Ajax-loader

Kiszely István könyvei a rukkolán


Kiszely István - A magyar ember
Dr. Kiszely István antropológus a magyarság eredetével kapcsolatban azt vallja, hogy a magyar az egyedüli nép, amely Belső-Ázsiából elindult, mint más népek, viszont mind a mai napig meg tudott maradni, tehát ez mintegy 1600 évet jelent.

Kiszely István - Amerika ​népei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiszely István - Ázsia ​népei
A ​Föld népei című sorozat második kötetének témája a legnagyobb földrész, Ázsia több mint két és fél milliárd főnyi lakossága, amely rengeteg kisebb-nagyobb népből tevődik össze. A szerző Ázsia számos területén dolgozott; ma is visszajár kutatni e területek embermúltját. Ennek feltárása sok helyütt még csak most, a gyarmati elnyomás megszűnése után kezdődött meg tudományos alapossággal. Sok még az ismeretlen terület és a teljes kép kialakításához még sok adat hiányzik. A kötet megpróbálja biológus szemmel összegezni e földrész embertörténetét. Igyekszik elvonatkoztatni az esetlegestől, a változásoktól és a napi politikától, de tényfeltárásával segít ezek megértésében. Úgyszólván minden ősi és mai ázsiai nép valamilyen formában megtalálható benne, ezért afféle néplexikon is, amelyben ki-ki utánanézhet olyan adatoknak, amelyeket máshol nem talál meg. Készült e munka biológusoknak, néprajzosoknak, történészeknek, orvosoknak, politikusoknak és mindazoknak, akik meg akarják ismerni embertársaikat, hogy ezáltal közelebb kerülhessenek problémáikhoz és megérthessék őket.

Kiszely István - Mégis ​Petőfi?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiszely István - A ​magyarok eredete és ősi kultúrája I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiszely István - Amerika ​népei
Amerika ​- az Újvilág - nem a dakota vagy a sziu indiánok romantikus világa, hanem az ősi, nagy kultúrájú népeké. Az őslakók egy része ma is tovább él és a Föld szinte minden területéről itt találtak otthonra olyan emberek, akik egymással és az őslakossággal keveredve alakították ki "az amerikai" népességet. A "tiszta" indiánokat mégcsak számon tartják, de Amerika mai lakóinak színes "amalgámját" megérteni, és köztük eligazodni nehéz. E kötet nem egy újabb indián-könyv gyermekeknek vagy felnőtteknek, hanem Amerika számunkra ismeretlen ősi és mai lakosságának megismerése. Olyan földrészé, amelynek még benépesülését sem ismerjük eléggé; lakóinak írott történelme csak néhány száz évre nyúlik vissza. Amerika szinte minden részének más a múltja; némelyik terület embermúltját ismerjük, másokét nem. Amíg Amerika - különösen a kontinens északi része - technikailag rohamos mértékben fejlődik, addig lakóiról alig tudunk valamit. A kultúrájukat vesztett lovas-indiánok romantikus hősökké váltak; beházasodásaikról és az újonnan érkezettek igazi származási adatairól alig kapunk tájékoztatást. E könyv is - mint e sorozat előbbi kötetei - olyan nép-lexikon féle, amelyben az ősi vagy újabb népeket helyes nyelvtani átírás szerint ki-ki megtalálhatja, térben és időben el tudja őket helyezni, nevüket ki tudja ejteni és más népekhez és történésekhez tudja kapcsolni. Sok nép először szerepel magyar nyelven, sokat már ismer az olvasó, de az utóbbiak helyét is megtalálja az emberiség színes forgatagában.

Kiszely István - A ​svájci „hun völgy”
A ​svájci hegyek völgyeiben megmaradt ősi törzsek közül az egyik legérdekesebb az anniveriersi lakosság. A róluk szóló svájci történeti források száma szinte kimeríthetetlen, de igazi eredetüket, hovatartozásukat máig nem sikerült tisztázni. Élertmdjuk, szokásaik, testi alkatuk, zeneviláguk, néprajzkincsük egyaránt idegen a wallisi lakókétól.

Kiszely István - Ausztrália ​és Óceánia népei
Az ​ötkötetes sorozat befejező része az Ausztrália és Óceánia kézikönyv. A két kevésbé ismert földrész népeinek eredetét, szokásait, fizikai megjelenését, mai állapotát ismerhetik meg az olvasók. Ezzel teljessé vált az egyedülálló embertörténeti monográfia-sorozat.

Kiszely István - Sírok, ​csontok, emberek (és egy ember)
1969-ben ​ezzel a címmel jelent meg Kiszely István antropológus első monográfikus munkája; két generáció antropológusai, biológusai, régészei és néprajzosai nevelkedtek fel e köteten és ismerték meg az embertan tudományát. A könyv "nehéz időkben" több kiadást ért meg és a szerző kétszer is írói nívódíjat kapott érte. Kiszely István ezután bejárta a nagyvilágot, így meg tudta írni A Föld népeinek e sorozatban megjelent öt kötetét. Sok kötetben összegezte a magyarság őstörténetét, A magyar ember címen megjelentette a magyar antropológia eddigi eredményeit és 35 éven át sok egyetemen tanított - és ma is tanítja - a "szakmát". Egy életre szóló feladatát teljesítette és "utolsóna" szánt könyvének ugyanazt a címet adta, amit az elsőnek, csak egy alcímmel egészítette ki: "és egy ember". Ez az ember pedig őmaga, aki e kötetben elárulja az antropológia műhelytitkait: mit, honnan és miért tudott. Mindezt azért, hogy egy Magyarországon megszűnőben levő szakmát átmentsen az utókornak. Leírja mindazt, ami szép és felemelő egy antropológus életében; a rosszról, a gárlcsoskodásról és az "ügyeletes okosok" primitív viselkedéseiről nem emlékezik meg. A kötet a történeti embertan kézikönyve.

Kiszely István - A ​magyar ember I-II.
Dr. ​Kiszely István antropológus a magyarság eredetével kapcsolatban azt vallja, hogy a magyar az egyedüli nép, amely Belső-Ázsiából elindult, mint más népek, viszont mind a mai napig meg tudott maradni, tehát ez mintegy 1600 évet jelent.

Kiszely István - A ​magyarság őstörténete I-II.
Egy ​életen át gyűjtöttem az adatokat a magyar őstörténet megírásához, hogy éltem alkonyán leírhassam mindazon ismereteket, amelyekhez eddig eljutottam. Persze ez még közelről sem a teljes igazság, de úgy gondolom, hogy afféle arra vezető út. Megadatott számomra, hogy bejárhassam Ázsia Szívét, eljuthattam a hunok-lakta területekre és oda, amelyekről elődeim csak álmodoztak, vagy amely területeket csak irodalomból idézgettek. Hozzájutottam kínai, ujgur, ősi türk és kaukázusi forrásokhoz, gyűjthettem embertani, zenei , néprajzi, nyelvi és irodalmi adatokat és megadatott a legtöbb, ami egy embernek megadathat: több egyetemen taníthattam a magyar őstörténetet. A tanítás alkalmával megdöbbentem, hogy mennyire igényli fiatalságunk a magyarok eredetének igaz ismeretét, és józan, logikus gondolkodásuk, probléma- és kérdésfeltevésük sokban segített a tisztánlátáshoz.

Kiszely István - Eleink ​lakomái
A ​szerző biológus, mezőgazdasági egyetemen tanít, napi kapcsolatban áll a hazai növény- és állatvilággal. A kötet első ízben fogalja össze és láttatja egységesen ősi és mai ételkultúránkat, ami nem érthető meg az ehhez felhasznált alapanyagok - gazdasági növényeink és házi állataink - géncentrumának ismerete nélkül. Az ételkultúra éppoly szerves része kultúránknak, mint bármely más alkotása, visszavezet őshazánkba, Megismerése és megtartása nemzettudatunkat erősíti. 64 színes oldal melléklettel.

Kiszely István - Meghalt ​Szibériában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiszely István - Afrika ​népei
Könyvünk ​"A Föld népei" sorozat harmadik tagja. Európa és Ázsia népei után most Afrika lakóinak történetével és embertani jellegeivel ismerkedhetünk meg. Olyan népekről olvashatunk, amelyek nagy részének eddig magyar nyelven még a nevét sem írták le. Kötetünk nehezen szorítható valamiféle műfaji sémába. Talán leginkább "afrikai néplexikonnak" lehetne nevezni, amelyet haszonnal forgathat biológus, történész, régész, politikus és minden olyan érdeklődő, aki tágítani akarja a látókörét, és meg akarja találni a maga és a mások helyét az emberek között. Az afrikai népekről kaleidoszkópszerűen és mégis tudományos rendszerben hatalmas mennyiségű biológiai, régészeti, kultúrtörténeti, földrajzi, néprajzi, orvosi stb. ismeret halmozódik itt fel. A szerző jó érzékkel vezeti Olvasóit a Magreb országaitól Dél-Afrikáig, s közben nemcsak az emberekkel, hanem magával a forrongó, önmagát kereső, fejlődő Afrikával is megismerkedhetünk. Ma egyre több afrikai jár közöttünk, egyre több afrikait láthatunk a képes újságokban vagy a tévé képernyőjén, és bizony kevés honfitársunk tudja úgy megkülönböztetni egymástól, mint például az európaiakat. Pedig Afrika népeinek biológiai vátozatossága az európaiakénál jóval nagyobb mértékű. Könyvünk ennek a változatosságnak a megértéséhez és felismeréséhez vezérfonal; bőséges térkép-, fénykép- és rajzanyag nemcsak illusztrációs célokat szolgál, hanem az afrikai népek, népcsoportok tagjainak tényleges megkülönböztetését is lehetővé teheti.

Kiszely István - Hankó Ildikó - Szokatlan ​szokások
Testdíszítések ​és más biológiai és társadalmi furcsaságok Milyen szokásaik voltak az embereknek a testükkel kapcsolatban az évezredek alatt? A szerző, A Föld népei sorozat készítése közben rengeteg furcsa testszokással találkozott: a koponyatorzítástól a tetováláson át a testfestésig, a legkülönösebb ruházkodásig, Ezeket gyűjtötte egy kötetbe és készített rendkívül érdekes látleletet az emberi hiúság és feltűnni vágyás évezredeiről több mint 800 fekete-fehér és 180 színes képpel.

Hankó Ildikó - Kiszely István - Ozirisz ​birodalmában
A ​szerzőpáros nem régész, nem egyiptológus, nem történész, hanem biológus. Éveken át részt vettek a Kákosy László professzor vezette magyar thébai expedíció munkájában, majd egyiptomi tartózkodásuk alatt más országok egyiptológusai kérték fel őket különböző korokból származó múmiák és csontvázak feldolgozására. Abder Raszulnál, a "nyugati part fejedelménél" laktak, Gurna lakói között éltek és páratlan vizsgálati eredménnyel tértek haza. Több hazai és külföldi laboratóriummal együttműködve, új természettudományos ismeretekkel gazdagították az egyetemes egyiptológiát. E kötet saját tapasztalatok, ismeretek, élmények és kutatások alapján megírt természettudományos munka, fűszerezve a mindig lebilincselő ősi nagy kultúrák misztikumával.

Kiszely István - A ​magyar nép őstörténete
Az ​ismert antropológus e könyvében ismerteti a magyarság eredetéről vallott nézeteket, s azokat szembesíti a legújabb tudományos eredményekkel.

Kiszely István - Hankó Ildikó - A ​nádori kripta
Kevesen ​tudják, hogy a Budai Várban a Mátyás-kútja és az Oroszlános udvar közötti részen, a földfelszín alatt van a Várpalota egyetlen, eredeti állapotában megmaradt része, az utolsó két nádor, József és István, valamint családtagjaiknak és leszármazottaiknak nyughelye. A temetkezőhelyet 1973 körül brutálisan kifosztották. 1977-be került sor a koporsókból kidobált halottak azonosítására és rá tíz évre az immár restaurált kripta ünnepélyes átadására. Napjainkban már látható a nádori temetkezőhely. A kötet a két antropológus szerző azonosítási munkáját tartalmazza - olvasmányos formában. A szakmai munkából történelem lesz, a meggyalázott, összetört emberi maradványok a könyv olvasása közben megelevenednek, és az olvasó valamit megérezhet annak a kornak a légköréből, amelyben a kripta lakói éltek. Megismerhetjük József nádor életét, azét az emberét, aki Domanovszky szerint Habsburgnak született és magyarként halt meg. Az ő rezignált bölcsessége nélkül aligha lehetett volna 1848.

Kiszely István - Európa ​népei
Az ​emberiség története térben és időben - ez a Föld népei című sorozat témája. Milyen emberek éltek régen és milyen emberek élnek ma Földünkön? Milyen hasonlóságot, milyen különbségeket fedezünk fel az egyes földrészek lakói között? Honnan erednek ezek a testi különbségek? Ezekre a hallatlanul izgalmas kérdésekre ad választ az Európa népei című könyvvel induló sorozat. Nagyszerű élmény a Föld népeit kialakulásában látni, megismerni a főbb embermozgásokat, felismerni, hogy az egyes alaki, termetbeli, színbeli különbség ellenére mennyire egységes az emberiség és megtanuljuk minden népnek saját szépségét értékelni. A könyv enciklopédikus igénnyel is készült. Ha az újságot olvasó, rádiót hallgató televíziót néző ember hall egy népnevet, bizonnyal megtalálja e sorozat valamelyik kötetében. Bármennyire hihetetlenül hangzik is, de ma még jobban ismerjük a Föld állat- és növényvilágát, mint a rajta élő embereket.

Kiszely István - Sírok, ​csontok, emberek
Milyen ​volt a régi korok embere? Kik és hogyan éltek a mai civilizált területeken? Milyen szokásaik, betegségeik voltak? - Megannyi kérdés, amelyek szinte valamennyiünkben felvetődnek. A választ a történeti embertan igyekszik e kérdésekre megadni. Dr. Kiszely István az Akadémia Régészeti Intézetének antropológusaként ott van az ásatásoknál, mert a csontok vizsgálata nem a laboratóriumi asztalon kezdődik, hanem ott, ahol rájuk bukkantak. S minthogy a mai Magyarország területén igen gazdag leletanyag van, s ezeknek a feldolgozásában maga a szerző is részt vállal, a könyvben olvasható leírások első kézből származnak, maga a kutató adja át munkájának az eredményeit az olvasónak.

Kiszely István - Honnan ​jöttünk?
Történelmének ​egy bizonyos szakaszában minden nép felteszi magának azt az egyszerűnek látszó kérdést: Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Nem volt ez másképp a magyarság történetében sem, csak a válasz nehezebb, mint Európa más népei körében. Míg a körülöttünk élő népeknek jószerével csak időutazást kell tenni a múltba, addig a mi bölcsőnk térben is máshol ringott. A nyolcvanas évek végén - Cleveland-ben - részt vettem egy magyar őstörténeti találkozón, ahol belső-ázsiai útjaim eredményeiről számoltam be. A kongresszus után tizenöten elhatároztuk, hogy összefoglaljuk mindazon nézeteket, amelyek a magyarság eredetével foglalkoznak. Hazai kutatóink nemigen vállalkoztak e téma boncolgatására, hiszen köztudott, hogy itthon nem jó szemmel néztek az e téma körül kutakodókra. A tizenöt önként vállalkozóból tizennégyen a lelkesedésig jutottak el: jómagam pedig megírtam a kötetet. Olvasóim bizonyára csodálkozni fognak, hogy hányan és hányszor foglalkoztak származásunkkal, néha meglepő eredeti gondolatokat fogalmazva meg; fiataljaink pedig jó, ha kettőről hallottak. Célom volt bemutatni azt a sokszínű palettát, amit az őstörténetünkről vallott gondolatokból állítottam össze. Mindegyiknek megvan a saját logikája és mindegyik tartalmazza a valóság egy részét. Ezért mindegyik elgondolás tiszteletre és továbbgondolásra méltó. Remélem, hogy e kötet az utánam járó generációknak ötletet és kedvet ad a további kutatásokhoz, anélkül, hogy a „másképpgondolkodás" hátrányos következményeit végig kelljen szenvedniük. „Higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de óvakodj azoktól, akik azt hiszik, hogy megtalálták..."

Kiszely István - A ​magyarság embertana - A magyar ember
A ​magyarság a világon embertanilag legjobban feldolgozott ország; e feldolgozásban oroszlánrésze volt Kiszely Istvánnak, aki biológiai végzettsége mellett geográfus is, így az ország lakosságát térben és időben el tudta helyezni. Az előző kötetekben az olvasók megismerhették a Föld minden országát és népét, a Sírok, csontok, emberek című munkában bepillanthattak a kutatás műhelytitkaiba. Jelen kötet alapján elhelyezhetik a magyarságot a világ népeinek sokaságába, és dinamikájában láthatják a 15 milliónyi magyarság embertörténetét a honfoglalás óta. Megdöbbentő olvasmány térben és időben látni a magyarság mozgását, és minden magyar ember megismerheti szűkebb hazájának múltját, amiből megértheti a jelenét.

Kollekciók