Ajax-loader

Barna Gábor könyvei a rukkolán


Barna Gábor - Vas- ​és fémipari kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barna Gábor - Táji ​kapcsolatok, helyi sajátosságok
Szülővárosom, ​Kunszentmárton, a Jászságból történt újratelepítése óta eltelt háromszáz évben beépült a Nagykunság, a Körös-völgy, a Tiszazug és a Dél-Alföld életébe és kultúrájába. Hasonlót mondhatunk el a többi jász, nagykun és kiskun településről is: mindennapi életük szövevényes kapcsolatok összefüggéseiben telt és telik. E kötetbe válogatott tanulmányok egyrészt a jászkunsági települések, kis tájak kiterjedt kapcsolathálóját reprezentálják, másrészt bemutatnak egy-egy szeletet a Nagykunság, a Kiskunság, a Tiszazug és a Körös-völgy - egymással is érintkező - mindennapi életéből, sajátos helyi kultúrájából. Barna Gábor

Barna Gábor - Kótyuk Erzsébet - Test, ​lélek, természet
Grynaeus ​Tamás az ethnomedicina és az ethnopszichiátria legkiválóbb magyarországi művelője. A kutatásra annak idején még Bálint Sándor (1904-1980), a néprajz szegedi professzora biztatta. Tudta, hogy Grynaeus Tamás mind a medicina, mind az etnográfia és a folklorisztika területén képzett szakember. Munkássága átfogja nemcsak a mai és a történelmi Magyarország, a Kárpát-medence egészét, hanem Európa nagy részét, s kiterjed az orvoslástörténet, a rendtörténet, a művészettörténet, az irodalomtörténet, a vallási néprajz, a folklorisztika, az agrártörténet, az egyéniségkutatás számos területére. Őt köszönti 70. születésnapján a magyar folklorisztika és ethnomedicina számos képviselője. A történeti adatokkal és forrásokkal, a gyógyítás és a hiedelmek kapcsolatával, a népi orvosló szerekkel, mágikus szövegekkel, a gyógyítókkal, az egyén és a közösség kapcsolatával foglalkozó tanulmányok köszöntőkötetét tartja "kezében" a tisztelt Olvasó.

Kecskeméti Károly - Görömbei András - Barna Gábor - Bányai János - Kultúra ​és identitás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barna Gábor - Búcsújáró ​és kegyhelyek Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bálint Sándor - Barna Gábor - Búcsújáró ​magyarok
Hatalmas ​anyaggyűjtést tükröző, összefoglalás igényével írt úttörő munka. Nemcsak néprajzi, hanem általános kultúrtörténeti szempontból is nagy jelentőségű. Célja: feltárni és ismertetni a búcsújárás vallási, kultúrtörténeti, társadalmi vonatkozásait a magyarság életében, történeti változásaiban a kora középkortól kezdve napjaink búcsújáró gyakorlatáig. A legrégibb időktől a XIX. századig elsősorban írásos forrásokra támaszkodik, történeti módszerű munka, a múlt századtól kezdve egyre több a néprajzi szempontú leírás és anyag. Ennek zöme Bálint Sándor és Barna Gábor saját gyűjtése. Igen sok kapcsolata van a helytörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti, népköltészeti, orvostörténeti és szociográfiai kutatásokkal, illetőleg e tudományágak szempontjait is érvényesíti az összegzésben. E tanulmány jelenlegi tudásunk összefoglalója, megfelelő alapot jelent az elkövetkező kutatások számára. A könyvet közel háromszáz dokumentum értékű fénykép, számos színes tábla és térkép illusztrálja.

Barna Gábor - Néphit ​és népszokások a Hortobágy vidékén
E ​könyv szerzője a Hortobágy vidékének színes, rendkívül gazdag szokás- és hiedelemvilágába kalauzolja el az olvasót. Anyagát elsősorban a század végi és század eleji - emlékezettel még utolérhető - népéletből veszi. A Hortobágy-vidék falusi és mezővárosi lakóinak szokásai mellett a pásztorélet hagyományait is vizsgálja. Ismerteti a természetfeletti erővel felruházott emberekkel (boszorkányok, táltosok, halottlátók, tudós pásztorok) és természetfeletti lényekkel (lidérc, kísértet, szecskó stb.) kapcsolatos hiedelmeket. Bőséges anyaggal illusztrálja a jeles napok (karácsony, újév, farsang, húsvét, stb.) megünneplésének helyi sajátosságait. Bemutatja a Tiszántúlon sajátos színfoltot jelentő pásztorság, pásztorélet, a legeltető állattartás századfordulón még meglevő hiedelmeit, rítusait, szokásait.

Kollekciók