Ajax-loader

Eliette Abécassis könyvei a rukkolán


Eliette Abécassis - A ​Templom kincse
Harminc ​kilométerre egymástól a semmi és a minden, mélység és magasság: a beszédes nevű Holt-tenger melléke, a földkerekség legalacsonyabban fekvő pontja négyszáz méterrel a tenger szintje alatt és Jeruzsálem, a nyüzsgő metropolisz, három világvallás szent városa, ahol Salamon Templomában, a Szentek Szentje fenségében a hagyomány szerint találkozni lehetett Istennel. Eliette Abécassis hű maradt a nagy sikerű Kumrán helyszínéhez és szereplőihez, folytatódik Ari Cohen, az írnok kalandos története. Ari vallási közössége felkentjeként várja, hogy mennyei küldetését valóra válthassa, mikor nagyon is evilági megbízatást kap az izraeli titkosszolgálat főnökétől: derítsen fel ismét egy borzalmas, netán az állam biztonságát fenyegető bűntényt, ezzel az üggyel ugyanis csak az vergődhet zöldágra, aki tudós és harcos egy személyben. Valóban, időszámításunk előtti bibliai időkig nyúlnak vissza a szálak, és a keresztes hadjáratok nyomvonalán kanyarognak egészen napjainkig. És míg sorra göngyölődnek szét a tekercsek, hősünk mindjobban elbizonytalanodik, kit-mit is hajszol voltaképpen. A tettest, a szenvedélyt, Istent, önmagát? Egyvalamiben biztos: őt hajszolják, mégpedig gyilkosok...

Eliette Abécassis - Un ​Heureux Evenement
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eliette Abécassis - Kumrán, ​avagy ki ölte meg Jézust?
1947 ​áprilisában a Holt-tenger északnyu­gati partvidékén, a Kumrán melletti bar­langokban az arra portyázó beduinok kü­lönös, héber és arámi nyelven irt, ókori kéziratokat fedeztek fel, amelyeknek tar­talmát és titkát azóta sem sikerült teljesen feltárniuk-mcgfcjtcniük a tudósoknak. A francia Elieite Abécassis ezeknek a Holt-tengeri tekercsek néven híressé váll kéziratoknak a valódi és elképzelt törté­netét irja meg ma már nemzetközi best­sellernek számító művében, amely két bűnügy, két nyomozás hallatlanul izgal­mas története. A jeruzsálemi Régészeti Múzeum mun­katársai egy reggelen döbbenten fedezik fel, hogy az egyik, még nem teljesen fel­dolgozott, csak szűk szakmai körökben ismert kézirat eltűnt- Az ügy annál is ké­nyesebb és hátborzongatóbb, mert a te­kercs eltűnésével egy időben meggyil­kolják a jeruzsálemi görögkeleti templom főpapját, Hóseás püspököt, a szóban for­gó kézirat első tulajdonosát, mégpedig fe­lettébb különös és borzalmas módon: a szerencsétlen főpapot keresztre feszítik. Megkezdődik hát a nyomozás, amely a civil detektívpáros, apa és fia, az ismert és elismert archeológus, paleográfus és a testőrként mellé rendelt fiatal hászíd diák számára hamarosan valóságos lidércnyo­mássá, a szó szoros értelmében vett kál­váriává válik. Rá kell döbbenniük ugyan­is, hogy azok, akiknek bármiféle közük van az eltűnt kézirathoz, egytől egyig gyil­kosság áldozatává válnak, mégpedig ugyanazon a módon; valamennyiüket ke­resztre feszítik. Vajon ki, kik állnak a ször­nyű bűntények hátterében? Egy örült? Netán vallási fanatikusok? Miféle vesze­delmes titkot rejt az eltűnt kézirat? A le­gendás jeruzsálemi Templom kincseinek hollétéről ad információkat? Vagy a ke­reszténység eredetéről, gyökereiről tár fel olyan titkokat, amelyek alapjaiban renget­hetik meg a világol? A tényleges nyomozással párhuzamo­san egy másik, talán még az elsőnél is izgalmasabb, szellemi, történelmi-vallási-teológiai nyomozás bontakozik ki, amely egy több mint kétezer éves, máig felderít­hetetlen bűnügy részleteire próbál fényt deríteni. A kérdések kérdését próbálja megválaszolni Ki volt Jézus? És ki ölte meg? E két bűnügy szálait szövi-bogozza egy­be mesterien a fiatal írónö fordulatos, szellemes, intelligens, talán leginkább az olasz Umberto Eco műveihez hasonlít­ható és mérhető teológiai thrillerjében.

Kollekciók