Ajax-loader

Jakucs Erzsébet könyvei a rukkolán


Jakucs Erzsébet - Kriska György - László Lajos - Molnár Kinga - Biológia ​érettségire felkészítő 4.
Az ​önálló kísérletezést, kísérletelemzést elváró biológia érettségi feladatok általánossá válását nem előzte meg és nem is követte gyakorlatorientált segédanyag megjelenése. Kiadványunk a modern kor elvárásainak megfelelve ad elsősorban a középiskolások számára olyan gyakorlati ismereteket, amelyek a korszerű elméleti részekkel együtt hatékonyan segítik a diákok felkészülését. A könyvben szereplő látványos, tanulságos kísérletek elvégzéséhez csak olyan eszközökre van szükség, amelyek megtalálhatók egy átlagosan felszerelt biológia szaktanteremben. A könyvhöz tartozó DVD mellékleten található digitális segédanyagok két részre oszthatók: egyrészt tartalmaz egy interaktív oktatóprogramot, másrészt magába foglalja az oktatóprogramban szereplő szemléltető(feliratozott és felirat nélküli fotók, 3D képek, filmek) és interaktív (ellenőrző feladatok) elemek mappába rendezett gyűjteményeit. Ezek az elemek külön-külön, egymástól függetlenül is használhatóak, megjeleníthetők egy képvetítővel.

Bóka Károly - Jakucs Erzsébet - Kristóf Zoltán - Növényszervezettani ​gyakorlatok I.
Az ​ELTE Növényszervezettani Tanszék oktatói régi adósságukat törlesztik e kötet megjelentetésével. A tudományszak egyik hazai alapművének számító (és ugyancsak széles összefogással készült) Sárkány Sándor - Szalai István: Növényszervezettani gyakorlatok 3. kiadása 1966-ban jelent meg, ezt követően további kiadása nyomdatechnikai okokból nem volt lehetséges. A hiány pótlására Bóka Károly és Jakucs Erzsébet 1993-ban közreadta Növényszervezettani gyakorlatok II. címen a virágtalan növények, gombák és virágos növények testszerveződését és egyedfejlődését, valamint a zárvatermők külső morfológiáját bemutató kötetét. Ezt követi most a növényi sejtek, szövetek, szervek felépítésének tárgyalása, valamint az ezt megalapozó mikroszkópos és mikrotechnikai módszertani fejezet. E két kötet tematikája együttesen átfogja a tanszék által két félévben, heti három órában tartott növényszervezettani gyakorlatok programját, amit az oktatói kollektíva (részben a hagyományok, részben az újabb adottságok figyelembevételével) az 1990-es évek során fokozatosan alakított ki. Abban a meggyőződésben ajánljuk ezt a két (majdan egyesítendő) kötetet az érdeklődők (és érdekeltek) figyelmébe, hogy a gyakorlati képzés minden időben nélkülözhetetlen alapját jelenti a természettudományok művelésére való felkészítésnek.

Jakucs Erzsébet - A ​mikológia alapjai
Ez ​a könyv az első magyar nyelven megjelenő általános mikológiai tankönyv, amely abból a célból íródott, hogy a mikológia egyetemi oktatását szolgálja és egyben lehetőséget teremtsen a magyarul olvasó érdeklődőknek e tudományág alapjaival való megismerkedésre. Mikológiát önálló, kötelező tárgyként a hazai felsőoktatási intézmények közül ma egyedül az Eötvös Loránd Tudományegyetemen oktatnak. Ennek bevezetésére a biológusok és biológiatanár-szakosok oktatásába azért volt szükség, mert a tudomány mai állása szerint tarthatatlan, hogy az élővilág egyik legnagyobb és legjelentősebb, különálló csoportját alkotó gombákat továbbra is a növényvilág részének tekintsük. Az eddig hagyományosan a növénytani tárgyakon és a mikrobiológián belül, széttagoltan tanított mikológiai ismeretek nem tükrözik e tudomány jelenlegi fejlődési szintjét és nem alkalmasak a hallgatók egységes mikológiai szemléletének kialakítására. A mikológiát mint alaptárgyat a felsőfokú biológiaoktatásban az állattani és növénytani alapozó tárgyak (szervezettan és rendszertan) mellett, azokkal párhuzamosan az első két évben célszerű a tanrendbe illeszteni. Ennek megfelelően elsősorban a szervezettani és a rendszertani alapismeretek, valamint a gombák természetben játszott szerepének és egyre növekvő jelentőségű gyakorlati alkalmazásának összefoglalása volt a célom. Célomnak tartottam továbbá a mikológiai szaknyelv elsajátításához szükséges legfontosabb kifejezések és a legfőbb taxonómiai elnevezések megismertetését is.

Jakucs Erzsébet - Gyüttment ​élet az Őrségben
Aki ​csak egyszer kószált az Őrség csodálatos dombjain, völgyeiben és rétjein, azt egészen biztosan megcsapta a szépség és a szabadság mámorító levegője, s örökre rabul ejtette ez az ősi, emberléptékű táj. Jakucs Erzsébet könyve nem csak magáról az Őrségről szól, de mégis minden ízében őrségi. Soraiból érezhető, a szerző imádja ezt a vidéket, becsüli az itteni embereket, és a mindennapokban éli azt az életformát, amit a hagyományok és a természet közelsége határoz meg. Az olvasó a leheletfinom, érzékletes leírások révén színes körképet kap az Őrségről. Jól megírt fejezetek szólnak az erdőről, növényekről, állatokról, konyhakertről, emberi kapcsolatokról, hangulatokról és érzésekről, itt-ott bölcs tanácsokkal fűszerezve. Mindemellett megismerheti a megtermelt zöldségek, gyümölcsök, fűszerek felhasználásának és elkészítésének megannyi variációját. Megtudhatja hogyan újul meg egy igazi, hagyományos őrségi ház, hasznosítható gondolatokat szerezhet a városból a falura költöző gyüttment is, de nem maradnak ki a térség kulturális csemegéi sem.

Kollekciók