Ajax-loader

René Guénon könyvei a rukkolán


René Guénon - A Világkirály
I. Nyugati gondolatok Agarttháról II. Királyiság és főpapiság III. Shekinah és Metatron IV. A három főméltóság V. A Grál szimbolikája VI. Melki-Tsedeq VII. Lúz avagy a halhatatlanság hazája VIII. A legfőbb centrum eltűnése a Kali-Yuga idejére IX. Az omphalos és a szentkövek X. A spirituális centrumok elnevezései és szimbolikus megjelenítései XI. A spirituális centrumok elhelyezkedése XII. Néhány következtetés

René Guénon - A keleti metafizika
"Előadásom témája a keleti metafizika; helyesebb lett volna talán egyszerűen metafizikát mondanom, jelző nélkül, mert a tiszta metafizika lényegénél fogva valójában minden formán és minden esetlegességen kívül és túl van, és sem nem keleti, sem nem nyugati, hanem egyetemes. Kizárólag azok a külső formák lehetnek keletiek vagy nyugatiak, amelyekkel ezt az ismertetés szükségletei, a kifejezhetetlen kifejezése céljából látjuk el; ezek sokfélesége alatt azonban mindenütt és mindig azonos lényeget találunk, legalább is mindenütt ott, ahol valódi metafizikáról van szó, éspedig azon egyszerű oknál fogva, hogy az igazság egy."

René Guénon - A keleti metafizika/A Lény sokféle állapotának metafizikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

René Guénon - Az őshagyomány könyvei I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

René Guénon - Az őshagyomány könyvei IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

René Guénon - Metafizikai ​írások I.
"Előadásom ​témája a keleti metafizika; helyesebb lett volna talán egyszerűen metafizikát mondanom, jelző nélkül, mert a tiszta metafizika lényegénél fogva valójában minden formán és minden esetlegességen kívül és túl van, és sem nem keleti, sem nem nyugati, hanem egyetemes. Kizárólag azok a külső formák lehetnek keletiek vagy nyugatiak, amelyekkel ezt az ismertetés szükségletei, a kifejezhetetlen kifejezése céljából látjuk el; ezek sokfélesége alatt azonban mindenütt és mindig azonos lényeget találunk, legalább is mindenütt ott, ahol valódi metafizikáról van szó, éspedig azon egyszerű oknál fogva, hogy az igazság egy."

René Guénon - A ​Nagy Triád
Az ​ezoterikus hagyomány kiváló huszadik századi tolmácsolójának a nagy hármassággal foglalkozó könyve a távol-keleti tradíció egy sajátos aspektusának, az ún. Triádnak a spirituális vonatkozásait bontja ki a tőle megszokott roppant anyagismeret és magasszintű metafizikai elemzőkészség birtokában. A mű témája egy olyan fogalom, amely szinte minden jelentős vallásban létezik és gyakorta - mint Guénon rámutat, helytelenül - a keresztény Szentháromsággal szoktak összehasonlítani. A spirituális tradicionalitás francia mestere könyve első fejezetében e kétféle hármasság (az európai Szentháromság és a távol-keleti Triád) különbségeit hangsúlyozza, majd számba véve a hármasságok különböző típusait, a távol-keleti Triád fogalom tükrében elemzi bevezetésként a kettősségekben megnyilatkozó hármasságokat, mint a kettős spirál, a jin és a jang, az alkímia alapműveletének számító solve et coagula (oldás és kötés), majd pedig a tradicionális gondolkodásban jelentős szerepet játszó egyéb hármasságokat, mint a spiritus-anima-corpus, a szintén alkímiai kén-higany-só, a deus-homo-natura, a gondviselés-akarat-sors, illetve az olyan keleti tanításokat, mint a hármas időre, a kozmikus kerékre vagy a triratná-ra vonatkozók. Az univerzális összefüggéseket feltáró mű a spirituális gondolkodásban kulcsszerepet játszó középút vagy közép fejtegetésével zárul. A spirituális tradíciók iránt érdeklődő olvasók számára alapmű, de mindenkinek érdemes ajánlani, aki mélyebben érdeklődik a szimbolikus gondolkodásmód, főleg a keleti tanítások iránt.

René Guénon - Studies ​in Freemasonry and the Compagnonnage
René ​Guénon (1886-1951) was one of the great luminaries of the twentieth century, whose critique of the modern world has stood fast against the shifting sands of intellectual fashion. His extensive writings, now finally available in English, are a providential treasure-trove for the modern seeker: while pointing ceaselessly to the perennial wisdom found in past cultures ranging from the Shamanistic to the Indian and Chinese, the Hellenic and Judaic, the Christian and Islamic, and including also Alchemy, Hermeticism, and other esoteric currents, they direct the reader also to the deepest level of religious praxis, emphasizing the need for affiliation with a revealed tradition even while acknowledging the final identity of all spiritual paths as they approach the summit of spiritual realization. Studies in Freemasonry and the Compagnonnage is both an attempt to rediscover the lost roots of Masonry and a fascinating look into the many controversies swirling around the subject of Masonry in serious intellectual circles during the first half of the twentieth century. It must also be classed, along with Symbols of Sacred Science, Spiritual Authority and Temporal Power, Traditional Forms and Cosmic Cycles, The Esoterism of Dante, Insights into Christian Esoterism and Insights into Islamic Esoterism and Taoism-not to mention related sections in many of his other books-as one of René Guénon's masterful excursions into esoteric myth, symbolism, and secret history. Freemasonry may indeed be, as Guénon ultimately concluded, a largely degenerated and thus no longer strictly 'operative' offshoot of a true initiatory lineage; yet its symbolism, like that of the original Rosicrucians, remains profound, traditional, and therefore ultimately legitimate. And given that the 'Spirit bloweth where it listeth', it is always possible that symbolism of this order may awaken in a receptive soul intimations of the Truth and the Way, which can be of inestimable of value in 'the path to the Path', the quest for a living initiatory spirituality.

René Guénon - The ​Spiritist Fallacy
Many ​readers of Guénon's doctrinal works have hoped for translations of his detailed exposés of Theosophy and Spiritism. Sophia Perennis is pleased to make available both these important titles as part of the Collected Works of René Guénon. Whereas Theosophy: History of a Pseudo-Religion centers primarily on historical details, The Spiritist Fallacy, though packed also with arcane facts, is unique in revealing how one of the greatest metaphysicians of our age interprets the phenomena, real or alleged, of Spiritism. The doctrinal expositions that accompany his astonishing account offer extraordinarily prescient insight into many deviations and 'psychological' afflictions of the modern mind, and will be as valuable to psychological practitioners and spiritual counselors as to historians of esoteric history. It also offers a profound corrective to the many brands of New Age 'therapy' that all too unwittingly invoke many of the same elements whose nefarious origins Guénon so clearly described many years ago.

René Guénon - Insights ​into Christian Esoterism
In ​the first part of the present work, Guénon addresses the role of sacred languages and the principle of initiation in the Christian tradition. The second part deals with such esoteric Christian themes and organizations as the Holy Grail, the Guardians of the Holy Land, the Sacred Heart, the Fedeli d'Amore and 'Courts of Love', and the Secret Language of Dante. The book closes with a lengthy study on St Bernard of Clairvaux. Guénon's The Esoterism of Dante treats related themes.

René Guénon - The ​Metaphysical Principles of the Infinitesimal Calculus
Guénon's ​early and abiding interest in mathematics, like that of Plato, Pascal, Leibnitz, and many other metaphysicians of note, runs like a scarlet thread throughout his doctrinal studies. In this late text published just five years before his death, Guénon devotes an entire volume to questions regarding the nature of limits and the infinite with respect to the calculus both as a mathematical discipline and as symbolism for the initiatic path. This book therefore extends and complements the geometrical symbolism he employs in other works, especially The Symbolism of the Cross, The Multiple States of the Being, and Symbols of Sacred Science. According to Guénon, the concept 'infinite number' is a contradiction in terms. Infinity is a metaphysical concept at a higher level of reality than that of quantity, where all that can be expressed is the indefinite, not the infinite. But although quantity is the only level recognized by modern science, the numbers that express it also possess qualities, their quantitative aspect being merely their outer husk. Our reliance today on a mathematics of approximation and probability only further conceals the 'qualitative mathematics' of the ancient world, which comes to us most directly through the Pythagorean-Platonic tradition.

René Guénon - Symbols ​of Sacred Science
In ​Symbols of Sacred Science, Guénon, a master of precise, even 'mathematical' metaphysical exposition, reveals himself as a consummate exegete of myth and symbolism as well, superior in many ways to Mircea Eliade, and comparable perhaps only to his respected friend Ananda K. Coomaraswamy. This extraordinary text unveils the cosmological meanings of root symbols organized under such general headings as: The Center of the World, Cyclic Manifestation, Symboic Weapons, Axial Symbolism and the Symbolsim of Passage, The Symbolism of Building, and The Symbolism of the Heart. Far more than a simple catalogue of myths and symbols from many traditions, Symbols of the Sacred Science lays the foundation for a universal esoteric symbology. In this work, Guénon demonstrates the fundamental unity-across all cultures and ages-of the images with which the Absolute clothes itself in its cosmic self-revelation.

René Guénon - A ​modern világ válsága
René ​Guénon (1886–1951) az egyetemességében vett spirituális és metafizikai Tradíció restaurációjának, valamint a világnézetfeletti tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja, életművével valódi és univerzális távlatokat nyitott meg a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára. 28 kötetes életműve fundamentum a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az egyetlen komoly és talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint ab ovo deviáció felszámolására. Guénon a primordiális Tradíció centrális ezotériájától a különböző partikuláris – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet, egyszersmind az írott doktrína lehetőségeihez mérten betekintést tesz lehetővé a szellemi és vallási praxis legmélyebb szintjeibe. A jelen mű a szerző nagy hatású krizeológiai műve, a modern civilizáció mélyreható kritikai analízise. Elemzése során minden modern dogmát egy eredeti, „tradicionális” tudás fényében vizsgál: kezdve a fejlődés elméletének babonájától, a történelmi események megszokott értékelésén át, az egészében vett modern tudományig és annak ipari alkalmazásaiig. Guénon szerint mindez nem más, mint egy kései és hanyatló világ által azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, amelyeket a korábbi civilizációk mint értéktelen és veszedelmes dolgokat tudatosan mellőztek. Mivel a modern világ jóformán kizárólag ezekkel az elemekkel él, sorsa gyakorlatilag megpecsételődött: megállíthatatlanul siet az általa életre hívott legalacsonyabb rendű lehetőségek okozta megsemmisülés felé. Hacsak valami „csoda” folytán alapvető irányváltozás nem következik be, aminek alapelveit a szerző szintén vázolja, kifejtve, hogy ennek esélye napról napra csökken. A jelen kötet a mű második, javított kiadása (A mű első kiadása A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája által 1995-ben történt. Ehhez képest a jelenlegi második kiadás jelentős módosulásokat tartalmaz. Az első kiadás csak angolból volt fordítva, a mostani két nyelvből: angolból és az eredeti franciából. Megvalósult egy általános fordítási és nyelvi korrekció, valamint tartalmi pontosítások is történtek több konkrét vonatkozásban; és nem utolsó sorban az esztétikailag és könyvészetileg minőségibb kivitel is jelentős változásnak számít.)

René Guénon - Traditional ​Forms and Cosmic Cycles
Traditional ​Forms and Cosmic Cycles is a wide-ranging collection of articles that delve into traces of ancient, indeed protohistoric, traditions. Although they must remain fragments, as Guénon did not return to many of these themes, it would have been regrettable to leave such fascinating articles buried in old journals, and so this posthumous collection is now offered to Anglophone readers for the first time. The book opens with the key article ‘The Doctrine of Cosmic Cycles’, followed by two pieces on Atlantis and Hyperborea. Two sections follow, concerned respectively with the Hebrew Tradition and the Egyptian Tradition. The former comprises five articles concerned primarily with the Kabbalah and the Science of Numbers, and the latter includes three articles on Hermes and the Hermetic Tradition. Book reviews are inserted at relevant points.

René Guénon - Az ​ember sorsa a Védánta szerint
René ​Guénon, a francia filozófus, filozófiatörténész, az ún. hagyomány metafizikájának nevezett kutatási irány egyik megalapítója a húszas-harmincas években volt igen divatos irracionalista szerző. Napjainkban új kultusza támadt műveinek, amelyek nem a szakfilozófusok értelmében foglalkoznak metafizikával, hanem megkísérlik a misztikus és okkult hagyományokat, illetőleg az ilyen értelemben felfogott klasszikus - főként keleti - műveket újrainterpretálni, egy modern misztika szellemében feltámasztani és aktualizálni. Most megjelent műve az ősi indiai Védák és azok Kr.u. 8. századból való ind kommentárjai alapján kísérlik meg a hagyomány metafizikáját bemutatni. A könyv nem szakszerű szanszkrit filológiai alapozású, a szerző sokkal egyénibb módszereket követ. Lényegében egy irracionális antropológia, újmisztika kidolgozásához keres történelmi előzményeket. A kötet középpontjában az ún. "Végső Azonosság" elérésének szellemi útjait- módjait bemutató gondolatmenetek állnak.

René Guénon - Megjegyzések ​a beavatásról
A ​jelen mű a beavatást (initiatio) elsődlegesen egy „spirituális befolyás” – valamely hiteles tradíció megfelelő rítusain keresztül végrehajtott – reguláris transzmissziójaként mutatja be, ami a szellemi út kezdete (initium). Szigorúan tradicionális felfogásban, átfogóan leírja mind a beavatás feltételeit, mind a valódi beavatási szervezetek jellegzetességeit. 48 fejezetének zöme a beavatás specifikus ismérveit tárgyalja, míg a többi a kapcsolódó témák széles körét öleli fel, részletesen feltárva a beavatással kapcsolatos modern tévedéseket és félreértéseket, valamint a beavatás jelenkori hamisítványainak és paródiáinak közös vonásait, számos utalással az ál- és ellenbeavatás baljós, emberalatti sajátosságaira.

René Guénon - A ​modern világ válsága / A kereszt szimbolikája
"Néhány ​évvel ezelőtt, az Orient et Occident megírása idején úgy gondoltuk, hogy a könyvben tárgyalt problémákat illetően minden, legalábbis az idő tájt esedékes részletről szóltunk. Jóllehet az azóta egymást egyre nagyobb ütemben követő események nem teszik szükségessé egyetlen leírt szavunk megváltoztatását sem, kedvező alkalmat nyújtanak bizonyos kiegészítő magyarázatokra, és azoknak a gondolatmeneteknek a kibontására, amelyek hangsúlyozását az előző alkalommal nem éreztük elengedhetetlennek. E magyarázatok annál elkerülhetetlenebbekké válnak, minél agresszívebb módon látjuk manapság megerősödni azt a felforgatást, amely ellen minduntalan fellépni kívánunk. Ez okból gondosan távol maradva mindenféle vitától, célszerűnek látjuk a dolgok valódi perspektívájukban történő újbóli bemutatását. Vannak ugyanis bizonyos - gyakran kifejezetten elemi szintű - szempontok, amelyek jószerivel annyira idegenek kortársaink döntő többségétől, hogy általános megértetésükhöz újból és újból vissza kell térni rájuk, különböző aspektusaikból mutatva be őket, és ahogy a körülmények engedik bővebben megmagyarázva azokat a pontokat, amelyek előre nem mindig látható módon, nehézségeket okozhatnak."

René Guénon - The ​Esoterism of Dante
Without ​pretending to be thorough on so inexhaustible a subject, in The Esoterism of Dante Guénon nonetheless casts an unexpected light onto a specifically esoteric and initiatic aspect of Dante's work, and above all of his Divine Comedy. Dante was without doubt far more than a literary genius, and one is justified in thinking that many treasures remain to be discovered in what Guénon calls 'the spiritual testament of the Middle Ages'. The author undertakes to establish that the three divisions of The Divine Comedy represent stages of initiatic realization and testify to Dante's knowledge of traditional sciences unknown to the moderns: the science of numbers, of cosmic cycles, and of sacred astrology. He also touches on the all-important question of medieval esoterism, and corrects the errors of earlier scholars who had only glimpsed the deeper meaning of Dante's work-providing an entirely new explanation of numerous points not previously elucidated. Some of the same themes are further developed in Guénon's Insights into Christian Esoterism.

René Guénon - A ​mennyiség uralma és az idők jelei
René ​Guénon (1886–1951) az egyetemességében vett spirituális és metafizikai Tradíció restaurációjának, valamint a világnézetfeletti tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja, életművével valódi és univerzális távlatokat nyitott meg a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára. 28 kötetes életműve fundamentum a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az egyetlen komoly és talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint ab ovo deviáció felszámolására. Guénon a primordiális Tradíció centrális ezotériájától a különböző partikuláris – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet, egyszersmind az írott doktrína lehetőségeihez mérten betekintést tesz lehetővé a szellemi és vallási praxis legmélyebb szintjeibe. A szerző történelembölcseleti főműve, A mennyiség uralma és az idők jelei átfogó és mélyreható képet ad a modern civilizációról, amelynek legmeghatározóbb vonása a mennyiség uralma a szellemi értelemben vett minőség fölött. Guénon műve azoknak az örökérvényű tradicionális igazságoknak a fényében foglalkozik a történelem valódi mozgatóerőivel, amelyeknek az egész modern világ a maga összes eszméjével és intézményével a lehető legvégletesebb ellenképe. Diagnózisa szerint a modern világ egy hanyatló és felbomló világ, amelyen felismerhetők mindazok a tünetek, amelyek a „sötét kor” végső fázisának ismérvei. A világról, az időről, a történelem valódi mozgatóerőiről komolyabb művet valószínűleg nem írtak eddig. Anélkül, hogy jóslásokba bocsátkozna, a könyv felvázolja a modern világra és emberre váró jövő lényegi vonásait is: az integrális materializmustól egészen a legfélelmetesebb lehetőségig: a „fordított spiritualitásig”. A jelen kötet a mű második, javított kiadása. (A mű első kiadása A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája által 1993-ban történt. Ehhez képest a jelenlegi második kiadás jelentős módosulásokat tartalmaz. Az első kiadás csak angolból volt fordítva, a mostani két nyelvből: angolból és az eredeti franciából. Megvalósult egy általános fordítási és nyelvi korrekció, valamint tartalmi pontosítások is történtek több konkrét vonatkozásban; a latin nyelvű szentenciák immáron magyarul is olvashatók; és nem utolsó sorban az esztétikailag és könyvészetileg minőségibb kivitel is jelentős változásnak számít.)

René Guénon - Szellemi ​tekintély és időbeli hatalom
René ​Guénon (1886–1951) az egyetemességében vett szellemi és metafizikai Hagyomány helyreállításának, valamint a „világnézetfeletti” tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja. Életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára. 26 kötetes életműve alapvető jelentőségű a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az egyetlen komoly és talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint ab ovo deviáció felszámolására. Guénon az Őseredeti Hagyomány centrális ezotériájától a különböző részleges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet. Egyszersmind az írott doktrína lehetőségeihez mérten betekintést nyújt a szellemi és vallási praxis legmélyebb szintjeibe. Jelen művében az emberi társadalom tradicionális felfogásának lényegét fejti ki. A formafeletti és pártatlan „igazság”, „bölcsesség” és „tudás” bázisán világítja meg a mai súlyosan válságos társadalmi állapotok eredendő okát. Bemutatja az időbeli hatalom képviselőinek elfordulását a szellemi tekintélytől mint a tradicionális tudás letéteményesétől. E folyamat okainak és következményeinek feltárásával pedig a valódi béke helyreállításához vezető egyetlen lehetőségére irányítja a figyelmet: a „változatlan törvény” érvényesítésének szükségességére. Ehhez az első lépés annak megértése, mit jelent a „tisztán intellektuális hatás kifejtésének képessége, amelynek »bölcsesség« a neve, és az igazság az egyetlen ereje”.

René Guénon - Dante ​ezoterizmusa / Szent Bernát
Dante ​költeménye "az egyetlen könyv, amely az emberi életben itt Európában mindennek értelmét felfedi. Nem egyéni, úgynevezett eszméit akarja az emberiségre kényszeríteni, hanem az örök eszméket mondja ki: az örök hagyományt. A Dante-kommentárok között a legjobb s az egyetlen jó René Guénoné" - írja Hamvas Béla. A kötetet Szent Bernátnak, az "Utolsó Egyházatyá"-nak élettörténete egészíti ki, akit Dante méltán választott vezetőjéül a Paradicsom legfelső köreiben.

René Guénon - Metafizikai ​írások II.
"...Guénon ​csak azok számára a jelenkor legelhatározóbb és egyetlen lehetséges szellemi lépése, akik tíz-húsz-harminc évi munka után az újkori ember egész tudományos és filozófiai törekvésében csalódtak és azt kiábrándultan félretették. Ilyen ember ma természetszerűen kevés van. Guénon szellemi lépése, következményeiben elhatározó gondolata végtelenül egyszerű: a hagyomány."

René Guénon - Általános ​bevezetés a hindu doktrinák tanulmányozásához
René ​Guénon első és fundamentális jelentőségű műve

René Guénon - Beavatás ​és spirituális megvalósítás
René ​Guénon (1886–1951) az egyetemességében vett spirituális és metafizikai Tradíció restaurációjának, valamint a világnézetfeletti tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja, életművével valódi és univerzális távlatokat nyitott meg a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára. 28 kötetes életműve fundamentum a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az egyetlen komoly és talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint ab ovo deviáció felszámolására. Guénon a Primordiális Tradíció centrális ezotériájától a különböző partikuláris – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet, egyszersmind az írott doktrína lehetőségeihez mérten betekintést tesz lehetővé a szellemi és vallási praxis legmélyebb szintjeibe. A jelen mű a korábban megjelent Megjegyzések a beavatásról társkötete és szerves kiegészítője, a Szerző témában írt cikkeinek gyűjteménye. A Megjegyzések definiálta a beavatás és a beavatás átadására képes szervezetek mibenlétét. A Beavatás és spirituális megvalósítás számos további nélkülözhetetlen részlettel szolgál: többek között a beavatás elérésének lehetséges külső és benső akadályairól, a beavatás és a tradicionális exoterizmus kapcsolatáról, a valódi spirituális mester jelentőségéről és szerepéről, valamint a spirituális megvalósítás fokozatairól. A kötetet a beavatás nem konvencionális elérésének lehetőségét vizsgáló függelék egészíti ki. Mindezek révén az olvasó valódi pozitív és jól definiált fogalmat alkothat a beavatásról, ugyanakkor támpontokat kaphat a beavatás legkülönfélébb jelenkori hamisítványainak és paródiáinak a felismeréséhez és leleplezéséhez is.

Kollekciók