Ajax-loader

Somogyi Győző könyvei a rukkolán


Somogyi Győző - Magyar királyi honvédség 1868-1914
A 896-ban alapított magyar állam, 1000-től keresztény Magyar Királyság, 1920-ig az egész Kárpát-medencét magában foglalta, a mai Horvátország pedig a magyar Szent Korona alá tartozó társország volt. Az "Egy ezredév hadban" könyvsorozat ennek az államnak a katonai kultúráját, fegyverzetét, a huszár által méltán világhírű jellegzetes hadviseletét mutatja be hadtörténeti korszakonként színes rekonstrukciós rajzokon, angol és magyar nyelven.

Somogyi Győző - A honvédsereg 1848-1849
A Kossuth-díjas festőművész e kötetében elénk tárja az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc magyar honvédseregének létrejöttét, alakulatait, fegyvernemeit. Ennek a mozgalmas időszaknak katonai viselettörténetét, a kor fegyverzetét, hadi felszerelését mutatja be gazdagon illusztrálva a legújabb kutatások alapján. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc, majd az azt követő magyar katonai emigráció, a külföldi magyar légiók ruházatát, csapatjelzéseit, zászlóit ismerhetjük meg e kötet lapjain. 1848-1849 időszaka nemcsak csatákból, hadjáratokból állt. Az új magyar kormány néhány hónap alatt megszervezte a honvédsereget az ország, a szabadság védelmére. A hősiesen védekező fiatal honvédsereget Ausztria I. Miklós cár segítségével legyőzte. A véres megtorlás elől sok ezer katona menekült külföldre, megszervezték az olaszországi magyar légiót, majd 1866-ban Poroszországban is magyar légió alakult. Mindezek bemutatásával kíván emléket állítani e dicső korszaknak a most megjelent kötet.

Somogyi Győző - Mária Terézia magyar katonái 1740-1768
Mária Terézia (1740-1780) korát két nagy európai háború határozta meg. Az osztrák örökösödési (1740-1748) és a hétéves (1756-1763) háború, melyben a magyar királyság nagy erőkkel vett részt. Ekkor született meg a modern magyar katonaság, és alakult ki a magyar egyenruhastílus. A huszárviselet egész Európában hódított. A huszár, a jellegzetes magyar könnyűlovas férfias és színpompás öltözetével, villámgyors és meglepő keleties harcmodorával a korszak egyik legsikeresebb katonája volt. Magyar tisztek vezetésével, magyaros öltözetű huszárcsapatokat szerveztek. Ekkor kerültek az európai nyelvekbe a huszár, csákó, dolmány, szablya és csizma szavak, megkezdődött a könnyűlovas magyar taktika elméleti feldolgozása a hazai és külföldi szakirodalomban. A korszak magyar hadereje két részből állt, huszár- és gyalogezredekből. Ezeket elsősorban főnemesek állították fel, akiket az uralkodó ezredtulajdonosoknak nevezett ki. Utánpótlásukat alapvetően toborzással igyekeztek biztosítani, ami ha nem bizonyult elégségesnek, következett a megyei katonaállítás és a nemesi felkelés. A haderő másik fontos eleme a katonai határőrvidék volt. Az ország déli és keleti szegélyét határőrezredekre osztották, melyekben a teljes férfilakosság 18 és 60 év között katonai szolgálatot teljesített. A horvát, szerb, német, román és székely határőrezredek magyaros egyenruhát viseltek és 70 000 fős állandó haderőt jelentettek.

Somogyi Győző - Ferenc József magyar ezredei 1850-1914
Könyvünk Ferenc József hosszú uralkodása 1850 - 1914 közötti szakaszának magyar ezredeit és testőrségeit mutatja be.

Somogyi Győző - A világháborúk magyar katonái
Könyvünk olyan katonák egyenruháit és fegyverzeteit mutatja be, akiknek jelentős része végigharcolta mindkét világháborút.

Somogyi Győző - Magyar Katonaság
A 896-ban alapított magyar állam, 1000-től keresztény Magyar Királyság, 1920-ig az egész Kárpát-medencét magában foglalta, a mai Horvátország pedig a magyar Szent Korona alá tartozó társország volt. Az "Egy ezredév hadban" könyvsorozat ennek az államnak a katonai kultúráját, fegyverzetét, a huszár által méltán világhírű jellegzetes hadviseletét mutatja be hadtörténeti korszakonként színes rekonstrukciós rajzokon, angol és magyar nyelven.

Somogyi Győző - Magyar hadizászlók
A mű az "Egy ezredév hadban" könyvsorozat részeként a magyar állam katonai fegyverzetét, a huszár által méltán világhírű jellegzetes hadviseletét mutatja be hadtörténeti korszakonként színes rekonstrukciós rajzokon, angol és magyar nyelven.

Somogyi Győző - A szabadságharc katonái
Ebben a könyvben 1848-1849 honvédseregének katonáit láthatjuk Somogyi Győző grafikáin. Nemzetőröket, gyalogosokat, huszárokat, tüzéreket - sorezredekből, honvéd zászlóaljakból, szabadcsapatokból, külföldi légiókból. Forradalom és szabadságharc A honvédsereg egyenruhái A császári-királyi gyalogság A határőrség A régi és az új huszárezredek A nemzetőrség és az önkéntes mozgó nemzetőrség A honvédgyalogság A vadászcsapatok A honvédtüzérség Műszaki csapatok Vasutak és gőzhajók katonai alkalmazása Önkéntes és szabadcsapatok A külföldi légiók Táborkar, tábornokok Kitüntetések A sorozatról: Somogyi Győző rajzainak, grafikáinak ihlető forrása a hadtörténelem. Előszeretettel rajzol katonafigurákat, ábrázol előkelőket és közembereket, hol sztyeppei könnyűlovasokat, páncélos lovagokat, végvári vitézeket a régebbi korokból, hol uniformisba öltöztetett gyalogosokat, lovasokat, tüzéreket az újabb időkből. Megörökít fegyvereket, zászlókat, megannyi katonaholmit, de ugyanúgy várakat, laktanyákat, tábort és csatateret. Munkái a magyar történelem korszakolása szerint, tematikus összeállításban jelennek meg a kiadó sorozatában, és képi világát neves hadtörténészek írásai teszik teljessé.

Somogyi Győző - Mária Terézia magyar katonái
Somogyi Győző képi világát két hadtörténész, Nagy-L. István és Baczoni Tamás szövege teszi teljessé. Előbbi a korról, Mária Terézia háborúiról, hadseregéről, katonáiról ad hasznos történelmi ismereteket, Baczoni Tamás pedig a kor magyar egyenruháiról ír összefoglalót a kötetben. Vitam et sanguinem A kor hadiviseletei Huszárok Gyalogság Tüzérség és műszakiak Határőrség Magyar generálisok Magyar nemesi testőrség A sorozatról: Somogyi Győző rajzainak, grafikáinak ihlető forrása a hadtörténelem. Előszeretettel rajzol katonafigurákat, ábrázol előkelőket és közembereket, hol sztyeppei könnyűlovasokat, páncélos lovagokat, végvári vitézeket a régebbi korokból, hol uniformisba öltöztetett gyalogosokat, lovasokat, tüzéreket az újabb időkből. Megörökít fegyvereket, zászlókat, megannyi katonaholmit, de ugyanúgy várakat, laktanyákat, tábort és csatateret. Munkái a magyar történelem korszakolása szerint, tematikus összeállításban jelennek meg a kiadó sorozatában, és képi világát neves hadtörténészek írásai teszik teljessé.

Somogyi Győző - Magyar ​honvédség 1945-1990
A ​Kossuth-díjas festőművész e kötetében bemutatja a Magyar Honvédség 1945-1990 között létrejött alakulatait, fegyvernemeit. Megismerhetjük e gazdagon illusztrált kiadványban ennek az időszaknak a viselettörténetét, a kor fegyverzetét, hadifelszerelését. Ehhez csatlakozik a haditechnikai eszközök, a katonai jelképek (zászlók, címerek) szemléletes, átfogó megjelenítése.

Géczi János - Somogyi Győző - Székely Péter - Tihany
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somogyi Győző - A ​szabadságharc katonái, 1848-1849
A ​sorozatról: Somogyi Győző rajzainak, grafikáinak ihlető forrása a hadtörténelem. Előszeretettel rajzol katonafigurákat, ábrázol előkelőket és közembereket, hol sztyeppei könnyűlovasokat, páncélos lovagokat, végvári vitézeket a régebbi korokból, hol uniformisba öltöztetett gyalogosokat, lovasokat, tüzéreket az újabb időkből. Megörökít fegyvereket, zászlókat, megannyi katonaholmit, de ugyanúgy várakat, laktanyákat, tábort és csatateret. Munkái a magyar történelem korszakolása szerint, tematikus összeállításban jelennek meg a kiadó sorozatában, és képi világát neves hadtörténészek írásai teszik teljessé.

Somogyi Győző - Francis ​Joseph's Hungarian Regiments 1850-1914 / Ferenc József magyar ezredei 1850-1914
Könyvünk ​Ferenc József hosszú uralkodása 1850 - 1914 közötti szakaszának magyar ezredeit és testőrségeit mutatja be.

B. Szabó János - Somogyi Győző - Elfeledett ​háborúk - Magyar-bizánci harcok a X-XIII. században
Bizánc. ​Fényűző pompa, sötét ármányok, vérre menő teológiai viták, kifinomult művészet: egy birodalom ezeréves története sűrűsödik össze ebben a szóban. Ám hogy a Bizánci Birodalom közel négy évszázadon keresztül milyen fontos szerepet játszott a magyarok történetében, mára már eléggé elhalványult az emberek emlékezetében. Az egykori szomszédság emlékei közül a hadakozások történetét idézi fel ez a könyv, amellyel Somogyi Győző félbemaradt történészi pályafutásának adózom tisztelettel. A közismert festőművészről bizonyára kevesen tudják, hogy egykor tudományos ambíciói voltak, s komoly anyaggyűjtést végzett a népvándorlás kor és a Bizánci Birodalom hadtörténetéről. Munkám azon fejezetei, melyek a X. és XII. századi bizánci hadseregről szólnak, részben az ő félbemaradt kutatásain alapulnak. Emellett más szakterületeken sem kellett járatlan utakon elindulnom e munka megírásakor. Az elmúlt évtizedekben Moravcsik Gyula kitűnő fordításainak köszönhetően a nagyközönség számára is hozzáférhetővé váltak a magyarokkal foglalkozó bizánci források. Makk Ferenc és Kristó Gyula diplomácia- és hadtörténeti monográfiái pedig az egész tárgyalt korszakot áttekintették, s a honfoglalás korának más hazai szakértői is számos új munkát jelentettek meg az utóbbi években. Mivel külföldön a bizánci történelem kutatása reneszánszát éli, sok helyütt nem volt más feladatom, mint a magyar és külföldi tudósok eredményeinek összefoglalása, ismertetése. A források azonban még így is gátat szabnak az elbeszélésnek. A bizánci történetírók leírásait csak alig-alig lehet párhuzamba állítani a szűkösebb magyar eredetű forrásokkal, s ez az olvasóban óhatatlanul az elfogultság érzését keltheti. Hasonló a helyzet az illusztrációk esetében is. A kora középkori régészeti anyag óriási hiányosságai miatt olyan másodlagos forrásokat kényszerültünk felhasználni az illusztrációk elkészítéséhez, amelyek aligha ütik meg a régészeti rekonstrukcióhoz szükséges szigorú mércét. Ezen okok miatt időnként be kell érnünk az események vázlatos vagy egyoldalú bemutatásával is, ha mindennek ellenére fel szeretnénk mutatni valamit az Árpád-kor hadtörténetéből.

Krizsán András - Somogyi Győző - A ​Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete
A ​táj különleges, varázslatos, természeti, történelmi értékek hordozója. Arcának változásait, sokféle vonását a felfedezés élményét kínálva hozza közel az építész író és a festőművész. Szó és kép kiegészítik, megerősítik egymást, egyszerre nyújtják a látványt és a képzeletet megmozgató építő ékkövek formagazdagságában való elmerülés lehetőségét. Krizsán András szavai képeket varázsolnak elő képek nélkül, Somogyi Győző keze nyomán pedig úgy telik meg élettel a táj, hogy megszólal szavak nélkül is. Kettejük összefogásából különös, egyedülálló élmény birtokosává lesz az olvasó. Érzékelheti a hegykoszorúk övezte medencék békéjét, a bazaltorgonák fenséges kötegeit, a kőtenger szeszélyes formáit, a színek változatosságát, a titokzatos ködöket, az eső áztatta tájban a felragyogó napfényt és nyomában a derűt. Szeme előtt nőnek ki, emelkednek a magasba a templomok tornyai és a házak különleges szépségű kéményei. A szerzőpáros együtt bírta szóra ezeket a tájba simuló hajlékokat, lakóházakat, szőlőbeli épületeket, kibontották a látványt, megmutatták a táj, a hely arcát a benne élő ember szellemiségével, rávilágítva a sokszorosan szoros kötődésre a természethez, benne az épített környezethez, vele a múlthoz, az élet szolgálatához. Itt nem szabad sietni, itt szemlélődni, elmélkedni kell, megmerítkezni a szépségben, a csodában, a kövekbe zárt múltban, gondolkodni az értékek továbbörökítésén. Az olvasó kezébe mindezekhez vezérfonalat ad a könyv, de ugyanakkor technikai-technológiai gyakorlati útmutatót is az értékek megőrzéséhez úgy, hogy azok az építészeti kultúra eleven emlékei lehessenek. Értékmentés és értékteremtés egyszerre. S. Lackovits Emőke

Somogyi Győző - Szelényi Károly - Káli-medence ​a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban / Das Kál-Becken im Nationalpark Balatonoberland / The Kál Basin in the Balaton Uplands National Park
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ságvári György - Somogyi Győző - Szabó Péter - Honvédhuszárok
A ​könyv előzménye a Nagy huszárkönyv, mely az első világháborúval bezárólag mutatja be a magyar huszárság élettörténetét. Ezt a kiadványt „kis huszárkönyvnek” hívják a szerzők, mert – az előbbi folytatásaként – rövidebb terjedelemben ábrázolja kizárólag a 20. század eleji magyar királyi honvédhuszárság képes történetét. Az 1920–1945 közötti időszak könnyűlovasságának világát két időszakra tagolja: külön elemzi a béke és a háború éveit. A békeévek (1920–1938) huszárjainak hétköznapi és ünnepnapi foglalatosságai közül leginkább a kiképzést szemlélteti: komoly felkészülésben vettek részt azok az önkéntes huszárok, akik később lóról hadakoztak. A háborús évek magyar huszártörténelmének főbb eseményeiről közöl áttekintést: az 1. lovasdandár 1941. évi ukrajnai hadműveleteiről, az 1941–1943 között a keleti hadszíntéren lévő csapatlovasságról, a felderítő osztályok 1944–1945-ben véghezvitt dolgairól, az 1944-ben lengyel hadszíntérre került 1. lovashadosztályról és méltatja az 1944–1945-ös honvédő huszárok tetteit.

Somogyi Győző - Ságvári György - Nagy ​huszárkönyv
A ​jellegzetes magyar könnyűlovas katona, a huszár a 15. század végén jelent meg Európa harcterein. Megállta helyét a törökök elleni háborúkban, és a 18. századra legnépszerűbb katonatípus lett. Zsinóros öltözete, szeszélyes és vakmerő harcmodora megújította a hadviseletet és a hadművészetet. A világ minden országában állítottak fel huszráezredeket magyar minta szerint. A könyv a huszárság képes enciklopédiája, mely teljes képet nyújt a magyar huszárról. Tudományos pontosságú rajzok, eredeti tárgyak és kísérőszöveg segítségével bemutatja a magyar és a Habsburg monarchiabeli huszáralakulat egyenruháját és rövid történetét 1480-tól az első világháború végéig.

Somogyi Győző - Mária ​Terézia magyar katonái
Vitam ​et sanguinem A kor hadiviseletei Huszárok Gyalogság Tüzérség és műszakiak Határőrség Magyar generálisok Magyar nemesi testőrség A sorozatról: Somogyi Győző rajzainak, grafikáinak ihlető forrása a hadtörténelem. Előszeretettel rajzol katonafigurákat, ábrázol előkelőket és közembereket, hol sztyeppei könnyűlovasokat, páncélos lovagokat, végvári vitézeket a régebbi korokból, hol uniformisba öltöztetett gyalogosokat, lovasokat, tüzéreket az újabb időkből. Megörökít fegyvereket, zászlókat, megannyi katonaholmit, de ugyanúgy várakat, laktanyákat, tábort és csatateret. Munkái a magyar történelem korszakolása szerint, tematikus összeállításban jelennek meg a kiadó sorozatában, és képi világát neves hadtörténészek írásai teszik teljessé.

Somogyi Győző - Somogyi ​Győző
Évtizedek ​- milyen évtizedek! - lélekrontó hatásaival szemben: művészetet létrehozni és "embernek, magyarnak" megmaradni - a Belső Tárlat alkotói és albumai erről tesznek tanúságot. Somogyi Győző 1942-ben Budapesten született. A Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett 1960-ban. Négy évig a Kossuth Nyomdában dolgozott, közben 1962-től a Római Katolikus Hittudományi Akadémián tanult, ahol 1968-ban egyháztörténeti doktorátust szerzett. Ezután hét éven át segédlelkész volt, emellett különböző munkahelyeken fizikai munkát végzett. 1972-ben felvették a Fiatal Művészek Stúdiójába. 1973 óta a Művészeti Alap, 1974-től pedig a Magyar Képzőművészek Szövetségének tagja. 1973 óta készít fekete-fehér szitanyomatokat, és 1980 óta fest. Mintegy 50 egyéni kiállítása volt az ország különböző városaiban és falvaiban, valamint külföldön. 1977-ben elnyerte a Miskolci Grafikai Biennálé fődíját, 1987-ben Munkácsy Díjat, 1992-ben a Magyar Művészetért Díjat. Tagja a Veszprémi Művész Céhnek.

Somogyi Győző - The ​army of the Árpád dynasty 896-1301 / Az Árpádok hadserege 896-1301
"A ​896-ban alapított magyar állam, 1000-től keresztény Magyar Királyság, 1920-ig az egész Kárpát-medencét magában foglalta, a mai Horvátország pedig a magyar Szent Korona alá tartozó társország volt. Az Egy ezredév hadban című könyvsorozat ennek az államnak a katonai kultúráját, fegyverzetét, valamint a huszár által méltán világhírű, jellegzetes hadviseletét mutatja be - hadtörténeti korszakonként színes rekonstrukciós rajzokon, angol és magyar nyelven. A Kárpát-medencét 894-895-ben elfoglaló magyarok vezére, Árpád nemzetsége Attila hun királyig vezette vissza családfáját, és ennek jogán vette birtokba ősei földjeit. Utódai, az Árpád-ház uralkodói 1301-ig kormányozták Magyarországot először mint nagyfejedelmek, 1000-től pedig mint keresztény királyok. Ez a hosszú időszak, amelyben Magyarország európai nagyhatalom volt, katonai szempontból négy részre tagolódik. Ezt a négy évszázadot, négy korszakot mutatják be a kötet rekonstrukciós rajzai."

Barcy Zoltán - Somogyi Győző - A ​szabadságharc hadserege
"... ​Ahány huszár, annyiféle mundurja volt: volt ki kék, vörös, fehér vagy fekete csákót, vagy nagy bojtos vagy kék lebergenyes sapkát viselt; némelyiknek vörös vagy nemzeti színű szalaggal átkötött pörge kalapja volt; némelyik piros, más kék, szűk vagy gombos szürke nadrágot, némelyik sárga-fekete zsinórral sújtásozott régi zöld vagy világos kék dolmányt és mentét, mások újat vörös zsinórosat, harmadik szűrt vagy csipkézett gallérral ellátott posztóköpenyt hordott; de valamennyinek a bajuszi szörnyen ki volt fenve, pisztolya, karabélya, kardja (a) helyén és paripája igen jó viczkándozó állapotban volt..."

Somogyi Győző - Szelényi Károly - Káli-medence ​/ Das Kál-Becken am Balaton / The Kál Basin by Lake Balaton
Amikor ​egy szép könyvet bocsát a kiadásában közreműködők köre, óhatatlanul szeretné ajánlását néhány sorba szűkítve összefoglalni és e néhány sorban átadni az olvasó számára mindazon gondolatokat, amelyek az alkotó munka során foglalkoztatták. Ennek a könyvnek a kiadása nem hivatásos könyvkiadók kezdeményezés. Mi, a Káli-medence szerelmesei, szerettük volna bemutatni a széles olvasói tábor számára azokat a természeti, kulturális és építészeti értékeket, amelyek hazánknak e térségében találhatók, valamint e táj sajátosan jellegzetes szépségét, amely miatt ma méltán egyik tájvédelmi körzetünk. Lelkesedésünk mit sem ért volna, ha elképzeléseinket és szándékainkat nem segíti Szelényi Károly fotóművész, valamint Somogyi Győző grafikus- és festőművész. E két kiváló művész érdeme, hogy mindenki számára érzékelhetővé, tapinthatóvá -és rajzos vázlatok alapján akár saját építkezésénél használhatóvá is - tette mindazokat a műszaki megoldásokat és díszítő elemeket, amelyek e tájra annyira jellemzőek. A könyv a művészek alkotókedve ellenére sem sikerülhetett volna kiadásra, ha szándékainkat a NORDLINE Magyar-Finn bróker cég, a NORDINVEST Magyar-Finn Befektető Társaság és a Hotel Hélia Magyar-Finn Szálloda Vállalat nem karolta volna fel és nem támogatja. Örülünk, hogy e finn-magyar cégek támogatásukkal jelezni kívánták, Magyarországon való jelenlétüket ugyan üzleti érdekek motiválják, de üzleti érdekeik mellett figyelmet fordítanak a magyar kulturális értékek felkarolására is.

Somogyi Győző - Hungarian ​Soldiers in the World Wars 1914-1918, 1939-1945 / A világháborúk magyar katonái 1914-1918, 1939-1945
Könyvünk ​olyan katonák egyenruháit és fegyverzeteit mutatja be, akiknek jelentős része végigharcolta mindkét világháborút.

Barcy Zoltán - Somogyi Győző - Magyar ​huszárok
Hunyadi ​János került először érintkezésbe ezekkel a délszláv könnyű lovasokkal, akik hazánk déli részén tovább folytatták harcaikat az ősi ellenség, a török ellen. A vasfegyelmet követelő Mátyás király szervezte őket csapattá, amikor szolgálatába állottak. Fél évszázad sem telt el, és a huszárok majdnem kizárólag magyarok lettek. Így volt ez a 150 éves török uralom alatt is. A szakadatlan háborúskodás kifejlesztette a magyar huszár harci erényeit, a végvárakat már el sem lehetett képzelni huszárok nélkül.

Somogyi Győző - Horse ​archers' weapons I. / Lovasíjász-fegyverzet I.
Eurázsia ​nagy füves pusztáin alakult ki a lovas életmód és a lovas íjászat. A ló mint gyors közlekedési és harci eszköz, az íj mint távolható fegyver határozta meg a kor hadviselését. A pusztai lovas íjász alakja, viselete, fegyverzete, életformája, ízlése és gondolkodásmódja a századok alatt alig változott. E kötet a lovasíjász-fegyverzetet, a hadviselet módját mutatja be régészeti leletek és képes források alapján készült rekonstrukciós rajzokon.

Somogyi Győző - A ​Rákóczi-szabadságharc hadserege 1703-1711 / The Army of the Rákóczi War of Independence 1703-1711
Somogyi ​Győző Kossuth-díjas szerző e kötete szemléletesen és átfogó módon jeleníti meg a XVIII. századi Közép- és Kelet-Európa hadseregét, hadviselését. Egy korszak hadtörténete azonban nemcsak az események bemutatásából áll: ide tartozik a fegyvertörténet, a katonai jelképek (zászlók, címerek), az egyenruha-történet. Mindezek bemutatásával kíván hű, kiegyensúlyozott képet festeni e kor szabadságharcáról. A szerző jellegzetes látásmódjával megalkotott kötet az EGY EZREDÉV HADBAN című sorozat legújabb tagja.

Somogyi Győző - B. Szabó János - Az ​Erdélyi Fejedelemség hadserege
A ​896-ban alapított magyar állam, 1000-től keresztény magyar királyság, 1920-ig az egész Kárpát-medencét magában foglalta, a mai Horvátország pedig a magyar szent korona alá tartozó társország volt. Az "Egy ezredév hadban" könyvsorozat ennek az államnak a katonai kultúráját, fegyverzetét, a huszár által méltán világhírű jellegzetes hadviseletét mutatja be hadtörténeti korszakonként színes rekonstrukciós rajzokon, angol és magyar nyelven. Somogyi Győző (1942) történész, grafikus több évtizede gyűjti és rajzolja a magyar hadtörténelem tárgyi emlékeit, mint hagyományőrző huszár a ruhákat, fegyvereket gyakorlatban is kipróbáló kísérleti régészet művelője. Eddig több mint egy tucat színes albuma jelent meg magyar és német nyelven.

Somogyi Győző - Magyar ​hadizászlók
Legrégebbi ​zászlaink Kora újkori magyar zászlók Az állandó hadsereg zászlai (1703-1848) Magyar hadizászlók (1848-1918) A nemzeti hadsereg és a magyar honvédség zászlói (1919-1945) Új zászlók alatt (1945-1990) A sorozatról: Somogyi Győző rajzainak, grafi káinak ihlető forrása a hadtörténelem. Előszeretettel rajzol katonafigurákat, ábrázol előkelőket és közembereket, hol sztyeppei könnyűlovasokat, páncélos lovagokat, végvári vitézeket a régebbi korokból, hol uniformisba öltöztetett gyalogosokat, lovasokat, tüzéreket az újabb időkből. Megörökít fegyvereket, zászlókat, megannyi katonaholmit, de ugyanúgy várakat, laktanyákat, tábort és csatateret. Munkái a magyar történelem korszakolása szerint, tematikus összeállításban jelennek meg a kiadó sorozatában, és képi világát neves hadtörténészek írásai teszik teljessé.

Kollekciók