János debreceni professzor a maga irodalmi érdeklődéséről. E kötet a harmadik nagy vonzerőt gyakorló szerzőről, Madách Imréről írott tanulmányait foglalja magába, amelyek minden bizonnyal új utat nyitottak, nyitnak a Tragédia alkotójának, illetve a nagy műnek a mélyebb megismerésében: a lélektan sajátos irodalomtudományi ága, a karakterológia segítségével tárják fel a későromantikus alkotó „egykönyvűségének” a titkát.

Barta János - Klasszikusok ​nyomában
Esztétikai ​és irodalmi tanulmányok

Barta János - A ​"Tündérkert" romlása - Erdély története 1630-tól 1707-ig
A ​könyv Bethlen Gábortól II. Rákóczi Ferencig kíséri végig Erdély történetét. Ennek a korszaknak a végén a független fejedelemségből a Habsburgoknak alávetett tartomány lesz. Ez a korszak igencsak érdekes, dicsőségek és kudarcok, kemény harcok jellemzik.

Barta János - Miért ​halt meg Zrínyi Péter?
˝Zrínyi ​Péter magyar bán tőrbecsalásának története áll a gazdagon illusztrált írás középpontjában. Társaival, Frangepán Ferenccel és Nádasdy Ferenccel együtt végeztettek ki őket a bécsi udvar 1670-ben a Wesselényi-összeesküvésben való részvételük miatt. ˝A Wesselényi nádorról elnevezett mozgalom a valóságban sokkal több volt, mint elszigetelt főúri összeesküvés. Résztvevői megérdemlik, hogy szándékaikat, tetteiket alaposabban megismerjük˝ - írja a szerző, Barta János. A császári udvar fondorlatai, kegyetlenkedései ellen küzdő magyar nemesség kevéssé ismert hősi megmozdulásának izgalmas története ez a könyv. Okos, hasznos, szórakoztató írás, amely hozzájárul ahhoz, hogy olvasóink jobban megértsék a 17. századi Magyarország eseményeit és életét.˝

Barta János - A ​pálya végén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta János - Gergely Jenő - Kristó Gyula - Magyarország ​története előidőktől 2000-ig
Ez ​a szintézis az első olyan 21. századi összefoglalás, amely egy kötetben teljes képet igyekszik adni a mögöttünk hagyott évezredről, sőt előtörténetünkről is. Szerzői professzorok, több évtizedes oktatói és kutatói tapasztalattal a hátuk mögött, egyszersmind három nagy múltú egyetem - a budapesti, a debreceni és a szegedi -történészműhelyének méltó reprezentánsai. Tagjai a sokkötetes Magyar Századok című, nagy szakmai- és közönségsikert aratott millenniumi sorozat alkotóközösségének. A könyvben kísérletet tesznek arra, hogy e monumentális vállalkozás eredményeit még közérthetőbb formában az olvasóközönség szélesebb körének közvetítsék. Megőrizve természetesen a Magyar Századok fő erényeit: a hitelességet, az elfogulatlanságot, a korszerű szemléletet és a tárgyszerű előadásmódot. A sűrített formának köszönhetően ebben az összefoglalásban még inkább kidomborodik a megélt történelem teljességére törekvő ábrázolás, a koncepcióalkotás igénye. A Magyarország története előidőktől 2000-ig című könyv egy Európába talált és ott magának tartósan helyet foglaló nép története. Egy sokat próbált, sok vihar sújtotta, a történelem kataklizmáit legyűrő nemzeté. Egy túlélő, a hosszú idő perspektívájából nézve sikerre ítéltetett országé. Ez a könyv Magyarország balsors motiválta sikertörténetéről szól.

Kristó Gyula - Barta János - Gergely Jenő - Boronkai Szabolcs - Magyar ​történelem
A ​21. századi Enciklopédia Magyar történelem kötete a Pannonica Kiadó hazánk történelmét feldolgozó könyveinek sorába illik, de természetesen jelentősen különbözik a korábbiaktól mind tartalmát, mind szerkezetét, mind célkitűzését illetően. A millenniumi Magyar Századok sorozat tizennégy kötete a történelemszakma nagyívű vállalkozásának számít, az egykötetes Magyarország története előidőktől 2000-ig a szélesebb, laikus olvasóközönségnek szól. Jelen kötet ezzel szemben elsősorban a középiskolákat, azok végzős diákjait és tanárait, illetve egyetemistákat célozza meg. A legfőbb szerkesztési elv az volt, hogy a kötet illeszkedjen a középiskolás tananyaghoz. Természetesen annál bővebb, hogy lehetőséget adjon az elmélyüléshez egy-egy témában, de semmiképpen sem az ismeretek kimeríthetetlen és ezért átláthatatlan tárháza.

Barta János - A ​kétfejű sas hatalmában
Magyarországnak ​1711-1815 között öt uralkodója volt. Habsburg-leszármazottak valamennyien, de mégsem mind Habsburgok. A nagy múltú dinasztia férfiágon 1740-ben kihalt. A bécsi politikának azonban a birodalom valamennyi országában és tartományában sikerült elfogadtatni a nőági örökösödést. A Habsburgok után így a Habsburg-Lotaringiaiak következtek.

Barta János - Hét ​koporsó
Hét ​koporsó került jeltelen sírba 1795 tavaszutóján. A magyar jakobinusok vezetőinek temetését a legnagyobb titokban rendezték. Elrejtették a periratokat is, nehogy a kortársak bármit megtudjanak a mozgalom céljairól. Az utókor tiszteletét mindez persze nem csökkentette, de meggátolta, hogy múltunk e kiemelkedő alakjait igazán megismerjük. Barta János érdekes, a történelmi hitelességhez mindvégig ragaszkodó munkája korabeli dokumentumok -- főleg Kazinczy írásai s az időközben előkerült periratok -- alapján hozza emberközelbe a mozgalom élő, érző, életüket féltő, de a hazáért a halált is vállaló vezetőit. A könyvet, melyet számtalan fénykép illusztrál a tetemek kétszeri megtalálásának nyomtatásban eddig nem közölt leírása teszi még izgalmasabbá.

Barta János - Arany ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angi János - Bárány Attila - Barta János - Orosz István - Papp Imre - Pósán László - Európa ​az érett és a kései középkorban
Az ​egymást gyorsan követő két kiadást megért Európa a korai középkorban folytatását veheti kézbe az érdeklődő. Az érett és késő-középkort áttekintő kötet célja azonos az előzőével. Elsősorban a felsőoktatásban történelmet tanuló hallgatók számára kíván segítséget nyújtani a felkészülésben, ugyanakkor szeretné kielégíteni a történelem, azon belül is az oly romantikusnak tűnő,de a modern ember számára sok vonatkozásban nehezen érthető középkort kedvelő olvasók igényeit is. Az előző kötettel megegyező magas színvonalat, szakmai felfogást, a történetírói módszert a közel azonos szerzőgárda biztosítja. A jelenlegi kötet mégis gazdagabb, mint az előző korszak összefoglalása. Az egyes népek és országok történetén túl külön fejezeteket szentel a kor társadalmi, gazdasági, népesedési viszonyainak, a hűbériség és a rendiség értelmezésének, az egyház és a vallás szerepének, valamint a mindennapokat meghatározó olyan sajátosságoknak, mint az életmód, a társadalmi normák, a hiedelmek és a középkori világkép. A politikai események hátterében így fény derülhet azok okaira, objektív és szubjektív mozgatóira is.

Kollekciók