Ajax-loader

Katona András könyvei a rukkolán


Csepela Jánosné - Horváth Péter - Katona András - A Nemzeti Tankönyvkiadó Történelem-atlasza általános iskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona András - Németh László
Az 1901. április 18-án, Nagybányán született Németh László, az orvos és pedagógus író, a tizenöt nyelven tájékozódó regény- dráma- és esszéíró, műfordító, a magyar népi írói mozgalom eszmeteremtő és mintaadó személyisége, valójában mindig a maga egyszemélyes mozgalmát képviselte.Életműve koherens egység és teljesség, egy kivételes egyetemes kifejezőkészség megnyilvánulása különböző műfajokban. Életműve, főképpen a Tanú, A minőség forradalma stb. nemzedékekben keltetette fel a tájékozódás szellemi, sőt vitális igényét. A Tanú híres beköszöntő sorai ma is időszerűek: "Folyóiratom ihletője e kor igazi múzsája: a szorongó tájékozatlanság. Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük s a partot keressük abban a hitben, hogy van part s a csillagok vezetnek." Pedagógiai elvei, követelményei etikumra épített minőségeszményt képviselnek. Ideálja egy univerzális műveltségi eszmény. Katona András könyve segít törleszteni adósságainkat, hogy Németh László életműve nemzetünk szellemében, az oktatásügyben is egyre jobban kiteljesedhessen. Cs. Varga István

Katona András - Magyar ​Autóklub 1900-2000
A ​Magyar Automobil Clubot - és nem a Királyit! - 1900. november 30-án alakította meg néhány tiszteletre méltó úriember. A könyv, amelyet a Tisztelt Klubtag, Olvasó a kezében tart 100 év hiteles, de nem teljes története. A teljességhez ugyanis olyan kordokumentumok - közgyűlési jegyzőkönyvek, elnökségi ülések anyagai, levéltári anyagok stb. - meglétére és ismeretére lett volna szükség, amelyek csak nagyon hézagosan, főleg rendszertelenül álltak rendelkezésre. Erre a megállapításra közel egyéves kutatómunkám után jutottam, amikor már rég elvállaltam Hegedűs Oszkár elnök úr és dr. Kovács Zoltán főtitkár úr megtisztelő felkérését a "100 éves az Autóklub" című kötet szerkesztésére. Ezek ismeretében a megtiszteltetés - ha lehet - tovább fokozódott, ugyanis a kötetet nem szerkeszteni, hanem jelentős részben írni kellett. A műfaj változott, a feladat pedig sokszorosan nagyobb lett. Abban, hogy a kötet végül is az előzőek ellenére határidőre elkészült, rendkívül sokat segített Bálint Sándor tudós muzeológus kollégám, aki nagy autós-történeti tapasztalatával és az archív anyagok gyűjtésével rengeteg hiányt pótolt, valamint Eszterváry Ervin a kiváló újságíró-fotós sok fényképet igyekezett összeszedni az eléggé zilált gyűjteményekből, amit talált, mind rendelkezésemre bocsátotta, köszönet érte. Egyébként az Autóklub történetét részleteiben többször - kisebb nagyobb időtávokkal és részletezettséggel - feldolgozták, de maximum 40-50 év időtartamig jutottak el a szerzők. Sok érdekes és egyes részeiben jó alapul szolgáló mű Egri Tamara cikksorozata, a László Erika által szerkesztett "Autós évkönyv". Külön műfaj a Lindner Ernő és Illés István szerkesztette "Jubiláris Aranykönyv", amely nélkül az első harminc év történetének megírása hiábavaló vállalkozás lett volna. Sokat lendített a munkán, hogy a Közlekedési Múzeum adattárából és fotólaboratóriumából munkatársaim jó képválogatási lehetőséget adtak...

Katona András - Sallai József - A ​történelem tanítása
E ​tankönyv szerzői egyrészt arra vállalkoztak, hogy a történelem tantárgy-pedagógia valamennyi korosztály és iskolatípus oktatásában használható legfontosabb tudnivalóinak összefoglalását és korszerű áttekintését adják. Másrészt arra, hogy a korszellemnek megfelelően kitérjenek a történelemtanítás sokszínű magyar valóságának minél árnyaltabb bemutatására is, bár a fő feladat a mindenütt (minden iskolatípus, korosztály és tanítási koncepció esetén) használható elméleti eredmények és tudnivalók ismertetése, bőséges gyakorlati példaanyaggal. Céljuk a történelemtanítás hétköznapjaira való felkészülés kellő elméleti és gyakorlati megalapozása.

Katona András - Kora ​újkori egyetemes történelem
Napóleon ​szavait kölcsönvéve és kissé módosítva: három évszázad tekint le ránk e könyv lapjairól. A földrajzi felfedezésektől a francia forradalomig tartó kora újkor egyetemes történelme. Hogy milyen három évszázad, azt jól jellemzi a kép, mely egy XVI. századi németalföldi kiadvány címlapján jelent meg. Legfelül, igazi uralkodóként Europé ül trónusán a világhatalmat jelképező jogarral és a kereszténységet jelképező kereszttel. Lábánál a három nőalak az Európának alávetett kontinenseket jelképezi, finoman érzékeltetve a civilizációs szintek különbségeit. A ruhába öltözött nő Ázsiát, a félig meztelen Afrikát jeleníti meg, míg a fekvő, teljesen ruhátlan Amerikát, kezében a kannibalizmusra utaló emberi fejjel. Év valóban, Eurüpa a XV-XVIII. században szinte az egész földgolyó urává vált, de hatalmát a világ egységesítésére igyekezett felhasználni. Ennek a világnak napjainkban tetőződő, de ma már nem az öreg kontinens irányításával zajlón gazdasági, majd politikai integrációja ekkor kezdődött meg, még egyértelműen Europé istennő irányításával. Az egyetemi oktató szerző felsőoktatási tankönyve három évtizedes tanítási-kutatási tapasztalatait kívánja (a megíráskor éppen 60 évesen) átnyújtani a BA szinten tanuló egyetemi hallgatóságnak és a történelemtanár kollegáknak, de nem kevésbé a história iránt érdeklődő nagyközönségnek e három, szakirodalomban eddig meglehetősen elhanyagolt század világtörténelméről a korszerűség és hagyományőrzés jegyében egyaránt. A folyamatosan is olvasható szöveg megértését, szemléltetését, elmélyítését szolgálja a közbeszúrt mintegy másfélszáz térkép, ábra, táblázat és szövegdoboz, mely mind egy sor érdekességet is rejt magában.

Csepela Jánosné - Horváth Péter - Katona András - Nagyajtai Anna - A ​történelemtanítás gyakorlata
Vállalkozásunk ​egyrészt tankönyv a történelem szakos tanárjelölteknek, másrészt kézikönyvként szeretné támogatni a már tanító pedagógusok munkáját, hisz a tanári szabadság a tanítás tartalmára és módszereire egyaránt vonatkozik. Az élenjáró, de általános gyakorlatot tartottuk fontosnak bemutatni, nem elvetélt vagy mégoly reményteli kísérletek sorát. Tankönyvünk csaknem kéttucatnyi óravázlatot, óraleírást tartalmaz, felvonultatja a történelemtanítás rendelkezésére álló széles arzenált (tantervek, tankönyvek, tanári és tanulói segédletek, egyéb taneszközök), körbejárja a módszeres eljárásokat és a történelemtanítás különböző terepei (órai munka, szertár-szaktanterem, múzeum, könyvtár, szakkör, tanulmányutak, vetélkedők stb.) által nyújtott lehetőségeket.

Boronkai Szabolcs - Kaposi József - Katona András - Száray Miklós - Történelem ​12.
Új ​forrásközpontú történelem sorozatunk negyedik kötete az érettségit adó középiskolák (négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, szakközépiskolák) új kerettantervi követelményeihez igazodva a második világháború befejeződésétől (1945-től) napjainkig tárgyalja az egyetemes és a magyar történelmet. Ezt a jelentős változásokat hozó, mai életünk kereteit kialakító időszakot a szerzők nyolc témakörre (fejezetre) és 52 leckére tagolják. A hat témakör után a hetedik a mai társadalom jellegzetességeivel, az állampolgári jogok gyakorlásával foglalkozik, a nyolcadik pedig a gazdaságról, a pénzügyekről és a munka világáról nyújt hasznos ismereteket. A tananyag feldolgozását segítik a korábbinál szélesebb tartalmakat átfogó leckék, az összefüggések világos bemutatása, a fogalmak pontos használata. A nagy fejezeteket záró összegezések mintákat mutatnak a fejezet ábrákon, térképeken és tanulói adatgyűjtésen alapuló tematikus áttekintésére. A jól tagolt szöveget nagyszámú ábra, térkép és rajz egészíti ki, amelyek segítik a folyamatok és problémák elemzését. A 12. évfolyamos tankönyv erőssége - a korábbiakhoz hasonlóan - a gondosan szelektált lexikai anyag, a regionális és a problémaközpontú szemlélet, a források sokoldalú használata, a tanulói munkáltatás, a képességfejlesztés. A tankönyv segíti a fiatalokat korunk folyamatainak, problémáinak megértésében.

Kollekciók