Ajax-loader

Bóna István könyvei a rukkolán


Banner János - Bóna István - Mittelbronzezeitliche ​Tell-Siedlungen bei Békés
János ​Banner erschloß in sechsjähriger Ausgrabungsarbeit die im Zentrum des Siedlungsgebietes d er Gyulavarsánd-Gru ppe liegende, befestigte Burginsel bei Békés. In der drei Meter tiefen bronzezeitlichen Bodenschicht wurden 8-12 untereinander liegende Siedlungsniveaus freigelegt. Die in den Jahren 1955-1960 von István Bóna und seinen Mitarbeitern durchgeführten weiteren arbeiten bereinigten Umfang und Lage der dörflichen Siedlungen, die sich um die Burginsel anschlossen. Im Verlaufe d er Ausgrabungen konnte eine ganze Reihe von aus Balken gezimmerten Häusern und Wirtschafstbauten mit hölzernem Fußbodenbelag freigelegt werden. Das reichhaltige Fundmaterial (mehrere hundert verzierte Gefäße, Kesselherde, verschiedene Gebrauchsgegenstände) gibt Einblick in das Leben d er hier im mittleren Drittel des zweiten Jahrtausends v.u.Z. ansässigen Bewohner.

Bóna István - Gábori Miklós - Az ókor története I.
Ennek a _jegyzetnek_ nincsen fülszövege.

Bóna István - Magyarországi ​művészet a honfoglalásig
Magyarország ​földjén az emberi művelődés eddigi legkorábbi nyomai az őskőkor (paleolitikum) alsó és középső időszakának határán mutathatók ki a kb. 70 000 évvel ezelőtti időből. Ettől kezdve szép számmal ismerünk emlékeket, kőből és csontból készült szerszámokat, fegyvereket. A jégkorszak vége felé a felső paleolit korszakban a különböző tárgyak sokszor arányos tetszetős alakot öltenek, így pl. a Bükk-hegység barlangjaiban talált szabályos ovális vagy babérlevél alakú lándzsacsúcsok egész felületükre kiterjedő gondos megmunkálással tűnnek ki. A kemény kiterjedő gondos megmunkálás ugyan a mesterség és tapasztalat igen magas fokáról tanúskodik, mégsem ezekkel kezdjük a magyarországi őskori művészet ismertetését, mert tőlünk nyugatra és keletre ebben az időben már valóban művészi alkotásokkal találkozunk. Barlangi festmények és rajzok, amilyenek Francia- és Spanyolországból ismeretesek, nálunk nincsenek. Hiányzanak a magasvonalú ember- és állatszobrászat emlékei is, amelyek a Szovjetunió késő paleolitikus szabadtéri telepein egyre nagyobb számban kerülnek napvilágra. Az utóbbi művészetet Ausztria és Morvaország területén megtaláljuk, felbukkanása is várható. - Az eddig legkorábbi, valóban komoly művészeti értéket jelentő alkotások csak az újabb kőkorban - a IV. évezred folyamán - tűnnek fel hazánkban.

Bóna István - Der ​Anbruch des Mittelalters
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - B. Horváth Jolán - Langobardische ​Gräberfelder in West-Ungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - A ​népvándorlás kora Fejér megyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - Marietta Csányi - Jean-Louis Coudrot - Jean-Paul Thevenot - Le ​bel âge du bronze en Hongrie
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - Az ​Árpádok korai várai
Két ​kiadásban is megjelent Bóna István méltán nagy figyelmet keltett műve (Bóna István: Az Árpádok korai várai. Debrecen, 1998). Az először 1995-ben kissé eltérő címmel ("Az Árpádok korai várairól") kiadott munka második, bővített kiadását veheti kezébe az érdeklődő olvasó. Mivel megállapításai alapvetően befolyásolják a korai magyar sáncvárának keltezését, nem árt a kérdést e helyen is átgondolni. Nem nehéz belátni, kora Árpád-kori történelmünk alapkérdéséről van szó.

Bóna István - Dunapentele ​története
A ​középkori Pentele történelmi jelentőségét alábecsüli a történelmi és régészeti kutatás. Az adatokból - véletlenül? vagy a közelmúlt, sőt napjaink (!) elvárásaihoz önkéntelenül is igazodva? - többnyire a lényegteleneket emelte ki. Így született meg a tudományos és tudománynépszerűsítő irodalomban a "kis halászfalu" legújabbkori legendája, amely mélyen beleivódott a köztudatba. Sokáig képzett kutatóknak sem tűnt fel az ellentmondás, az, hogy a jelentéktelen halásztanyák csoportjának vélt Pentele-komplexumról mintegy 25 középkori oklevél beszél, jóval több, mint sok más hasonló településről a középkori Magyarországon. E kitüntető figyelmet nem a halászat váltotta ki, hanem az, hogy Pentelének híres monostora, vára, plébániája, dúsan termő nagy határa volt, olyan kívánatos gazdagságban, amely a 13. századtól kezdve folyamatos birtokszerzésre csábítja a kor hatalmasait. Már itt előre kell bocsátani, hogy magáról Pentele faluról e birtokháborítási ügyekben alig, s akkor is leginkább csak közvetve esik szó.

Bóna István - A ​hunok és nagykirályaik
A ​könyvben nincs szó olyan eseményről, amely ellentétben lenne a régészet tanúbizonyságával, s megfordítva: nem tárgyal olyan régészeti leletet sem, amely ne volna beilleszthető a hunokról és korszakukról egyre valósabb történeti képbe. A könyv ezért nem új hipotézis a hunokról, hanem máig terjedő ismereteink összefoglalása. Erőssége a Szerzőnek, hogy a késő antik-korai középkor történelmi tudományában is otthonos. A régészet eredményeit - kivált elméleteit - nem kellett ellenőrzés nélkül átvennie, mivel gyakorló régészként a leleteket és a hozzájuk kapcsolódó szakirodalmat jól ismeri. Ugyanakkor otthonosan mozog az írott forrásokra támaszkodó történettudományban is, lévén maga is történeti munkák szerzője és szerkesztője

Bóna István - Mócsy András - Barkóczi László - Pannonia ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - A ​középkor hajnala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - VII. ​századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban
1966 ​őszén a véletlen hozta napvilágra az avarok régóta keresett állandó telepét. A mai Dunaújváros Duna fölé emelkedő fennsíkján az ásatások lakásmaradványokat tártak fel. A leletek - elsősorban edénymaradványok -a VII. század első és második harmadára keltezik a települést. Az egykori lakóhelyeket határoló, egymásba ásott árkok és az egymásra rétegződő házalapok szerint a települést háromszor újították meg. A könyv a három települési korszaknak megfelelően vizsgálja az avarok gazdasági és társadalmi fejlődését. Részletesen foglalkozik az avarkori házak eredetével, részben keleti, részben helyi későrómai szerkezeti elemeivel. A dunaújvárosi avar telepek jelentősége egyedülálló: először nyújtanak bepillantást az avarság települési viszonyaiba és gazdasági életébe. Az avar telepek szomszédságában XI - XIII. századi magyar falu házalapjai és kemencéi kerültek elő. Hazánkban ez az első összefüggő falu ebből a korszakból, jelentősége nem kisebb, mint az avar falué.

Bóna István - A ​magyarok és Európa a 9-10. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta Gábor - Bóna István - Makkai László - Köpeczi Béla - Erdély ​rövid története
Erdély ​története három nép története - három népé, amelyek hosszú évszázadokon át éltek egymás mellett. A három nép mindegyike számára fontos e terület múltja. Volt idő, mikor a magyar állami élet és a magyar kultúra utolsó mentsvára volt a hajdani országrészből lett fejedelemség. A románok itt keresik népük bölcsőjét, itt nyomtatták az első román nyelvű könyvet, itt született a mai román nemzettudat. Az erdélyi németek saját népük legkeletibb előőrseként éltek egy tőlük merőben különböző világban, amelynek nagyon sokat átadtak a nyugati életmód eredményeiből, s amelytől maguk is sokat tanultak, kialakítva egyéni kultúrájukat. Az évszázados együttélés a megértés mellett ellentéteket is szült, ellentéteket, melyek egy részét már feloldotta az idő, más részük viszont fölerősödött, olykor egyenesen a gyűlöletig. A nemzettudatok egyik legfontosabb építőköve a történelem: ezen ellentétek legtöbbjének van - valódi vagy csak elképzelt - történeti magva. Napjainkban, mikor az egyes ember és a közösségek jogai, jövőjük biztosítása a civilizált világ számára lassan kulcskérdéssé válik, egy ilyen sok évszázados együttélés s az azzal járó feszültségek története, a történelem mindenkor tanulságain túl különös érdeklődésre tarthat számot. Ezért vállalta az Akadémiai Kiadó az 1986 óta három kiadásban is megjelent Erdély története három kötetben rövidebb változatának közreadását, abban a reményben, hogy indulatoktól mentes mondanivalója így még szélesebb olvasóközönséghez is eljut.

Bóna István - Cseh János - Nagy Margit - Tomka Péter - Tóth Ágnes - Hunok ​– gepidák – langobardok
Magyarország ​és a Kárpát-medence területe a Kr. utáni 400 és 600 közötti két évszázadban a Nagy Népvándorlás klasszikus földjévé vált. Itt volt a hun nagykirályok, Ruga, Bleda, Attila székhelye, a hun udvarban nevelkedett a Nyugatrómai Birodalmat 476-ban megdöntő Odoaker, az ő Itáliai Királyságának örökébe lép majd Pannoniában férfivé vált utódja, a korai germán királyok legnagyobbika, Nagy Theoderik is. A Kárpát-medence keleti fele volt a hunokat legyőző Ardarik gepida király és hatalmas utódainak országa, ezek a gepidák 510-től új szomszédot kapnak az Elba-vidékéről a Dunántúlra benyomuló langobardokban. Pannoniában született s vált félelmetes harcossá az Itáliát sorjában harmadszor meghódító, a Langobard Királyságot megalapító Alboin is. A germán népek egymás iránt távolról sem barátságos vagy türelmes uralmát az avarok és nagy kagánjuk Baján számolja fel örökre. Vele nemcsak a Kelet váltja fel Északot és Nyugatot, hanem egy új egység is, az avarok a történelem folyamán először alkotnak egységes Birodalmat a Duna két partján elterülő országrészeken. E mozgalmas két évszázadba nyújt betekintést ez az összeállítás. Bemutatja a három főszereplő népet: a hunokat, a gepidákat és a langobardokat; ismerteti gazdag régészeti emlékeiket, röviden jellemzi királyaikat, hőseiket. A munka sajnos nem önálló kiadvány céljára készült. Egy a történelemtől 1989/90-ben elsodort közép- és kelet-európai Kora Középkori Történelmi és Régészeti Enciklopédia címszavaiból áll össze, nem teljes s nem is hiánytalan. Mégis igyekeztünk mind a kutatás mind a szakirodalom terén lehetőleg naprakésszé tenni, abban a reményben, hogy az kézikönyvként illetve lexikonként szolgálhasson mindazok számára, akik ebbe az alig ismert "sötét" korszakba bepillantani kívánnak.

Kollekciók